ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 04.07.2013

| No Comments | No TrackBacks

Днес се сетих, че има една Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Намерих сайта им  в интернет и се обадих по телефона да попитам може ли да изпратя сигнал и как да стане, като не виждам нито е-бланка за сигнали, нито имейл адрес. Дали не може направо по телефона? Обясниха ми, че са от деловодството и че не може по телефона. Имейлът в момента се разработва. Единственият начин е по пощата или с куриерска служба. За всеки случай, за да не сбъркам нещо, попитах дали може сигналът да е за нещо от обществен интерес, а не лично. Казаха, да, разбира се, няма проблем. И така, избрах куриерската служба на пет минути от нас и около 16:30 днес, 04.07.2013, им изпратих следното писмо:    

 

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

ОТ РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

                                                                        (всички данни, вкл. ЕГН)

                                                                       

Дата: 04.07.2013 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            С настоящето Ви уведомявам, че години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици частни посреднически фирми за преводи. На официалния сайт на МВнР фирмите с такъв договор са представени като „оторизирани преводачески агенции". Добрата реклама привлича клиенти към „оторизираните агенции", а те на свой ред се отблагодаряват на фиктивния си Възложител, като внасят официални преводи в МВнР за извършване на т.нар. „заверка на подписа на преводача". Клиентите на „оторизираните агенции" заплащат за тази заверка от 15 до 30 лв. в държавни таксови марки, без никаква гаранция, че подписът, който МВнР заверява, действително е на квалифицирания преводач, чието име е изписано в декларацията за верността на официалния превод. Това не е мое мнение, а признание на бившия външен министър Н. Младенов пред народните представители, че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват:

            Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

            Горният цитат е от стенограма на 363-то заседание на НС, 15.06.2012 г. (приложена).

            Нещо повече, таксата за „заверка на подписа на преводача" не съществува в никоя тарифа по ЗДТ. Била е налична в старата Тарифа №3, отменена през 2008 г. В момента е обявена единствено на сайта на МВнР.

            По признание на самото МВнР основанието за сключването на договорите е „една твърде остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", а „удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" (цитат от писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен, приложено).

            За да не стане недоразумение, моля, обърнете внимание, че сигналът ми е за договорите, сключвани  на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., който не е изменян от 25.12.1990 г. - повече от  22 години. Именно за него в писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 е написано, че е „една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения".           

            Известно ми е, че МВнР сключва и напълно законосъобразни договори за извършване на преводи по ЗОП в качеството си на министерство-Възложител - с открита процедура за обществена поръчка и съответно заплащане на избрания изпълнител за извършената работа. По тях нямам никакви забележки.

            Очаквам Вашето становище по въпроса за незаконосъобразните договорни отношения на МВнР със стотици агенции за преводи, рекламирани на сайта на министерството като „оторизирани" да извършват официални преводи.

 

С уважение:

 (подпис)

 

 

Ренета Т. Стоянова, преводач на трудов договор от 01.07.2003 г. в преводаческа фирма „Софтис" - гр. Варна

 

гр. Варна

04.07.2013 г.

 

 

Пълни данни на подателя на сигнала:

(отново, за всеки случай)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 2 БРОЯ СЪГЛАСНО ТЕКСТА:

1. Извлечение от стенограма на 363-то заседание на НС, 15.06.2012 г.

2. Писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен, Р. Стоянова

 

 (две приложения, скрепени с тел бод)

 

КРАЙ НА ПИСМОТО

 

Линк към стенограмата от заседанието на НС, където Н. Младенов чистосърдечно си призна, че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват :

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

Линк към писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/297

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 4, 2013 3:30 PM.

ПИСМО ОТ МС ДО МВнР С КОПИЕ ДО МЕН, 01.07.2013 was the previous entry in this blog.

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.