ПИСМО ДО МС С КОПИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И ВАП

| No Comments | No TrackBacks
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 26, 2013 7:26 PM
Subject: отн. № 2711/12 от 29.01.2013 г

 
Здравейте,

 

само да попитам дали има някакво движение по № 2711/12 от 29.01.2013 г.? По-конкретно, интересува ме следното:

 

КОГА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ПРАКТИКАТА МВнР ДА ЗАВЕРЯВА ПОДПИСИТЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА?

 

Този въпрос е в пряка връзка с писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., изпратено от МВнР до МС с копие до мен, в което се признава, че:

 

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

 

Става дума за незаконното събиране на държавна такса от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdf

 

Прокуратурата е уведомена за тази такса, както и за други проблеми. Медиите са уведомени за писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.

 

Сканиран оригинал на  писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова
 
Предисторията на кореспонденцията ми с МС може да се проследи тук:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/25/kak-se-stigna-dotam-che-poluchih-kopie-ot-pismo-izh-12pr-114.1067977


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/173

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 26, 2013 7:32 PM.

РАЗГОВОРИ В ЧАТА С ТАЙНСТВЕНАТА НЕПОЗНАТА was the previous entry in this blog.

ПОСТИНГ ДО Г-Н МАРИН РАЙКОВ ВЪВ FACEBOOK СТРАНИЦАТА МУ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.