НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО ПРИЕМНА НА МС, 26.03.2013

| No Comments | No TrackBacks


На 26.03.2013 изпратих следното напомнящо писмо до МС с копие до Президентството и ВАП:


Здравейте,

само да попитам дали има някакво движение по № 2711/12 от 29.01.2013 г.?

По-конкретно, интересува ме следното:

КОГА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ПРАКТИКАТА МВнР ДА ЗАВЕРЯВА ПОДПИСИТЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА?

Този въпрос е в пряка връзка с писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., изпратено от МВнР до МС с копие до мен, в което се признава, че:

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

Става дума за незаконното събиране на държавна такса от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdf


Прокуратурата е уведомена за тази такса, както и за други проблеми. Медиите са уведомени за писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.

Сканиран оригинал на  писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf


Благодаря предварително.

С уважение,
Ренета Стоянова

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/250

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 26, 2013 9:39 AM.

КАК СЕ СТИГНА ДОТАМ, ЧЕ ПОЛУЧИХ КОПИЕ ОТ ПИСМО ИЗХ. № 12ПР-1149/21.03.2013 ОТ МВнР ДО МС was the previous entry in this blog.

РАЗГОВОРИ В ЧАТА С ТАЙНСТВЕНАТА НЕПОЗНАТА is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.