ПИСМО ОТ МС ДО МВнР С КОПИЕ ДО МЕН, 01.07.2013

| No Comments | No TrackBacks

Получено като прикачен файл по е-поща на 02.07.2013 г. Соня Божикова изпраща до МВнР новопостъпили мои сигнали (какви, от коя дата - не става ясно), за да ги имат предвид при изготвяне на техния актуален отговор. Актуален отговор! Звучи обнадеждаващо!

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12

1 -07-2013

 

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО

НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

/на наш изх. № 2711/12

от 07.06.2013 г./

 

КОПИЕ:

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха нови сигнали от г-жа Ренета Стоянова.

 

            На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предоставяме новопостъпилите изложения на гражданката, за да ги имате предвид при изготвянето на Вашия актуален отговор до отдел „Приемна" на Министерския съвет и до г-жа Стоянова.

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ: сигнали - 5 бр.

 

            С уважение,

 

            НАЧАЛНИК НА

            ОТДЕЛ "ПРИЕМНА":

                                                            /СОНЯ БОЖИКОВА/         (Подпис, не се чете)

                                                                                                            (Печат, не се чете)

 

Изготвил (Подпис, не се чете)

/Д. Раянова/

 

 

София, бул. "Дондуков" № 1, тел. 940-24-ЗЗ, 94О-24-15, факс 981-08-95

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/296

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 2, 2013 3:06 PM.

МАЙ ПАК ВИ ИЗМАМИХА, 01.07.2013 was the previous entry in this blog.

ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 04.07.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.