01.10.2015 До апелативен прокурор Димитър Лещаков

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-


Изпратено на 01.10.2015 по е-поща с копие до ВКП, Главен прокурор, МП и ВСС. Малко по-рано същия ден апелат. прокурор ми беше писал, че той не можел бил да допълва или разяснява постановлението си. Това, че не се е изказал по възраженията ми, изобщо не го интересуваше - класически пример за професионално високомерие, по думите на Главния прокурор Цацаров. Надменно ме уведоми да се обърна към горестоящата прокуратура. Явно беше сигурен, че колегите му ще го защитят. И наистина, след по-малко от месец, на 21.10.2015 прокурор от ВКП потвърди постановлението му. При това го направи, без дори да изчака да изпратя жалба до ВКП. Обжалвах постановлението на прокурора от ВКП пред Главния прокурор - напразно. Отговор от Главния и до днес, 24.03.2016, няма.

-
Subject: Fwd: писмо по пр. 1755/2014 на ВТАП
Date: Thu, 1 Oct 2015 16:09:54 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, priemna@justice.government.bg, vss@vss.justice.bg


ДО: г-н Лещаков, апелативен прокурор ВТАП
КОПИЕ ДО: ВКП, ПРБ, МП, ВСС

Уважаеми прокурор Лещаков,

В отговор на Вашето писмо до мен от 01.10.2015 (приложено), Ви
уведомявам, че не искам от Вас да допълвате постановлението си, а да
вземете отношение по моите възражения по постановление на окръжен
прокурор Снежана Георгиева от 31.08.2015г. Възраженията са предоставени
първо на вниманието на адм. р-л на ОП-Плевен на 09.09.2015 под формата
на молба да обърне внимание на грешките в постановлението на подчинената
си. Той не реагира. Ако е преценил, че само по-горестоящата прокуратура
би могла да се произнесе, е трябвало да изпрати молбата ми във ВТАП по
компетентност, като ме уведоми писмено. Не го е направил.

Вие на свой ред сте се произнесли, без да сте запознат с моите
възражения. Допуснали сте елементарни грешки, които не подобават на
компетентен прокурор като Вас - например, не сте си изяснили дори какъв
е бил поводът за образуване на преписка № 6989/14 по описа на РП-Плевен.
Действително, не само Вие не сте си изяснили повода. И в РП-Плевен не са
си го изяснили, и в ОП-Плевен също не са.

В резултатът се е получило нещо като детската игра "развален телефон".
Ето как.

Поводът е мое писмо до нотариус Иванов №007 от 23.12.2014 г. с копие
до конкретен адресат: районен прокурор Ивета Маркович, наблюдаващ ДП №
Д-2924/2013 - прилагам писмото си до нотариус Иванов за Ваше сведение,
макар че Вие също сте получили копие от него още на 23.12.2014 и
предполагам преписка №1755/2014 по описа на ВТАП е образувана точно по
този повод.

Какъв е поводът според районен прокурор Дияна Илиева?
"във връзка с постъпило писмо от Ренета Тодорова Стоянова от гр. Варна
до нотариус Иванов №007, изпратено с копие до РП-Плевен". "Изяла" е
информацията за конкретния адресат - колежката й прокурор Маркович.

Какъв е поводът според окръжен прокурор Снежана Георгиева?
"по повод жалба от Ренета Тодорова Стоянова против нотариус Иванов с
район на действие РС Плевен". Вместо да се произнесе защо пр. Илиева от
РП-Плевен е "прихванала" писмо, което не е до нея, а до колежката й, и
съответно да отмени постановлението поради липса на основание за
предприемане на каквито и да било действия или извършване на каквато и
да било проверка, окръжен прокурор Георгиева успешно се включва в играта
на развален телефон.

Какъв е поводът според Вас, апелативен прокурор Димитър Лещаков?
"Междувременно, предвид получени на 23.12.2014г. по ел. поща и заведени
на в РП-Плевен писма и други писмени материали, изпратени от подател
rennie@softisbg.com в които е посочен автор Ренета Тодорова Стоянова от
гр. Варна, в тази районна прокуратура е била образувана преписка № В-
6989/14, по която чрез програма за случайно разпределение е била
определена да вземе отношение прокурор Дияна Илиева от РП-Плевен."
Добре сте дали приноса си в играта на развален телефон, но отговорната
Ви длъжност предполага да вършите сериозна работа, а не да си играете на
детски игри.

Какъв е проблемът, за който сигнализираме от октомври 2014 г. - след
получаване на 02.10.2014 г. на двете нотариални дела?
Накратко, проблемът е, че нотариус е получил неизрядни документи, в т.ч.
два проекто-нотариални акта, и се е подписал под думите "Съставих този
акт ..." като стара бабичка под пълномощно в кухнята си - без да прочете
какво подписва. Два пъти - на 14-ти и 18-и март 2013 г. Казвам - без да
прочете, защото нотариусът е Иван Иванов №007 - РС гр. Плевен и аз не
мога да допусна, че компетентен нотариус като г-н Иванов би се подписал,
ако беше прочел съдържанието на нотариалните актове и прегледал
представените документи.

Проблемът се усложнява от упорития отказ на Плевенската прокуратура да
разследва действията на нотариуса, защото той бил дал показания, че
всички документи били изрядни. Много убедително, няма що! В хода на
разследването все пак се установява, че скиците са подписани от друго
лице, а т.нар. препис от решение на поземлена комисия е компютърна
разпечатка, но това се съобщава без коментар от прокурора в
постановлението за прекратяване на 24.07.2015, няма анализ, няма правен
извод. Просто се цитират показания. За случилото се в нотариалната
кантора на Иванов - нито дума, въпреки че многократно е искано да се
разгледат и анализират документите по двете сделки. И окръжен прокурор
Антонова е изпратила до РП-Плевен писмо още на 25.03.2015 за насочване
на разследването към действията на нотариус Иванов (приложено). Реакция
- нула.

Вие във ВТАП също носите вина. Не сте позволили на пр. Маркович да си
даде самоотвод през декември 2014. Оттогава насам в РП-Плевен цари
гробна тишина по въпроса за нотариус Иванов №007. Писах Ви, че при
подобен случай - с нотариус Иванов като частен тъжец - целият съд си е
дал отвод и делото е гледано в Шумен. В интернет има информация и за
друг такъв случай - с нотариус Соня Панчева Панчева-Пенкова №017. Пак
отвод на всички в Плевен, делото е гледано в Ловеч.

Моля, вземете необходимите мерки да се "отпуши" блокираното разследване.
Вече две години и половина се протака. Ако не сте в състояние да го
направите, моля препратете писмото ми до по-горестоящата прокуратура.
Същото важи и за молбата ми от 29.09.2015 да уточните някои моменти от
Вашето постановление от 18.09.2015.

Това, което искаме на първо място, е прокурорът да предяви иск за отмяна
на два нотариални акта. Прилагам и информация как може да стане това в
нашия случай - "За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори"
(информативен материал). Искаме също така проверка и евентуално търсене
на наказателна отговорност от пр. Маркович, както е обяснено във
Възраженията и исканията по постановлението на пр. Маркович от
24.07.2015 г., които вече съм Ви изпратила.


С  УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА,
дъщеря и пълномощник на Й. Найденова, 82 г., пострадала по ДП №
Д-2924/2013 вр. пр. №3624/2013 на РП-Плевен
ЕГН **********
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600ПРИЛОЖЕНИЯ  4 бр. съгл. текста (5 файла):
1. Писмо от апел. пр. Лещаков до мен от 01.10.2015
2. Мое писмо от 23.12.2014 до нотариус Иванов №007 с копие до пр.
Маркович от РП-Плевен, "прихванато" от колежката й пр. Илиева
(стр. 1 и стр. 2)
3. Писмо на окр. пр. Й. Антонова от 25.03.2015, изведено на 27.03.2015,
до РП-Плевен за насочване към действията на нотариус Иванов №007
4. "За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори"
(информативен материал - 7 номерирани страници)


-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/661

Leave a comment

Categories

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 24, 2016 8:02 PM.

15.01.2016 До Главен прокурор - обжалване постановление на прокурор от ВКП was the previous entry in this blog.

ВКС - Р Е Ш Е Н И Е No 113, 23 юни 2011 година - осъден нотариус, точно като нашия случай is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.