May 2015 Archives

До КО, 25.05.2015

| No Comments | No TrackBacks
Subject:  до г-н Лашев
Date:  Mon, 25 May 2015 16:55:50 +0300
From:  Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: consular@mfa.bg, GIS@government.bg, primeminister@government.bg


До: г-н Р. Лашев, директор на КО към МВнР
Копие до: МС на РБ

Уважаеми господин Лашев,

Благодаря за копието от Ваш отговор изх. №15ПР-966 (дата липсва) до г-жа Соня Божикова, н-к "Приемна" в Администрацията на МС.

За съжаление, отново сте изпратили некомпетентен и безотговорен отговор.

Първо,  написали сте, че МВнР "инициира създаването на Междуведомствена работна група за изготвяне на нов нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите", сякаш не знаете, че МВнР не може да инициира междуведомствена група. Моля, прочете чл. 24 от Устр. правилник на Министерски съвет.

Второ, написали сте, че сте се консултирали с несъществуващи организации - "Агенцията на преводачите" и "Съюза на преводаческите агенции". Специално за СПА -  имаше едно такова съюзче, създадено от няколко софийски агенции през 2012 г., за да участва в съдебния фарс с обжалването на заповедта на бившия външен министър, което после изчезна от публичното пространство.

Трето, написали сте, че изработвате "законопроект, свързан със спецификата на консулската дейност, където ще бъде регламентиран и статута на преводача и преводаческата дейност", сякаш не знаете, че преводите не са консулска дейност. Моля, прочетете международната Виенска конвенция за консулските отношения, в сила за България още от 1989, както и информацията на сайта на вашето Министерство:
"Какво НЕ могат да направят за Вас консулските служители зад граница: -
Моля, не повтаряйте грешката на бившия външен министър, който настояваше да се прокара подобен законопроект, твърдо убеден, че дирекция КО на МВнР е орган, който извършва консулски услуги, вж. чл. 2 от правното недоразумение, наречено Проект на закон за консулското съдействие и консулските услуги: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3066

По онова време в Устройствения правилник на МВнР наистина пишеше, че КО извършва консулска дейност, но след това УП беше изменен и този текст отпадна. Отпадна и Консулският проектозакон, след като беше подложен на унищожителна критика, най-вече от Българското дипломатическо дружество: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844.

В писмото Ви няма нито дума за остарелия и незаконосъобразен псевдо правилник за легализациите. От 2-3 години си пишем на тази тема. Няма ли кой най-сетне да изпрати в архив това правно недоразумение? То не става за нищо друго. Като го държите, се подигравате не само на преводачите (Вие тях така и така ги нямате за хора) и не само подвеждате, обърквате и ограбвате потребителите на официални преводи с незаконна такса за "заверка" на подписа на преводача в нарушение на ЗННД, но изразявате и неуважение към:
-  г-н Константин Пенчев, Омбудсман на РБ, който още в доклада си за 2013 г. препоръча незаконосъобразният "правилник" за легализациите да бъде отменен в кратки срокове, а практиката по неприсъствена заверка на подписите на преводачите от цялата страна - прекратена;
- членовете на Комисията за защита на конкуренцията, които също остро разкритикуваха любимия Ви "правилник" за легализациите в Решение  № АКТ-964-16.07.2014;
- съвременното българско и европейско законодателство.

Такова грозно неуважение подхожда само на бандити, а не Вас, уважаеми г-н Лашев, и не на уважаваното ни МВнР.

С уважение,
Ренета Стоянова, преводач
http://rennie.blog.bg/***

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


От КО, 21.05.2015

| No Comments | No TrackBacks
Това е копие от писмо до Администрацията на Министерски съвет. Г-ж Соня Божикова беше помолила КО да отговори на въпроса за работата на междуведомствената работна група. Датата 21.05.2015 е взета от щемпела върху пощенския плик, тъй като КО редовно пропуска да напише дата върху уж официалните писма, които пише във връзка с преводаческите проблеми.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"


Изх. № 15ПР-966


ДО АДМИНИСТРАЦИЯТА НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА

СОНЯ БОЖИКОВА-НАЧАЛНИК

ОТДЕЛ „ПРИЕМНА"

На Ваш № 2711/12/04.05.2010 г.

КОПИЕ: РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

гр. Варна 9010

ул."Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

фирма за преводи „Софтис"


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,


В отговор па писмо № 2711/12 от 04.05.2015 г. постъпило в „Приемната" на Министерския съвет, относно Ваше запитване по преписка № 2711/2012, бихме искали да Ви уведомим за следното:

Както вече Ви информирахме, Министерство на външните работи инициира създаването на Междуведомствена работна група, която да подготви проект на нов нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите. Изготвеният първоначален проект на нормативен акт е съгласуван с компетентните дирекции на Министерството на външните работи, както и бяха проведени срещи и консултации с представителите на Агенцията на преводачите и Съюза на преводаческите агенции. Те изразиха скептични виждания за възможностите за трайното решение на проблема, поради противопоставянето на различни интереси на държавните институции и браншовите организации.

Законопроектът бе представен на Нотариалната камара, Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията. Впоследствие Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията представиха писмени бележки по законопроекта, в които изразиха отрицателни становища по предложенията на Министерството на външните работи.

При това състояние се налага промяна в досегашните действия на Министерството на външните работи, като понастоящем изработваме нов законопроект свързан със спецификата на консулската дейност, където ще бъде регламентиран и статута на преводача и преводаческата дейност.


София,

С уважение,

ДИРЕКТОР:

РАКОВСКИ ЛАШЕВ

(Щемпел: Вярно с електронно подписания оригинал

(Печат на Министерство на външните работи, Дирекция „Консулски отношения")


(Пощенско клеймо на плика: София 1040, 21.05.2015)


***


Сканиран оригинал на писмото: http://www.peticiq.com/forum/32093/start/15100#15116Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600До КО, 30.04.2015

| No Comments | No TrackBacks
Subject:  2 въпроса - за нарушаване конв. за апостила и за резултат работа междуведомствената група
Date: Thu, 30 Apr 2015 16:08:43 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: consular@mfa.bg, priemna@justice.government.bg, pr@justice.government.bg, GIS@government.bg, primeminister@government.bg, prevodi_spb@mail.orbitel.bg, office@bgtranslators.org, press@president.bg, ms_priemna@government.bg, info@mfa.bg, Consular@mfa.bg, ILD@mfa.bg, vap@prb.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, gledam@bnt.bg, info@dnes.bg, office@kanal3.bg, newsroom@bnr.bg, hristobotev@bnr.bg, veselinova@legalworld.bg, dnevnik@dnevnik.bg, news@blitz.bg, society@segabg.com, npetrov@trud.bg, duma_infcenter@abv.bg, reporteri@trud.bg, news@bnews.bg
ДО: Дирекция КО на МВнР
КОПИЯ ДО: други институции, медии

Уважаеми служители от КО,

Днес се навършват 14 години, откакто България нарушава Хагската конвенция за апостила заради един остарял и незаконосъобразен псевдо правилник за легализациите. От 2-3 години си пишем на тази тема. Няма ли кой най-сетне да изпрати в архив това правно недоразумение? То не става за нищо друго.

Моля също така за информация, докъде стигна работата на междуведомствената група, която се инициира по времето на министър Вигенин? От година и половина се получават уверения, че работи. Няма ли вече резултат?

С уважение,
Ренета Стоянова, преводач
http://rennie.blog.bg/


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Линк към статията "Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила?"
2. Линк към цялата ми кореспонденция с КО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Статия "Кой още не е разбрал ..." http://www.vlastta.com/displaynews/65499


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР - ОТ 27.08.2012 г. ДО 16.08.2014 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html
***


Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600
Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from May 2015 listed from newest to oldest.

April 2015 is the previous archive.

June 2015 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.