August 2013 Archives

----- Original Message -----
To: vap
Sent: Wednesday, August 28, 2013 2:56 PM
Subject: Отн. Резолюция вх. № 457/2013 г.-II / 31.07.2013 г.

 

ДО ПРОКУРОР Г. ГЕОРГИЕВ, ВАП

КОПИЕ: Приемна на Министерство на правосъдието, Приемна на МС, Приемна на НС, Омбудсман на РБ, Дирекция „Консулски отношения" в МВнР

 

Отн.: Резолюция вх. № 457/2013 г.-II / 31.07.2013 г. във връзка с мой сигнал за събиране на отменена такса за заверка на подписа на преводача от страна на МВнР, приложен линк по-долу.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

 

В началото на месец август 2013 г. получих по пощата копие от Резолюция  вх. № 457/2013 г.-II / 31.07.2013 г., подписана от Вас, приложен линк по-долу.

 

Аргументите Ви, изложени в Резолюцията, се базират основно на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Правилника), датиращ  от 1958 г. и последно изменен на 25.12.1990 г. - преди повече от 22 години.

 

Вие сте юрист и би следвало да знаете, че Правилникът отдавна е влязъл в противоречие с действащото законодателство и трябва да се отмени, а не да се цитира. Ще обясня защо:

 

Когато Правилникът за последен път е изменен (1990 г.), в сила все още е била старата Конституция. Понятието „свободна икономическа инициатива", залегнало в сегашната Конституция, не е съществувало, затова в Правилника пише, че всички преводи на документи и други книжа в цялата страна се извършват от МВнР (чл. 2а, ал.1). Не е съществувал чл. 19, ал. 1 от Конституцията на РБ: „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност", затова в Правилника пише, че МВнР може да възлага извършването на преводите само на фирми и единствено на фирми, но не и на отделни преводачи  (чл. 2а, ал. 2).

 

През 1990 г. България още не е била подписала Хагската конвенция за апостила - една от най-важните международни конвенции в областта на легализирането на документи, в сила за РБ от 30.04.2001 г., затова в Глава втора (Легализации) са описани само такива процедури по легализация на документи, каквито отдавна са отменени от Конвенцията за апостила.

 

През 1990 г. не е имало Агенция по вписванията, където преводачите на свободна практика да могат да се регистрират, за да работят самостоятелно и законно, като издават фактури, без да учредяват търговско дружество (фирма). Затова преводачите са се регистрирали към фирмите за преводи или са учредявали свои

 

През 1990 г. не е имало Търговски закон, затова фирмите за преводи са се учредявали по Указ 56 на др. Тодор Живков. Не е имало и Търговски регистър, затова фирмите за преводи са се регистрирали към МВнР.

 

През 1990 г. не е имало НКИД, който ясно да указва, чрез отделен код, че преводаческата дейност е самостоятелна икономическа дейност (код 74.30 по НКИД-2008), а не част от дейността на МВнР.

 

През 1990 г. не е имало и ЗОП, затова МВнР е възлагало извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, без да обявява обществена поръчка.

 

И до ден днешен МВнР продължава да възлага извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника - без търг. В момента е Възложител на около 650 фирми. Списъкът им е публикуван на сайта на МВнР.

 

В качеството си на Възложител МВнР не заплаща нищо на изпълнителите си, видно от липсата на клаузи за срокове и начини на плащане в договора по чл. 2а, ал.2, приложен линк по-долу.  

 

А сега ще обясня какви грешки са допуснати в Резолюцията

Накратко:

- погрешно е да се твърди, че заверката на подписа на преводача е част от легализацията на документа;

- погрешно е да се твърди, че преводачите са служители на фирмите за преводи;

- погрешно е да се твърди, че понеже фирмите не са сред лицата, освободени от такси за легализация и преводи, следователно подписите на служителите им подлежат на заверка в МВнР.

   

Обяснения къде се намират грешките и как се е стигнало до тях

Погрешното твърдение, че заверката на подписа на преводача е част от легализацията на документа се намира в следния текст на Резолюцията: „дейността по заверка на подписа /включително и на лицето извършило превода/ от органите на МВнР е част от дейността по легализация на документа" (цитиран е чл. 22 от Правилника).

Като юрист би следвало да знаете, че:       

„Няма задължително изискване българските документите да бъдат снабдени

с превод на чужд език, за да бъдат удостоверени (легализирани) от Министерството на външните работи. Всяко заинтересовано лице може да поиска единствено да бъде

извършено удостоверяване чрез "апостил" (легализиране) на надлежно оформения

български документ."

 

Цитатът е от „Общи разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина", приложен линк по-долу. Разясненията са дадени от МВнР във връзка с влизането в сила за РБ на Конвенцията за апостила на 30.04.2001 г. Всеки документ с положен апостил се признава във всички страни, подписали Конвенцията (над 100 на брой) и може да се превежда на всичките над 100 чужди езика, без всеки път документът отново да се заверява (легализира). С еднократното полагане на апостил легализацията е напълно завършена. Преводът след това може да се извършва многократно - от различни преводачи, на различни езици, в различни държави.

 

Погрешното твърдение, че преводачите са служители на фирмите за преводи е допуснато на две места в Резолюцията.   

 

Може би Вие искрено вярвате, че преводачите са служители на фирмата. Така е записано в Правилника: „Чл. 2а. ал. 4. Преводачите, които извършват преводи във фирмите".

 

 

Разбира се, аз не отричам, че има и преводачи, които са служители на фирмите - като мен например, на трудов договор от 10 години. Но е погрешно да се твърди, че всички преводачи са служители на фирмите.  

 

Като юрист би следвало да знаете, че при сключване на договори с фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, МВнР изисква от тях да представят списък на преводачите, работещи за фирмата или към фирмата, както е посочено в т.9 от „Списък на необходимите документи за сключване на договор", приложен линк по-долу, и чл. 7 от Договора, приложен линк по-долу.

 

Това позволява дори на фирми без нито един преводач в офиса да представят дълги списъци със „свои" преводачи (външни подизпълнители), а после да се рекламират, че разполагат с високо квалифицирани преводачи и че извършват официални преводи на 30-50 и повече чужди езици.

 

Ще дам един пример, за да разберете какво става на практика. Идва примерно един собственик на фирма да сключва договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника и носи в МВнР дълъг списък със „свои" преводачи. МВнР го приема. После идва друг и също носи дълъг списък със „свои" преводачи. МВнР приема и този списък, без да обръща внимание, че имената в списъците са същите, като в списъка на предишния собственик. И така - стотици пъти.

 

МВнР не издава индивидуално удостоверение за всеки регистриран преводач, затова списъците с хиляди имена на преводачи, съхранявани в дирекция „Консулски отношения" не дават реална представа за броя на преводачите. Ако стотиците списъци се прочистят от повтарящи се имена и имена на лица, които са престанали да превеждат, нищо чудно да се окаже, че преводачите са по-малко на брой от фирмите.

 

Преводачите от списъците популярно се наричат „заклети". Обикновено „заклетите" преводачи към една или повече фирми са служители на трудов договор в училища, университети и други учреждения, които превеждат за допълнителни доходи. Интересна практика е собственикът на една фирма да е „заклет" към няколко други, в т.ч. и от други градове. На свой ред собствениците на другите могат да фигурират като „заклети" в списъка на първия. 

 

Как функционира сегашната „уредба" на преводаческата дейност?

 

Щом влезе клиент в офиса на дадена фирма и остави материали за превод, мениджърът се свързва с някой от „своите" преводачи от списъка и му изпраща превода по електронен път. Преводачът извършва превода и го връща по същия път. Преводите на официалните документи след това се разпечатват в офиса на фирмата, където е влязъл клиентът, върху бланка на фирмата. Преводачът бива повикан да се яви в офиса на фирмата, за да постави подписа си пред мениджъра или пред някой технически сътрудник, а той на свой ред поставя печата на фирмата до подписа на преводача.

 

Предполагам, си давате сметка, че преводаческите фирми не са нотариални кантори, но приемайки безкритично списъците с „техни" преводачи, които не работят на трудов договор в фирмите, МВнР на практика възлага на фирмите за преводи да извършват и нотариална дейност покрай преводаческата.

 

За резултатите от дейността на тези нотариални кантори на черно можете да съдите от признанието на бившият министър на външните работи г-н Николай Младенов пред 41-вото НС, ПЗ 363 на дата 15.06.2012 г., приложен линк към стенограмата на заседанието:

 

„Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача".

 

Това означава, че заверката от страна на МВнР не гарантира истинността на подписа на преводача. И няма как да гарантира, докато МВнР не установи директна връзка с преводачите, каквато е установило например МП с нотариусите.

 

 

Погрешното твърдение, че фирмите не са сред лицата, освободени от такси за легализация и преводи, следователно подписите на служителите им подлежат на заверка в МВнР, е допуснато поради заменяне на едно понятие с друго, без да са взаимозаменяеми.

 

Ето как е станало.

 

Първо сте цитирали точно и коректно, че чл. 8 от Тарифа 3: „предвижда, че за удостоверяване на подпис и/ или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа се събират такси, определени в два различни размера, с оглед на това дали документа, който се заверява е издаден от българско или чуждестранно учреждение". (удебеленият шрифт - мой, бел. Р.С.)

 

След това сте пояснили, че текстът на чл. 8 не конкретизира „вида на юридическото лице /държавно учреждение, търговско дружество, кооперация или ЮЛ с нестопанска цел/, което е извършило превода."  

 

Тук се забелязват две замени на понятия, които не са взаимозаменяеми. „Издаден документ" е заменен с „извършен превод", а „българско учреждение" -  с „юридическо лице".

 

Ще обясня нагледно защо не са взаимозаменяеми.

 

Първо си представете си, че заменим думата „документи" в заглавието на Правилника с „преводи". Какво се получава? Правилник за легализациите, заверките и преводите на преводи. Не става, нали? Затова не може „документ" да се заменя с „превод".

 

 А сега си представете една ръка и пет пръста. Ръката се състои от пръсти, но пръстите не се състоят от ръце. Отношението „ръка : пръсти" е от типа „цяло : части". Подобно е и отношението „ЮЛ : учреждение". Понятието „юридическо лице" обхваща „държавно учреждение, търговско дружество, кооперация или ЮЛ с нестопанска цел" (цитатът е от Резолюцията). Правилно сте посочили различните видове ЮЛ. В случая понятието „ЮЛ" е пример за цялото, а видовете ЮЛ - пример за частите му. След това обаче неправилно сте заместили „българско учреждение" (част от цялото) с ЮЛ (цялото). Все едно вместо „пръст" да напишете „ръка". Така сте стигнали до неправилно заключение.

 

Неправилното заключение е, че чл. 8 от Тарифа 3 се отнася за заверка на преводи, извършени от ЮЛ и следователно, „такса следва да бъде заплащана включително и в случаите, когато се  заверява подпис на лице, което е извършило превод".

 

Съжалявам, но не съм съгласна, че чл. 8 от Тарифа 3 урежда такси за превод, извършен от ЮЛ и продължавам да твърдя, че таксата в чл. 8 се отнася за заверка на подписи върху документи, издадени от учреждения. Цитирам чл. 8 от Тарифа 3, приложен линк по-долу:

„Чл. 8. За удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа се събират следните такси: 1. на документи, издадени от български учреждения 2. на документи, издадени от чуждестранни учреждения или от дипломатически или консулски представителства на друга държава"

 

 

 След това сте цитирали вярно чл. 24 от Правилника: „Освобождаване от такси за  легализация и преводи се допуска само в случаите, предвидени в ЗДТ, тарифите към него и чл. 167 от Кодекса на труда", но не сте обърнали внимание, че:

 

- в Тарифа 3 изобщо няма раздел за извършване на преводи в МВнР. Съгласно Раздел втори, „Такси за преводи", чл. 11 от Тарифа 3, преводи се извършват само в дипломатическо или консулско представителство - в чужбина! - и то само „когато в приемащата държава редът за извършване на преводи от и на чужди езици не е уреден нормативно" и т.н.;

 

- и въобще навсякъде, където в Тарифата пише за освобождаване от такси, все става дума или за документи, или за преводи, а не за „заверка на подписа на преводача". Моят сигнал от 20.03.2013 беше за таксата „заверката на подписа на преводача". Таксата за заверка на документ няма нищо общо с моя сигнал от 20.03.2013 г. Таксата за извършени преводи също няма нищо общо с моя сигнал от 20.03.2013.

 

Продължавам да твърдя, че в Тарифа 3 няма такса „заверка на подписа на преводача" с една само малка корекция -  Тарифа 3, за която бях писала, че е в сила от 23.04.2009, е в сила от по-отдавна. Приета е с ПМС 333 от 28.12.2007 и обн. в ДВ, бр. 3 от 11.01.2008 г. Повтарям - в Тарифата няма такса за заверка на подписа на преводача. Шеста година вече потребителите на преводи заплащат отменена такса и то без никаква гаранция за истинността на подписа на преводача (вж. по-горе изказването на бившия външен министър пред 41-вото НС, че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват). 

 

Така най-накрая сте стигнали до заключението, че „изразеното становище на г-жа Стоянова, до Прокуратурата, че частните агенции за преводи не попадат в категорията „български учреждения", поради което за заверка на подписите при преводаческа дейност, извършена от техни служители не се дължи такса, е неоснователно".

 

Би било много печално, ако само г-жа Стоянова смята, че частните агенции за преводи не попадат в категорията „български учреждения", а Прокуратурата е твърдо убедена в обратното. Аз наистина продължавам да твърдя същото, за което сигнализирах за първи път на 20. 03.2013 г. и още веднъж сигнализирах на 12.07.2013 г., приложен линк по-долу. Във втория си сигнал предоставих допълнителна информация. Преди няколко дни се обадих в Прокуратурата и никак не се учудих, като ми казаха, че не е получаван никакъв сигнал от мен. С разрешение направих аудиозапис на отсрещната страна.   

 

Моля, помислете отново дали наистина липсват данни за намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност, като имате предвид и допълнителната информация, която се съдържа в това писмо, като например:

 

- преводаческите фирми в ролята на нелегални нотариални кантори;

 

- МВнР в ролята на Възложител на стотици фирми, без да плаща на нито една;

 

- потребителите на преводи вече шеста годинa плащат отменена такса за заверка на подписа на преводача, без при това да получават 100% гаранция за истинността на преводаческия подпис.

  

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова,

ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап.80

гр. Варна - 9010

моб. тел. 0888 60 90 72

 

Приложения 8 бр. съгл. текста:

 

1.Моят сигнал до ВАП - 20.03.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/-20032013.html

 

2. Резолюция  вх. № 457/2013 г.-II / 31.07.2013 г

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-31072013.html

 

3. Списък на необходимите документи за сключване на договор за извършване на официални преводи

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/List_docs_contract_translate.pdf

 

4. Договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

(нагледен анализ на фиктивния му характер)

 

5. Общи разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина  

http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/att_files/obshti_razqsneniq.pdf

 

6. Стенограма на пленарно заседание 363 на НС, 15.06.2012 г., където Н. Младенов признава, че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват:

извлечение: http://www.mfa.government.bg/uploads/files/15par_dimitrov.pdf

цялата стенограма: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

7. Тарифа № 3 по ЗДТ

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/TARIFA3.pdf

 

8. Моят сигнал до ВАП - 12.07.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013-1.html

 

За мен:

От една година се занимавам с въпроса за остарялата правна уредба на преводаческата дейност и напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист. Оптимизмът ми се подхранва от постигнатите досега положителни резултати.

 

-  МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят: http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

- Министерски съвет потвърди официално, писмо № 2711/12, изпратено от МС на 28.03.2013 г. като прикачен файл по е-поща до мен, че "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове": http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

Омбудсманът г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. № 3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон.":
 
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
 В РМС № 808 пише, че Планът е трябвало да се изпълни в срок до 30.11.2012 г., а в Плана пише, че МВнР е трябвало да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено - неизвестно защо. Прокуратурата, като страж на законността, може би ще се заинтересува защо това хубаво решение не е изпълнено.

 -  Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013 до собственика на фирмата, в която работя, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус. Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискат договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от незаконосъобразния Правилник:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

-  В новия Устройствен правилник на МВнР, който предстои да бъде приет,  незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и легализации".  

 - В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

 


 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Открих този проект в интернет. Отваря се като .doc, затова нямам възможност да дам линк.

 

·        Проект „ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТИ „ПРАВО" И „АНГЛИЦИСТИКА" НА НБУ"

Ръководители на проекта: проф. д-р Благой Видин, ръководител на Департамент „Право" и доц. д-р Борис Наймушин, ръководител на Департамент „Англицистика"

Период на проекта: 2012/2013 учебна година

 

·        Първи етап - международна конференция на тема „Състояние на съдебния превод в България и транспониране на Директива 2010/64ЕС на ЕП и на Съвета относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство"

Участници от Департамент „Право": гл.ас. д-р Катерина Йочева и гл. ас. д-р Силвия Цонева

Участници извън НБУ: юристи, преводачи, магистрати, студенти

Място: Национален институт на правосъдието, зала 201

ул. „Екзарх Йосиф" № 14

Време: 23 ноември 2012 г.

Презентация

 

Забележка: За първия етап преди няколко месеца намерих информация в интернет и я публикувах в блога си на адрес:

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/21/konferenciia-po-vyprosite-na-sydebniia-prevod.1044850

 

  

·        Втори етап - семинар „Състояние на юридическия и съдебния превод в България"

Лектор: гл. ас. д-р Катерина Йочева

Водещ: доц. д-р Борис Наймушин

Участници: студенти от НБУ

Дата: 10.1.2013 г.

Час: 14.40 часа

Място: Зала 704, корпус 2, НБУ

Презентация

·        Трети етап - участие на лектор от Департамент „Право" в Международен методологичен семинар и Международен форум на докторанти и магистри във формат „Science Slam"

Тема на семинара: Подготовка на специалисти по превод, междукултурна и политическа комуникация през 21 в.

Водещи: доц. д-р Борис Наймушин и проф. д.н. Тамара Серова (ПНИПУ)

Лектор от Департамент „Право": доц. д-р Катерина Йочева с доклад на тема: Issues in Legal Translation: Ratification of Treaties in Bulgaria in 2012

Работни езици: български, английски и руски

Дата: 18 - 19.03.2013 г.

Час: 9.00-17.00 часа

Място: галерия Униарт, НБУ

Презентация

 

·        Четвърти етап - Изнесени лекции, конференция и мастер-клас на проф. Благой Видин в Башкирия, Русия

Дата: 25 март 2013 г. - 1 април 2013 г.

Място: Уфа, Башкирия, Русия

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Изпратено по е-поща на адрес cpcadmin@cpc.bg и от е-бланката на сайта на КЗК: http://www.cpc.bg/Additional/Feedback.aspx

 

До: Комисия за защита на конкуренцията

 

От: Ренета Тодорова Стоянова

Имейл: rennie@softisbg.com

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80, гр. Варна 9010

Организация: Преводаческа фирма "Софтис"

Длъжност: преводач на трудов договор

 

Относно: Ограничаване конкуренцията на пазара на преводачески услуги поради неравнопоставеност между фирми и преводачи

 

Уважаеми служители от Комисията за защита на конкуренцията,

 

С настоящето Ви уведомявам, че години наред МВнР ограничава конкуренцията на пазара на преводачески услуги, като възлага с договор извършването на официални преводи само на фирми, които организират преводачески услуги, а не на отделни преводачи, дори да са с по-висока квалификация от изискваната по критериите на МВнР и да са регистрирани напълно законно в Агенцията по вписванията.  

 

Ограничението е заложено в остарелите разпоредби на един вътрешно-министерски Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, оцелял непокътнат през целия т. нар. преход. В този Правилник пише, че МВнР има изключителното право да извършва всички преводи на документи и други книжа в страната:

 

„Чл. 2а (1) Преводите на документите и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи"

 

А в случай, че собствените му ресурси се окажат недостатъчни, следващата алинея на същия член урежда възможността МВнР да възлага извършването на преводите на фирми, единствено и само на фирми, а не на отделни преводачи:

 

„Чл. 2а (2) Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми."

 

Обяснението защо са изброени всякакви фирми, но не се споменават никакви преводачи, е, че Правилникът датира от 1958 г., като последното му изменение е от 1990 г. - по времето, когато в сила все още е била старата конституция. През 1990 г. не е имало Агенция по вписванията, където преводачите на свободна практика да могат да се регистрират, за да работят самостоятелно и законно, като издават фактури, без да учредяват търговско дружество (фирма). През 1990 г. не е имало дори и Търговски закон. Търговските дружества (фирмите) са се учредявали по Указ 56 на др. Тодор Живков.

 

Понеже тогава не е имало и ЗОП, МВнР е сключвало договорите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, без да обявява обществена поръчка. И до ден днешен МВнР продължава да ги сключва по същия начин. В момента на сайта на министерството е публикуван списък на около 650 фирми, сключили без търг договор, с който МВнР им възлага извършването на официални преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника.

 

Всъщност МВнР няма как да обяви търг, дори да иска, защото отдавна не извършва никакви преводи и не възлага нищо на фирмите, желаещи да сключат договор по чл. 2а, ал. 2. Макар че по този договор МВнР се води Възложител, министерството не е никакъв възложител, по-скоро е Изпълнител на фирмите, защото те му плащат за извършване на т.нар. „заверка на подписа на преводача". За тази заверка МВнР вече официално призна, че „не е законосъобразна и следва да бъде прекратена." Цитатът е от писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен (приложен линк тук по-долу).

 

Решението следователно не е МВнР да започне да сключва договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника и с преводачите, регистрирани в АВ. Решението е създаване на съвременна уредба на преводаческата дейност, позволяваща свободна конкуренция между фирми и преводачи на пазара на преводаческите услуги.

 

Сериозен проблем е, че изискването за сключен (фиктивен) договор с МВнР за извършване на официални преводи е навлязло в огромен брой български закони и наредби, създадени през периода от 1990 г. до днес, като например: 

 

- Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, в сила от 01.07.2007, изм. 2011 (чл. 7, ал. 3), 

- Закон за адвокатурата (чл.18, ал. 6, т. 1-3, в сила от 01.01.2007),

- Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (чл. 55, ал.1),

- Данъчен процесуален кодекс (чл. 83, ал.1 и 2),

- Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице,

- Закон за филмовата индустрия,

- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества,

- Закон за техническите изисквания към продуктите,

- Закон за движение по пътищата,

- Закон за международните договори на Република България,

- Закон за храните,

- Закон за гражданската регистрация и мн. др.

Дори някои нотариуси изискват сключен договор по чл. 2а, ал. 2!

 

Агенциите много държат на този договор. Той е най-силното им оръжие в борбата за конкурентоспособност на пазара на преводаческите услуги - по-силно от всякакви сертификати за качество. Ще обясня защо.

 

Понастоящем, за да сключат договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, посредническите фирми (агенциите) внасят в МВнР списъци със заклети преводачи, които работят за тях. Тези т.нар. „техни"  заклети преводачи обикновено не работят на трудов договор в преводаческата агенция, към която са "заклети". А и не са "заклети" само към една агенция. Теоретично, един преводач може да се закълне към стотици агенции, без да работи в нито една от тях - МВнР не поставя никакви изисквания за местоживеене, нито за брой заклевания, нито се интересува кой към кого и как се е „заклел". Обичайна практика е собственикът на една агенция да е „заклет" към няколко други. На свой ред собствениците на другите могат да фигурират като „заклети" в списъка на първия.

 

И така, щом влезе клиент в офиса на дадена агенция и остави материали за превод, мениджърът се свързва с някой от "своите" преводачи от списъка и му изпраща превода по електронен път. Преводачът извършва превода и го връща по съшия път. Преводите на официалните документи след това се разпечатват в офиса на агенцията, където е влязъл клиентът, на бланка на агенцията. Преводачът бива повикан да се яви в агенцията, за да постави подписа си пред мениджъра или пред някой технически сътрудник, а той на свой ред поставя печата на агенцията до подписа на преводача. Предполагам, си давате сметка, че преводаческите агенции не са нотариални кантори, но приемайки безкритично списъците с „техни" преводачи, които не работят на трудов договор в агенциите, МВнР на практика възлага на агенциите за преводи да извършват и нотариална дейност покрай преводаческата.

 

Именно това е най-силната страна на агенциите в момента. И най-незаконосъобразната. Нито един отделен преводач не може да излезе насреща им като конкурент, докато преводаческите агенции функционират като нотариални кантори на черно, оторизирани от МВнР да поставят печатите си върху преводите на заклети преводачи, които са външни подизпълнители, а не техни служители на трудов договор. Много агенции смело предлагат официални преводи на 30-50 езика, без да имат и един квалифициран преводач в офиса си! Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

 

Това писмо не е лична жалба до Вашата комисия. Не искам нищо за себе си. Пиша Ви като гражданин. Ще се радвам, ако решите да се самосезирате, но няма да се учудя, ако не откриете основания за намеса по ЗЗК.

 

От една година водя диалог с държавната администрация по въпроса за остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист.

 

Оптимизмът ми се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега:

 

1. МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

2. Омбудсманът г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. № 3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон.":

 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

3. В интернет беше открито Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса

http://saveti.government.bg/web/cc_203/1

 В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено - неизвестно защо.

 

4. Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013 до собственика на фирмата, в която работя, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

 

5. В новия Устройствен правилник на МВнР, който предстои да бъде приет,  незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и легализации".  

 

6. В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

 

С уважение,

Ренета Стоянова

За мен:

http://rennie.blog.bg/

http://softisbg.com/rennie_bg.htm

Ако за пръв път чувате, че договорът по чл. 2а, ал. 2 от Правилника е фиктивен, моля, вижте това: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

 

 

***


Цялата кореспонденция с КЗК:
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---21082013---2014.html

 

26.03.2014 - КЗК се самосезира:
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-26032014.html
Правилно решение!

 

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600


Изгонена от форума на преводачите

| 1 Comment | No TrackBacks

 

Това е адресът на форума в dir.bg:

http://clubs.dir.bg/postlist.php?Board=translators

 

Там  ме банваха (блокираха) по скалъпени обвинения за нещо, което не съм извършила.

 

Ето как стана.

 

Преди няколко дни  в този форум се регистрира лице с ник Felis Catus и публикува два-три отровно-саркастични постинга по адрес на модератора. 

 

Няколко възмутени форумци викнаха в един глас, че зад новорегистрирания ник се крия аз.

 

Модераторката отначало плахо ме защити, но бързо промени мнението си, без изобщо да спомене нищо за IP адресите.

 

А форумите в dir.bg не са анонимни. Модераторите имат достъп до IP адресите и веднага могат да видят дали под два ника се крие едно и също лице.

 

Нещо повече, съвсем наскоро в същия форум имаше абсолютно същите обвинения по мой адрес. Тогава модераторката просто написа, че IP адресите са различни и въпросът приключи.

 

Очаквах от нея и този път да си свърши работата, но вместо това прочетох, без да вярвам на очите си:

 

„Смятам да занимая админа с раздвоената самоличност на Рени"

 

Работата взе да става като в баснята за вълка и агнето, дето му мътило водата.

 

И аз, досущ по агнешки, изблеях една кратка защитна реч, макар че в такива случаи е безсмислено:

 

„Надявам се, вече сте разбрали, че самоличността ми е една - Ренета (Рени) Тодорова Стоянова. В този форум съм Rasheda и никой друг. Не си играя на криеница. Занимавам се с въпроса за незаконосъобразните практики по извършване на официални преводи поради остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Трябваше да сте го разбрали досега."

 

Публикувах и една апология на преводаческия труд, адресирана до мистериозния Felis Catus:   

 

Не знам кой сте и защо сте се регистрирали, но определено не сте прав да обвинявате някой, че пита, като не е сигурен в нещо. По-добре прочетете малко по темата за преводаческия труд, преди да се отнасяте с високомерие към преводачите. Ето това, например: 

 

Из форума на Петиция срещу новите изисквания  http://www.peticiq.com/forum/32093/start/10925#10944

 

    "И какво всъщност да разбираме под учебник по медицински превод, например, като в медицината има стотици специалности, всяка със своята специфична терминология и типични съкращения, непознатаидори за колегите медици от друга специалност? Но лекарят-специалист спокойно казва: 

 

 - Съжалявам, това не е по специалността ми. Не мога да отговоря.  

 

А за преводача няма прошка! Той трябва да знае всички термини от хилядите тясно специализирани области на човешкото познание във всички области на икономиката. Ха, де! Как ще стане подговката им на практика? Как се преподава например медицински английски на хора без медицинско образование, представяте ли си? А право на чужд език - на хора без юридическо? Трудна работа!  

 

Решението не е в привличане на консултанти, защото за всеки превод ще ви трябва нов консултант. Понякога дори няма да знаете точно какъв специалист би могъл да ви консултира. Отделно, че този консултант може и да не може да ви отговори, ако не знае и двата езика. Следователно?  

 

Решението е в привличане на специалисти в различни области, които имат не само познания по специалността си, но и владеят чужд език на високо ниво. Точно това правят в ЕС, когато обявяват места за преводачи. Търсят икономисти, юристи и др., владеещи на високо ниво поне два чужди езика.  

 

У нас защо не става така? Заради мизерното заплащане на преводаческия труд, разбира се! И заради анонимността на армията от труженици без образователен ценз, превеждащи късно вечер край тенджери и детски цукала, далече от погледа на клиентите, които мениджърите черпят с кафе в модерните си офиси, накичени със сертификати за качество."   

 

Пак там:  http://www.peticiq.com/forum/32093/start/10925#10949

 

".... никога няма да можете да разберете какво невероятно усещане е преводът (не на свидетелства за съдимост, разбира се!). Колко часове прекарва истинският преводач в проучване на специфичната терминология, как се вълнува, когато попадне на точното съответствие, след като е прегледал десетки сайтове в интернет или преровил какви ли не речници и справочници по конкретната тема (бързо, по диагонал - в търсене на необходимия термин! - това е огромна умствена работа, невероятна концентрация, която скъсява живота по най-сладкия на нас начин!).  

 

Не, вие едва ли подозирате, че дори човек с две висши (филологическо и медицинско) няма как да бъде в състояние да преведе без никакви затруднения всяка нова епикриза и всеки нов текст във всички области на медицината. Смешно ли ви се вижда, че такъв филолог-медик приема всеки нов медицински текст за превод с трепет и вълнение като че ли никога не е превеждал медицинска литература досег? Дали от некадърност, как мислите? Или от добросъвестност? Кой е прав, как мислите? Дали който се бие по гърдите, че знае всичко или който смирено признава, че просто е невъзможно да бъде абсолютно вещ - дори в областта на специализацията си? Безбрежен е океанът на човешките езици и не един, а хиляда човешки живота не стигат, за да научим всичко. " 

 

За моя радост, получих подкрепа от една форумка, която дотогава не се беше обаждала. Тя ми написа:

 

„Адмирации, по-добре не бих могла да го кажа!"

 

И цитира част от постинга ми.

 

След което бях блокирана.

 

Това е съобщението, което се появява:

      

Забранено е да изказвате мнения или да оставяте бележки. Причината за тази забрана е: флейм (до 08.09.2013 10:47, Ban code: 7314)"

 

Същевременно темата беше изчистена и сега по нищо не личи, че в нея се е разиграла една много, много стара басня:

 

 

ВЪЛКЪТ И ЯГНЕТО

 

Превод от оригинала: Александър Балабанов

 

Един вълк видял едно ягне, което си пиело вода от реката и поискал да го изяде под един благовиден предлог. Вълкът, макар и да бил на горната страна, обвинил ягнето, че мъти водата и не го оставя да пие. Ягнето отговорило, че то си пие само с устните и полека и че не може да му мъти водата, тъй като то стои на долната страна. Вълкът, като не успял с това обвинение, казал: „Ами лани защо обиди баща ми?" Ягнето отговорило, че тогава то още не било родено. „Колкото право и да се оправдаваш, аз пак ще те изям."

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 


Този имейл е в обществен интерес!

 

До: бившия постоянен секретар на МВнР, г-н Иван Сираков

Копие до: настоящия постоянен секретар на МВнР, г-н Георги Димитров

 

Уважаеми г-н Сираков,

 

Отн. Ваш имейл до мен, приложен тук по-долу

 

Молите ме да не Ви изпращам имейла, озаглавен „една година от заповед № 95-00-152 /31.05.2012", приложен по-долу тук. 

 

Имейлът, който сте получили, е копие от напомнящо писмо до дирекция „Консулски отношения", че очаквам отговор от тях на мое писмо от 30.05.2013 г.

 

Продължавам да го изпращам, защото все още не съм получила отговор.

 

Използвам случая да Ви благодаря за Вашето писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 до Приемна на МС с копие до мен:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704


В него сте написали, че МВнР съзнава, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. 1990, е „една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", както и че още през 2006-2008 г. междуведомствена работна група е установила, че „[у]достоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

 

Вие бяхте първият, който се осмели да напише, че Правилникът не отговаря на новите обществени отношения, а удостоверяването (заверката) на подписа на преводача от страна на МВнР следва да се прекрати, затова наистина Ви благодаря съвсем искрено.

 

Предполагам знаете, че таксата за незаконосъобразната заверка на подписа на преводача е отменена, а договорът по чл. 2а, ал. 2 от Правилника - фиктивен. И за измамната схема, наречена „нови изисквания, въведени със заповед № 95-00-152 /31.05.2012", би трябвало да сте наясно. Жалко, че повече не смеете да се обадите.

 

Случайно да знаете кога ще бъде отменен Правилникът? Питам, защото открих в интернет Решение № 808 на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. В него пише, че МВнР е трябвало  в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите. Ето тук публикувано РМС № 808: http://saveti.government.bg/web/cc_203/1

 

Решението не е изпълнено и от няколко месеца всички са се умълчали. Само един прокурор от ВАП преди няколко дни ми изпрати отговор, в който твърди, че „дейността по заверка на подписа /включително и на лицето извършило превода/ от органите на МВнР е част от дейността по легализация на документа, регламентирана е в Глава II от правилника и като такава, подлежи също на таксуване". По-добре да беше замълчал и той.

 

Междувременно от сайта на МВнР изчезна цялата рубрика "Документи". На Вас може би Ви харесва, че се вземат всички необходими мерки за прикриване на незаконосъобразните практики по „регулиране" на преводаческата дейност от страна на МВнР, достигнали рекордни висоти по времето, когато бяхте постоянен секретар, но на мен, като на гражданин, никак не ми харесва, че съм лишена от правосъдие и добро управление.

 

Една добра новина за завършек. В новия Устройствен правилник на МВнР, който в момента се обсъжда, вече е премахнат незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012). Отново съм обнадеждена.

 

Не очаквам да ми отговорите, но много Ви моля, ако можете с нещо да помогнете поне за незабавното прекратяване събирането на отменената такса за заверка на подписа на преводача, несъмнено ще направите огромна услуга на всички български граждани - не само у нас, но и по целия свят, защото тази такса се събира незаконно и в МВнР, и в дипломатическите ни мисии по света, като цифрата в евро е същата, като сумата в лева, т.е. в чужбина таксата е почти двойно по-висока. 

 

С уважение,

Ренета Стоянова

 

С----- Original Message -----

Sent: Wednesday, August 07, 2013 11:38 PM
Subject: Re: една година от заповед ? 95-00-152 /31.05.2012

Molja vi me mi izprastajte tozi meil.ima nov postojanen sejretar
S pozdrav

Sent from my iPhone

On 07.08.2013, at 23:02, "Rennie Stoyanova" <rennie@softisbg.com> wrote:

 
Този имейл е в обществен интерес!

До Дирекция "Консулски отношения" в МВнР
Копие: до други дирекции в МВнР, МП, ВАП, медии и др.
Отн. МВнР -  слухове по заповед № 95-00-152 /31.05.2012   
 
Здравейте,
 
това не е нов сигнал. Само да попитам кога ще получа отговор на писмото си до Вас от 30.05.2013 г.? Да не би да сте изпратили отговор, а по някаква причина да не съм го получила? Прилагам текста на писмото и обратната е-разписка за получаването му при Вас същия ден.
 
Благодаря предварително.
 
С уважение,

Рени Стоянова, преводач на трудов договор в „Софтис" - фирма за преводи (фирма, не посредническа агенция!), радетел за промени в практиките по извършване и заверка на преводи на документи и други книжа 

ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888 60 90 72

 

Приложения 2 бр. съгласно текста:
 
1. Писмо от 30.05.2013 до Д "КО" с копие до други дирекции в МВнР, МП, ВАП, медии и др.
----- Original Message -----
Sent: Thursday, May 30, 2013 1:44 PM
Subject: една година от заповед № 95-00-152 /31.05.2012

 
Здравейте, служители от дирекция  "Консулски отношения",

 

Измина една година от издаването на заповед № 95-00-152 / 31.05.2012 г., подписана от бившия външен министър Николай Младенов, а все още се разнасят слухове, вкл. от служителите на дирекция „Консулски отношения", че с нея се въвеждат нови изисквания към фирмите (агенциите) за преводи, считано от 01.07.2013 г..

 

Моля, прочетете най-сетне тази прословута заповед, за да се убедите, че в нея:

 - няма никакви изисквания - нито нови, нито стари;

- не се споменават никакви агенции;

- няма никъде дата 1-ви юли 2013 г.

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/zapoved.pdf

 

Изискванията би трябвало да са в приложенията, но приложения към заповед № 95-00-152 / 2012 г. и досега няма, чисто и просто липсват. Вместо приложенията към заповедта, на сайта на Външно са публикувани старият Договор и Списък на документи за сключването му с добавени нови изисквания, без никаква връзка със заповедта - това е всичко. В уведомителните писма за прекратяване на всички договори между МВнР и фирмите за преводи в края на 2012 г. изрично беше посочено, че ако желаят да продължат дейността си, могат да направят предложение и т.н. Тоест решението е доброволно.

 

Защо е такава формулировката? Защото Външно няма право да се намесва в преводаческия бизнес. И кара агенциите сами да влязат в капана. А те защо влизат? Защото ги е страх да не останат без работа. Защо да останат без работа, ако прекратят договорните си отношения с фиктивния си клиент (възложител) Външно?  Защото фиктивен, какъвто си е, с действията си този "клиент" сякаш им заявява:

--- Ако аз не съм ти клиент (кво кат съм фиктивен, я млъквай!), нямаш право да работиш за никакви други клиенти , ясно?

 

Макар и облечено в учтива формулировка, поведението на МВнР по отношение на фирмите за преводи е поведение на мутра за  съжаление. Хората се страхуват от мутри, затова се подчиняват. Има и друго - бездънно невежество. Служителите в дир. КО например вероятно искрено вярват:

- че извършват консулско обслужване;

- че консулско обслужване означава (включва в себе си) преводи и легализация;

- че документ и превод на документ е едно и също;

- че поставяне на апостил въврху документ (заверка с апостил/удостоверяване с апостил) и легалиране на документ е едно и също;

- че легализираните/апостилираните документи в МВнР задължително се превеждат на чужд език;  

- че без качество на превода самата процедура по легализация на документи  се обезсмисля (вж. писмения отговор на Министър Николай Младенов изх. № 01-00-214 / 25.06.2012 г. до г-н Яне Янев и г-жа Цвета Георгиева, народни представители, чрез Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева)

 

Младенов, отговор до Яне Янев и Цвета Георгиева, 25.06.2012

http://www.mfa.bg/uploads/files/13IaneIanev.pdf 

 

Няма ли в цялото министерство поне един доблестен и разумен служител, който да заяви открито, че цялата тази кампания по въвеждането на т.нар. „нови изисквания" от бившия външен министър е едно голямо недоразумение, породено от позоваване на отдавна остарелите, незаконосъобразни разпоредеби на Правилника за  легализациите, заверките и преводите от 1958 г., посл изм. 25.12.1990 - преди повече от 22 години:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/Pravilnik(1).pdf 

 

 Този Правилник е трябвало да бъде актуализиран още на 01.07.1991 г. - датата, на която влиза в сила Търговският закон, или поне на 30.04.2001 - когато влиза в сила за България международната Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на публични актове (документи). Тогава, през 2001 г., и у нас са отпаднали тежките, сложни процедури по легализация на документи, заменени от еднократно поставяне на апостил върху документа (документа, не превода). Сега вече е твърде късно Правилникът трябва незабавно да се отмени и смело да се среже пъпната връв между МВнР и фирмите (агенциите) за преводи.

 

Ако МВнР има нужда от извършване на преводи, моля, нека обяви търг и си избере  един или повече истински изпълнители.   

 

Ако никой от Вас, служителите от дир. КО, не смее да издигне глас в защита на законността, моля, бихте ли поне уведомили новия външен министър, колкото и да Ви е трудно, за създалата се неудобна ситуация, резултат от насложили се дългогодишни недоразумения, породени от неадекватния Правилник. Николай Младенов можеше да помогне за отстраняването им, но вместо това добави още. Вярвам, че един ден и в България нещата ще си дойдат на мястото - фирмите ще се откъснат от МВнР, а преводачите ще заверяват сами извършените от тях официални преводи на документи с подпис и собствен печат.

 

Очаквам Вашия отговор.

 

Благодаря предварително,

 

Рени Стоянова, преводач на трудов договор в „Софтис" - фирма за преводи (фирма, не посредническа агенция!), радетеле за промени в практиките по извършване и заверка на преводи на документи и други книжа 

ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888 60 90 72

http://softisbg.com/contactbg.htm

Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

Вж. също писмо от нашата фирма до МВнР от 28.05.2013 г:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/email.html

2. Обратна е-разписка от Д "КО" за получаване на писмото в Приложение 1 към настоящето:

 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, May 30, 2013 4:39 PM
Subject: Read: една година от заповед ? 95-00-152 /31.05.2012

Your message was read on Thursday, May 30, 2013 4:39:12 PM (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

 

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, August 06, 2013 9:59 AM
Subject: Read: една година от заповед ? 95-00-152 /31.05.2012

Your message was read on Tuesday, August 06, 2013 9:59:09 AM (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

 

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

Резолюция от ВАП, 31.07.2013

| No Comments | No TrackBacks

Получена по пощата на хартиен носител в началото на август 2013 в отговор на сигнала ми от 20.03.2013, който уж не беше получен. Като се позовава на разпоредбите на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990, Прокурор Г. Георгиев убедено твърди, че „дейността по заверка на подписа /включително и на лицето извършило превода/ от органите на МВнР е част от дейността по легализация на документа, регламентирана е в Глава II от правилника", а преводачите са "служители" на агенциите за преводи.

 

Сканиран оригинал на писмо № 457/2013 г.-II /  31.07.2013 г. от ВАП до мен:

http://www.softisbg.com/images/VAP_457_2013_Rezoljucija.pdf

 

 

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

 

вх. № 457/2013 г.-II

София, 31.07.2013 г.

 

                                                КОПИЕ

                                                ДО

                                                Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                УЛ. "Г. БАКАЛОВ" № 17, ВХ.7, ЕТ.1

                                                ГР. ВАРНА 9010

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ

 

за прекратяване на пр. № 457/ 2013г.-II

на Върховна административна прокуратура

 

 

            Във Върховна административна прокуратура /ВАП/ е образувана пр. № 457/2013г., по повод по подаден сигнал до прокуратурата от г-жа Ренета Стоянова. Сигналът е във връзка със събираните такси за заверка на подписа на преводачи, осъществяващи официални преводи,

            На 20,03.2013г., г-жа Ренета Стоянова е подала по електронен път сигнал до ВАП, с който е изразила становище, че органите на Министерство на външните работи незаконосъобразно събират такси за заверка на подписа на лицето, което е извършило официален превод, базирайки се на основанието по чл.8 от ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси .

            Авторката на сигнала счита, че текста на горецитираната разпоредба урежда единствено събирането на такси за удостоверяването на подпис и/или потвърждаването на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа, издадени от български и чуждестранни учредения или от дипломатически или консулски представителства на друга държава и не следва да се прилага по отношение на заверка на подписите при преводи, извършени от частни агенции за преводи. В подкрепа на тезата си застъпва становище, че частните агенции не представляват държавни учреждения и събирането на такса от органите на МВнР за заверка на подписа на техните преводачи се явява незаконосъобразно.

            Настоява органите на прокуратурата, в рамките на своята компетенция, да предприемат действия, за прекратяване на незаконосъобразното събиране на таксата.

            След като се запознах с материалите по преписката, намирам следното:

 

            1. Съгласно разпоредбите на чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа / Обн. ДВ. бр.73 от 12 Септември 1958г., изм.ДВ. бр.10 от 4 Февруари 1964г., изм. ДВ. бр.77 от 28 Септември 1976г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 1982г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 1983г., изм. ДВ. бр.103 от 25 Декември 1990г/: „Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми".

            Въз основан на цитираната по-горе разпоредба МВнР публикува на официалната си страница информация за фирмите, с които има сключени договори за преводи .

            2. Съгласно разпоредбите на чл. 22 от Правилника: „Таксите за легализация и преводи в Министерството на външните работи и в дипломатическите и консулските представителства на НРБ се събират съобразно Закона за държавните такси, тарифите към него и инструкциите по приложението му от натоварените с писмена заповед за това лица, които отговарят за верността на извършените преводи, за редовността на положените заверки и за събраните такси ".

            С оглед текста на горната разпоредба, считам, че дейността по заверка на подписа /включително и на лицето извършило превода/ от органите на МВнР е част от дейността по легализация на документа, регламентирана е в Глава II от правилника и като такава, подлежи също на таксуване.

            3. На основание чл.1 от Закона за държавните такси., с ПМС № 333 от 28.12.2007 г., е приета ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси" . /Обн. ДВ. бр.З от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 6 Март 2010г., изм. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010 г./

            Разпоредбата на чл. 8. от цитирания нормативен административен акт предвижда, че за удостоверяване на подпис и/ или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа се събират такси, определени в два различни размера, с оглед на това дали документа, който се заверява е издаден от българско или чуждестранно учреждение.

            Текста на нормата е общ и не конкретизира, за заверката на подписа на кои лица се дължи заплащането на такса. Той не поставя и изискване за таксуване, в зависимост от вида на юридическото лице /държавно учреждение, търговско дружество, кооперация или ЮЛ с нестопанска цел/, което е извършило превода.

            Следователно, такса следва да бъде заплащана включително и в случаите, когато се заверява подпис на лице, което е извършило превод.

            На следващо място, съгласно разпоредбата на чл. 24 от Правилника: „Освобождаването от такси за легализация и преводи се допуска само в случаите, предвидени в Закона за държавните такси, тарифите към него и чл. 167 от Кодекса на труда".

            Нормата на чл. 6 от Тарифа № 3 доразвива и изрично посочва, кои лица и при кой случаи могат да бъдат освободени от такси. Фирмите, осъществяващи преводи, не са сред попадащите и подлежащи на освобождаване от таксуване, в случаите когато се извършва заверка на подписите, положени от техни служители- преводачи.

            В този смисъл, считам, че изразеното становище в от г-жа Стоянова до прокуратурата, че частните агенции за преводи не попадат в категорията „български учреждения", поради което за заверка на подписите при преводаческа дейност, извършена от техни служители не се дължат такси, е неоснователно.

            С оглед на изложените съображения и установената фактическа обстановка, намирам, че липсват данни за намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност, поради което преписката следва да бъде прекратена.

 

            Препис от резолюцията да се изпрати на г-жа Ренета Стоянова, за сведение.

            ПРОКУРОР: Г. Георгиев (Подпис - не се чете)

(Печат: Върховна административна прокуратура, Република България)

 

 

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

Днес, 02.08.2013, получих следното мило писъмце, изпратено от преводач, чието име се въздържам да публикувам:

 

„Благодаря Ви, Рени, за анкетите, ще се постарая да намеря време да ги попълня.

Също така Ви благодаря за инициативата, оценявам вашето старание и време.

Поздрави,"

 

Почти веднага отговорих  - доста надълго, защото, както се казва, нямах време да пиша кратко:

 

Радвам се, че се обадихте. Досега никой не е реагирал, а разпратих писмото с анкетите до над 100 адреса*. Чела съм Вашето CV в ProZ.com - много точно, ясно и убедително сте се представили. Според мен Вие сте готова за включване в бъдещия Регистър на правоспособните преводачи (заклетите, оторизираните, квалифицираните или там както ги нарекат). Нали знаете, че в България все още няма такъв, а е добре да има?

 

Сега - за анкетата:

 

Направата й не е съвсем професионална. Няма дори инструкции как да се отбелязват избраните отговори. Г-жа Делибалтова обясни, че всеки можел да ги отбелязва както си реши - с подчертаване, оцветяване или удебеляване. Каза, че разчитала на нашата интелигентност.

 

В анкетата липсват важни въпроси, като напр. какво е образованието на попълващия анкетата преводач, откога работи като преводач, работи ли и нещо друго и т.н. 

 

 Не е съвсем сигурно, че анкетата наистина е свързана със сериозния проект на ФКНФ на СУ. Може да е, а може и да не е. Има някои неясноти около нея, които г-жа Делибалтова се затруднява да обясни.

 

Не се знае например кога и как г-жа Делибалтова (фирмата й) е спечелила търг за възлагане на дейност по проекта на СУ. Не е изключено изобщо да не е имало търг, а да се е уредила с връзки. Аз й го казах направо и я помолих за някаква документация от нейна страна, доказваща легитимността й. Все още очаквам да ми изпрати някакво доказателство. Става дума за усвояване на евросредства все пак - не е шега работа.

 

От разговор по телефона с г-жа Делибалтова снощи (1.08.2013)** разбрах, че й  била възложена съвсем малка част от проекта и за един месец  е получила само 30 попълнени анкети. Уж се зарадва, че й помагам безплатно, но като че повече се притесни, че се дава гласност на дейността й. Иначе никак не се притеснява, че няма регистър на преводачите, а само на агенциите и че "регулирането" на преводаческата дейност у нас е незаконосъобразно.

 

Ако не знаете какво е незаконосъобразното, накратко:

 

- все още МВнР "регулира" преводаческата дейност, като  използва един стар, вътрешно-ведомствен правилник за легализациите, заверките и преводите;

- на основание правилника МВнР сключва фиктивни договори с агенции за преводи;

- агенциите внасят в МВнР преводите за т.нар. заверка на подписа на преводача; ако преводачите изпращаха преводите си директно в министерството, нямаше да бъде толкова страшно;

- таксата за заверката на подписите на преводачите е отменена още преди няколко години и въпреки това МВнР продължава да я обявява на сайта си.

 

 

Пиша Ви тези неща, защото от една година се занимавам съвсем сама, по-точно двамата с моя съпруг се занимаваме сами. Опитваме се да дадем гласност на въпроса за остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Може би ще минат още 5-6 години, докато статутът на преводаческата професия се уреди. Съпротивата от страна на отговорните институции е доста силна.

 

 Ако нещо стане с нас (умрем или просто се уморим да се борим сами) и ако никой друг не поеме борбата, нещата може пак да си останат, каквито са били от десетилетия. Досега няколко пъти е имало опити за реформи в преводаческия бранш - 2001 (покрай подписването на Хагската конвенция за апостила), 2006-2008 (влизането в ЕС), 2010 (по инициатива на БАППА може би), 2012 (рекетьорските номера на Николай Младенов). 

 

Не мога да Ви заставя да се ангажирате с каквито и да било действия, но ще се радвам, ако напишете нещо до институциите в смисъл, че сегашната уредба на преводаческата дейност е в ущърб както на преводачите, така и - най-вече - на гражданите, защото:

 

- гражданите са лишени от право на избор (агенция или преводач) и винаги, когато им потрябва официален превод на документи, са принудени да се обръщат към посредническа агенция;

 

- преводачите са поставени в неравностойно, подчинено на агенциите положение, затова винаги, когато извършват превод на официални документи, са принудени да се обръщат към посредническа агенция (да разпечата превода на своя фирмена бланка и да постави своя фирмен печат), като - забележете - чрез фирмената си бланка и фирмения си печат мениджърът на ПА удостоверява подписа на преводача, сякаш мениджърът на ПА е нотариус.

 

            Това последното е много сериозно нарушение на Закона за нотариалната дейност. Как може някакъв мениджър на ПА или дори само технически сътрудник в офиса да си позволява да удостоверява подпис на външен преводач, който не е на трудов договор във фирмата, а? Аз мисля ще пиша до Нотариалната камара за тази порочна практика. Ако искате, пишете и Вие.

            Можете да пишете и как се става заклет преводач КЪМ агенция - като си предоставите подписа на мениджъра на посредническа ПА. Това е много опасна практика за лица, носещи персонална наказателна отговорност (преводачите - по чл. 290 от НК)

            Ако пък преводачът реши да учреди собствена фирма за преводи, за да получи право да извършва и заверява своите официални преводи със своя фирмен печат, е задължен да сключи фиктивен договор с МВнР уж за възлагане извършването на официални преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите. МВнР не е никакъв възложител на фирмите за преводи с такъв договор - нищо не им възлага, нито обявява търг преди сключването на договора. Истинските възложители са гражданите и фирмите потребители на преводи. Ако МВнР има нужда от изпълнител/и, е редно да обяви търг и да си избере подходящ изпълнител/и, като съответно заплаща за възложената работа.

           

 

Е, май стига засега.

 

Ако някога решите да пишете до някъде, ще бъде чудесно, но моля, в никакъв случай не се чувствайте принудена или заставена от мен да го направите.

 

Поздрави,

Рени Стоянова

 

 

* Писмото с анкетите може да се прочете на адрес:

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

Датата в „Дневника" е 01.08.2013.

 

 

 **Разговор с г-жа Весела Делибалтова, 01.08.2013
 Г-жа Делибалтова говори доста, но така и не можа да обясни кой й е възложил да извършва анкети сред преводачите и агенциите по проекта на ФКНФ на СУ. Струва ми е, че има нещо нередно в това анкетиране и тя е обезпокоена да не се разкрие.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/---01082013.html

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

Разговорът се проведе по телефона. Започна в 18:47 и продължи 18'31'' по данни на моя GSM. Направих аудиозапис (само моя глас), за да помня какво съм говорила, че стана вече много време от 30.07.2012 насам и започвам да забравям, ако не си запиша, пък и възрастта ми напредва - имам чувството, че за една година остарях най-малко с десет. Малко от началото на разговора липсва, но в него нямаше нищо важно. Г-жа Делибалтова говори доста, но така и не можа да обясни кой й е възложил да извършва анкети сред преводачите и агенциите по проекта на ФКНФ на СУ. Струва ми е, че има нещо нередно в това анкетиране и тя е обезпокоена да не се разкрие. 

 

 

- ...

- Така...

- ...

-  Това е масовата информационна кампания ли*? Кое писъмце сте получили? От масовата информационна кампания ли?

- ...

- Да, аз пък забравих да добавя тази фраза, а тя е ключова, защото от 27-ми юни (2013) аз водя една масова информационна кампания до ... там пише ... до всеки, който може евентуално да прояви интерес към въпроса за остарялата правна уредба на преводаческата дейност.

- ...

-  Да.

- ...

- Да.

- ...

- А, не, то е само моят глас, няма нищо незаконно, ако ви притеснява нещо.

- ...

- Да. Ох, че прекъсва нещо ... Ами аз какво да кажа, по принцип и в момента записвам, защото трябва да знам всичко, което съм говорила.

- ...

- Да, да, само моя си глас, нищо лошо не правя.

- ...

- Да! Както се казва „Помагам ти, мамо!" Ами помагам, колкото мога, ако мога да помогна с нещо, обаче вижте сега, наистина не мога да го попълня това. Кой ви е правил тези анкети? Защото няма как да се отбележи.

- ...

- Така...

- ...

- Как, как? А, всеки по различен начин ли? Е, ама това нещо, то си има основни принципи как се прави анкета, нали?

- ...

- Да.

- ...

- Ами вижте сега, нали казахте, че сте филолог? То по принцип това си е цяла наука. Тези, които го изучават, те знаят точно. Аз не съм го изучавала, но понеже съм попълвала доста анкети, знам, че има там ... удобства ... инструкции първо как се попълва ... удобства от рода на разни там каренца, не знам к'во ...

- ...

- А, социолози? Да, Антоний Гълъбов! Видях там, на вашия блог (сайта на фирма „Про Боно Публико") ... предполагам ...да, нали?

- ...

- Да?

- ...

- А, да, аз забравих да кажа.., Защо трябва да го пращат на мене (материал във връзка с анкетите, които разпратих)? Аз съм всъщност ... какво направих ... направих това, че забравих да пратя с копие на всичките ...изпратих на всичките ... а, те още не са заминали, то много бавно става ...те са ... адресите, които имам, мога да ви ги пратя направо във ...един имейл ли, какво да направя? Момент сега, вие с колко (имейла) разполагате? Да ги разменим тогава?

- ...

- Така, аз ви поставих въпроса така, накрая на писъмцето, въпросът беше .... въпросът беше, как точно вие ... ммм, вие ...се свързвате или намирате преводачите?

- ...

- Да, да.

- ...

- Да.

- ... (Г-жа Делибалтова обяснява, че намира имейл адреси от сайтове в интернет).

- Ама те ... това са повече ... агенции.

- Хм, 30, това нищо не е! Те миналата година говореха, че има 10-15 хиляди преводача ...

- ...

- Да.

- ...

- Да.

- ...

- Добре, значи имате само 30 адреса на преводачи ли? А-а, (30 са отговорилите), а колко имате? Как ги намирате? Само с реклама в интернет? Мисълта ми е, че ...

- ...

- Да.

- ...

- Да, да, разбирам.

- ...

- Ох, мъка, мъка! Мисълта ми е, че няма регистър на преводачите. Аз за това от кое време се боря ... от една година ...

- ...

- Къде щяло да ... не съм казвала, че щяло да ..., напротив, казвам, че е адски трудно. От една година, още в първото ми писмо до Омбудсмана, беше на 30-ти юли, поставих този въпрос - гражданите на една европейска държава, член на Европейския съюз, имат право на достъп до надеждна информация за квалифицирани преводачи. В интернет има всякакви обяви. Всякакви! Всеки може да се пише на преводач, на голям специалист, ама няма истински, официален регистър. Сега вече, година по-късно, знам, че има регистри на геодезисти, регистри на правоспособни лесовъди, на архитектите - да не говорим, на нотариусите - да не говорим въобще! То ... всички са си с регистри, което си е нормална практика. А тука, Софийският университет, тръгва да повишава тези ...да подобрява програмите ... да ги ...при... как се казваше там ...да ги ... ммм ... за пазара там ... какво ги правеше ...?

- ...(... да ги привежда в съответствие с нуждите на пазара)

- Да, да, а пък най-важното нещо - уредбата на тоя статут, на тая професия... То к'во значи професионален преводач?

- ...

- А, де?

- ...

- Да.

- ...

- Ами аз точно се канех да тръгна и там да информирам, в Софийския университет, действително, защото те може би не са много наясно с правната уредба и с липсата на възможности за професионална реализация на кадрите, които подготвят. Това е много сериозен проблем, защото аз чух, че по-нататък щели да акредитират университетите въз основа на това, как се реализират кадрите им, а не само кой преподава. Ей-такива работа, това е световна практика.

- ...

- Да.
- ...

- Абе това е много сериозен проблем. Аз не знам човек, който е учил пет години примерно, има магистратура и накрая някаква агенция го прави на луд и почва да му подхвърля жалки стотинки, направо, те са ... тези неща доста занемарени ... и така от години стоят. не е чак толкова сложно. Аз мислех миналата година, че е достатъчно Консулският отдел да извади списъците там, с каквито разполага, на всички преводачи от цялата страна. Добре, ама те не щат. И аз си помислих, че може и да са фиктивни там доста от имената, защото при тая практика е много удобно човек да пише там някой, че превежда, колкото да има някакво име, пък друг да превежда. Много сложно и объркано. Много е неудобно така да се работи. Трябва да има един регистър. Може и без закон да стане. Аз не знам на кого да обясня просто. То стана ... как да кажа ... много дълго време и хората се обезверяват, нали знаете, то ..викат си, к'во да правим, като те не щат...тези, които са отговорните лица? Вие, както имате връзки например ....Николай Лазаров много бързо се отказа - хайде, едно писъмце и край. То така не се прави. Той е трябвало поне да цитира Закона за обществените поръчки. Вътре пише ясно - преводач, сключил договор. Разбира се, аз не съм за това, преводачът да сключва договор с Външно. Договорът е една ... как да кажа ... отживелица, ненужно нещо, в този му вид, знаете, на основание член 2а, ал. 2 (от Правилника), вие сте се занимавали с тези неща, видях, че сте били сред съучредителите на БАППА. То хубаво, но никой не е забелязвал толкова години ... И аз се чудя вече - няма ли юристи в тая държава? Какво да ви кажа... Та мен това ме вълнува най-вече в момента. Другото ... другото ... да речем, че ...

- ...

- Мм-да.

- ...

-  То не е мое мнение. Става дума за законност.

- ...

- А-а, гилдията няма мнение, защото всички агенции са на кяр от договора. Те държат да го запазят.

- ...

- Държат, няма кой! А пък преводачи не се обаждат, защото, който е с квалификация, си е направил агенция и вече е станал поддръжник на старата уредба, а пък който няма образователен ценз, се крие. Пък има и хора с образователен ценз, които се крият, защото нямат пък документирано, че са били преводачи. Много от тях са в сивата икономика, трябва да знаете. Сигурно знаете, че в нашия сектор има такива, не е да няма. Това са наистина такива проблеми ... аз се занимавам с тях от една година и докато съм жива, ако трябва, ще се занимавам..

- ...

- Да.

- ...

- Е, да, да, да, разбира се, имах рожден ден, вярно е, така се случи.

- ...

- (смея се) Е, ми аз си мълча, к'во толкоз да се чувства човек неудобно? Добре, благодаря все пак, но нещата си остават. Аз си мислех, поне за този ми рожден ден, хайде, почнах миналата година точно на рождения си ден и си мислех, хайде, дано поне за тоя ми рожден ден нещо така да стане. Но не е станало още. Кой знае още колко години ...щото то като е занемарено от 20 и повече години, може би ще минат 5-6 години, докато се разтурят нещата. Много е трудно. И понеже няма кой да работи ...

- ...

- Мммм, да.

- ...

- Аха.

- ...

- И кога ще приключи изследването?

- ...

- Аха, а след това ще има някъде ... къде ще се публикува? Аз затова се интересувам ...

- ...

- И дискусия, да, добре.

- ...

- Да.

- ...

- Добре, те правят, но не мога да разбера наистина, ние си говорим така хубаво, но нещата са сериозни. Как така Вие имате право да вършите тази работа?

- ...

- Какъв договор? С кого?

- ...

- Много общо, много общо казано. Аз знам, че е по Закона за обществените поръчки, но Софийският университет е този, който е спечелил поръчката, по-нататък вече ... кой?

- ...

- Защото във петицията... нали знаете форума на петицията, дето има към 11 хиляди мнения, във форума на петицията против новите изисквания някой се беше обадил, че БАППА, едва ли не, се раздава безплатно и че нищо няма да вземе по този проект. Тук някой беше писал...

- ...

- Е, не сте член, защото сте се отделили и сте започнали друга дейност, но нали сте сред съучредителите и сте били до 2008-ма година...

- ...

- Именно, като представител на „Диалог", но ...

- ...

- Да?

- ...

- Разбира се. И като такова - не физическо, а юридическо лице ставате, защото ....

- ...

- Е, нали имате фирма? 

- ...

- Да.

- ...

- Е, добре, де, нали сте съдружник в „Про Боно"?

- ...

- Да, „Публико"...

- ...

- Да.

- ...

- Да, наистина е поизостанал там сайтът.

- ...

- И сте спечелили сега някакъв проект ли?

- ...

- Е, имате ли някъде някакъв документ за това нещо, че сте го спечелили?

- ...

- Добре, къде мога да проверя за този проект? (звъни се на вратата) Трябва да приключваме, че идва клиент. Къде мога да проверя за този проект, който сте спечелили?

- ...

- Ами нали казахте, че сте спечелили все пак някакъв проект, за да можете да извършвате тази дейност. Нали е по обществена поръчка? 

- ...

- Да?

- ...

- Софийския ли? Не, за вас, за вас става дума ...

- ...

- Ох, не мога в момента, идва клиент и не мога повече. Ами - всичко хубаво засега! Значи нямате такъв документ вероятно.

- ...

- Ами, има предубеждения, защото, нали знаете, вече цяла година така ... обещания ... това ще стане, онова ще стане ... ще се разгледа  ... Пък не става и затуй вече очаквам със ...

- ...

- Да, наистина, не сте.

- ...

- Не, не, конкретен отговор. Вие като каква се занимавате?

- ...

- Е, добре, де, както имате познати там, както имате познанство в БАППА с Николай Лазаров, не е проблем изобщо да направите нещо, както тия договори във Външно се сключват без търг...

- ...

- И без търг, със връзки ви казах - така, без да е законно, да нямате законно право... вече ми е неудобно, клиентът ми дойде, не мога повече да говоря ...добре .. ще се чуем ... дочуване.

 

 

 

 

 *Дневник на мащабната информационна кампания (вж. дата 01.08.2013)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 

 

 

 

 

 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

Кореспонденцията започна след телефонен разговор по инициатива на г-жа Весела Делибалтова, за която до 30.07.2013 не бях чувала нищо. Потърси ме във връзка с провеждането на анкета по проект на ФКНФ - СУ за „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда".

Представяне на проекта - 25.06.2013: 
 
http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/layout/set/print/content/view/full/103846
   

 

30.07.2013, 21:10

От Весела Делибалтова до Рени Стоянова

Отн.: Анкетата за проекта на ФКНФ на СУ

Приложени: 2 анкети

 

Анкета за агенции:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/08/Agencies.pdf

Анкета за преводачи:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/08/Translator.pdf

 

Здравейте, Рени!
Както говорихме по телефона ФКНФ при СУ работи по проект за осъвременяване  програмите си по превод в съответствие с нуждите на пазара. В тази връзка се провежда анкетно проучване сред възложители, преводачески агенции и преводачи. С благодарност бихме желали да получим мнението Ви, за което ви изпращаме и тези въпросници.
Моля, да получим отговорите Ви до 01-02. август, за което предварително Ви благодаря.
За всякакви допълнителни въпроси съм на Ваше разположение на посочените по-долу координати.
С уважение,
Весела Делибалтова

--
Vessela Delibaltova

PRO BONO PUBLICO Ltd
Research and Consulting Agency
Tel/Fax ++ 359 2 8 56 45 59
Mobil    ++ 359 898 549 366
E-mail:
delibaltova@gmail.com
E-mail: probonop@gmail.com

 

 

 

 

31.07.2013, 00:30

От Рени Стоянова до Весела Делибалтова

Отн.: Анкетата за проекта на ФКНФ на СУ

 

Здравейте,

 

Заедно с изпращането на анкетите, струва ми се, че би било редно да се изпраща и документ, доказващ, че на еди-коя си фирма (Вашата примерно) официално е възложена тази задача. И как точно са определили кой да бъде анкетьорът? Имало ли е конкурс или е станало с връзки? Нали вече ще се затягат правилата за усвояване на евросредствата?

 

А какво е Вашето образование, ако не е тайна? Били ли сте "заклет" към агенция преводач? Как отчитахте доходите си от преводаческа дейност, ако не е тайна? Може би сте били в сивата икономика, без да го осъзнавате?

 

Сега - за анкетите.

 

Сред въпросите се мъдри изразът "преводи и легализации на документи". Това са две различни икономически дейности, а не една обща. Явно анкетьорът не е направил справка в КИД. Има го онлайн.

 

В анкетата няма въпроси за образованието, възрастта и опита на преводачите, към които се обръща анкетьорът, нито за регистрацията им, нито дали са "заклети" към една или повече агенции.

 

За членството в профорганизация. За съжаление в България няма истинско сдружение на преводачите. И СПБ, и АП  са сдружения от затворен тип, разположени в столицата без координатори в страната. Те не осигуряват нито информация, нито обратна връзка при съобщение за проблеми. И до ден днешен пазят пълно мълчание по въпроса за остарелия Правилник и за незаконните заверки на подписите на преводачите от МВнР. СПБ дори е подновил договора си с МВнР. Става дума за договор на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника, т. е. СПБ функционира като агенция, сключила фиктивен договор с МВнР за възлагане на работа, при това без търг! Представяте ли си? Казват, че на тях ще се поверява основната роля за осъвременяване на правната уредба и уреждане статута на преводача. Как ще се справят, не знам. Това са на практика закостенели, фиктивни организации с представителни функции. Тепърва трябва да се отворят и да заработят като истински професионални преводачески съюзи - от истинска полза за членовете си. И най-добре да се обединят в една национална, но едва ли ще стане. И те, като БАППА и НАПА, са трудни за обединяване.

 

В анкетите няма нищо за очаквания бъдещ регистър на правоспособните преводачи или нещо подобно, нито за остарялата правна уредба.  

 

Не става ясно как ще се подобри програмата по превод, като липсват въпроси, свързани с преподаването и вида на изучаваните дисциплини? Този въпрос е важен, а изглежда е останал встрани от погледа на анкетьора.

 

Но дори да има преподаватели, няма основен, бакалавърски курс по превод, а само магистратура. Днес дори за мед. сестрите има университетско образование с всички степени - бакалавър, магистър, доктор по сестринство. А за преводачите - какво има?

 

 Но дори да има пълен университетски курс за преводачите и подготвени преподаватели (практикуващи преводачи), работата с подготовката на новите преводачи никак няма да е лесна. Представяте ли си как се учи право на английски език от хора, които нищо не разбират от право на родния си? Отделно, че има огромни разлики в принципите на самото право в Англия и България. Или пък медицински английски хора без медицинско образование?

 

Въобще, обучението по превод е доста сложна работа. Аз смятам, че преводачите са донякъде като писателите. Както има школи за писатели, но завършилите ги в никакъв случай не са готови писатели, така са и преводачите.    

 

Впрочем, Вие приготвихте ли анкета и за преподавателите в СУ? Колко от тях биха се наели да преподават специализиран чужд език за целите на специализирания превод? Четох, че имат намерение да привлекат за преподаватели практикуващи преводачи. Знаете ли нещо повече по въпроса? Това е много интересна тема. 

 

Не става ясно кога ще бъдат публикувани резултатите от анкетите.

 

Май стига засега.

 

Всичко най-добро! Ако не Ви се отговаря, не се чувствайте длъжна :)

 

Поздрави,

Рени

 

Препоръчвам статиите:

(не е задължително да ги четете)

 

03.10.2012 ПРЕВОДЪТ Е КАТО ХИРУРГИЧЕН НОЖ!
http://softisbg.com/rennies_blog/2012/10/post-66.html

 

18.11.2012 КАК ЕДИН ФИКТИВЕН ДОГОВОР МОЖЕ ДА СЪСИПЕ ЦЯЛО СЪСЛОВИЕ
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/11/18/kak-edin-fiktiven-dogovor-moje-da-sysipe-cialo-syslovie.1021729
 

14.01.2013 ОТ "СЛАДКИ РАЗДУМКИ МЕЖДУ КО И ГРУПА ПА" ДО ЗАКОН ЗА ПРЕВОДАЧА
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/14/ot-quot-sladki-razdumki-mejdu-ko-i-grupa-pa-quot-do-zakon-za.1042212

 

30.01.2013 МЪЛЧАНИЕТО НА ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/30/mylchanieto-na-prevodacheskite-syiuzi.1048073
 
12.02.2013 ТАЙНИЯТ ЖИВОТ НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/12/tainiiat-jivot-na-syiuza-na-prevodachite.1052599

 

18.03.2013 Наистина ли липсва легална дефиниция на понятието „преводач" и „заклет преводач"?
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/03/naistina-li-lipsva-definicija-na-zaklet-prevodach.html
 

01.04.2013 Незначителни ли са проблемите в преводаческия бранш?
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/04/neznachitelni-li-sa-problemite-v-prevodacheskija-bransh.html

28.04.2013 - Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение
http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

17.06.2013 - РАЗГОВОР МЕЖДУ Г-Н СТАНКО ГИЦЕВ (КОЙ ЛИ Е ТОЙ?) И Г-Н ВИГЕНИН, МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РБ, 17.06.2013 г.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-----17062013.html

18.06.2013 - Вигенин създава Обществен съвет към МВнР
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-18062013.html

18.06.2013 - Следващата седмица - среща с министър Вигенин  http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-74.html 

18.06.2013 - Вигенин: Проблем с качеството на преводите реално има
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---18062013.html 

21.06.2013 - ГЕНЕРАЛНА РЕПЕТИЦИЯ ЗА "СЪН В ЛЯТНА НОЩ"
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-21062013.html
 
22.06.2013 - Кристиан Вигенин: МВнР удължава срока за сертификация по новите правила до 1 октомври 2013 г.(дискусии на фейсбук страницата на Министър Вигенин )
                     част 1: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-1-2013.html
                      част 2: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-1-2013---2.html 

23.06.2013 - Mои заключения от дискусиите на фейсбук страницата на Министър Вигенин
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-23062013.html

26.06.2013 - Какво бих казала на Вигенин, ако му имах доверие
 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-75.html

10.07.2013 - Разговори във фейсбук със собственици на ПА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-10072013.html

13.07.2013 - ДЕЖА ВЮ - Вълнения и опити за реформи преди години
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---7.html

 

31.07.2013, 09:00

От Весела Делибалтова до Рени Стоянова

Отн.: Анкетата за проекта на ФКНФ на СУ

 

Здравейте, Рени!

Благодаря Ви за изпратените коментари. Със сигурност те ще бъдат взети пред вид при обработката на резултатите. По написаното от Вас личи, че сте човек с мнение и позиция по дългогодишните проблеми в сектора.

Относно мен - 14 години, до 2008, съм била управляващ съдружник в "Диалог". Филолог съм по образование.

Въпросите в анкетите са съобразени с темата на едното от няколкото проучвания свързани с изпълнението на Проекта. Моята агенция има договор само за едното - за състоянието на българския пазар на услуги, базиран върху превод и тенденции в развитието му. Останалите дейности не са предмет на това изследване.

Още веднъж Ви благодаря за коментарите.

С уважение,

Весела Делибалтова

 

 

 

01.08.2013, 14:37

От Рени Стоянова до Весела Делибалтова

Отн.: Анкетата за проекта на ФКНФ на СУ

 

Уважаема г-жо Делибалтова,

 

Проектът на ФКНФ-СУ, по който твърдите, че работите, е прекрасен, но за съжаление, Вие сякаш не разбирате необходимостта да се легитимирате като оторизиран (под)изпълнител за извършване на дейности по него. Ходих на сайта на фирмата Ви и ми направи впечатление, че са изброени редица проекти, по които сте работили до 2011 г., но за 2012 и 2013 г. няма никаква информация, съответно - няма и дума за проекта на ФКНФ-СУ.

 

Търсих информация и в интернет, на сайта на МОНМ и на сайта на СУ, но не намерих, затова Ви моля да изясните възникналата загадка, като изпратите някакъв официален документ за оторизация по проекта на ФКНФ-СУ (договорът, който споменахте може би?). Добре би било да дадете и информация за това, кога ще приключи възложеното Ви проучване, ако наистина Ви е възложено такова, както и къде ще могат да се разгледат резултатите от него (и евентуално дискутират?).  

 

Въпреки неяснотите около участието Ви в проекта, аз все пак се опитах да попълня анкетата, която ми изпратихте на 30.07.2013, но се оказа невъзможно, тъй като няма елементарни инструкции по какъв начин да се посочва избрания отговор (един или повече).    

 

Това, че анкетата не е пригодена за попълване в този си вид, е достатъчно странно, но още по-странно е, че анкетата изобщо не засяга темата за остарялата правна уредба на преводаческата дейност, която поставя преводачите в подчинено положение спрямо агенциите - фрапантно нарушение на правата им и силен демотивационен фактор при вземане на решение за инвестиране в дългогодишно образование с преводаческа насоченост.

 

Ако желаете, можете да се обърнете и директно към собственика на фирмата, в която работя. Той е сърбо-хърватист с диплома от СУ и преводач с дългогодишен опит - както писмен, така и устен. Не разбирам защо досега не сте го потърсили. Случаят е особено интересен, тъй като става дума за ценен преводач, който от 01.01.2013 г. е възпрепятстван да извършва в пълен обем предмета на дейността, за която е регистрирал фирмата си, именно поради неуредици, породени от остарялата уредба на преводаческата дейност в България. 

 

И последно. Интересно ми е как влизате във връзка с преводачите, на които изпращате анкетата, при положение, че съществува само Регистър (Списък) на агенциите, сключили фиктивен договор с Външно за извършване на официални преводи, а списъците с преводачи, съхранявани в МВнР и "неговите" около 650 агенции (чийто списък е публикуван на сайта на министерството), са недостъпни за гражданите. Да не би по някакъв начин (може би покрай проекта на ФКНФ-СУ?) да имате оторизация за достъп и до тези списъци ("тайните списъци на заклетите към агенциите преводачи")? Питам, защото аз от една година се опитвам да вляза във връзка с преводачи, но срещам сериозни затруднения, тъй като действам като обикновен гражданин. 

 

Очаквам Вашия отговор, като благодаря предварително.

 

С уважение,

Рени Стоянова, преводач на трудов договор в "Софтис" - фирма за преводи (фирма, не посредническа агенция)

 

 

16.08.2013

 

Уважаема г-жо Делибалтова,
 
Как върви Вашата работа по проекта на ФКНФ - СУ? Има ли нещо ново?
 
С уважение,
Ренета Стоянова

 

Без отговор.

 

22.08.2013
Уважаема г-жо Делибалтова,
 
Как върви Вашата работа по проекта на ФКНФ - СУ? Има ли нещо ново?
 
С уважение,
Ренета Стоянова

 

Без отговор.

 

 

26.09.2013

(с копие до медии)
 
Уважаема г-жо Делибалтова,
 
Как върви Вашата работа по проекта на ФКНФ - СУ? Има ли нещо ново?
 
Обещахте информация за резултатите от анкетите, които проведохте сред преводачи и агенции за преводи.
 
С уважение,
Ренета Стоянова

 

 Без отговор.

 

 

31.10.2013

(с копие до медии и СУ)

 

Уважаема г-жо Делибалтова,
 
Как върви Вашата работа по проекта на ФКНФ - СУ, финансиран с евросредства? Има ли нещо ново?
 
Още през лятото обещахте информация за резултатите от анкетите, които проведохте сред преводачи и агенции за преводи.
 
С уважение,
Ренета Стоянова


 

(без отговор) 

 

 

Разговор по телефона с г-жа Весела Делибалтова, 30.07.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---30072013-2.html

 

Разговор по телефона с г-жа Весела Делибалтова, 30.07.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/--01082013.html


 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

До г-жа Соня Божикова, 30.07.2013

| No Comments | No TrackBacks

Уважаема г-жо Божикова,
 
Благодаря за копието от Ваше писмо до МВнР  №2711/12 от дата 29.07.2013 г. (приложен линк по-долу).
 
За съжаление то не е отговор на запитването ми (приложено тук по-долу).
 
Очаквам  копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013, като Ви благодаря предварително.
 
С уважение,
 
Р.Стоянова
 
 
Приложения 2 бр. съгл. текста.
1. Линк към Ваше писмо до МВнР  №2711/12 от дата 29.07.2013 г.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---29072013.html

 
2. Моето писмо до Вас: "очаквам копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013 "
 
----- Original Message -----
Sent: Sunday, July 28, 2013 10:41 PM
Subject: Re: очаквам копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013

ДО: "Приемна" на МС
Копие до: Д "КО" в МВнР и др.
 
Уважаема г-жо Божикова,
 
това не е нов сигнал. Само да попитам кога ще получа копие от отговора на МВнР до "Приемна" на МС? Да не би да са Ви изпратили отговор, а по някаква причина да не съм получила копие? Прилагам линк към писмото Ви до МВнР от 01.07.2013 г. с копие до мен.
 
Благодаря предварително.
 
С уважение,

Рени Стоянова, преводач на трудов договор в „Софтис" - фирма за преводи (фирма, не посредническа агенция!), радетел за промени в практиките по извършване и заверка на преводи на документи и други книжа 

ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888 60 90 72

 

Приложение 1 бр. съгласно текста:
 
1. ПИСМО ОТ МС ДО МВнР С КОПИЕ ДО МЕН, 01.07.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-01072013-1.html
 

Sent by Archimed eDMS - Document Management System

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from August 2013 listed from newest to oldest.

July 2013 is the previous archive.

September 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.