РАЗГОВОРИ В ЧАТА С ТАЙНСТВЕНАТА НЕПОЗНАТА

| No Comments | No TrackBacks

Здравейте,

Искам да Ви кажа, че се възхищавам на усилията Ви да се преборите синституциитеи разполагате с моята пълна подкрепа. Мислих по въпросаи стигнах до следнитеизводи:

 

1. Нищожност на Правилника за легализациите. Мисля, че трябва да атакувате самия Правилник за легализациите, още повече, че в писмото на МВнР от 21/03/2013 се съдържаизвънсъдебно признание на факта, че Правилникът е незаконосъобразен, което евентуално би Ви послужило като  доказателство в един съдебен процес ("Правилникът за легализациите, заверкитеи преводите на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредбаи поради тази причина не може да бъдеизменяни допълван. Правилникът няма законово основание заиздаванеи не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове."). Липсата на заместваща правна уредба не може да бъде основание за прилагане на един незаконосъобразен акт. Ако Правилникът се обяви за нищожен от адм. съд, никой не може да черпи права от него, което означава, че заповедта на МВнРи приложения договор към нея, са незаконосъобразни поради отпаднало основание, т.е. нищожността на Правилника влече нищожност на адм.актове,издадени въз основа на него. Ако нищожността на Правилника бъде призната, МВнР ще бъде принудено даиздаде нов Правилник. Опасенията ми са обаче, че в този нов Правилник могат да залегнатизискванията за сертификация, филолози на тр.договори пр.и да бъдат вменени като задължения за всички преводачи. Но дотогава щеизмине много време.

 

2. Незаконосъобразно действие на администрацията. Заверката на подписа на преводач от МВнР противоречи на чл. 81и сл. от Закона за нотариуситеи нотариалната дейности чл. 569и сл. от ГПКи като  незаконосъобразно действие на администрацията следва да се атакува като нищожно, в противоречие със закона.И тук разполагате сизвънсъдебното признание на този факт от МВнР ("Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да сеизвършва от ведомството, не е законосъобразнаи следва да бъде прекратена. Съобразно Закона за нотариуситеи нотариалната дейности съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да сеизвършва от нотариусите").

 

Общо взето, аз съмизумена от факта, че МВнР самопризнава незаконосъобразността на своите действияи в същото време не поемаинициативата заизготвянето на нова нормативна уредба - задължение, вменено на министъра съгласно чл. 12, ал. 3, т. 2 от Устройствения правилник на МВнРи подпомагащите го Дирекция "Правно-нормативно обслужване" съгласно чл. 20, т. 3 от посочения правилники Дирекция "Консулски отношения"  съгласно чл. 32, ал. 2, т. 7 от посочения правилник.3. Гласност Подкрепямидеята Ви да се даде повече гласност на проблема чрез ангажиране на медиите. Моите наблюдения са, че в повечето случаи медиите решават проблемите по-бързои по-ефективно от съда. Мисля, че "Господари на ефира" са много полезни в тази насока, така че, опитайте се да ги ангажирате. Надявам се, горепосоченото да Ви помогне по някакъв начин. Поздрави

 

Друго, което ми хрумва - МВнР като първостепенен разпоредител с бюджетни средства не трябва ли да се подчинява на разпоредбите на ЗОПи да възлага договори след обявлениеи процедури по ЗОП?

 

Аз: Напълно сте права. Не се безпокойте, наясно сме с положението. Уведомени са Омбудсманът на РБ, Прокуратурата, МВнРи медиите. Всеки момент очаквамеи отговор на две писма,изпратени от собственика на "Софтис" - семейната фирма за преводи, в която работя:

 

Отговор до Прокурора, 03.01.2013 г.:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/01/otgovor-na-rezoljucija-708-2012.html

 

Отговор до МВнР, 13.01.2013г.:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/01/prodylzhavane-dejnostta-vyv-vryzka-s-prevodite-na-oficialni-dokumenti-ii.html

 

Тайнствената непозната: Прокурорът, ако не се лъжа, разполага с правото да предяви протест срещу незаконосъобразни актовеи действия/бездействия на администрацията. Нещо в тази насока?

 

Аз: Разполага с право, но не го упражнява :) Ако пък Прокурорът няма право да отмени остарелия правилник за легализациите, то МС със сигурностима. МС също е уведомен, нои там мълчат :)

 

Тайнствената непозната:  Ами тогава атакувайте Правилника пред ВАС. Обсъждали ли сте този вариант с юристи?

 

Аз: Ние не се оплаквамеи не питаме какво да правим. Сега очакваме уведоменитеинстанции и медии да се задействат. Ако някой помогне - добре. Нои никой да не помогне, раноили късно промените ще настъпят :).

 

Аз: Може ли да публикувам този разговор между нас в блога си?

 

Тайнствената непозната: Може, разбира се, но без цитиране наимена :)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/172

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 26, 2013 6:08 PM.

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО ПРИЕМНА НА МС, 26.03.2013 was the previous entry in this blog.

ПИСМО ДО МС С КОПИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И ВАП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.