От ВАП, 16.03.2016 г.

| No Comments | No TrackBacks

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Отдел „Надзор за законност"

Сканиран оригинал

Пр.пр. №708/2012 г. - II

София 16.3.2016 г.

/Моля, цитирайте при кореспонденция/

ДО РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

Варна, ул.«Г.Бакалов» 17

вх.7 ет.1 ап.80

Във връзка с ваше писмо, изпратено до Върховна административна прокуратура на 13.3.2016г. по електронна поща, Ви уведомявам, че не е налице ново обстоятелство, обуславящо извършване на действия по прекратената преписка. Основанието за събиране на таксите не е устна договорка на страните по договора с Министерство на външните работи, а Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. С резолюция от 31.7.2013г. пр.№457/2013г. на Върховна административна прокуратура е прекратена, тъй като не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност. В посочената резолюция е обсъдено соченото от Вас като ново обстоятелство, а именно, че се събират такси от Министерството на външните работи за извършване на заверка на подписа на преводача.

ПРОКУРОР:

/М.Беремска/

(Печат: Върховна административна прокуратура, Република България)

София 1062, бул. „:Ал. Стамболийски" № 18, тел 02/ 80 05 618, факс 02/ 80 05 676

***

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАТА ПО ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/658

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 24, 2016 1:27 AM.

До ВАП, 13.03.2016 was the previous entry in this blog.

До ВАП, 24.03.2016 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.