March 2013 Archives


Пуснах още един постинг, макар че няма признаци да е забелязал първия. В ужасен шок съм. Тотална психотравма!

Пристигна отговор от Европейската комисия по петициите. Господи, какви ги е вършил Николай Младенов! Моля Ви, бързо вземайте мерки - хиляди преводачески агенции, фирми и преводачи са изгаврени, унизени и съсипани. Собственикът на фирмата, в която работя, преди малко изпрати писмо-отговор до Иван Сираков в тази връзка:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/30/pismo-do-ivan-sirakov.1069660
 
 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Писмо до Иван Сираков

| No Comments | No TrackBacks

Това е писмо до Иван Сираков от собственика на "Софтис". И двамата с него сме в ужасен шок. Не можем да заспим. Пристигна и отговор от Европейската комисия по петициите - някой го постна анонимно във форума петицията, после го намерихме в интернет с търсене на 0701/2012 Adelina Chernaeva. От отговора до членовете на Европейския парламент става ясно, че Николай Младенов само е имал намерение да въвежда нови изисквания. но на "този етап мярката не е официално приета и следователно не се създават правни задължения за преводаческите агенции в България."

 

Прочетохме отново заповедта - УЖАС, чак сега забелязахме, че с нея се одобрява НЕ нов типов договор, а просто един нищо и никакъв проект за договор. ПРОЕКТ!

 

Заповед:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/zapoved.pdf

 
 

Уважаеми г-н Сираков,

В писмото си до г-жа Божикова (№ 13ПР-427/25.03.2013) в отговор на писмо № 625/13от МС, уведомяващо Ви за мой сигнал за корупция от 22.11.2012, твърдите, че имало някакви въведени със заповед № 95-00-152/2012 нови изисквания, продиктувани от липсата на правила и регламентация за контрол върху качеството на извършваните преводи. Също така явно свързвате сигнала ми с вече обжалваната пред компетентни съдебни власти спомената заповед.

След получаване на писмо № 625/13 от МС аз реагирах незабавно (с имейл на 14 март 2013, чийто линк прилагам), понеже в споменатото писмо на МС се твърдеше, че сигналът ми бил срещу заповед 95-00-152. Изтъкнах, че изключително съм обезпокоен от това твърдение на г-жа Божикова, което всъщност обезсмисля моя сигнал и че сигналът ми в никакъв случай не е относно въпросната заповед, а е срещу акт, който се базира на чл. 2а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г.

По-нататък в имейла си от 14 март посочвам, че „използвайки тези разпоредби, които на практика дават на Министерството на външните работи право на неограничен монопол върху всички преводи на документи и други книжа в страната, МВнР години наред възлага извършването на официални преводи чрез договор с преводачески фирми в страната".

Освен това, в имейла си от 14 март изтъквам, че „силно ограниченият обхват на официалните преводи, посочени в заповед № 95-00-152, дава основание на МВнР да твърди, че с въпросната заповед не се засягат права и интереси на частния преводачески бизнес. Поради тази причина, аз имам основание сериозно да се безпокоя, че препращайки сигнала ми до това министерство с формулировка „относно заповед № 95-00-152/2012", естественият отговор от МВнР би бил, че няма никакво нарушение и че въпросната заповед е вътрешно ведомствен акт, който „не засяга права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица, тъй като той е предоставен на свободната воля и преценка на доставчиците на преводачески услуги да решат дали да го сключат" (писмо от КО Изх. № КОВ-23-00-12/20.12.12 г.).

Следва изводът ми, че „реално обаче не е така. Множество български институции все още настояват да имам сключен договор с МВнР, за да извършвам не само всякакви официални преводи, а дори и неофициални такива, тъй като не са уведомени от МВнР, че новият договор вече не е за всички видове официални преводи, а единствено за нуждите на консулското обслужване в МВнР, и все още в цялата страна битува широко разпространеното погрешно мнение, че преводаческа фирма без договор с МВнР е нелегитимна и няма право да извършва никакви преводи".

В заключение на имейла си от 14 март обърнах внимание на това, че „по времето, когато подадох сигнала, все още не ми беше ясно, че приложенията към заповед № 95-00-152 от 31.05.2012, публикувани на сайта на МВнР, всъщност по никакъв начин не могат да бъдат идентифицирани като такива. Моля, обърнете внимание, че по нищо не личи, че типовият договор и списъкът с необходимите документи са приложения към въпросната заповед - те са публикувани отделно от нея без каквото и да е обозначение, че са приложения към заповед № 95-00-152/2012 г. Съвсем спокойно те могат да бъдат приложения и към всяка друга заповед, била тя писмена или устна. Освен това, както в договора, така и в списъка с необходими документи, дали неволно или преднамерено, е пропуснато да се посочи, че въпросният договор се сключва само за „възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа за нуждите на консулското обслужване", както изрично е разпоредено в т. 1 от заповед № 95-00-152."

Днес обаче още повече съм обезпокоен, защото научих, че на 30 януари 2013 год. европейската Комисия по петициите е публикувала съобщение до членовете на Европейският парламент, в което във връзка с Петиция № 0701/2012, заявява че „на този етап мярката не е официално приета"!

Да, това наистина е така, защото с точка 1 от Заповед № 95-00-152 от 31.05.2012 год. изрично е посочено: „Утвърждавам ПРОЕКТ на типов договор"! Къде тогава е УТВЪРДЕНИЯТ типов договор? С какъв акт е утвърден? Кой го е утвърдил?

Ако няма утвърден типов договор (не проект!), тогава на какво основание твърдите, че било имало някакви въведени със заповед № 95-00-152/2012 нови изисквания?

Освен това, ако се окаже, че няма НОВ УТВЪРДЕН ТИПОВ ДОГОВОР, а само ПРОЕКТ, смятам, че е крайно време да уведомите и всички български институции, които изискват от агенциите за преводи сключен договор с МВнР, че новият договор, който сте сключвали с агенции за преводи, е незаконосъобразен. Ако не разполагате с одобрен типов договор, а само с одобрен ПРОЕКТ за типов договор, незабавно трябва да прекратите сключването на договори, да анулирате сключените и да отмените чл. 2а и глава трета от Правилника.

С уважение,
Х. Стоянов

Със заповедта на Николай Младенов не се въвеждат никакви изисквания и не се одобрява никакъв нов договор, а се одобрява един нищо и никакъв проект на договор.

ПРОЕКТ! ЧУДОВИЩНА ГАВРА С АГЕНЦИИТЕ ЗА ПРЕВОДИ!!!

Най-вероятно на 01.07.2013 ще обявят, че по разни причини проектодоговорът си е останал проект и добрият ни стар познат, фиктивният договор с МВнР, ще отпадне, а който го е сключил и е играл по свирката на корумпирания Н. Младенов и изпечените мошеници от обкръжението му - да се харчи залудо и да пълни джобовете на сертификаторите, ще пие една студена вода.


НОВО ДВАЙСЕ! (от петицията, стр. 335-336)
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/8375
 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Писмо от МС № 2711/12 от 28.03.2013

| No Comments | No TrackBacks

Изпратено от Министерски съвет по е-поща до мен като прикачен файл с подпис и печат в отговор на мое напомнящо писмо до МС от дата 26.03.2013 г. Представлява копи-пейст с елементи на преразказ на писмото, което МВнР изпрати до МС с копие до мен. Стойността му е единствено като доказателство, че разбунилото духовете Писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен, в което МВнР признава, че таксата за заверка на подписа на преводача е незаконна, а Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 58 г., посл, изм. 1990 - неадекватен, не е фалшификат. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
№ 2711/12


ДО
Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА
E-mail: rennie@softisbg.com

28.03.2013


 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

           В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха Вашите сигнали относно проект на Закон за консулското съдействие и консулските услуги, качен за обществено обсъждане на интернет портала за обществени консултации.
           Бъдете сигурна, че подхождаме с отговорност към всички получени изложения на гражданите.
           Като продължение на предходната ни кореспонденция - наш отговор изх. № 2711/12 от 13.12.2012 г. и писма изх. № 2711/12 от 14.09.2012 г., № 2711/12 от 29.01.2013 г. и № 2711/12 от 12.03.2013 г., и както Ви уведомихме с последното, предоставихме изложенията Ви, по компетентност, на имащата отношение институция - Министерството на външните работи (МВнР).
           В резултат получихме отговор изх. № 12ПР-1149 от 21.03.2013 г., подписан от г-н Иван Сираков - постоянен секретар на МВнР, който е с копие и до Вас. Уточнява се, че дейността на дирекция „Консулски отношения" на МВнР относно реда за заверки и легализации на официални документи, предназначени за ползване в чужбина и на такива документи, необходими за представяне пред компетентните български власти, се урежда от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184/1958 г.
           Акцентира се, че съгласно действащата нормативна уредба и по-специално Закона за нормативните актове, необходимо е тълкуване от страна на Министерството на правосъдието - Съвет по законодателството, относно реда, по който така посоченият правилник може да бъде изменен, допълнен или отменен, доколкото същият не е издаден във връзка с приложение на определен закон. От МВнР изразяват становище, че това е остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения, но не може с лека ръка да се предложи отмяна на действащите правила, доколкото с тях се урежда и редът за легализация на официални документи, предназначени за чужбина, издадени от различни държавни институции и обществени организации и която не засяга единствено и само дейността на преводите на тези документи. Преценката е, че премахването на действащата нормативна уредба, без въвеждане на нова такава относно реда за легализация на тези документи, ще доведе до вакуум в тази дейност на държавата, което от своя страна ще накърни интересите на редица физически и юридически лица, нуждаещи се от съответното оформяне на официалния документ, предназначен за ползване в чужбина, и такива документи, изготвени от чужбина и предназначени за ползване на територията на страната.
           Информирани сме, че с цел намиране на правилен изход от създалата се ситуация, от страна на министерството е направен преглед на различните документи, подлежащи на легализация и съответно нуждаещи се от превод. Имаме уверението, че към момента на проучването МВнР работи, съвместно с други ведомства, за въвеждане на нови правила, които постепенно да доведат до отпадане необходимостта от заверка, легализации и превод на определени официални документи. По този начин приложното поле на правилника ще бъде значително стеснено, което ще позволи създаване на нова уредба по заверка и легализация на останалите официални документи, и като резултат - до отмяна на действащия нормативен акт.
           В същото време се отбелязва, че въпросът за реда, по който правилникът може да бъде изменен или отменен, е дискутиран нееднократно между компетентните администрации. Последното такова обсъждане е проведено в периода 2006-2008 г., когато е била сформирана Междуведомствена работна група с представители на МВнР, Министерството на правосъдието (МП), Министерството на образованието и науката (МОМН), Министерството на държавната администрация и държавната реформа (структура, съществувала към онзи момент). Изразеното тогава единодушно становище на експертите в Междуведомствената група е съдържало следните изводи:
           - Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и допълван. Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове;
           - уредбата на статута на преводачите може да стане само чрез закон, но нито една от държавните институции (МВнР, МП, МОМН) не е поела ангажимент сама да изработи такъв проект. Това е могло да се извърши от специалисти, с каквито посочените ведомства не са разполагали. Изразено е становище, че основна роля в изготвянето на нов нормативен акт трябва да имат Съюзът на преводачите и Асоциацията на преводачите, както и регистрираните юридически лица с нестопанска цел - различните асоциации на преводаческите агенции и фирми;
           - удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена. Съобразно Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариусите;
           - относно последващо удостоверяване на извършен в България превод, предназначен за чужбина, е било изразено становище, че това може да се извършва посредством заверка „апостил" на МП, с който се потвърждава предходна нотариална заверка на подписа на преводача.
           В настоящия отговор от страна на МВнР се декларира готовност за ново обсъждане на проблема и намиране на решение, съвместно с други компетентни по въпроса ведомства, сдружения на преводачите и на фирмите, занимаващи се с преводаческа дейност, без обаче да се вменява на министерството задължението то да предложи и изработи само съответната правна регламентация на обществени отношения, които излизат извън кръга на неговите правомощия и компетенции.
           Благодарим Ви, че се обърнахте към администрацията на Министерския съвет на Република България.

             С уважение,           НАЧАЛНИК НА
           ОТДЕЛ „ПРИЕМНА"

(СОНЯ БОЖИКОВА)
(Подпис, не се чете) (Печат, не се чете)
 Съгласувал: (Подпис, не се чете)
(Д. Раяновоа)
Изготвил: (Подпис, не се чете)
(Л. Ангелова)

София, Бул. „Дондуков" №. 1, тел, 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95

    
ПРЕДИСТОРИЯ:

На 03.09.2012 г. изпратих писмо до Приемна на МС, с което ги помолих да попитат Н. Младенов какви точно официални преводи не е разрешено да се извършват без  договор с МВнР за извършване на официални преводи:

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/moe-pismo-do-priemnata-na-ministerski-syvet-izprateno-na-03-.1032561

 

На 18.09.2012 г. получих и официален отговор от МС, че са препратили въпроса ми към МВнР.

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/21/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-18-09-.1034020

 

 

На 18.12.2012, след напомняне, че очаквам отговор на писмото от 03.09.12, препратено до МВнР на 18.09.2012 г, получих отговор от МС, че в резултат на проверка са получили становище от Външно изх. №  12ПР-1149 от 28.09.2012 г. от две страници с копие до мен, като сега ми го изпращат отново - за яснота..

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/18/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-18-12-.1032922

 

 

 Тъй като приложеното становище на МВнР липсваше, вечерта на същата дата, 18.12.2012, изпратих кратко писмо по е-поща с молба да получа липсващото становище.  

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/21/moe-pismo-do-priemnata-na-ministerski-syvet-izprateno-na-18-.1033921

 

 

След неколкократно напомняне, на 16.01.2013 г. най-после получих дълго чаканото становище на МВнР. Оказа се, че е съвсем кратко, а уж щеше да бъде от две страници.

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/16/dylgo-chakanoto-stanovishte-na-mvnr.1042968

 

 

Веднага изпратих писмо до МС с копие до НС, в което написах, че дългочаканото  становище на МВнР не е отговор на въпроса ми от 03.09.12, но напълно разбирам,  че МВнР не може да отговори по друг начин, докато не бъде отменен остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите:

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/18/moe-pismo-do-ms-s-kopie-do-ns-izprateno-s-e-poshta-na-16-01-.1043534

 

 

На 31.01.2013 получих официално писмо от МС до МВнР с копие до мен, в което МС искаше отговор от МВнР.

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/31/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-31-01-.1048369

 

Именно отговорът на МВнР до МС представлява въпросното официално писмо с копие до мен, в което МВнР признава, че заверката на подписа на преводача е незаконосъобразна и следва да се отмени:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

На 26.03.2013 изпратих следното напомнящо писмо до МС с копие до Президентството и ВАП:

Здравейте,

само да попитам дали има някакво движение по № 2711/12 от 29.01.2013 г.?

По-конкретно, интересува ме следното:

 

КОГА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ПРАКТИКАТА МВнР ДА ЗАВЕРЯВА ПОДПИСИТЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА?

 

Този въпрос е в пряка връзка с писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., изпратено от МВнР до МС с копие до мен, в което се признава, че:

 

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

 

Става дума за незаконното събиране на държавна такса от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdf

 

Прокуратурата е уведомена за тази такса, както и за други проблеми. Медиите са уведомени за писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.

 

Сканиран оригинал на  писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова

Само три дни по-късно, на 29.03.2013 г., получих отговорът, публикуван в началото на този постинг.

Таксите на МВнР законни

| No Comments | No TrackBacks

Това е заглавието на статията-опровержение на снощната в "Труд". Въпреки че статията отново е под авторството на г-н Георги Ангелов, прекрасните ми впечатления  от него остават. За мен той е един честен и добросъвестен журналист.


22:24    28.03.13

Таксите на МВнР законни


Министерството на външните работи прибира законно такси за удостоверяване на подписи в България, въпреки че според закона за нотариусите това може да се прави само от българските консули в чужбина. Това уточниха от МВнР по повод публикация на "Труд", в която се казва, че правилникът на министерството "за заверките, легализациите и преводите на документи и други книжа" противоречи на няколко закона. Въпросният правилник е приет в далечната 1958 г. Таксите за удостоверяване на подписите се събирали съгласно тарифа, определена от Министерството на финансите и на основание на Закона за държавните такси. Външно взема парите под формата на държавни таксови марки.

Както "Труд" писа, удостоверяването на подписи от страна на МВнР няма законова правна рамка, а становището за това е на министерството. От Външно са на мнение, че трябва да се приеме закон за дейността на преводачите и да се въведе статут на "заклетия или съдебен преводач"


Новини
22:24
28.03.13

Таксите на МВнР законни

автор(и): Георги Ангелов, прочитания: 569, коментари: 4

Министерството на външните работи прибира законно такси за удостоверяване на подписи в България, въпреки че според закона за нотариусите това може да се прави само от българските консули в чужбина. Това уточниха от МВнР по повод публикацияна "Труд", в която се казва, че правилникът на министерството "за заверките, легализациите и преводите на документи и други книжа" противоречи на няколко закона. Въпросният правилник е приет в далечната 1958 г. Таксите за удостоверяване на подписите се събирали съгласно тарифа, определена от Министерството на финансите и на основание на Закона за държавните такси. Външно взема парите под формата на държавни таксови марки.

Както "Труд" писа, удостоверяването на подписи от страна на МВнР няма законова правна рамка, а становището за това е на министерството. От Външно са на мнение, че трябва да се приеме закон за дейността на преводачите и да се въведе статут на "заклетия или съдебен преводач"

 

 

 

 
 Коментари (4)
обиден коментар Илка Енчева 11:05 Неделя 31 март 2013

Законна или не, моля, посетете блога: http://editor.slavic-center.com, за да се запознаете с положението на преводачите в България!

обиден коментар Хари Стоянов 00:38 Петък 29 март 2013

Обаче, сега чатнах, нали и аз съм си с бг реотан :) "въпреки че според закона за нотариусите това може да се прави само от българските консули в чужбина". Ами грешката е вярна! Г.зен негонен бяга! Онези от Външно наистина са калинки. Ще се окаже че всичките им такси са незаконни!

обиден коментар Рени Стоянова 00:01 Петък 29 март 2013

На 20.03.2013 уводомих ВАП: http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/20/pismo-do-vap-s-kopie-do-ms-i-prezidentstvoto-izprateno-na-20.1066203

обиден коментар Хари Стоянов 11:29 Четвъртък 28 март 2013

В никакъв случай не бива да се бърка заверката на подпис под документ със заверката на подписа на ПРЕВОДАЧА! Именно заверката на подписа на преводача е незаконна, защото я няма дори и в Правилника от 1958, а таксата, събирана за нея е отменена в края на 2008 или началото на 2009, понеже законодателите са разбрали, че е така. Затова тази такса в старата Тарифа № 3 до 2008 я има, а в следващата - я няма :) Но от Външно са се паникьосали и почват сега да дават зор на съвестните журналисти да пишат опровержения. Но нали знаете. Добре съм докторе, ама целия съм в ... . Браво на Георги Ангелов!


Забележка, 10.02.2017. Постоянно ме търсят измъчени хора от цялата страна - мислят ме за журналистка от Нова ТВ. Не съм журналистка. Аз съм преводач - по-точно бях преводач (тази година се пенсионирам) - и дъщеря на пострадала от имотна измама, за която водя блог на майка ми на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Първо получих следния любезен имейл:

Здравейте, г-жо Стоянова,
Пиша Ви от новините на Нова телевизия. Моля Ви да ни изпратите телефон за връзка с Вас!
Поздрави,
Denitsa Surudjiiska
News Reporter

News Department
Nova Television

Porsche Business Center
41 Christopher Columbus Blvd.
1592 Sofia
Tel: +359 2 805 01 29
Fax: +359 2 805 01 73
E-mail: denitza.surudjiiska@ntv.bg

Отговорих така:

 
----- Original Message -----
From: Rennie Stoyanova
To: Denitza Surudjiiska
Sent: Thursday, March 28, 2013 4:36 PM
Subject:Re: Vypros ot Ренета Стоянова

 
Здравейте, г-жо Суруджийска,
 
Телефонът ми е  0888 60 90 72, но не мога да Ви обещая, че ще Ви послужи, защото не съм склонна да говоря. Нещата са твърде сериозни.  
 
Информация има предостатъчно в блога ми http://rennie.blog.bg/
 
Там съм публикувала цялата си кореспонденция с институциите, както и някои статии.
 
Диалогът продължава. Накратко, става нещо нередно в МВнР от почти година насам.
 
Никой още не е задал изпратения въпрос, Имате шанс да сте първи.
 
Мога да отговоря писмено на евентуални въпроси.
 
Благодаря, че ми писахте.
 
Поздрави,
Рени Стоянова
 
 

 

Почти веднага телефонът ми звънна. Г-жа Деница Суруджийска се представи и започна да ме уговаря да дам интервю. Вече били взели интервю с "другата страна", сега трябвало и с мен - за баланс. Имаше логика в това. Но когато се опитах да отклоня поканата, като предложих вместо с една никому неизвестна преводачка от Варна да поговорят например със Съюза на преводачите, тонът на госпожата стана настъпателен и гласът й зазвуча заплашително: "Щом заставате зад една теза, трябва да я защитите!" В това вече нямаше логика. Не съм заставала зад никаква теза, просто помолих журналистите да зададат едно въпросче. Ставаше дума за това, кога МВнР ще престане да събира незаконната такса за заверка на подписа на преводача. А тази госпожа ще ми приписва разни тези ... Категорично отказах!

МВнР писмо № 13ПР-427 до МС

| No Comments | No TrackBacks

Писмо от МВнР до МС с копие до собственика на "Софтис" в стил "каквот' си баба знае, това си баба бае".  Предистория: Г-н Х. Стоянов подава сигнал за корупция през ноември 2012. Какво правят корумпираните в такива случаи? Първо се правят, че не забелязват сигнала, за да спечелят някой и друг месец отсрочка - този етап вече мина. После се гаврят и унижават човека, който е подал сигнала, за да се обезвери и откаже или пък, ако се окаже по-боен, да тръгне да ги съди - сега сме на този етап. Познайте какво ще направи собственикът на "Софтис"! Подсказвам лекичко: няма да се откаже...

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР


Изх.13ПР-427/25.03.2013 г.
На Ваш изх.625/13

ДО
Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ПРИЕМНА"
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


КОПИЕ: ДО
Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
Ул."Георги Бакалов"17, вх. 7, ет. 1, ап.80
E-mail: harry@softis.comУВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,

Във връзка с подаден сигнал за корупция от страна на г-н Харалампи Стоянов бихме желали да Ви уведомим за следното:
Въведените с заповед 95-00-152/2012 г. нови изисквания при възлагане извършването на официални преводи е продиктувано от: липсата на правила и регламентация за контрол върху качеството на извършваните преводи, наличие на много оплаквания за некачествени преводи, отправени директно към Министерството, както и от заведени съдебни дела за некачествени преводи, произвели тежки последици върху правните и имуществени интереси на ползвателите на преводите, както и върху дейността на самите преводачи. Наред с това, преводите на официални документи и книжа произвеждат действие и в чужбина и представят България в много области на обществения и стопанския живот, култура, образование, наука, здравеопазване, индустрия, инвестиции, участие в европейски и световни проекти и т.н. За това, като начин за контрол върху преводите, Министерство на външните работи разработи и прие мерки за гарантиране качеството на преводаческите услуги, въведени в типов договор за възлагане на официален превод и списък на необходимите документи за сключване на договор за превод. Конкретните мерки се отнасят до осигуряване на техническите и човешките ресурси за гарантиране качеството на преводите, проследимост на преводаческата услуга, отговорност за точността, пълнотата и оформлението на преводите, надеждни комуникации и техническо оборудване за извършване на преводите и др. Такива мерки вече са наложени като добри практики в преводаческия бизнес в редица държави-членки на ЕС и са в основата на Европейския стандарт EN 15038:2006, възприет и от България като стандарт БДС Ей 15038:2006.

Важно е да се отбележи, че съгласно чл. 2а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на други книжа", който цитирате Министерство на външните. Работи, сключва договори за възлагане извършването на преводи на официални документи в отношения на принципа на свободно договаряне. Въведените със Заповед 95-00-152/ 2012 г. изисквания следва да се прилагат единствено и само от фирмите, сключили договори с Министерството за предоставяне на преводачески услуги. Решението за това дали фирмата да сключи или не, договор е изцяло нейно и МВнР няма правомощията и не задължава никоя от тях да сключва договор за превод на официални документи.

Също така, бихме желали да Ви информираме, че цитираната в писмото заповед, вече беше обжалвана пред компетентните съдебни власти, като в определението (1134 от 24.012013 г.) на Върховния административен съд, един от посочените мотиви, за отхвърляне на жалбата като неоснователна е именно липса на нормативно вменено задължение на Министъра на външните работи да удовлетворява заявени искания от страна на преводаческите агенции, а напротив, касае се за отношения на свободно договаряне и независимо от това, че едната страна е публично-правен субект, не може да се приеме, че заповедта представлява властническо волеизявление с непосредствен ефект върху правната сфера на трети лица.

София, 25.03.2013 г.

25.03.2013 г.

(Печат: Министерство на външните работи, Република България)
(Подпис, не се чете)
Иван Сираков
Постоянен секретар
[Вярно с електронно подписания оригинал]

София 1113, гл. "Александър Жендов" 2, тел. 870 32 08, факс 870 З4 28
e-mail: ivan.sirakov@mfa.bg

Източник:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/-pismo-no-13pr-427-do-ms.html


П.П. Отговор на питанката:
 


... но няма и да се съди с тях :)

Това е заглавието на статия във в. "Труд", която излезе тази вечер. Автор: Георги Ангелов. Благодаря, г-н Ангелов!

27.03.13

Външно призна, че събира такси извън закона

автор(и): Георги Ангелов, прочитания: 612, коментари: 4

Таксите, събирани от Министерството на външните работи за легализация на превод на документи, са незаконни. Това става ясно от писмо на постоянния секретар на министерството Иван Сираков до Министерския съвет, научи "Труд" от дипломатически източници.

Писмото е в отговор на няколко писма на преводачката от Варна Рени Стоянова, в които тя предлага заверката на преводите на документи, която е задължителна, да отпадне. За всеки документ хората плащат на МВнР такса от 15 до 30 лв. според срока, за който се прави заверката. Наредбата, която урежда отношенията между преводачите и министерството, е от 1958 г. и противоречи на няколко закона.

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена", пише в становището на Външно. Там се казва и че "съобразно закона за нотариусите и нотариалната дейност и ГПК заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариусите". Изводите в становището на Външно са направени още през 2008 г . от работна група с представители на всички министерства, имащи отношение към казуса.

Юристите на МВнР смятат, че трябва да се направи нов закон за преводите. Министерството възнамерява да изработи нови правила, с които да съкрати голяма част от списъка на документите, подлежащи на легализация и превод.

Фирмите, искащи да подпишат договор за превод на документи с министерството, пък ще трябва да покрият изисквания за европейски стандарт за преводи. Към момента обаче Външно продължава да събира такса за заверка на подписите на преводачи.

 

Коментари:

Илка Енчева 11:30 Неделя 31 март 2013

Днес е законна, утре е незаконна - одиторският доклад на МВнР няма как да се промени, прегледайте от какво печелят най-много: goo.gl/PjKOr

обиден коментар Хари Стоянов 01:07 Събота 30 март 2013

Външно продължава да лъже. Иван Сираков пише, че "като начин на контрол върху преводите МВнР разработи и прие мерки за гарантиране качеството на преводаческите услуги, ВЪВЕДЕНИ В ТИПОВ ДОГОВОР...", а в заповед № 95-00-152 съвсем ясно е написано: "Утвърждавам ПРОЕКТ за типов договор..." Къде е УТВЪРДЕНИЯТ типов договор? С какъв акт е утвърден? Кой го е утвърдил? Просто вече една година се гаврят с нас, без да има реално НИКАКВО основание. Сключваме проектодоговори, за които Европейският парламент, Комитетът по петициите, заяви, че МЯРКАТА НЕ Е ОФИЦИАЛНО ПРИЕТА (is not formally adopted)! Е? Ко прайм ся?

обиден коментар Минувач 03:45 Четвъртък 28 март 2013

Заверката от нотариусите няма ли да излиза по-скъпа?

обиден коментар дипломат 10:10 Сряда 27 март 2013

Алек защо заблуждаваш. Парламентарните секретари са от политическите кабинети и нали обещаха да не ги назначават скришом в министерстгвата , защото са политически назначения.

обиден коментар Рени Стоянова 09:49 Сряда 27 март 2013

Некоректно информирате читателите, че някаква преводачка била предлагала заверката на преводите на документи, която е задължителна, да отпадне. Разбира се, че е задължителна. Нещо повече, заверката на преводите на документи е нормална световна практика. Но се извършва от самите преводачи или от нотариус, а не от служителите на МВнР. Това е именно заверката, за която от самото министерство признаха, че не е законосъобразна и пак продължават да я събират, напук на Закона. Пак добре, че най-после си признаха, но защо не спрат веднага да я събират, нито казват кога ще се прекрати събирането й? Тук въобще не става дума за някакво си предложение на преводачка, а за законови изисквания, нарушавани години наред от МВнР. Таксата е само върхът на айсберга. Прокурорът е уведомен и всеки момент се очаква отговор. Очаква се и Министерски съвет да се задейства. А и за Омбудсмана е крайно време да влиза най-после в ролята си на обществен защитник - от юли м.г. му се моля :)

обиден коментар Алек Попов 09:34 Сряда 27 март 2013

Сега като назначиха парламентарния секретар на ГЕРБ Мария Попова за счетоводителка, ке има кой да свята преводите

обиден коментар Хари Стоянов 09:01 Сряда 27 март 2013

Браво! Смятам, че журналистът, написал този материал, е проявил изключителна храброст. Вярно, че за краткото време, което е имал, не е успял да се ориентира съвсем в океана от проблеми в преводаческия бранш, не е разбрал, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа не е Наредба, но това е бял кахър :) Проблемът е, че той не урежда отношенията между външно и преводачите. Преводачите, за съжаление, тук са излишните. Тях никой не ги бръсне за нищо. Просто нямат право да заверят собственоръчно своя официален превод. А таксата, която все още се удържа за заверката на техния подпис, няма нищо общо нито с Правилника, нито с Тарифа № 3 за таксите, удържани от външно.

обиден коментар от село 08:55 Сряда 27 март 2013

КАКВА е тази зграда на снимката що за разточителство е това и какво прави многобройната администрация вътре Сигорно ТОДОР Живков я е построил за бедните селяни с незаконо събраните такси.


(Проведен на 27.03.2013 г. по обяд, записан частично от мен. Публикува се с разрешението на Г. Ангелов, взето също на запис)

 

... те нотариусите имат право да заверяват, но има някои пречки ... от друго естество... Аз не съм Ви пратила нищо друго, само едно въпросче, нали?

...

Ако е възможно, само да запишете какво отговарят ...

...

Мммм, не е много лесно, не е много лесно да се разбере цялата история, нито е за по телефон, обаче ако имате ... така ... добрината или ... куража ...  да зададете този въпрос, тъй като отговорът е даден, че следва .. нали ... да се отмени таксата, само да каже ... да каже, който отговаря за тези неща, да се ангажира със някакъв срок, все пак, нали не е редно така, само със ...

...

постоянния секретар ...

...

Дааа, дааа, а може да ги попитате евентуално дали не биха излезли с едно официално изявление ... кога да очакваме ... какви промени да очакваме ... в нормативната база ...

....

да, да ... да, те така настояват... Вижте сега, само ще Ви кажа, че ...

...

Знам. Те сега се оправдават, че не може да стане без закон, обаче в много страни в Европа, в повечето страни в Европа, няма закон за преводача и въпреки това положението е уредено. То и в България е уредено, има  си наказателна отговорност преводачите, но не им се разрешава де факто да поемат своята отговорност за извършените преводи, за да събират тази таксичка. Те само да кажат кога ще я прекратят, в края на краищата това не пречи, че няма закон, да отменят една незаконна такса ...

...

Ами от 15 до 30 лева е, там съм написала, мисля ...

...

еми от срока, то си има тарифа за обикновена, бърза и спешна поръчка.

Това е горе-долу. Ако не Ви се занимава, то в края на краищата нещата са от много отдавана, никой досега не е проявявал интерес от журналистите. Мисля, че вече е време, може би няма такава опасност, ако някой напише нещо ...

...

Абе какво общо има това със стандарта, бе, хора, това са измишльотини!

...

Нее, бее, това е, вижте сега, това са други неща, аз не виждам какво общо има това със стандарта, защото те ... (смея се) .... те от Външно всеки път бият към заповедта и стандарта. Историята е много елементарна измама. Сложили са една заповед ... издали са я миналата година ... на 31-ви май ... в тая заповед няма абсолютно никакви изисквания към абсолютно никакви агенции, не се споменават никакви агенции, споменава се, че е одобрен някакъв договор, нов...

...

.. ъхъ, като приложение към тая заповед, обаче приложенията към тая заповед са подменени - то много елементарно ... няма никакви приложения към тая заповед... пък и да има приложения, те въобще не са адекватни! Заповедта е за консулско обслужване. Консулското обслужване е в чужбина. Не ми се разправя за такива неща сега, това са много неприятни неща!

...

Ама разбира се, че няма нищо общо със България, това е, как да Ви кажа, една заповед, направена е тая заповед да не може да се оспорва. Някакви агенции се опитваха да я оспорват по съдебен път, макар че знаеха, говорили сме това, че тя не може да бъде оспорена. Заповедта няма нищо общо с договора, с който ... в него са наслагали разни неща, разни изисквания, абе измамни схеми там, на бившето Външно, на бившето ръководство, макар че г-н Сираков е бил тогава, той не е отсега, не е нов, той си е постоянен секретар там

...

Ами агенциите се объркаха, горките! Почнаха да роптаят срещу заповедта, обаче явно не я бяха погледнали, не се бяха консултирали с адвокати, какво ли, не знам. И се хванаха на въдицата много елементарно. Те викат, че заповедта е за нови изисквания, пък тя не е за нови изисквания (смея се), естествено че съдът потвърди, че заповедта не е никаква намеса  в частния бизнес, но министерството няма право разбира се да влиза в такива договорни отношения със агенциите и ... хъм-хъм ... няма право да им казва какво да правят, то това отделно.

...

Аз не съм от агенция. Аз съм преводач. Така че това, което Ви казах ... аз отдавна се занимавам с тази такса, ако може накрая да се махне, това не е за мене .. това е за хората, които плащат ... гражданите, това не е само в България, те я удържат по цял свят, във валута. То е криза, нали, трябват им пари в хазната, но пък не е честно да обират хората...

...

 ... не е честно да обират гражданите така!

...

Не, не, не разсъждавайте, само ги помолете да отговорят. Ама Вие вече сте говорили с тях, те са отговорили ... те са започнали пак с техните изисквания, с техните закони ...

...

И без закон може да се уреди! Ние ще си пишеме със тях. Вие ако може нещо да помогнете, помогнете, ако пък не можете - здраве да е, те нещата ще си станат и без помощ.

...

Моля? Ъхъ, ъхъ! Ами добре, каквото напишете, все пак, пак е добре, нали, в такъв смисъл да се задейства отнякъде, да се даде гласност, нали, на проблема? Ако може ...ако може, разбира се, в никакъв случай не бива да се чувствате задължени.. И пак Ви благодаря, Вие сте първият, който се обади.

...

Да, да, то е незаконно, преди няколко години е отменено, аз съм информирала  и Прокурора и от него очакваме да се задейства.

...

Та как беше Вашето име?

..

Георги Ангелов! Аз съм Рени Стоянова. Георги ... Ангелов. Ами това е. Благодаря Ви много. Действайте, както можете. Ако можете нещо да направите....   и това е. Приятен ден! Дочуване!           

 
(след минута-две аз се обадих)

Ммм, Рени Стоянова се обажда, искам само да потвърдя, че Вие сте Георги Ангелов, нали със Вас говорих? Иии ... мм, успях да запиша част от разговора ни.

...

Ааа, не бях сигурна, че се е е записал, проверих го, че се е записал и искам да Ви попитам, имате ли нещо против, ммм, в момента също записвам, ммми то се чува само моят глас на записа, де, имате ли нещо против да публикувам ... ааа ... това, което сме разговаряли, моите думи, ммм... в блога си? Ммм, то не се чува нищо от Вас!

...

Аааа, даже и Вие го имате, аз така си и помислих, евентуално ...

...

Ми да, нямам нищо напротив, с удоволствие. Как можем да се разберем да стане това? Емпе3-ка ли е?  Моят запис е емпе3-ка, емпе3-ка ли е Вашият?

...

или уав, ама май че емпе3-ката е по-лек от уав.

...

Ако може, да, ще Ви бъда много благодарна...

...

Ама как ще ми го изпратите, на имейла ли? На имейла?

...

Ммм, имейла ми е ... ммм, то го има там по разни писма, мисля, рени с дабъл ен, ренние се пише, кльомба, софтисбеге точка ком.

...

Ако може, много благодаря наистина.

...

Ааа, неее, не бързам въобще, въобще не бързам...

..

Да, благодаря много. Приятен ден пак! Дочуване.

 

 (вечерта получих по имейла обещания аудио файл със запис на пълния разговор)

 ПЪЛЕН РАЗГОВОР:

(началото липсва, но то е горе-долу следното:

-- Да?

-- Здравейте, обажда се Георги Ангелов от в. „Труд". Получи се ...

-- Ааа, здравейте, Вие сте първият журналист, който ми се обажда, аз съм разпратила до много места ... Да?)

 

 

-- Отговор на какво точно Ваше искане е отговорът до Министерския съвет от секретаря на МВнР?

-- Амии, аз съм публикувала във блога си цялата история. Ако се интересувате като журналисти ...

-- Да?

-- Вие бихте могли да погледнете в блог беге, май че се казваше „рени"...

-- Да, намерих го, в момента е пред мене...

-- И там съм сложила „Как се стигна дотам, че получих копие от писмо, изпратено от Министерство на външните работи до Министерски съвет", момент, да видя дали се вижда тука ... и фактически там е цялата кореспонденция ...

--- А, да, фактически писмото, което сте изпратили до Приемната, да, намерих го, да.

-- Видяхте ли постинга „Как се стигна дотам..", чакайте да видя дали се вижда ... да, вижда се, на 25-ти март.

-- Да, 25-ти март.

-- Щото те и колеги така, изразиха ... голяма изненада, то така и си пише, някои казаха „Това е фалшификат"..

-- Тя работи Приемната общо взето така ...

-- И аз съм започнала от доста отдавна, затова се стигна дотам.

-- Мм.

-- Очакваме промени в нормативната база, уреждаща преводите на официални документи.

-- Тоест искате, така да се каже, да отпадне Наредбата, която е от 58-ма година...

-- Не е какво искаме, не, не е какво искаме ние, това е въпрос на ... законност, така да се каже ... нали в такъв смисъл.

-- Щото в момента нотариусите също имат право да заверяват ... така или иначе ...

-- Не знам Вие доколко сте осведомени ... не е точно така.... Те, нотариусите, имат право да заверяват, но има някои пречки ... от друго естество... Аз не съм Ви пратила нищо друго, само едно въпросче, нали?

-- Е, аз за да задам въпросчето, трябва да разбера въпроса, трябва да разбера цялата история ...

-- Ако е възможно, само да запишете какво отговарят ...

-- в смисъл, какво значи „едно въпросче"? Опитвам се да разбера човешки ...

-- Мммм, не е много лесно, не е много лесно да се разбере цялата история, нито е за по телефон, обаче ако имате ... така ... добрината или ... куража ...  да зададете този въпрос, тъй като отговорът е даден, че следва .. нали ... да се отмени таксата, само да каже ...

--- Ще пусна статия въз основа на отговора, който е даден от министерството...

 -- само да каже, който отговаря за тези неща, да се ангажира със някакъв срок, все пак, нали не е редно така, само със ...

-- в смисъл от отговора на секретаря на Министерски ... мм, на Външно ...

-- постоянния секретар ...

-- става ясно, че трябва да бъде променена нормативната уредба, тоест трябва и нов закон да има ...

-- Дааа, дааа, а може да ги попитате евентуално дали не биха излезли с едно официално изявление ... кога да очакваме ... какви промени да очакваме ... в нормативната база ...

-- Аз разговарях със служители от министерството, в момента не може да се очаква нищо, тъй като това трябва да е закон, който да бъде направен от доста институции плюс Съюза на преводачите и така нататък ...

-- да, да ... да, те така настояват... Вижте сега, само ще Ви кажа, че ...

-- .. в този вакуум, в който е държавата, това няма да стане скоро.

-- Знам. Те сега се оправдават, че не може да стане без закон, обаче в много страни в Европа, в повечето страни в Европа, няма закон за преводача и въпреки това положението е уредено. То и в България е уредено, имат си наказателна отговорност преводачите, но не им се разрешава де факто да поемат своята отговорност за извършените преводи, за да събират тази таксичка. Те само да кажат кога ще я прекратят, в края на краищата това не пречи, че няма закон, да отменят една незаконна такса ...

-- Тя колко е таксата?

-- Ами от 15 до 30 лева е, там съм написала, мисля ...

-- Да. От какво зависи?

-- еми от срока, то си има тарифа за обикновена, бърза ...

-- Ясно, разбрах.

-- и спешна поръчка. Това е горе-долу. Ако не Ви се занимава, то в края на краищата нещата са от много отдавана, никой досега не е проявявал интерес от журналистите. Мисля, че вече е време, може би няма такава опасност, ако някой напише нещо ...

-- Каква опасност да има? Между другото, имаше доста ... от миналата година ... в смисъл движение срещу този стандарт, който въведоха Външно ...

-- Абе какво общо има това със стандарта, бе, хора, това са измишльотини!

-- Това е друг проблем, но, в смисъл ...

-- Нее, бее, това е, вижте сега, това са други неща, аз не виждам какво общо има това със стандарта, защото те ... (смея се) .... те от Външно всеки път бият към заповедта и стандарта. Историята е много елементарна измама. Сложили са една заповед ... издали са я миналата година ... на 31-ви май ... в тая заповед няма абсолютно никакви изисквания към абсолютно никакви агенции, не се споменават никакви агенции, споменава се, че е одобрен някакъв договор, нов...

-- типов ...

-- .. ъхъ, като приложение към тая заповед, обаче приложенията към тая заповед са подменени - то много елементарно ... няма никакви приложения към тая заповед... пък и да има приложения, те въобще не са адекватни! Заповедта е за консулско обслужване. Консулското обслужване е в чужбина. Не ми се разправя за такива неща сега, това са много неприятни неща!

-- Ами то консулското в чужбина по никакъв начин не касае преводаческите агенции!

-- Ама разбира се, че няма нищо общо със България, това е, как да Ви кажа, една заповед, направена е тая заповед да не може да се оспорва. Някакви агенции се опитваха да я оспорват по съдебен път, макар че знаеха, говорили сме това нещо, че тя не може да бъде оспорена. Заповедта няма нищо общо с договора, с който ... в него са наслагали разни неща, разни изисквания, абе измамни схеми там, на бившето Външно, на бившето ръководство, макар че г-н Сираков е бил тогава, той не е отсега, не е нов, той си е постоянен секретар там ...

-- Защото дойдоха още ... как да Ви кажа... от други места ... същата схема, но става дума за други агенции, които пък ...

-- Ами агенциите се объркаха, горките! Почнаха да роптаят срещу заповедта ...

-- Да, точно срещу нея.

-- ... обаче явно не я бяха погледнали, не се бяха консултирали с адвокати, какво ли, не знам. И се хванаха на въдицата много елементарно. Те викат, че заповедта е за нови изисквания, пък тя не е за нови изисквания (смея се), естествено че съдът потвърди, че заповедта не е никаква намеса  в частния бизнес, но министерството няма право разбира се да влиза в такива договорни отношения със агенциите и ... хъм-хъм ... няма право да им казва какво да правят, то това отделно. Аз не съм от агенция. Аз съм преводач.

-- Аха.

-- Така че това, което Ви казах ... аз отдавна се занимавам с тази такса, ако може накрая да се махне, това не е за мене .. това е за хората, които плащат ... гражданите, това не е само в България, те я удържат по цял свят, във валута. То е криза, нали, трябват им пари в хазната, но пък не е честно да обират хората...

-- Е, те си признаха, че е незаконно това...

--  ... не е честно да обират гражданите така!

-- гражданите, даа ... за да излизаш, трябва да бъде нотариално заверено, което пак не е особено ...

-- Не, не, не разсъждавайте, само ги помолете да отговорят. Ама Вие вече сте говорили с тях, те са отговорили ... те са започнали пак с техните изисквания, с техните закони ...

И без закон може да се уреди! Ние ще си пишеме със тях. Вие ако може нещо да помогнете, помогнете, ако пък не можете - здраве да е, те нещата ще си станат и без помощ.

-- Не, в утрешния брой ще излезе, можете да го видите и в сайта, пиша статия във момента, ще излезе в утрешния брой.

-- Моля? Ъхъ, ъхъ! Ами добре, каквото напишете, все пак, пак е добре, нали, в такъв смисъл да се задейства отнякъде, да се даде гласност, нали, на проблема, ако може ..

-- Обикновено се ... на такива неща...

-- ако може, разбира се, в никакъв случай не бива да се чувствате задължени ... И пак Ви благодаря, Вие сте първият, който се обади.

-- ... го правя, в смисъл там е написано, че това е незаконно, сами признават, че е незаконно..

-- Да, да, то е незаконно, преди няколко години е отменено, аз съм информирала  и Прокурора със едно кратко писъмце и от него очакваме да се задейства. Та как беше Вашето име?

-- Георги Ангелов се казвам.

-- Георги Ангелов! Аз съм Рени Стоянова. Георги ... Ангелов. Ами това е. Благодаря Ви много. Действайте, както можете. Ако можете нещо да направите....   и това е. Приятен ден! Дочуване!          

 

 Получен днес, 27.03.2013 г., по е-поща като прикачен файл с подпис и печат на Омбудсмана на РБ. Моят неколкомесечен penpal продължава да не схваща елементарни неща и да ми приписва неверни твърдения. Никога не съм твърдяла, че "МВнР начислява държавна такса за заверка на официални документи, която е отменена през 2008 г." Интересно, че към края на писмото си ме е цитирал правилно: "... за оскъпяването на услугата вина носи и МВнР, като начислява в дьржавни таксови марки от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ" т. нар. „заверка на подписа на преводача". Тази такса е отменена още през 2008 г."  Междувременно МВнР вече си признаха, че тази такса е незаконосъобразна. Омбудсманът, значи, изостава от събитията :) А имаше огромна преднина, пръв беше уведомен за нередности в МВнР, още през юли 2012!  
    За който още не е разбрал: "заверка на документ, издаден от българско или чуждестранно учреждение" не е същото, като "заверка на подпис на преводача под превод на такъв документ". С други думи, Външно има пълно право да заверява документите, издадени от различни учреждения, но няма никакво право да заверява подписите на преводачите под преводи, извършени от частни преводачески агенции, което и самото МВнР вече призна (вж. писмо от МВнР до МС, 21.03.13) .

 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

 

Изх. № 647 / 26.03.13 г.

         

          Относно: електронно съобщение до деловодството от 19 март 2013 г., 18.28 ч., във връзка с жалба № П1-Ж 647/11.02.2013 до омбудсмана на Република България

 

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

          В цитираното по-горе свое електронно съобщение, изпратено до деловодството на институцията на омбудсмана, настоявате до получите отговор на два въпроса: 1) кой текст на Ваше електронно съобщение е заведен като жалба под № 647/11.02.2013 г.; и 2) защо Ви е изпратен отговора на жалба № 647/11.02.2013 г., при положение, че е необходима повече информация и данни; следва ли в тази връзка да очаквате допълнителен отговор; и може ли междувременно да подадете възражение срещу получения отговор на жалба № 647/11.02.2013 г.

          Във връзка с поставените въпроси бих искал да Ви уведомя следното.

          Като жалба под № 647/11.02.2013 г. е заведено Ваше електронно съобщение от 6 февруари 2013 г., 21.59 ч., тъй като, както бе изяснено в отговора ми от 28 февруари 2013 г., който Ви е изпратен с обратна разписка, в него поставяте нов проблем, а именно твърдите, че Министерство на външните работи начислява държавна такса за заверка на официални документи, която е отменена през 2008 г.

          Във връзка с начисляваните държавни такси от страна на Министерство на външните работи следва да имате предвид, че съгласно чл. 4, буква „г" от Закона за държавните такси, в сила от 1 януари 1952 г., последно изменен с ДВ бр. 99 от 16 декември 2011 г., държавни такси се заплащат за извършване на преводи на документи и книжа от чужд език на български и обратно, както и за искания до държавни учреждения да извършат действия и услуги и за издаване на документи и дубликати (чл. 4, буква „о" от същия закон). Съгласно чл. 22 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с постановление № 184 на Министерския съвет от 3 септември 1958 г., последно изменен ДВ. бр. 103 от 25 декември 1990 г., таксите за легализация и преводи в Министерството на външните работи и в българските дипломатически и консулски представителства се събират съобразно Закона за държавните такси, тарифите към него и инструкциите по приложението му от натоварените с писмена заповед за това лица, които отговарят за верността на извършените преводи, за редовността на положените заверки и за събраните такси. В съответствие с цитираните нормативни актове е приета Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, в сила от 11 януари 2008 г., приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г., последно изменена с ДВ. бр. 34 от 4 май 2010 г. В член 8 на тази тарифа са указани таксите, които се събират за удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа" 15 лв. за документи, издадени от български учреждения и 20 лв. за документи, издадени от чуждестранни учреждения. Съгласно чл. 5 от същата тарифа таксите се заплащат с 50% увеличение, когато услугата се извършва в срок до 8 часа от момента на подаване на заявлението и със 100% увеличение, когато услугата се извършва в срок до 4 работни часа от момента на подаване на заявлението. Тези такси съответстват на тези, публикувани на интернет страницата на Министерство на външните работи, линк към които е посочен в отговора ми на Ваша жалба 647/11.02.2013 г., изпратен на 28 февруари 2013 г.

          Значението, което е вложено в думите „необходима ми е повече информация и данни, за да предприема проверка тях, е че информацията и данните, които Вие представяте, а именно:

          „Предполагам, че не ви [sic] интересува, но все пак ще добавя и това, че за оскъпяването на услугата вина носи и МВнР, като начислява в [sic] дьржавни таксови марки от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ" т. нар. „заверка на подписа на преводача". Тази такса е отменена още през 2008 г."

          са недостатъчни, в смисъл не съдържат достатъчно информация за нарушение, за да предприема проверка, предвид описаната по-горе действаща нормативна уредба.

          Възражение може да подадете след получаване на отговора по Ваша жалба.

 

                                                                    КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ -

                                                                   ОМБУДСМАН

                                                                   НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                          (Подпис - не се чете) (Печат - не се чете)

 

 

София 1202, ул. „Джордж Вашингтон" № 22; тел.: 02/9809510; 02/8106955; e-mail: priemna@ombudsman.bg

 

 

 


Пуснах един постинг на facebook страницата на служебния премиер и външен министър г-н Марин Райков.  Дано да го забележат. По-рано, през септември миналата година, бях пуснала  въпрос до г-н Николай Младенов за това, какви официални преводи не се разрешава да се извършват без договор с МВнР, но веднага го изтриха. И на фейсбук сайта на в. "Капитал" също.  Надявам се, че нещата са се променили. 

Страницата на г-н Марин Райков във facebook: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2/582811331737810

Моят постинг:

Здравейте,

МОЛЯ, БИХТЕ ЛИ СЕ АНГАЖИРАЛИ С КРАТКО ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА БАЗА КАСАЕЩА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРЕВОДИ НА ДОКУМЕНТИ?

И по-конкретно:

КОГА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ПРАКТИКАТА МВнР ДА ЗАВЕРЯВА ПОДПИСИТЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА?

Този въпрос е в пряка връзка с писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., изпратено от МВнР до МС с копие до мен, в което се признава, че:

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."Става дума за незаконното събиране на държавна такса от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdfПрокуратурата е уведомена за тази такса, както и за други проблеми. Медиите са уведомени за писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.Сканиран оригинал на писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

Благодаря предварително.С уважение,

Ренета Стоянова
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdf
www.mfa.government.bg
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 26, 2013 7:26 PM
Subject: отн. № 2711/12 от 29.01.2013 г

 
Здравейте,

 

само да попитам дали има някакво движение по № 2711/12 от 29.01.2013 г.? По-конкретно, интересува ме следното:

 

КОГА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ПРАКТИКАТА МВнР ДА ЗАВЕРЯВА ПОДПИСИТЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА?

 

Този въпрос е в пряка връзка с писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., изпратено от МВнР до МС с копие до мен, в което се признава, че:

 

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

 

Става дума за незаконното събиране на държавна такса от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdf

 

Прокуратурата е уведомена за тази такса, както и за други проблеми. Медиите са уведомени за писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.

 

Сканиран оригинал на  писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова
 
Предисторията на кореспонденцията ми с МС може да се проследи тук:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/25/kak-se-stigna-dotam-che-poluchih-kopie-ot-pismo-izh-12pr-114.1067977Здравейте,

Искам да Ви кажа, че се възхищавам на усилията Ви да се преборите синституциитеи разполагате с моята пълна подкрепа. Мислих по въпросаи стигнах до следнитеизводи:

 

1. Нищожност на Правилника за легализациите. Мисля, че трябва да атакувате самия Правилник за легализациите, още повече, че в писмото на МВнР от 21/03/2013 се съдържаизвънсъдебно признание на факта, че Правилникът е незаконосъобразен, което евентуално би Ви послужило като  доказателство в един съдебен процес ("Правилникът за легализациите, заверкитеи преводите на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредбаи поради тази причина не може да бъдеизменяни допълван. Правилникът няма законово основание заиздаванеи не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове."). Липсата на заместваща правна уредба не може да бъде основание за прилагане на един незаконосъобразен акт. Ако Правилникът се обяви за нищожен от адм. съд, никой не може да черпи права от него, което означава, че заповедта на МВнРи приложения договор към нея, са незаконосъобразни поради отпаднало основание, т.е. нищожността на Правилника влече нищожност на адм.актове,издадени въз основа на него. Ако нищожността на Правилника бъде призната, МВнР ще бъде принудено даиздаде нов Правилник. Опасенията ми са обаче, че в този нов Правилник могат да залегнатизискванията за сертификация, филолози на тр.договори пр.и да бъдат вменени като задължения за всички преводачи. Но дотогава щеизмине много време.

 

2. Незаконосъобразно действие на администрацията. Заверката на подписа на преводач от МВнР противоречи на чл. 81и сл. от Закона за нотариуситеи нотариалната дейности чл. 569и сл. от ГПКи като  незаконосъобразно действие на администрацията следва да се атакува като нищожно, в противоречие със закона.И тук разполагате сизвънсъдебното признание на този факт от МВнР ("Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да сеизвършва от ведомството, не е законосъобразнаи следва да бъде прекратена. Съобразно Закона за нотариуситеи нотариалната дейности съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да сеизвършва от нотариусите").

 

Общо взето, аз съмизумена от факта, че МВнР самопризнава незаконосъобразността на своите действияи в същото време не поемаинициативата заизготвянето на нова нормативна уредба - задължение, вменено на министъра съгласно чл. 12, ал. 3, т. 2 от Устройствения правилник на МВнРи подпомагащите го Дирекция "Правно-нормативно обслужване" съгласно чл. 20, т. 3 от посочения правилники Дирекция "Консулски отношения"  съгласно чл. 32, ал. 2, т. 7 от посочения правилник.3. Гласност Подкрепямидеята Ви да се даде повече гласност на проблема чрез ангажиране на медиите. Моите наблюдения са, че в повечето случаи медиите решават проблемите по-бързои по-ефективно от съда. Мисля, че "Господари на ефира" са много полезни в тази насока, така че, опитайте се да ги ангажирате. Надявам се, горепосоченото да Ви помогне по някакъв начин. Поздрави

 

Друго, което ми хрумва - МВнР като първостепенен разпоредител с бюджетни средства не трябва ли да се подчинява на разпоредбите на ЗОПи да възлага договори след обявлениеи процедури по ЗОП?

 

Аз: Напълно сте права. Не се безпокойте, наясно сме с положението. Уведомени са Омбудсманът на РБ, Прокуратурата, МВнРи медиите. Всеки момент очаквамеи отговор на две писма,изпратени от собственика на "Софтис" - семейната фирма за преводи, в която работя:

 

Отговор до Прокурора, 03.01.2013 г.:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/01/otgovor-na-rezoljucija-708-2012.html

 

Отговор до МВнР, 13.01.2013г.:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/01/prodylzhavane-dejnostta-vyv-vryzka-s-prevodite-na-oficialni-dokumenti-ii.html

 

Тайнствената непозната: Прокурорът, ако не се лъжа, разполага с правото да предяви протест срещу незаконосъобразни актовеи действия/бездействия на администрацията. Нещо в тази насока?

 

Аз: Разполага с право, но не го упражнява :) Ако пък Прокурорът няма право да отмени остарелия правилник за легализациите, то МС със сигурностима. МС също е уведомен, нои там мълчат :)

 

Тайнствената непозната:  Ами тогава атакувайте Правилника пред ВАС. Обсъждали ли сте този вариант с юристи?

 

Аз: Ние не се оплаквамеи не питаме какво да правим. Сега очакваме уведоменитеинстанции и медии да се задействат. Ако някой помогне - добре. Нои никой да не помогне, раноили късно промените ще настъпят :).

 

Аз: Може ли да публикувам този разговор между нас в блога си?

 

Тайнствената непозната: Може, разбира се, но без цитиране наимена :)


На 26.03.2013 изпратих следното напомнящо писмо до МС с копие до Президентството и ВАП:


Здравейте,

само да попитам дали има някакво движение по № 2711/12 от 29.01.2013 г.?

По-конкретно, интересува ме следното:

КОГА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ПРАКТИКАТА МВнР ДА ЗАВЕРЯВА ПОДПИСИТЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА?

Този въпрос е в пряка връзка с писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., изпратено от МВнР до МС с копие до мен, в което се признава, че:

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

Става дума за незаконното събиране на държавна такса от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdf


Прокуратурата е уведомена за тази такса, както и за други проблеми. Медиите са уведомени за писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.

Сканиран оригинал на  писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf


Благодаря предварително.

С уважение,
Ренета Стоянова

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


Някои колеги изразиха изненада и недоверие, че е възможно неизвестна личност като мен наистина да получи копие от официално писмо, изпратено от  МВнР до МС, затова публикувам хронологията на кореспонденцията си с МС, започнала преди около 7 месеца, чийто логичен и съвсем закономерен резултат е полученото копие.

 

На 03.09.2012 г. изпратих писмо до Приемна на МС, с което ги помолих да попитат Н. Младенов какви точно официални преводи не е разрешено да се извършват без  договор с МВнР за извършване на официални преводи:

МОЕ ПИСМО ДО ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ИЗПРАТЕНО НА 03.09.2012 ПО Е-ПОЩА

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/moe-pismo-do-priemnata-na-ministerski-syvet-izprateno-na-03-.1032561

 

На 18.09.2012 г. получих и официален отговор от МС, че са препратили въпроса ми към МВнР.

ОТГОВОР ОТ ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕН НА 18.09.2012 ПО Е-ПОЩА:

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/21/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-18-09-.1034020

 

 

На 18.12.2012, след напомняне, че очаквам отговор на писмото от 03.09.12, препратено до МВнР на 18.09.2012 г, получих отговор от МС, че в резултат на проверка са получили становище от Външно изх. №  12ПР-1149 от 28.09.2012 г. от две страници с копие до мен, като сега ми го изпращат отново - за яснота..

 ОТГОВОР ОТ ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕН НА 18.12.2012 ПО Е-ПОЩА КАТО ПРИКАЧЕН ФАЙЛ

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/18/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-18-12-.1032922

 

 

 Тъй като приложеното становище на МВнР липсваше, вечерта на същата дата, 18.12.2012, изпратих кратко писмо по е-поща с молба да получа липсващото становище.  

 МОЕ ПИСМО ДО ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ИЗПРАТЕНО НА

18.12.2012 ПО Е-ПОЩА

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/21/moe-pismo-do-priemnata-na-ministerski-syvet-izprateno-na-18-.1033921

 

 

След неколкократно напомняне, на 16.01.2013 г. най-после получих дълго чаканото становище на МВнР. Оказа се, че е съвсем кратко, а уж щеше да бъде от две страници.

ДЪЛГО ЧАКАНОТО СТАНОВИЩЕ НА МВнР

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/16/dylgo-chakanoto-stanovishte-na-mvnr.1042968

 

 

Веднага изпратих писмо до МС с копие до НС, в което написах, че дългочаканото  становище на МВнР не е отговор на въпроса ми от 03.09.12, но напълно разбирам,  че МВнР не може да отговори по друг начин, докато не бъде отменен остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите:

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/18/moe-pismo-do-ms-s-kopie-do-ns-izprateno-s-e-poshta-na-16-01-.1043534

 

 

На 31.01.2013 получих официално писмо отМС до МВнР с копие до мен, в което МС искаше отговор от МВнР.

ОТГОВОР ОТ ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕН НА 31.01.2013 ПО Е-ПОЩА

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/31/otgovor-ot-priemnata-na-ministerski-syvet-poluchen-na-31-01-.1048369

 

Именно отговорът на МВнР до МС представлява въпросното официално писмо с копие до мен, в което МВнР признава, че заверката на подписа на преводача е незаконосъобразна и следва да се отмени:

ПИСМО ИЗХ. № 12ПР-1149/21.03.2013 ОТ МВнР ДО МС С КОПИЕ ДО МЕН

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

 

 


Със заповед № 95-00-152 от 31.05.2012 г. бившият министър на МВнР одобрява нов типов договор за извършване на официални преводи за нуждите на консулското обслужване в МВнР. В нея не се споменават никакви изисквания към преводаческите агенции, нито нови, нито стари:
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/zapoved.pdf

Няколко агенциите решават, че с тази заповед МВнР одобрява нови изисквания към тях, подведени от слухове и изказвания на Младенов пред НС и другаде, тиражирани от медиите през юни 2012. Води се ненужно дело срещу заповедта. ВАС потвърждава, че заповедта не представлява намеса в частния бизнес:

ВАС, 3-членен състав, 23.10.2012:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/b9d519c894add3c5c2257a9800329165?OpenDocument

ВАС, 5-членен състав, 24.01.2013:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/3fe1fe139e9f81c9c2257afb004a173b?OpenDocument

Със заповедта МВнР наистина не се намесва в частния бизнес. Намесва се обаче с договора, уж одобрен с тази заповед. В него липсва същественото уточнение, че официалните преводи са само „за нуждите на консулското обслужване в МВнР", публикуван е отделно от заповедта, липсва и обозначение, че е приложение №1 към заповед № 95-00-152 / 2012:
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/contract_for_translations.pdf

Агенциите години наред са свикнали да сключват такъв договор, затова не забелязват нищо нередно или пък смятат, че е маловажно. Погледът им е вперен в добавените нови изисквания - те са там, в договора.

Договорът се сключва на основание чл. 2а, ал. 2 от един вехт вътрешно-ведомствен Правилник за легализациите, заверките и преводите от 1958 г., посл. изм. 25.12. 1990, който МВнР тачи като светиня, защото в чл. 2а, ал. 1 от него пише, че преводите на всички документи и други книжа в цялата страна се извършват от МВнР:
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/Pravilnik(1).pdf

Преди 55 години, когато е бил приет този правилник, МВнР наистина е извършвало всички преводи на документи. Имало е цял отдел щатни преводачи. По-късно започнало да възлага част от преводите на фирми, а накрая съвсем престанало да превежда, но си е запазило договорите. На практика от много години агенциите сами си търсят клиенти и работят, без да чакат МВнР да им възложи каквато и да е работа. Обаче по договор МВнР все още се води ВЪЗЛОЖИТЕЛ, а преводаческите агенции - ИЗПЪЛНИТЕЛИ. Понеже никакви преводи НЕ се възлагат, в договора липсват клаузи, уреждащи срокове и възнаграждения - факт, който така смути ВАС, че 3-членният му състав определи договора като „оферта към неограничен брой субекти", забравяйки, че оферта се дава от кандидат-изпълнителите, а не от възложителя, а 5-членният състав благоразумно замълча по този въпрос.

Агенциите обаче не се притесняват, че Възложителят им е фиктивен и на практика нищо не им възлага. Те си имат свое обяснение - договорът е „лиценз". МВнР също не се притеснява: на сайта си пише, че оторизира агенциите да извършват официални преводи:
http://www.mfa.government.bg/bg/pages/51/index.html

В края на 2012 г. МВнР прекратява всички договори с агенции (над 1684 по официални данни от онова време), като им изпраща уведомително писмо:
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/pismo-za-prekratiavane-na-dogovor-za-vyzlagane-izvyrshvaneto.1032595

Прекратяването се обяснява с издаването на заповед № 95-00-152 / 2012 г. и агенциите са поканени съвсем учтиво, ако желаят да продължат дейността си по извършване на официални преводи, да направят предложение за сключване на договора с новите изисквания, като приложат документи по списък, публикуван на сайта на министерството:
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/List_docs_contract_translate.pdf

Списъкът, който би трябвало да е Приложение № 2 към цитираната заповед, също е публикуван отделно от нея и без никакво обозначение откъде се е взел. Всъщност той съществува от дълги години и агенциите са свикнали с него, както и с договора, затова не забелязват нищо нередно или пък смятат, че е маловажно. Погледът им отново е вперен само в добавените нови изисквания - те са и там, в списъка, както и в договора.

Уплашени да не останат без „лиценз", агенциите бързат да подновят договорите си и обещават да изпълнят новите изисквания. Към 20.03.2013 г. над 650 агенции фигурират в списъка на „оторизираните" от МВнР (с фиктивен договор за възлагане на работа), сред които и СПБ -
„Съюз на Преводачите в България - Сдруженение с Идеална Цел" (така е изписано името на тази „оторизирана агенция" в списъка на сайта на МВнР:
http://www.mfa.government.bg/uploads/images/Firmi(2).pdf

Един-единствен собственик на фирма за преводи отказва да поднови договора си с МВнР и на 06.12.2012 г. излага аргументирано доводите си, че и без договор има право да продължи да извършва официални преводи - в писмо до дирекция „Консулски отношения" в МВнР с копие до ВАП:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2012/12/prodylzhavane-dejnostta-vyv-vryzka-s-prevodite-na-oficialni-dokumenti.html

МВнР му отвръща с официален отговор от 20.12.2012 г., в който смело твърди, че „новият договор не засяга права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица, тъй като той е предоставен на свободната воля и преценка на доставчиците на преводачески услуги да решат дали да го сключат", т.е. изобщо не е задължителен:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/otgovor-ot-ko.html

Обаче изискването за сключен договор с МВнР отдавна е залегнало в редица закони и наредби и затова всевъзможни институции и учреждения продължават да го изискват. На практика агенция, останала без договор, губи право да извършва официални преводи за всички нужди на цялата икономика, а не само за нуждите на МВнР. Така е било в продължение на дълги години и всички са свикнали с това положение. МВнР нито отрича, нито потвърждава, че новият договор е само за един вид официални преводи, а набляга на факта, че сключването му не е задължително и не представлява намеса в частния бизнес.

Междувременно, още преди да получи отговор от МВнР, собственикът на фирмата получава и остро писмо от ВАП (Резолюция), в което Прокурор Г. Камбуров категорично му заявява, че без договор с МВнР няма право да извършва официални преводи. Собственикът на фирмата спокойно отговаря и на Прокурора, 03.01.2013 г., и на МВнР, 13.01.2013 г. и оттогава няма отговор нито от едното място, нито от другото:
Отговор до Прокурора, 03.01.2013 г.:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/01/otgovor-na-rezoljucija-708-2012.html
Отговор до МВнР, 13.01.2013 г. :
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/01/prodylzhavane-dejnostta-vyv-vryzka-s-prevodite-na-oficialni-dokumenti-ii.html

Паралелно с кореспонденцията на собственика на фирмата, върви и моята. Аз работя на трудов договор във въпросната фирма от 01.07.2003 г. и пиша до институциите като преводач и гражданин. И накрая се получава така, че писмото, в което МВнР най-сетне признават, че нормативната база е остаряла, пристига като копие до мен от отговор на МВнР до МС. Става дума за Писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г. :
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704
Сканиран оригинал на писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

Има и други писма, има и статии, но и без това описанието на досегашните събития стана доста дълго, затова спирам дотук.

Важното е, че отсега нататък има още много работа да се свърши и всеки, който е готов да помогне, е добре дошъл.

Целта на диалога с институциите е да се отмени остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите, да се прекрати практиката МВнР да сключва фиктивни договори с агенции за преводи и да се състави регистър на квалифицираните преводачи (сертифицирани, оторизирани, заклети, съдебни - както и да бъдат наречени, става дума за преводачите с квалификация и опит, които имат право да заверяват сами извършените от тях преводи на документи с подпис и собствен печат) - нормална европейска и световна практика.
Публикувано на стр. 331 от Петиция срещу новите изисквания за преводаческите агенции:
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/8250#8272

Днес получих по е-поща като прикачен файл копие от писмо до МС, което звучи съвсем различно от досегашните дежурни клишета на МВнР и показва, че диалогът с институциите, макар и много труден, все пак е възможен. 

Сканиран оригинал на писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР

 

Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.

ДО

Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ПРИЕМНА"

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

КОПИЕ: ДО

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

e-mail: rennie@softisbg.com

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,

 

Дейността на Министерството на външните работи, дирекция "Консулски отношения" относно реда за заверки и легализации на официални документи, предназначени за ползване в чужбина и на такива документи, необходими за представяне пред компетентните български власти, се урежда от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184/1958 г.

Съгласно действащата нормативна уредба и по-специално Закона за нормативните актове, необходимо е тълкуване от страна на Министерство на правосъдието - Съвет по законодателството, относно реда, по който така посочения Правилник може да бъде изменен, допълнен или отменен, доколкото същият не е издаден във връзка с приложение на определен Закон. Министерство на външните работи съзнава, че това е една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения, но не може с лека ръка да предложи отмяна на действащите правила, доколкото с тях се урежда и реда за легализация на официални документи, предназначени за чужбина, издадени от различни държавни институции и обществени организации и която не засяга единствено и само дейността на преводите на тези документи. Премахването на действащата нормативна уредба, без въвеждане на нова такава, относно реда за легализация на тези документи ще доведе до вакуум в тази дейност на държавата, което от своя страна ще доведе до накърняване на интересите на редица физически и юридически лица, нуждаещи се от съответното оформяне на официалния документ, предназначен за ползване в чужбина и такива документи изготвени от чужбина и предназначени за ползване на територията на страната.

С цел намиране на правилен изход от така създалата се ситуация, Министерството направи преглед на различните документи, подлежащи на легализация и съответно нуждаещи се от превод и в момента работи, съвместно с други ведомства, за въвеждане на нови правила, които постепенно да доведат до отпадане необходимостта от заверка, легализации и превод на определени официални документи. По този начин от само себе си приложното поле на Правилника ще бъде значително стеснено, което ще позволи създаване на нова уредба по заверка и легализация на останалите официални документи, и в крайна сметка до отмяна на действащия нормативен акт.

 

В същото време, бихме искали да Ви информираме, че въпросът за реда по който Правилника може да бъде изменен или отменен е дискутиран нееднократно между компетентните по въпроса администрации. Последното такова обсъждане е било проведено в периода 2006 г. - 2008 г. когато е била сформирана нарочна за целта Междуведомствена работна група с представители на Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерството на държавната администрация и държавната реформа. Изразеното тогава единодушно становище на експертите в Междуведомствената група съдържа следните изводи:

- Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и допълван. Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове;

- Уредбата на статута на преводачите може да стане само чрез закон, но нито една от държавните институции (МВнР, МП, МОМН) не поемат ангажимент сами да изработят такъв проект. Това би трябвало да се извърши от специалисти, с каквито посочените ведомства не разполагат. Основна роля в изготвянето на нов нормативен акт трябва да имат Съюза на преводачите и Асоциацията на преводачите, както и от регистрираните юридически лица с нестопанска цел - различните асоциации на преводаческите агенции и фирми;

- Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена. Съобразно Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариусите;

- Относно последващо удостоверяване на извършен в България превод, предназначен за чужбина, е било изразено становище, че това може да се извършва посредством заверка „апостил" на МП, с който се потвърждава предходна нотариална заверка на подписа на преводача. Министерството на външните работи декларира своята готовност за ново обсъждане на проблема и намиране на решение, но съвместно с други компетентни по въпроса ведомства, сдружения на преводачите и на фирмите, занимаващи се с преводаческа дейност, без обаче да се вменява на ведомството задължението то да предложи и изработи само съответната правна регламентация на обществени отношения, които излизат извън кръга на неговите правомощия и компетенции.

 

София, 19.03.2013 г.

 

19.3.2013 г.

(Печат: Министерство на външните работи, Република България)

X(Подпис, не се чете)

Иван Сираков

Постоянен секретар

[Вярно с електронно подписания оригинал]

 

 

СОФИЯ 1113, Ул. Александър Жендов 2, тел. 870 32 08, факс 870 34 28

e-mail: ivan.sirakov@mfa.bg

 

 


Днес изпратих имейл до Върховна административна прокуратура с копие до Министерски съвет и Президентството, с който помолих за отмяна на таксата "заверка на подписа на преводача" , събирана в системата на МВнР у нас и в чужбина.

 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, March 20, 2013 12:58 PM
Subject:МВнР такса "заверка на подписа на преводача"

 

Здравейте,

 

От 4 месеца моля дирекция „Консулски отношения" в МВнР за официален отговор на поставени в края на ноември 2012 г. три конкретни въпроса, два от които касаят събираната държавна такса „заверка на подписа на преводача":

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdf

 

Още не съм получила официален отговор. Вместо това, на 04.03.2013 г. получих отговор от consular@mfa.bg  от името на цялата дирекция без име на конкретен служител, в който се излагат твърдения, които трудно биха могли да се нарекат коректни, сред които и следното:

 

„По отношение таксите, които се събират за заверка подписа на лицето, извършило превода, се прилага разпоредбата на чл. 8 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси."

 

Обаче чл. 8 урежда таксите за удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа, издадени от български и чуждестранни учреждения или от дипломатически или консулски представителства на друга държава, а преводите се извършват от частни агенции за преводи.

 

Частните агенции за преводи български учреждения ли са? Не, разбира се.

 

Въпросната такса е отменена преди няколко години, но продължава да се събира и в България, и в чужбина.

 

Старата Тарифа 3, отм. ДВ бр. 3/2008 г. (тук има такса за заверка на подписа на преводача):

http://im.cablebg.net/clients/t3mvnr00.htm

Таксата е в чл. 16, Раздел IV Такси за легализации на документи и заверка на преводи 

 

Новата Тарифа 3, в сила от 23.04.2009

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/TARIFA3.pdf

Тук вече няма такса за заверка на подписа на преводача.

 

Моля, бихте ли предприели мерки, в рамките на своите компетенции, за прекратяване събирането на тази такса?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

(трите имена, адрес, телефон)

 

Омбудсманът: Не пренебрегвайте протестите, държавата е болна

http://www.segabg.com/article.php?id=641374#id_4556909

Държавата болна ... и Омбудсманчо легнал болен до нея. Иначе добре хортува
 
от болничния креват, ама е време да оздравява и да се задейства, че
лозето не ще молитва, а мотика ... Като ти пиша, Омбудсмане драги,
че МВнР събира незаконни такси за заверка на подписите на преводачите
от цялата страна, ти какво ми отговаряш, а? Че ти е необходима още
информация, преди да извършиш проверка, така ли? Хм, защо ли си
с
е разбързал толкова да ми пращаш отговор, като още не си събрал
информация, нито си извършил проверка, а? Впрочем информацията
е публично достъпна - Тарифа 3 за държавните такси. Нали си  юридически
грамотен, недей да се чудиш и маеш, а действай!

 

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/19/pismo-do-ombudsmana-s-kopie-do-ms-i-prezidentstvoto-izpraten.1065760Днес изпратих кратко писмо до деловодството на Омбудсмана с копие до Министерски съвет и Президентството. Надявам се да не го заведат като нова жалба и така да си намерят оправдание за  още някой и друг месец бездействие, защото имаме още много работа да вършим заедно. Но първо да си изясним някои недоразумения ...

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 19, 2013 10:36 AM
Subject: отн. 647/11.02.2013

 

Уважаемо Деловодство,

 

С настоящето ви уведомявам, че все още не съм получила изпратения по пощата отговор. Ако ви затруднява молбата ми за повторно изпращане, може ли само да цитирате сигнатурата на отговора, тъй като изпратеното копие не е ясно? Става дума за обозначенията с цифри и букви непосредствено пред номера на жалба 647/11.02.2013 г.

 

Междувременно  прочетох внимателно изпратения по е-поща отговор и установих следното:

 

1. Все още остава нерешен главният въпрос, поставен още в първата ми жалба, заведена на 31.07.2012 г. -  гражданите продължават да са лишени от достъп до надеждна информация за квалифицираните преводачи, които извършват преводи на документи и други книжа в страната. Очаквах и все още очаквам институцията Омбудсман на РБ да предприеме адекватни мерки, в рамките на компетенциите си, за отстраняване на административните пречки пред гражданите.  

 

2. Не става ясно кой текст е заведен като жалба 647/11.02.2013 г. - дали жалбата от 07.11.2012, изпратена от сайта ви чрез електронната бланка, която се беше изгубила някъде, или съдържанието на придружаващия имейл, с който повторно изпратих изгубената жалба (тема "пренебрегнат обществен интерес", 21:59 на 06.02.2013 г. до delovodstvo@ombudsman.bg с копие до НС, priemna@parliament.bg). За да не стават недоразумения, бихте ли ми изпратили текста на втората жалба в точния вид и формат, в който тя е заведена под номер и дата?

 

3. Не става ясно защо ми е изпратен отговор 647/28.02.2013 г., след като заключителните думи са "необходима ми е повече информация и данни, за да предприема проверка". Разбира се, че е необходима повече информация, както и извършване на обстойна проверка, преди да се изпрати отговор, но след като вече е изпратен, как се процедира? Моля, бихте ли ме уведомили дали да очаквам допълнителен отговор след събиране на достатъчно информация и извършване на проверка? И дали мога междувременно да изпратя възражение срещу получения отговор, в смисъл има ли някакви ограничения - определен срок, например, след който вече да не се приемат възражения?

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Р. Стоянова

 

 


Току-що изпратих това напомнящо писмо до Министерски съвет. До тях бях писала на 16.01.2012 г. 
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 18, 2013 1:12 PM
Subject:Re: отн. № 2711/12 от 29.01.2013 г

 

Здравейте,


само да попитам дали има някакво движение по № 2711/12 от 29.01.2013 г.? Ставаше дума за отмяната на Правилника за легализациите, заверките и преводите на дирекция "Консулски отношения" в МВнР от 1958 г., посл. изм. 1990, както и за прекратяване на практиката МВнР да сключва фиктивни договори с фирми за преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от същия. Имам предвид сключването на този вид договор:

 

Договор за възлагане на работа (извършване на официални преводи) - без клаузи за срокове и възнаграждения и без обявяване на търг:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/contract_for_translations.pdf

 

Темата никак не е нова.

Статия от 2008 г. за промяна на реда и условията за извършване на официални преводи:http://www.politika.bg/article?id=7410

Решение на Министерския съвет № 808 от 8 октомври 2012 година за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса:
http://www.saveti.government.bg/c/document_library/get_file?p_l_id=14242&folderId=100727&name=DLFE-2220.pdf

И самия План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса:
http://www.saveti.government.bg/c/document_library/get_file?p_l_id=14242&folderId=100727&name=DLFE-2219.pdf

Ето какво пише под № 4 (раздел МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ):

"Наименование на услугата:
Изработване на нова, отговаряща на съвременните условия нормативна уредба, уреждаща статута на преводачите в България и преводаческата дейност

Описание на проблема:
Остаряла нормативна база, която не отговаря на съвременните обществени отношения в областта на преводаческата дейност.

Мерки за решаване на проблема:
Да се приеме нова нормативна уредба за статута на преводаческата дейност.

Нормативни промени и действия:
Приемане на нормативен акт за статута на преводаческата дейност"


Единственото, което може да се добави, е, че едва ли е в компетенциите на МВнР да урежда преводаческата дейност, тъй като преводите на официални документи излизат далеч извън обсега на МВнР и пронизват всички сфери на живота - образование, здравеопазване, вътрешни работи, икономика, политика, култура и пр.

 

Днес получих уверения от МВнР, че те са дали своето становище и мога да очаквам копие от отговора им до МС, но нямам никаква информация от Вас за останалата част на писмото ми, където се предлагаше МС да издаде една Наредба за оторизиране на квалифицираните преводачи. Целият текст на писмото ми до МС от 16.01.2013 г. е наличен тук по-долу.

 

 

С уважение,

 

Р. Стоянова

----- Original Message -----
Sent: Friday, March 15, 2013 3:50 PM
Subject:Re: отн. № 2711/12 от 29.01.2013 г

 
Здравейте,

 

само да попитам дали има някакво движение по №2711/12 от 29.01.2013г.? Ставаше дума за отмяната на Правилника за легализациите, заверките и преводите на дирекция "Консулски отношения" в МВнР от 1958 г., посл. изм. 1990, както и за прекратяване на практиката МВнР да сключва фиктивни договори с фирми за преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от същия. С уважение,

 

 

Р. Стоянова

 

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, January 16, 2013 10:04 PM
Subject: благодаря

 

Здравейте,

 

Благодаря, получих  дълго чаканото становище на МВнР. Не е отговор на въпроса ми от 03.09.2012 г., но напълно разбирам, че МВнР не може да отговори по друг начин, докато не бъде отменен остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите на дирекция „Консулски отношения" в МВнР (пос. изм. 1990 г.)и не бъде съставен нов, само за легализации (без преводи), което вече предложих във връзка с днес публикуваната концепция на Министър Н. Младенов за Закон за консулски услуги на имейл consultations@mfa.bg за предложения на граждани.

 

Във форума на Петицията на преводаческите агенциинаскоро имаше изказано мнение, което споделям, че МС би могъл да помогне за настъпване на дългоочакваните промени в преводаческия бранш, като:

- отмени Правилника за легализациите

и

- издаде една Наредба за оторизиране на квалифицираните преводачи.

 

 

Наредбата би могла да гласи, че считано от (дата) МС оторизира преводачите с определена квалификация (може да се използват критериите, дадени на сайта на МВнРв т. 11-13) да извършват официални преводи на документи и сами да заверяват преводите си, за които отговарят по чл. 290, ал. 1 и 2 от НК, с подпис и специален печат/щемпел, носещ техния уникален номер.

 

За целта всички преводачи, имащи необходимата квалификация -  с фирма или без - ще трябва да изпратят заявление до МС за включване в Общ регистър под уникален номер, като приложат следните документи (списък на документите).

 

За всеки преводач Регистърът би трябвало да съдържа следната информация:

 

-квалификация (какви езици владее, какво образование има)

 

- специализация (ако има напр. познания в областта на медицината, правото, техниката, икономика или др.)

 

-опит (къде е работил като преводач, колко време, какво е превел)

 

-данни за връзка: адрес, мобилен телефон, имейл, website (ако има)

 

-кога е наличен (примерно "наличен целодневно" или "само вечер, след 18 ч.", защото някои преводачи ходят на работа)

 

Идеята МС да оторизира преводачите е мотивирана от факта, че официалните документи излизат далеч извън обсега на МВнР - те касаят и МП (съдебни документи) и въобще всички останали министерства, агенции, служби и пр. държавни органи - всички те издават официални документи за най-различни цели. Немалко от тези най-различни документи имат нужда от заверен превод. Заверен превод (certified translation) в ЕС означава превод, заверен от оторизиран преводач. Сегашната процедура по заверка на превода (преводач + агенция + МВнР) е много сложна, а не дава никаква „възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител преводач или от студенти.", както самият Министър Н. Младенов призна пред НС. В наредбата може да пише, че всеки оторизиран преводач е длъжен да се отзове при повикване от местния съд, а съдилищата ще могат да си подберат съдебни преводачи от Общия регистър, за да отговорят на Европейската директива за осигуряване на безплатен преводач в досъдебното и съдебното производство.  

 

 

Ренета (Рени) Стоянова, преводач на трудов договор в преводаческа фирма „Софтис"

 

 

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, January 16, 2013 4:56 PM

 

 

Sent by Archimed eDMS - Document Management System


Вчера по е-поща се получи пространен отговор от Омбудсмана на РБ. 
Не се хабете да го четете - цялото излияние може да се резюмира така: "Моля, дайте още информация, защото не разполагам с достатъчно".  Ще им дам, разбира се. Само да не стане като с КО, ВАП и Нотариалната камара? На тях собственикът на "Софтис" предложи готови, разработени, правно обосновани  отговори, като ги помоли само да потвърдят, че изводите му са правилни. А те пък взеха, че млъкнаха.
  

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

 

ул. "Георги Бакалов", бл. 17, вх. 7,

ет. 1, ап. 80

9000 гр. Варна

 

Относно: Жалба № III-Ж 647/11.02.2013 до омбудсмана на Република България

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

В писмото си до омбудсмана твърдите, че отговорът па Ваша предишна жалба, заведена под № 3058/31.07.2012 г, няма отношение към въпросите, които сте повдигнали в нея. В свое електронно съобщение от 7 ноември 2012 г. настоявате да получите отговор на поставените в жалба № 3058/2012 въпроси, както и копие от наша кореспонденция до компетентните власти по повдигнатите от Вас въпроси (по аналогия с практика в Министерски съвет, както Вие твърдите). Приканвате също така да се създаде публичен регистър съгласно чл. 21 от Закона за ом6удсмана. На 6 февруари 2013 г. в електронно съобщение искате отговор на жалбата си, подадена на 7 ноември 2012 г., в отговор на което получавате съобщение от отдел „Приемна", че отговор на Ваша жалба № 3058/2012 е изпратен на 2 ноември 2012 г. В реакция на получения от отдел „Приемна" отговор на същия ден изпращате ново електронно съобщение, в което изразявате възмущение, че втората Ви жалба от 7 ноември 2012 г. не е заведена и че няма публичен регистър на администрацията на омбудсмана. Твърдите също така, че Министерство на външните работи (МВнР) незаконно начислява държавни такси за заверка подписа на преводача, които според Вас са отменени, като не давате обаче по-подробна информация или данни (препратка към нормативни документи, практика и др.).

В тази връзка бих искал да Ви уведомя следното.

 

В първата си жалбаот 31 юли 2012 г. твърдите, че непубликуването от страна на МВнР на списък с квалифицирани преводачи в България, а само на списък на фирмите, с които МВнР е сключило договор, затруднява и оскъпява достъпа до преводачески услуги на гражданите. Отправяте и три искания: (1) да изискам от МВнР да публикува регистър на квалифицираните преводачи; (2) да уведомя компетентните органи да проверяват как фирмите изпълняват договора си с МВнР; (3) да изискам от МВнР да актуализира нормативната уредба на официалните преводи, в частност Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г., последно изменян през декември 1990 г.

 

            По повод твърдението Ви за затрудняване и оскъпяване достъпа на граждани до преводачески услуги, следва да имате предвид, че МВнР сключва договори не с всички преводачески агенции, а само с тези, които искат да извършват официални преводи. Както Ви е известно, съгласно действащата нормативна уредба - Правилник за легализациите, заверките и преводите на документни и други книжа - Министерство на външните работи носи отговорност за качеството на преводите и е задължено да създава условия и правила за качествено извършване на преводаческите услуги (чл. 2а от Правилника). Как Министерството на външните работи е преценило да гарантира изпълнението на това свое нормативно установено задължение е изключително дискреция на този орган на изпълнителната власт и омбудсманът няма правомощия да се намесва.

            Конкретно по Вашата жалба през септември 2012 г. отправих молба до МВнР за коментар на предложението да се публикува списък на квалифицираните преводачи; МВнР да сключва договор с преводачите, а не с преводаческите агенции; и да се актуализира нормативната уредба. В своя отговор от октомври 2012 г. дирекция „Консулски отношения" на МВнР разяснява фактическото положение, определено от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Тъй като последния предвижда, че МВнР сключва договори с фирми, а не с преводачи, то това е причината да има публикуван списък с фирми, а не списък с преводачи. Информация за преводач, регистриран към фирма, с която МВнР има сключен договор, се получава при поискване от дирекция „Консулски отношения". Коментар на предложението за осъвременяване на нормативната уредба не беше направен.

            Бих искал също така да Ви информирам, че във връзка с промени в типовия договор за възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа, който МВнР сключва с преводаческите агенции, получих множество жалби и сигнали от преводачески агенции и преводачи. С тези промени от 1 юли 2013 г. се въвеждат някои нови изисквания за преводаческите агенции, които искат да сключат договор с МВнР: задължително сертифициране по стандарта EN 15308, назначаване на най-малко двама филолози на трудов договор и наличие на комуникационно обезпечен и оборудван офис. Тези промени са инициирани в резултат на множество оплаквания за некачествени преводи и целят да осигурят качествена услуга за гражданите, не на последно място поради съществените правни и имуществени интереси, които се гарантират чрез различни документи и които биха могли да бъдат сериозно засегнати от некачествени преводи. Законодателят е свободен в избора си как да регулира една професия и какви изисквания да въведе, за да гарантира едно минимално качество. В това отношение омбудсманът не разполага със законодателна инициатива. Въпреки това, поради силната реакция и множеството предложения, които получих по тези и други свързани въпроси, отправих препоръки до министъра на външните работи да обмисли цялостна реформа на уредбата на заклетите преводачи: осъвременяване на нормативната уредба и обсъждане с представители на професионалните преводачи да се въведе единен регистър на професионалните преводачи, както и унифицирани изпити за достъп до тази професия. Споделих и европейската тенденция в областта на професионалните преводи (Доклад относно статута на професията на преводач в Европейския съюз, публикуван през юли 2012 г.,) [1]където се препоръчва регламентация на европейско ниво на заклетите преводачи; акредитация на европейско ниво на сертифициращите органи, както и на обучителни програми и стандартизирани изпити за преводачи.[2]

 

В последното си електронно съобщение от 6 февруари 2013 г. изразявате между другото възмущение от това, че електронното Ви писмо от 7 ноември 2012 г. не е заведено като втора жалба. В последното Вие не поставяте нови въпроси, а настоявате да получите отговор на жалбата си, заведена под № 3058/2012, тъй като според Вас полученият отговор не кореспондира с поставените от Вас въпроси. Това е и причината писмото Ви от 7 ноември да не бъде заведено като нова жалба, а да бъде прието като запитване относно първата Ви жалба № 3053/2012.

            Повторни жалби не се приемат по принцип - ако касаят един и същи въпрос и гражданите не са доволни от получения отговор, те могат да подадат възражение по същата жалба. Нова жалба се завежда в случаите, когато става дума за различен проблем. Последното Ви електронно съобщение е заведено като нова жалба, тъй като съдържа нови данни (твърдения за незаконно начисляване на държавни такси от страна на МВнР за заверка на официални документи).

 

            По отношение на повдигнатия от Вас въпрос за публичен регистър, разработването на такъв регистър е възложено през ноември 2012 г. и в момента е в процес на вътрешно тестване. Тъй като публичният регистър изисква и смяна на съществуващия вътрешен регистър на цялата институция, процесът е изключително сложен, особено предвид това, че смяната на регистрите трябва да се направи без прекъсване работата на администрацията.

 

            Омбудсманът използва обикновена пощаза комуникация с гражданите. Ако желаете да получите отговора си по електронен път, необходимо е изрично да укажете това. Тогава освен по пощата получавате по електронен път сканиран отговора на омбудсмана.

 

            Ако желаете да получите копие от кореспонденциятамежду мен и компетентни органи, към които съм се обърнал по повод на повдигнатите във Вашата жалба въпроси, съгласно чл. 7, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана необходимо е да поискате такова по реда на Закона за достъп до обществената информация.

 

Във връзка с твърдението Ви, че Министерство на външните работи (МВнР) незаконно начислява държавни такси за заверка подписа на преводача, които според Вас са отменени, необходима ми е повече информация и данни, за да предприема проверка. На страницата на МВнР има публикувани такси и срокове за обработване и предаване на документи (вж.[е-страница на МВнР с таксите, които събират, бел. блогър]) където са упоменати таксите (във вид на държавни таксови марки) за легализиране на български документи за чужбина, удостоверяване легализацията на чуждестранен документи и заверка подписа на преводача.

 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ -

ОМБУДСМАН

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(подпис, не се чете)

(печат)

 

 

 

 

1. Вж. пълния текст на доклада на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/translation_profession_en.pdf

2 Ibid., стр. 4.

[става дума за споменатия в писмото Доклад относно статута на професията на преводач в Европейския съюз, публикуван през юли 2012 г., бел. блогър]


Предистория:

На 30.07.2012 г. изпратих писмо до Омбудсмана чрез е-бланката на сайта им, в което ги помолих да съдействат за отстраняване на административните пречки пред достъпа на гражданите до информация за квалифицирани преводачи:

ПЪРВО МОЕ ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА НА РБ, ИЗПРАТЕНО НА 30.07.2012 ЧРЕЗ Е-БЛАНКАТА НА САЙТА ИМ

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/pyrvo-moe-pismo-do-ombudsmana-na-rb-izprateno-na-30-07-2012-.1032504

 

 

После 3 месеца чаках, като си запълвах времето с кореспонденция до служителката, която отговаряше за жалбата ми, но епистоларните ми напъни удариха на камък:

МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ОМБУДСМАНА В ПЕРИОДА ОТ ТРИТЕ МЕСЕЦА, ДОКАТО ЧАКАХ ОТГОВОР НА ПЪРВОТО СИ ПИСМО

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/moiata-korespondenciia-s-ombudsmana-v-perioda-ot-trite-mesec.1032509

 

 

В началото на ноември най-после получих отговор, обаче се оказа, че е станала някаква грешка и са ми изпратили копи-пейст от отговора на друга жалба - за правата на преводачите, изпратена от г-жа Илка Енчева ден преди моята. Можеше и да не разбера за грешката, ако г-жа Енчева не беше публикувала във фейсбук ("Преводач ли си?") изпратения до нея отговор 2-3 дни преди и аз да получа същия. 

ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА ПИСМОТО МИ ОТ 30.07.2012, ПОЛУЧЕН НА 04.11.2012

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515

 

 

Съответно уведомих Омбудсмана за станала грешка с жалба чрез е-бланката на сайта им:

ВТОРО МОЕ ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА НА РБ, ИЗПРАТЕНО НА 07.11.2012 ЧРЕЗ Е-БЛАНКАТА НА САЙТА ИМ

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/vtoro-moe-pismo-do-ombudsmana-na-rb-izprateno-na-07-11-2012-.1032522

 

 И зачаках чинно и смирено. Като минаха 3 месеца, им напомних, че очаквам отговор:

ДО ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА - НАПОМНЯНЕ СЛЕД 3 МЕСЕЦА ЧАКАНЕ

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/06/do-priemna-na-ombudsmana-napomniane-sled-3-meseca-chakane.1050401

 

 

Отговориха ми веднага. Оказа се, че пак е станала някаква грешка. Не били получавали никаква жалба на 07.11.2012:

ОТГОВОР ОТ ПРИЕМНАТА НА ОМБУДСМАНА, ПОЛУЧЕН СЪЩИЯ ДЕН, ДНЕС

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/06/otgovor-ot-priemnata-na-ombudsmana-poluchen-syshtiia-den-dne.1050578

 

 Обаче аз разполагах с автоматичната обратна разписка от изгубената жалба (всеки, който изпрати жалба от е-бланката на сайта на Омбудсмана, получава такава - в нея се съдържа не само потвърждение за получена жалба, но и целият й текст, което е много удобно). Без отлагане излях справедливото си възмущение:

ДО ПРИЕМНАТА НА ОМБУДСМАНА С КОПИЕ ДО ДЕЛОВОДСТВОТО ИМ И НС:

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/06/do-priemnata-na-ombudsmana-s-kopie-do-delovodstvoto-im-i-ns.1050580

 

 

 

 На 11.02.2013 г. по GSM-a ми се обади някаква служителка от институцията Омбудсман  и обеща, че този път няма да чакам дълго. Каза ми също, че служителка, която се занимавала с първата ми жалба, вече не работела при тях. Благодарих и пак зачаках. Междувременно потърсих на сайта им името на споменатата служителка, която била напуснала. Там си беше - в същия отдел, на същата длъжност.


 

На 27.02.2013в е-пощата си получих автоматично известие, чеписмото, с което напомнях наомбудсмана, че от 3 месеца чакам отговор, е изтрито:

КРАТКОПИСМО ДО ОМБУДСМАНА С КОПИЕ ДО НС ПО ПОВОД ИЗТРИТОПИСМО, ЧЕ ЧАКАМ ОТГОВОР

http://rennie.blog.bg/novini/2013/02/27/kratko-pismo-do-ombudsmana-s-kopie-do-ns-po-povod-iztrito-pi.1058853

 

 

На другия ден получих уверение, че жалбата е приключена- да очаквам отговор. Понеже отговорът нещо се забави, изпратих напомняне:

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/12/napomniashto-pismo-do-ombudsmana.1063340

 

 

На 14.03.13 дойде въпросното писмо, публикувано тук най-горе.


 С това писмо напомням, че от 3,5 месеца чакам официален отговор на 3 конкретни въпроса. Те сякаш не разбират какво означава официален отговор, хем им обясних - с име, подпис и печат. Може да се изпрати и като прикачен файл към имейл, както правят служителите от Министерски съвет - напълно приемлива, съвременна практика.
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 11, 2013 10:21 PM
Subject: очаквам официален отговор от 3,5 месеца

 
Здравейте,
 
само да напомня, че очаквам официален отговор на три конкретни въпроса, поставени още в края на ноември 2012 г.
 
Справка - тук по-долу.
 
С уважение,
Р. Стоянова
 
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 04, 2013 10:08 PM
Subject: Re:

 

 

Уважаема дирекция "Консулски отношения",

 

Благодаря за изпратения имейл.

 

За съжаление в него липсват изх. номер, име, подпис и печат.

 

Моля, бихте ли ми изпратили официален отговор с изх. номер, име, подпис и печат?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова

 

Прилагам за Ваша справка кратко описание и линк към 4 писма, съдържащи въпроси, на които очаквам официален отговор:

 

1. Мое писмо до г-жа Милена Иванова, изпратено по пощата на 19.11.2012 г., получено при Вас на 21.11.2012 г. съгл. обратната разписка. В него става дума за достъпа до пазените в тайна списъци на квалифицирани преводачи, налични в дирекция „Консулски отношения", които е редно е да бъдат  публично достъпни -  нормална световна практика. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/12/-19112012.html

 

2. Мое е-писмо, изпратено на 21.11.2012 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 22.11.2012 г. съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на основания да се събира такса „заверка на подписа на преводача". Изказах предположение, че преводите, изпращани от частни агенции, се таксуват като документи, издадени от български учреждения - съгласно чл. 8 (1) от Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г. Сега вече ми е известно, че таксата „заверка на подписа на преводача" е отменена още преди няколко години. Била е налична в предишната Тарифа № 3 (чл. 16), отм. ДВ бр. 3/2008 г. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/11/---21112012.html

 

3. Мое е-писмо, изпратено на 30.11.2012 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 03.12. 2012, съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на основания да се заверяват подписите на преводачите в МВнР. Вероятно поради тази липса е била отменена и таксата за такава заверка. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/---30112012.html

 

 

 

From: Consular@mfa.bg

Sent: Monday, March 04, 2013 1:13 PM

 

Уважаема г-жо Стоянова,

 

Във връзка с поставените от вас въпроси, бихме искали да ви уведомим за следното:

Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, урежда реда за заверка и легализация и превод на официални документи, издадени от компетентните български власти и предназначени за чужбина, както и такива издадени от чуждестранни органи, предназначени да се ползват в България.

На основание чл. 2а, ал. 2 Министерството на външните работи, респективно отдел „Консулски" , може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми. Ал.4 на същата разпоредба гласи, че „Лицата, които извършват преводи във фирмите, сключили договор за преводи с Министерството на външните работи, се определят от ръководителите на тези фирми.

Въз основа на цитираните по-горе разпоредби МВнР публикува на официалната интернет страница на ведомството информация за фирмите, с които има сключени договори за възлагане на преводи.

По отношение таксите, които се събират за заверка подписа на лицето, извършило превода, се прилага разпоредбата на чл. 8 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

Задължението за заверка на превод от страна на МВнР, по отношение на официални документи, предназначени за ползване в чужбина и на такива, издадени в чужбина и предназначени за ползване на територията на Република България, произтича от разпоредбите на цитирания по-горе Правилник.

 

С уважение,

Дирекция „Консулски отношения"

 


----- Original Message -----
Sent: Monday, March 11, 2013 9:27 PM
Subject: вероятно грешка

 


Здравейте,
 
Отново моля за потвърждение, че предложението ви да "се срещнем следващата седмица вторник или сряда и да поговорим" вероятно е грешка.
 
Справка - по-долу тук.
 
С уважение,
Р. Стоянова
----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 07, 2013 4:26 PM
Subject: Re: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 
Уважаема дирекция "Консулски отношения",
 
Моля, потвърдете, че писмото, изпратено днес от Ваше име до мен - приложено по-долу, е техническа грешка или някакъв проблем от друго естество, и че Вие, в качеството си на авторитетна държавна институция, напълно съзнавате, че нямате право и никога не бихте си позволили да ме каните на разговори по такъв начин - с анонимен имейл без изх. номер, подпис и печат, още по-малко в такъв момент - когато очаквам писмен отговор от Вас повече от 3 месеца на въпроси от обществен интерес.
 
 
С уважение,
Р. Стоянова
  
----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 07, 2013 10:30 AM
Subject: FW: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 

Уважаема госпожо Стоянова,

Предлагаме Ви да се срещнем следващата седмица вторник или сряда и да поговорим.

Моля дайте някакъв телефон за връзка с Вас.

Дирекция "Консулски отношения"

 

 
Днес получих покана за разговор в дирекция "Консулски отношения". Предполагам, че е станала грешка.

----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 07, 2013 10:30 AM
Subject: FW: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 

Уважаема госпожо Стоянова,

Предлагаме Ви да се срещнем следващата седмица вторник или сряда и да поговорим.

Моля дайте някакъв телефон за връзка с Вас.

Дирекция "Консулски отношения"

 

 

 

 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 07, 2013 4:26 PM
Subject: Re: [greshka?]

 
Уважаема дирекция "Консулски отношения",
 
Моля, потвърдете, че писмото, изпратено днес от Ваше име до мен - приложено по-долу (тук, в този постинг, то е по-горе, бел. моя, Р.С.), е техническа грешка или някакъв проблем от друго естество, и че Вие, в качеството си на авторитетна държавна институция, напълно съзнавате, че нямате право и никога не бихте си позволили да ме каните на разговори по такъв начин - с анонимен имейл без изх. номер, подпис и печат, още по-малко в такъв момент - когато очаквам писмен отговор от Вас повече от 3 месеца на въпроси от обществен интерес.
 
 
С уважение,
Р. Стоянова
 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Статията е със заглавие

Кабинетът иска дипломите да се заверяват само в МОМН

http://www.segabg.com/article.php?id=639679#id_4535386


А това е моят коментар:

Идеята е обсъжда
на и във форума на преводаческите агенции през
януари т.г.:
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/6625

Не е лошо легализирането на дипломите да става в МОНМ. Още по-добре
ще бъде да изпълнят и т. 8 от Пла
на
за намаляване регулаторната тежест:


"т. 8
Изработване на нова, отговаряща на съвременните условия нормативна
уредба, уреждащ статута на преводачите в България и преводаческата дейност


Описание на проблема:
Остаряла нормативна база, която не отговаря на съвременните обществени
отношения в областта на преводаческата дейност."Какво означава, че няма време да осъществят планираното? Ако не успеят
сега, какво пречи следващите да продължат
започнатото? Освен ако ...?
Ами да, освен ако няма приемственост! Според мен, това е основният проблем -
липсата
на приемственост.
Българското дипломатическо дружество е направило силно критичен коментар на проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги, публикуван на Портала за обществени консултации 
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844

В коментара им се казват интересни неща, между които например:

"Текстовете нямат тематическа и логическа последователност и може да се каже, че като цяло са представени по един доста хаотичен начин и не са спазени изискванията за изготвяне на нормативен акт, заложени в разпоредбите на Закона за нормативните актове.

 

Използваните в много от разпоредбите изразни средства, са

присъщи за литературно произведение, но не и като изразно средство за определяне на правила, съставляващи законодателство.

 

Съществуват и текстове, които са в противоречие с много от

разпоредбите на националното ни законодателство, като например:

1.Чл.2 от проекта посочва, че „органите, които оказват съдействие ...и т.н. са дирекция „Консулски отношения"в МВнР, консулските длъжностни лица и консулските служители". Така направеното пояснение противоречи

на чл.19 от Закона за администрацията, който определя кои правни субекти се ползват с това качество. Дирекциите, като част от структурата на едно ведомство, не попадат в този обсег."

Коментарът завършва със заключение, че на проекта не трябва да се дава ход:

"Така изготвеният и представен проект на Закон за консулското съдействие и консулските услуги не може да даде отговор на много от практическите въпроси в областта на консулското съдействие. В този вид не може да осъществи целите, поради които вероятно е замислен. Предвид на което не следва да му се дава ход и трябва да се преработи основно."

По този повод преди малко изпратих следния имейл до редактора на сайта на БДД и до самото БДД:

"Здравейте г-н Николов,
 
С интерес прочетох критичния коментар на БДД по проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги, публикуван в Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844
.
 
Предполагам Ви е известно, че консулският проект е включен в законодателната програма на 20.02.2013 г. - осем дни преди края на обявения срок за публично обсъждане, 28.02.2013. Случайно да знаете кога и от кого ще бъдат разгледани и обсъдени публикуваните коментари?
 
Благодаря предварително.
 
С уважение,
Рени Стоянова, преводач


По повод кратката си кореспонция преди почти два месеца с г-жа Марина Желязкова от дирекция "Информация и ситуационен център" към МВнР, днес изпратих следното писмо до тази дирекция с копие до КО и правната дирекция на МВнР:

 

 
----- Original Message -----
From: Rennie Stoyanova
To: info@mfa.bg
Cc: Consular@mfa.bg ; ild@mfa.bg
Sent: Wednesday, March 06, 2013 2:13 PM
Subject: Fw: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 
Здравейте,
 
Бихте ли ми помогнали за получаване на отговор кога и от кого ще бъдат разгледани и обсъдени предложенията ми от 16.01.2013 г. да бъде съставен нов Правилник за легализациите, в който да няма Глава "Преводи", нито разпоредба за държавен монопол в лицето на МВнР върху всички официални преводи на документи в цялата страна и по цял свят (чл. 2а, ал 1), а Глава втора "Легализации" да бъде преработена, за да не обърква гражданите с остарелите си разпоредби?
 
Обръщам се към Вас, защото още на 18.01.2013 г-жа Марина Желязкова от Вашата дирекция ми обеща, че предложенията ми ще бъдат разгледани и обсъдени, но след това връзката се изгуби, а предложенията ми пропаднаха някъде.
 
Благодаря предварително.
 
С уважение,
Р. Стоянова
 
Прилагам кратката си кореспонденция с г-жа М. Желязкова, завършила с липса на отговор: 
 
 
----- Original Message -----
From: Rennie Stoyanova
To: consultations@mfa.government.bg
Sent: Friday, February 15, 2013 11:09 PM
Subject: Re: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 
Здравейте,
 
Само да попитам, дали предложенията ми са приети, а ако са отхвърлени - защо?
 

Поздрави,

Рени Стоянова

----- Original Message -----
From: consultations@mfa.government.bg
To: rennie@softisbg.com
Sent: Friday, January 18, 2013 1:15 PM
Subject: RE: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 
 

Благодаря за предложенията Ви. Ще бъдат разгледани и обсъдени.

 

Поздрави,

Марина Желязкова

 

 

Marina ZHELYAZKOVA

Junior Expert

Information and Situation Center

Ministry of Foreign Affairs, Republic of Bulgaria

phone: (+359) 2 948 20 36
 

 

 

From: Rennie Stoyanova [mailto:rennie@softisbg.com]
Sent: Wednesday, January 16, 2013 7:28 PM
To: consultations
Subject: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 

Здравейте,

 

Предлагам  да се създаде нов Правилник за легализациите, в който да няма глава „Преводи", нито текст като сегашния в чл. 2а, ал. 1.

 

Представям си правилник, който да дава ясна информация на гражданите как точно се обработват документи в дирекция „Консулски отношения" на МВнР, не като сегашната глава втора („Легализации"), чиито остарели разпоредби само объркват гражданите.

 

С пожелание за успех,

 

Ренета (Рени) Стоянова, преводач на трудов договор в преводаческа фирма „Софтис"

 

 

 


Днес, 04.03.13, получих следния имейл от КО:

 
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 04, 2013 1:13 PM

 

Уважаема г-жо Стоянова,

 Във връзка с поставените от вас въпроси, бихме искали да ви уведомим за следното:

Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, урежда реда за заверка и легализация и превод на официални документи, издадени от компетентните български власти и предназначени за чужбина, както и такива издадени от чуждестранни органи, предназначени да се ползват в България.

На основание чл. 2а, ал. 2 Министерството на външните работи, респективно отдел „Консулски" , може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми. Ал.4 на същата разпоредба гласи, че „Лицата, които извършват преводи във фирмите, сключили договор за преводи с Министерството на външните работи, се определят от ръководителите на тези фирми.

Въз основа на цитираните по-горе разпоредби МВнР публикува на официалната интернет страница на ведомството информация за фирмите, с които има сключени договори за възлагане на преводи.

По отношение таксите, които се събират за заверка подписа на лицето, извършило превода, се прилага разпоредбата на чл. 8 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

Задължението за заверка на превод от страна на МВнР, по отношение на официални документи, предназначени за ползване в чужбина и на такива, издадени в чужбина и предназначени за ползване на територията на Република България, произтича от разпоредбите на цитирания по-горе Правилник.

 С уважение,

Дирекция „Консулски отношения"

 
Преди малко им отговорих с копие до ВАП:
 

Уважаема дирекция "Консулски отношения",

 

Благодаря за изпратения имейл.

 

За съжаление в него липсват изх. номер, име, подпис и печат.

 

Моля, бихте ли ми изпратили официален отговор с изх. номер, име, подпис и печат?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова

 

Прилагам за Ваша справка кратко описание и линк към 4 писма, съдържащи въпроси, на които очаквам официален отговор:

 

1. Мое писмо до г-жа Милена Иванова, изпратено по пощата на 19.11.2012 г., получено при Вас на 21.11.2012 г. съгл. обратната разписка. В него става дума за достъпа до пазените в тайна списъци на квалифицирани преводачи, налични в дирекция „Консулски отношения", които е редно е да бъдат  публично достъпни -  нормална световна практика. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/12/-19112012.html

 

2. Мое е-писмо, изпратено на 21.11.2012 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 22.11.2012 г. съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на основания да се събира такса „заверка на подписа на преводача". Изказах предположение, че преводите, изпращани от частни агенции, се таксуват като документи, издадени от български учреждения - съгласно чл. 8 (1) от Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г. Сега вече ми е известно, че таксата „заверка на подписа на преводача" е отменена още преди няколко години. Била е налична в предишната Тарифа № 3 (чл. 16), отм. ДВ бр. 3/2008 г. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/11/---21112012.html

 

3. Мое е-писмо, изпратено на 30.11.2012 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 03.12. 2012, съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на основания да се заверяват подписите на преводачите в МВнР. Вероятно поради тази липса е била отменена и таксата за такава заверка. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/---30112012.html

 

 4. Мое е-писмо, изпратено на 01.03.2013 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 01.03. 2013, съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на важна част от коментарите по консулския проект за закон - моите и на други граждани - в пдф файла „Коментари" на Портала за обществени консултации. Освен това съдържа и молба за информация относно авторството на този проекта. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/---01032013.html

 
----- Original Message -----
From: Rennie Stoyanova
To: Consular@mfa.bg
Sent: Friday, March 01, 2013 1:20 PM
Subject: консулския проект


  Здравейте,

 

Обръщам се към Вас по съвет на г-н П. Иванов от Портала за обществени консултации, с когото се свързах тази сутрин във връзка с някои пропуски, забелязани в текста на коментарите по проекта за консулския закон. Обърнах се и към модератора за МВнР, както и към дирекция „Международно право и юридически въпроси" в МВнР, откъдето също очаквам отговор.

 

Днес на Портала за обществени консултации е публикуван PDF файл "Коментари" към проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги:

 http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844

 

В този файл липсват заглавията на коментарите.

 

В някои от заглавията, които липсват, се цитира конкретна разпоредба с предложение за изменението й, например:

 

В Коментар 10 липсва заглавието: "Чл. 7, т. 5: Да се премахне „и преводи на документи" от изброените консулски услуги."

 

В Коментар 11 липсва заглавието:"Чл. 14 (1), т. 2: Да се премахне „Заверка на подписа на преводач" от изброените нотариални дейности".

 

Очаквам пропуските да бъдат коригирани. Ако нанасянето на корекции не зависи от Вас, моля да ме уведомите към кого да се обърна.

 

И още нещо, бихте ли ме уведомили кои са авторите на проекта на закона или да ме насочите към кого да се обърна с молба за такава информация?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Рени Стоянова

 

Приложение:

Пълен PDF файл, съдържащ всички коментари към проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги.

 

 


 
----- Original Message -----
Sent: Friday, November 30, 2012 10:37 PM
Subject: vapros zaverki

Здравейте,

На официалния сайт на МВнР е публикувана следната информация:

"Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки" в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България. Информация за таксите и сроковета за обработване и предаване на докумен[т]и, можете да намерите ТУК."

http://www.mfa.government.bg/bg/pages/51/index.html

Обаче никъде в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа  не се открива текст в смисъл, че в МВнР се  заверяват преводи или подписи на преводачи. В Устройствения правилник на МВнР пък изобщо не се споменава думата "превод" и производните й.

Въпросът ми е  - на какво основание е твърдението в публикуваната на сайта Ви информация за задължителната заверка на превода в МВнР?  

Използвам случая да напомня, че все още нямам отговор  от Вас и на предишен въпрос от 21.11.2012 г.: 

"На какво се основава таксата за заверка на подписа на преводача? Предполагам, че на чл. 8 (1) от Тарифа 3. Или греша?"
 
Ще ви бъда много благодарна, ако ми изпратите като прикачен файл официален отговор, т. е. сканиран, на Ваша бланка, с номер, дата,  подпис и печат.
 
Мога да изчакам Вашия отговор на двата въпроса и след Нова година. Предварително Ви благодаря и Ви желая весели коледни и новогодишни празници! 
 
 
С уважение,
Ренета Стоянова, преводач, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи 
 

 
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 04, 2013 11:08 PM
Subject: Re:

 

Уважаема дирекция "Консулски отношения",

 

Благодаря за изпратения имейл [от 04.03.2013].

 

За съжаление в него липсват изх. номер, име, подпис и печат.

 

Моля, бихте ли ми изпратили официален отговор с изх. номер, име, подпис и печат?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова

 

Прилагам за Ваша справка кратко описание и линк към 4 писма, съдържащи въпроси, на които очаквам официален отговор:

 

1. Мое писмо до г-жа Милена Иванова, изпратено по пощата на 19.11.2012 г., получено при Вас на 21.11.2012 г. съгл. обратната разписка. В него става дума за достъпа до пазените в тайна списъци на квалифицирани преводачи, налични в дирекция „Консулски отношения", които е редно е да бъдат  публично достъпни -  нормална световна практика. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/12/-19112012.html

 

2. Мое е-писмо, изпратено на 21.11.2012 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 22.11.2012 г. съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на основания да се събира такса „заверка на подписа на преводача". Изказах предположение, че преводите, изпращани от частни агенции, се таксуват като документи, издадени от български учреждения - съгласно чл. 8 (1) от Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г. Сега вече ми е известно, че таксата „заверка на подписа на преводача" е отменена още преди няколко години. Била е налична в предишната Тарифа № 3 (чл. 16), отм. ДВ бр. 3/2008 г. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/11/---21112012.html

 

3. Мое е-писмо, изпратено на 30.11.2012 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 03.12. 2012, съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на основания да се заверяват подписите на преводачите в МВнР. Вероятно поради тази липса е била отменена и таксата за такава заверка. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/---30112012.html

 

 4. Мое е-писмо, изпратено на 01.03.2013 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 01.03. 2013, съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на важна част от коментарите по консулския проект за закон - моите и на други граждани - в пдф файла „Коментари" на Портала за обществени консултации. Освен това съдържа и молба за информация относно авторството на този проекта. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/---01032013.html

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

ОТГОВОР ОТ КО, 04.03.2013

| No Comments | No TrackBacks
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 04, 2013 2:13 PM

Уважаема г-жо Стоянова,

 

Във връзка с поставените от вас въпроси, бихме искали да ви уведомим за следното:

Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, урежда реда за заверка и легализация и превод на официални документи, издадени от компетентните български власти и предназначени за чужбина, както и такива издадени от чуждестранни органи, предназначени да се ползват в България.

На основание чл. 2а, ал. 2 Министерството на външните работи, респективно отдел „Консулски" , може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми. Ал.4 на същата разпоредба гласи, че „Лицата, които извършват преводи във фирмите, сключили договор за преводи с Министерството на външните работи, се определят от ръководителите на тези фирми.

Въз основа на цитираните по-горе разпоредби МВнР публикува на официалната интернет страница на ведомството информация за фирмите, с които има сключени договори за възлагане на преводи.

По отношение таксите, които се събират за заверка подписа на лицето, извършило превода, се прилага разпоредбата на чл. 8 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

Задължението за заверка на превод от страна на МВнР, по отношение на официални документи, предназначени за ползване в чужбина и на такива, издадени в чужбина и предназначени за ползване на територията на Република България, произтича от разпоредбите на цитирания по-горе Правилник.

 

С уважение,

Дирекция „Консулски отношения"

 

 


Тази сутрин отидох на сайта за обществени консултации  http://www.strategy.bg/ и гледам - появил се нов PDF файл с коментарите по консулския проектозакон. Отворих го и ми направи впечатление, че текстът е нашарен с &quot, <br/><br/> и че липсват заглавията на коментарите. Първото ми се видя забавно - все едно че ученици са се упражнявали, но второто - липсата на заглавията, не можеше да мине за безобидна игра. Затова изпратих кратък имейл до администраторите на портала и до дирекция „Международно право и юридически въпроси" към МВнР:

Здравейте,

 

Днес на Портала за обществени консултации е публикуван PDF файл "Коментари" към проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги: 

 http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844

 

В този файл липсват заглавията на коментарите.

 

В някои от заглавията, които липсват, се цитира конкретна разпоредба с предложение за изменението й, например:

 

В Коментар 10 липсва заглавието: "Чл. 7, т. 5: Да се премахне „и преводи на документи" от изброените консулски услуги."

 

В Коментар 11 липсва заглавието:"Чл. 14 (1), т. 2: Да се премахне „Заверка на подписа на преводач" от изброените нотариални дейности".

 

Очаквам пропуските да бъдат коригирани. Ако нанасянето на корекции не зависи от Вас, моля да ме уведомите към кого да се обърна.

 

И още нещо, бихте ли ме уведомили кои са авторите на проекта на закона или да ме насочите към кого да се обърна с молба за такава информация?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Рени Стоянова

 

Приложение:

Пълен PDF файл, съдържащ всички коментари към проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги. 

 
***
Почти веднага получих отговор от един от администраторите на портала. Пишеше, че ще се опитат да адресират "фирмата, която поддържа портала. По обективни причини това ще отнеме време." и предлагаше да се обърна към модератора за МВнР (вече го бях направила) и към дирекция "Консулски отношения".  След кратко колебание реших все пак да им пиша и им изпратих същото писмо с добавен кратък увод:

Обръщам се към Вас по съвет на г-н П. Иванов от Портала за обществени консултации, с когото се свързах тази сутрин във връзка с някои пропуски, забелязани в текста на коментарите по проекта за консулския закон. Обърнах се и към модератора за МВнР, както и към дирекция „Международно право и юридически въпроси" в МВнР, откъдето също очаквам отговор.

...
Нататък е същият текст. Дори и хубавия, пълен PDF файл им прикачих.
Фирмата, ангажирана с такива услуги, кой знае колко пари иска за превръщане на даден файл в PDF формат! И колко ли време се бави?! А то става за броени минути ... 


Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from March 2013 listed from newest to oldest.

February 2013 is the previous archive.

April 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.