November 2013 Archives

От КО до МС с копие до мен, 26.11.2013

| No Comments | No TrackBacks

Днес получих с обикновена поща копие от писмо изх.12ПР-1149 без дата, изпратено от г-н Раковски Лашев, директор на Дирекция "Консулски отношения" до г-жа Соня Божикова, началник Приемна на Министерски съвет. Г-н Лашев пише, че Правилникът за легализациите  противоречи на действащото законодателство. Това не е ново. Новото е следното изречение: "Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен и евентуални негови изменения и допълнения биха се явили в момента правно и практически необосновани."

Това означава, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа не съществува в юридическия смисъл на думата. Мъртъв е, просто казано. Мъртвороден, по-точно. 

Същевременно "живее" в огромен брой действащи закони и наредби, хиляди договори се сключват по чл. 2а, ал. 2 от него, съдии и прокурори го цитират, студенти по право го изучават ... Голямо недоразумение, голямо!

 

Сканирано копие на писмото от г-н Р. Лашев до г-жа С. Божикова:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/11/MVnR_12PR-1149_xx112013.pdf

                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                        МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

                        ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

 

            изх. 12ПР-1149

 

            ДО

            Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА

            НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРИЕМНА" НА

            АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

            КОПИЕ:

            ДО РЕНЕТА СТОЯНОВА

 

 

            На Ваш № 2711/14.10.2013 г.

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,

 

            В отговор на писмо № 2711/14.10.2013 година, постъпило в „Приемната" на Министерския съвет, относно запитване на г-жа Ренета Стоянова по преписка №2711/12, Министерството на външните работи изразява следното становище:

            Благодаря за Вашите предложения и коментари по повод възникналите проблеми в областта на преводаческите. услуги, произтичащи от остарялата нормативна уредба.

            Безспорен е факта, който и Вие отбелязвате, че е необходима промяна в „Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.), нормативен акт регулиращ тази материя, който не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен и евентуални негови изменения и допълнения биха се явили в момента правно и практически необосновани.

            С оглед гореизложеното, МВнР е предприело стъпки в тази посока за попълването на празноти в нормативната база, регламентираща преводаческата дейност.

            Активната работа по изработването, приемането и прилагане на нов нормативен документ, ще изисква известно време и ще са необходими съвместните усилия на различни институции, като се надяваме и на участието на професионалните организации на преводачите и самите преводачи, за изработването на нов нормативен акт регламентиращ дейността и статута им.

            Желаем да отбележим, че Вашите бележки ще бъдат обсъдени от създадената Междуведомствената работна група с участието на експерти от Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

            ДИРЕКТОР: (Подпис: Р. Лашев)

                                    РАКОВСКИ ЛАШЕВ

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/    

Този имейл е част от мащабна информационна кампания. Става дума за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели, а ако имате договор с МВнР на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 25.12.1990, да се консултирате с адвокат.
 
 
ПРЕДСТОИ:

Да се отмени Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. 25.12.1990

Да се прекрати сключването на договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника между МВнР и стотици посреднически агенции за преводи

Да се състави Регистър на правоспособните преводачи - физически и юридически лица, подобно на регистрите на геодезисти, лесовъди, архитекти, нотариуси и др. 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ОТМЕНИ ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ

Защото противоречи на действащата нормативна уредба

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕКРАТИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 2а, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ?

Защото са излишни и не са никакъв лиценз/оторизация, а фиктивни договори уж за възлагане на работа (извършване на официални преводи)

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ СЪСТАВИ РЕГИСТЪР НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ

За удобство на гражданите и защита на преводачите срещу фалшифициране на подписите им. 

 

 

 

 
ДО ВСИЧКИ АГЕНЦИИ, КОИТО СА СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С МВнР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИ ПРЕВОДИ, в т.ч. и ДО СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОЙТО СЪЩО Е СКЛЮЧИЛ ТАКЪВ
 
Уважаеми колеги,
 
Договорът, който сте сключили с МВнР представлява документ с невярно съдържание, с който Възложителят Ви (МВнР) уж Ви възлага извършването на официални преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990, който отдавна е влязъл в противоречие с действащото законодателство по простата причина, че не е изменян от 1990 г. - повече от 22 години. Вярвате ли, че договор, чието основание е незаконно, може да бъде законен?

Вече разполагаме с три официални становища против Правилника.

1. От МВнР - официално изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.: Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения":
http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf


2. От Министерски съвет на РБ, официално писмо № 2711/28.03.2013 г.: "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

3. От Омбудсмана на РБ г-н К. Пенчев, официално писмо изх. № 3589/19.07.2013: Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба".
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

Външно подвежда хората да сключват този псевдо-договор и те му се доверяват, защото не могат да допуснат, че уважавано министерство като Външното ще върши такива неща.

А защо наистина Външно ги върши? Далаверата е събиране на държавни такси от незаконосъобразната заверка на подписите на всички преводачи от цялата страна в министерството. Да не кажете сега, че за пръв път чувате, че заверката на подписите на преводачите е незаконосъобразна?

Разполагаме с три становища против заверката на подписа на преводача от страна на МВнР:

1. От МВнР, официално изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.: "Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена":
http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

2. От Министерски съвет на РБ, официално писмо № 2711/28.03.2013 г.: "Съобразно Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариусите."
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

3. От Омбудсмана на РБ г-н К. Пенчев, официално писмо изх. № 3589/19.07.2013:
„Необходимо е статутът на преводачите да бъде уреден със закон." Това означава преводачите да бъдат включени в официален регистър, да имат печат и сами да заверяват официалните преводите, които извършват, както е в ЕС и по цял свят, а МВнР да престане да сключва фиктивни договори с агенциите за преводи по чл. 2а, ал. 2 от незаконосъобразния Правилник за легализациите, с който „договор" уж им възлага извършването на официални преводи - такава практика няма нито ЕС, нито по света.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

Най-смешното е (и страшно!), че в самото МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват - ето какво каза бившият външен министър Николай Младенов пред депутатите от 41-то НС на 15.06.2012 г., които или не го чуха, или не го разбраха:

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/15par_dimitrov.pdf

Цялата стенограма на пленарно заседание 363 на НС, 15.06.2012 г.: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

Напълно разбирам колебанията Ви. И ние, честно казано, до миналата година въобще не се бяхме замисляли. Държахме си фалшивото договорче в една папка в шкафа и си работехме, убедени като Вас, че всичко е законно. Оказа се, че проблемите са по-сериозни, отколкото сме допускали.

Миналата година за пръв път се зачетохме в договора, в Правилника и в законите, консултирахме се с адвокати, преживяхме криза на доверието ... и започнахме диалог с държавните институции, отговорни за това печално състояние или способни да го прекратят.
 
 
 

Ако за пръв път чувате, че договорът по чл. 2а, ал. 2 от Правилника е фиктивен, моля, прочетете тази статия: 

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

(статия, в която се анализира фиктивния характер на договора)

 

Моят блог, където е публикувана цялата ми кореспонденция с институциите: http://rennie.blog.bg/
Блогът на собственика на фирмата, в която работя:  http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html
 
Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html


 
 


 

Този имейл е част от мащабна информационна кампания. Става дума за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели.
 
 
ПРЕДСТОИ:

Да се отмени Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. 25.12.1990

Да се прекрати сключването на договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника между МВнР и стотици посреднически агенции за преводи

Да се състави Регистър на правоспособните преводачи - физически и юридически лица, подобно на регистрите на геодезисти, лесовъди, архитекти, нотариуси и др. 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ОТМЕНИ ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ

Защото противоречи на действащата нормативна уредба (Омбудсман, писмо изх. № 3589/19.07.2013).

 

Ето защо противоречи:

 

Когато Правилникът за последен път е изменен (1990 г.), в сила все още е била старата Конституция. Понятието „свободна стопанска инициатива", залегнало в сегашната Конституция, не е съществувало, затова в Правилника е залегнал държавен монопол в лицето на МВнР върху извършването на всички преводи на документи и други книжа в цялата страна:

 

 „Чл. 2а (1) Преводите на документите и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи". Това е било вярно преди десетилетия. В МВнР е имало цял отдел „Преводи" с щатни преводачи.

 

В случай, че собствените преводачески ресурси на МВнР се окажели недостатъчни (напомням, че МВнР отдавна вече няма никакви такива!), следващата алинея на същия член от Правилника урежда възможността МВнР да възлага извършването на преводите на фирми, единствено и само на фирми, а не на отделни преводачи:

 

„Чл. 2а (2) Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми." Тази разпоредба елиминира преводачите още на старта и влиза в противоречие с Конституцията. „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност" (Конституция на РБ, чл. 19, ал. 2).

 

През 1990 г. не е имало Агенция по вписванията, където преводачите на свободна практика да могат да се регистрират, за да работят самостоятелно и законно, като издават фактури, без да учредяват търговско дружество (фирма). Затова преводачите са се регистрирали към фирмите за преводи или са учредявали свои. И до ден днешен е така.

 

През 1990 г. България още не е била подписала Хагската конвенция за апостила - една от най-важните международни конвенции в областта на легализирането на документи, в сила за РБ от 30.04.2001 г., затова в Глава втора (Легализации) са описани само такива процедури по легализация на документи, каквито отдавна са отменени от Конвенцията за апостила.

 

През 1990 г. не е имало Търговски закон, затова фирмите за преводи са се учредявали по Указ 56 на др. Тодор Живков. Не е имало и Търговски регистър, затова фирмите за преводи са се регистрирали към МВнР.

 

През 1990 г. не е имало НКИД, който ясно да указва, чрез отделен код, че преводаческата дейност е самостоятелна икономическа дейност (код 74.30 по НКИД-2008), а не част от дейността на МВнР.

 

През 1990 г. не е имало и ЗОП, затова МВнР е възлагало извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, без да обявява обществена поръчка.

 

И до ден днешен МВнР продължава да възлага извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника - без търг. В момента е Възложител на около 650 фирми. Списъкът им е публикуван на сайта на МВнР.

 

В качеството си на Възложител МВнР не заплаща нищо на изпълнителите си, видно от липсата на клаузи за срокове и начини на плащане в договора по чл. 2а, ал.2, приложен линк по-долу. 

 

Договорите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника са фиктивни и напълно излишни. Проблемът е, че няма кой да го каже - от официална трибуна.  

 

Ако за пръв път чувате, че договорът по чл. 2а, ал. 2 от Правилника е фиктивен, моля, прочетете тази статия: 

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

(статия, в която се анализира фиктивния характер на договора)

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕКРАТИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 2а, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ?

Защото са излишни и не са никакъв лиценз/оторизация, а фиктивни договори уж за възлагане на работа (извършване на официални преводи)

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ СЪСТАВИ РЕГИСТЪР НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ

За удобство на гражданите и защита на преводачите срещу фалшифициране на подписите им.  

 

 

За мен:

От година и нещо се занимавам с остарялата правна уредба на преводаческата дейност, напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист.

Оптимизмът ми се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега:

1. МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на 
документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла
правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a
"удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която
не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва
да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се
променят:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

2. Министерски съвет потвърди официално, писмо № 2711/28.03.2013 г., че "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

3. Омбудсманът на РБ г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. №
3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на
действащата нормативна уредба". "Необходимо е статутът на преводачите да
бъде уреден със закон.":http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

4. В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет
за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи
съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на
преводачите.Решението не е изпълнено, но фактът, че го има, говори, че
проблемът вече е осъзнат.
Планът за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса е публикуван на адрес:
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657

5. Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди,
писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус. Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискват преводачът да е изпратен от фирма с договор или сам да има фирма с договор: http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

6. В новия Устройствен правилник на МВнР от 2013 г. незаконосъобразният
текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41,
ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция
„Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е
важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва
консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и
легализации".

7.
В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен
опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към
некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните
договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

8. На 02.09.2013 г. Министър Вигенин направи изявление, че "МВнР инициира
създаването на междуведомствена работна група, която да изготви проект на
закон, съдържащ регламентация на статута на преводачите, условията за
упражняването на професията им и отговорностите на институциите". Очакваме
министър Вигенин все да направи и изявление, че МВнР прекратява сключването
на договори с фирми за преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за
легализациите, а самият Правилник се отменя, тъй като противоречи на
съвременното българско и европейско законодателство.
http://www.mfa.bg/bg/events/73/11/2133/index.html

Това съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

 


Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


 


 Този имейл е част от мащабна информационна кампания за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели

 

 

Из писмо до Администрацията на Президента, заведено под вх. № 94-00-2531/17.09.2013 г.

 

"Случайно да знаете кога ще бъде отменен Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. Изм. 1990 г.?

 

Благодаря.

 

ЗАЩО ЗАДАВАМ ТОЗИ ВЪПРОС:

Защото този Правилник продължава да се използва за незаконосъобразна регулация на преводаческата дейност, въпреки че е трябвало да бъде отменен в срок до 30 ноември 2012 г. съгласно Решение № 808 на МС за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

 

РМС № 808 е публикувано на адрес: http://saveti.government.bg/web/cc_203/1

(най-отдолу има заглавие „Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса" и под него три линка, третият линк е точно „РМС № 808 за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса")

 

Целият План за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса е публикуван на адрес:

http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657

(има линк към PFD файл с такова название)

 

В първия раздел на Плана, „Министерство на външните работи", на стр. 3, т. 8, пише:

„Наименование на услугата: Изработване на нова, отговаряща на съвременните условия нормативна уредба, уреждаща статута на преводачите в България и преводаческата дейност.

Описание на проблема: Остаряла нормативна база, която не отговаря на съвременните обществени отношения в областта на преводаческата дейност (това е Правилникът, бел. моя, Р.С.).

Мерки за решаване на проблема: Да се приеме нова нормативна уредба за статута на преводаческата дейност.

Нормативни промени и действия: Приемане на нормативен акт за статута на преводаческата дейност"

 

 

СЛЕДВАТ ОБЯСНЕНИЯ - НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ЧЕТАТ

 

КАКВО МУ Е НА ТОЗИ ПРАВИЛНИК?

Накратко: противоречи на действащата нормативна уредба (Омбудсман, писмо изх. № 3589/19.07.2013 до мен).

 

А сега по-подробно:

 

Когато Правилникът за последен път е изменен (1990 г.), в сила все още е била старата Конституция. Понятието „свободна стопанска инициатива", залегнало в сегашната Конституция, не е съществувало, затова в Правилника е залегнал държавен монопол в лицето на МВнР върху извършването на всички преводи на документи и други книжа в цялата страна: „Чл. 2а (1) Преводите на документите и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи". Това е било вярно преди десетилетия. В МВнР е имало цял отдел „Преводи" с щатни преводачи.

 

В случай, че собствените преводачески ресурси на МВнР се окажели недостатъчни (напомням, че МВнР отдавна вече няма никакви такива!), следващата алинея на същия член от Правилника урежда възможността МВнР да възлага извършването на преводите на фирми, единствено и само на фирми, а не на отделни преводачи:

 

„Чл. 2а (2) Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми." Тази разпоредба елиминира преводачите още на старта и влиза в противоречие с Конституцията. „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност" (Конституция на РБ, чл. 19, ал. 2).

 

През 1990 г. не е имало Агенция по вписванията, където преводачите на свободна практика да могат да се регистрират, за да работят самостоятелно и законно, като издават фактури, без да учредяват търговско дружество (фирма). Затова преводачите са се регистрирали към фирмите за преводи или са учредявали свои. И до ден днешен е така.

 

През 1990 г. България още не е била подписала Хагската конвенция за апостила - една от най-важните международни конвенции в областта на легализирането на документи, в сила за РБ от 30.04.2001 г., затова в Глава втора (Легализации) са описани само такива процедури по легализация на документи, каквито отдавна са отменени от Конвенцията за апостила.

 

През 1990 г. не е имало Търговски закон, затова фирмите за преводи са се учредявали по Указ 56 на др. Тодор Живков. Не е имало и Търговски регистър, затова фирмите за преводи са се регистрирали към МВнР.

 

През 1990 г. не е имало НКИД, който ясно да указва, чрез отделен код, че преводаческата дейност е самостоятелна икономическа дейност (код 74.30 по НКИД-2008), а не част от дейността на МВнР.

 

През 1990 г. не е имало и ЗОП, затова МВнР е възлагало извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, без да обявява обществена поръчка.

 

И до ден днешен МВнР продължава да възлага извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника - без търг. В момента е Възложител на около 650 фирми. Списъкът им е публикуван на сайта на МВнР.

 

В качеството си на Възложител МВнР не заплаща нищо на изпълнителите си, видно от липсата на клаузи за срокове и начини на плащане в договора по чл. 2а, ал.2, приложен линк по-долу. 

 

Договорите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника са фиктивни и напълно излишни. Проблемът е, че няма кой да го каже - от официална трибуна.  

 

КАК ФУНКЦИОНИРАТ ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ФИРМИ 

 

Посредническите фирми за преводи много държат на договора по чл. 2а, ал. 2. Той е най-силното им оръжие в борбата за конкурентоспособност на пазара на преводаческите услуги - по-силно от всякакви сертификати за качество. Ще обясня защо.

 

Понастоящем, за да сключат договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, посредническите фирми (агенциите) внасят в МВнР списъци със заклети преводачи, които работят за тях. Тези т.нар. „техни"  заклети преводачи обикновено не работят на трудов договор в преводаческата агенция, към която са "заклети". А и не са "заклети" само към една агенция. Теоретично, един преводач може да се закълне към стотици агенции, без да работи в нито една от тях - МВнР не поставя никакви изисквания за местоживеене, нито за брой заклевания, нито се интересува кой към кого и как се е „заклел". Обичайна практика е собственикът на една агенция да е „заклет" към няколко други. На свой ред собствениците на другите могат да фигурират като „заклети" в списъка на първия.

 

И така, щом влезе клиент в офиса на дадена агенция и остави материали за превод, мениджърът се свързва с някой от "своите" преводачи от списъка и му изпраща превода по електронен път. Преводачът извършва превода и го връща по съшия път. Преводите на официалните документи след това се разпечатват в офиса на агенцията, където е влязъл клиентът, на бланка на агенцията. Преводачът бива повикан да се яви в агенцията, за да постави подписа си пред мениджъра или пред някой технически сътрудник, а той на свой ред поставя печата на агенцията до подписа на преводача. Предполагам, си давате сметка, че преводаческите агенции не са нотариални кантори, но приемайки безкритично списъците с „техни" преводачи, които не работят на трудов договор в агенциите, МВнР на практика възлага на агенциите за преводи да извършват и нотариална дейност покрай преводаческата.

 

Именно това е най-силната страна на агенциите в момента. И най-незаконосъобразната. Нито един отделен преводач не може да излезе насреща им като конкурент, докато преводаческите агенции функционират като нотариални кантори на черно, оторизирани от МВнР да поставят печатите си върху преводите на заклети преводачи, които са външни подизпълнители, а не техни служители на трудов договор. Много агенции смело предлагат официални преводи на 30-50 езика, без да имат и един квалифициран преводач в офиса си! Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

 

 

 

ЗА МЕН: 

 

От една година водя диалог с държавната администрация по въпроса за остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист.

 

Оптимизмът ми се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега:

 

1. МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

2. Омбудсманът г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. № 3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон.":

 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

3. В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса

http://saveti.government.bg/web/cc_203/1

 В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено, но фактът, че го има, говори, че проблемът вече е осъзнат.

 

4. Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013 до собственика на фирмата, в която работя, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус. Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискват преводачът да е изпратен от фирма с договор или сам да има фирма с договор:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

 

5. В новия Устройствен правилник на МВнР от 2013 г. незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и легализации".  

 

6. В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач

Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)

гр. Варна

 

Мой блог, посветен на преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

В него съм публикувала цялата си кореспонденция с институциите от 30.07.2012 г. досега.

Ако за пръв път чувате, че договорът за извършване на официални преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника е фиктивен, моля, вижте това: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

(нагледен анализ на фиктивния му характер чрез сравнение с подобен типов договор)"

 

 

Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 


Този имейл е част от мащабна информационна кампания за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели

 

 

НАЙ-ПРЯСНАТА НОВИНА Е, ЧЕ ВИГЕНИН ВЪРНА СТАРИТЕ ДОГОВОРИ. НА 02.09.2013 Г. НА САЙТА НА ВЪНШНО Е ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ И ОТДОЛУ ИМА ЛИНК КЪМ "НОВИЯ" ТИПОВ ДОГОВОР - ДОБРЕ ПОЗНАТИЯ СТАР ОТПРЕДИ "НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ":

http://www.mfa.government.bg/bg/events/73/11/2133/index.html

 

Според мен цялата тази история с договорите е нещо като зрелостен изпит за преводаческия бранш. Сега много хора се радват, че са отпаднали т.нар. нови изисквания, без да се замислят, че нещата са много сериозни. Изискванията бяха една елементарна измамна схема, по която се подведоха много хора, истинският проблем е остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Това сключване на договори с Външно е абсолютен анахронизъм. Вие бихте ли сключили фиктивен договор с някого? Не бихте, нали? Това се преследва от закона. А с Външно бихте ли? Много хора вече са сключили - над 650 фирми. Нашата фирма обаче няма да сключи договор с Външно, ако ще и пари да ни дават. Откакто разбрахме миналата година, че Външно "регулира" дейността ни по един неадекватен Правилник и се гаври с нас както си поиска, нищо вече не е в състояние да ни накара да се върнем към старото положение. Сега се чудим как 18 години не сме се замисляли. Младенов се прояви като голям гад, но истината е, че ни отвори очите. Всяко зло - за добро!
 

За мен:

От една година се занимавам с остарялата правна уредба на преводаческата дейност и напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист.

Оптимизмът ми се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега:

-  МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят: http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

Омбудсманът г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. № 3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон.":
 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
 В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изпълни Плана, като изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено, но самият факт, че проблемът е формулиран от МС, е от първостепенна важност.

 -  Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013 до собственика на фирмата, в която работя, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

-  В новия Устройствен правилник на МВнР, който предстои да бъде приет,  незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и легализации".  

 - В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ 30.07.2012 до 02.09.2013
http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-0.1109537

 

ПРЕДСТОИ:

Да се отмени Правилникът за легализациите и да се прекрати сключването на фиктивни договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника между МВнР и стотици посреднически агенции за преводи.

Да се състави Регистър на правоспособните преводачи - физически и юридически лица, подобно на регистрите на геодезисти, лесовъди, архитекти, нотариуси и др.

 

 

 
Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


 

 

Този имейл е част от мащабна информационна кампания за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели
 
Из официално писмо до Комисията за защита на конкуренцията, 21.08.2013: 
"Понастоящем, за да сключат договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, посредническите фирми (агенциите) внасят в МВнР списъци със заклети преводачи, които работят за тях. Тези т.нар. „техни" заклети преводачи обикновено не работят на трудов договор в преводаческата агенция, към която са "заклети". А и не са "заклети" само към една агенция. Теоретично, един преводач може да се закълне към стотици агенции, без да работи в нито една от тях - МВнР не поставя никакви изисквания за местоживеене, нито за брой заклевания, нито се интересува кой към кого и как се е „заклел". Обичайна практика е собственикът на една агенция да е „заклет" към няколко други. На свой ред собствениците на другите могат да фигурират като „заклети" в списъка на първия.

И така, щом влезе клиент в офиса на дадена агенция и остави материали за превод, мениджърът се свързва с някой от "своите" преводачи от списъка и му изпраща превода по електронен път. Преводачът извършва превода и го връща по съшия път. Преводите на официалните документи след това се разпечатват в офиса на агенцията, където е влязъл клиентът, на бланка на агенцията. Преводачът бива повикан да се яви в агенцията, за да постави подписа си пред мениджъра или пред някой технически сътрудник, а той на свой ред поставя печата на агенцията до подписа на преводача. Предполагам, си давате сметка, че преводаческите агенции не са нотариални кантори, но приемайки безкритично списъците с „техни" преводачи, които не работят на трудов договор в агенциите, МВнР на практика възлага на агенциите за преводи да извършват и нотариална дейност покрай преводаческата.

Именно това е най-силната страна на агенциите в момента. И най-незаконосъобразната. Нито един отделен преводач не може да излезе насреща им като конкурент, докато преводаческите агенции функционират като нотариални кантори на черно, оторизирани от МВнР да поставят печатите си върху преводите на заклети преводачи, които са външни подизпълнители, а не техни служители на трудов договор. Много агенции смело предлагат официални преводи на 30-50 езика, без да имат и един квалифициран преводач в офиса си! Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени."

Цялото писмо: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html
 
 
Постигнато досега:

-  МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят: http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

Омбудсманът г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. № 3589/19.07.2013, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон.":
 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

В интернет беше открито Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
 В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено - неизвестно защо.

 -  Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

-  В новия Устройствен правилник на МВнР, който предстои да бъде приет,  незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и легализации".  

 - В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

ПРЕДСТОИ:

Да се отмени Правилникът за легализациите и да се прекрати сключването на фиктивни договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника между МВнР и стотици посреднически агенции за преводи.

Да се състави Регистър на правоспособните преводачи - физически и юридически лица, подобно на регистрите на геодезисти, лесовъди, архитекти, нотариуси и др. 


Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


 

 Този имейл е част от мащабна информационна кампания за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели

 

Интересни дискусии текат тук:
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/10975#10981

 

Като например:


 "...заклетите преводачи в Полша не се занимават с агенции. Те си имат регистър и пълна правоспособност да извършват и заверяват със собствения си печат извършените от тях официални преводи. Дори да ги потърсят от агенция, то става примерно така: "Ало, уважаеми Пан/и Заклет преводач, бихте ли извършили официален превод за един наш клиент?", а не като у нас, да ги карат да си дават подписите и да се "заклеват" към агенцията, а после техническият секретар в офиса да подменя имената и датите по готовия шаблон на превода и да принтира сканирания подпис на преводача или пък да го карат да оставя предварително подписани празни листи."

В МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват - лично бившият външен министър си го призна пред депутатите от 41-то НС на 15.06.2012 г., но те нито го чуха какво казва, нито разбраха смисъла му:

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/15par_dimitrov.pdf

Ако горният линк не се отваря, моля вижте цялата стенограма на пленарно заседание 363 на НС, 15.06.2012 г., публикувана на адрес:
http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755
     

 

МВнР сключва фиктивни договори с посреднически агенции по един много стар и много вреден за  преводачите Правилник за легализациите, заверките и преводите:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

 

ТРИ ОФИЦИАЛНИ СТАНОВИЩА ЗА ПРАВИЛНИКА:

1. Писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704
В това писмо пише, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят.

2. Отговор от Омбудсмана изх. № 3589 / 19.07.2013

 
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html
Омбудсманът потвърждава, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон." 


3. Решение № 808 / 08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
 В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите.

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


 

 

 

Този имейл е част от осведомителна кампания в обществен интерес
 

„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи. Това е само една от редицата нередности, свързани с преводаческата дейност, която МВнР „регулира" незаконосъобразно на основание един вехт, отдавна невалиден правилник от 50-те за легализациите. Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.

Всичко хубаво!"

 

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че  в систeмата на МВнР има сериозни нередности, свързани с "регулирането" на преводаческата дейност. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

Ако за пръв път чувате, че договорът е фиктивен, вижте това:

ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им е истински възложител, но не е, фиктивен е): http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

Важно! Писмо до н.п. Деница Златева, 28.06.2013 + отговор, 07.07.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-28062013.html

 

ВАЖНО! СИГНАЛ ДО ВАП, 12.07.2013 (във връзка с тяхно обаждане)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013-1.html

 

СИГНАЛ ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТГОВОР
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---04072013-18072013.html

 

19.07.2013 - Отговор от Омбудсмана изх. № 3589, получен на 26.07.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html 

 

Цялата ми кореспонденция с институциите във връзка с преводаческите проблеми, статии и други информативни материали: http://rennie.blog.bg/


Колеги,
 
Получих 2 анкети от г-жа В. Делибалтова. Изпращам ги за информация и евентуално попълване (доброволно) в случай, че не сте ги получили.
 
Допълнителни материали за удостоверяване истинността на това съобщение:
 
1. Разговор с г-жа В. Делибалтова, 30.07.2013
2. Кореспонденция с г-жа В. Делибалтова от 30.07.2013 досега
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/---30072013-1.html
Поздрави:
Рени Стоянова
 

 

 

Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 


 

 

 

Този имейл е част от осведомителна кампания в обществен интерес
 

„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи. Това е само една от редицата нередности, свързани с преводаческата дейност, която МВнР „регулира" незаконосъобразно на основание един вехт, отдавна невалиден правилник от 50-те за легализациите. Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.

Всичко хубаво!"

 

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че  в систeмата на МВнР има сериозни нередности, свързани с "регулирането" на преводаческата дейност. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

Ако за пръв път чувате, че договорът е фиктивен, вижте това:

ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им е истински възложител, но не е, фиктивен е): http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

Важно! Писмо до н.п. Деница Златева, 28.06.2013 + отговор, 07.07.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-28062013.html

 

ВАЖНО! СИГНАЛ ДО ВАП, 12.07.2013 (във връзка с тяхно обаждане)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013-1.html

 

СИГНАЛ ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТГОВОР
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---04072013-18072013.html

 

19.07.2013 - Отговор от Омбудсмана изх. № 3589, получен на 26.07.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html 

 

Цялата ми кореспонденция с институциите във връзка с преводаческите проблеми, статии и други информативни материали: http://rennie.blog.bg/


„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи. Това е само една от редицата нередности, свързани с преводаческата дейност, която МВнР „регулира" незаконосъобразно на основание един вехт, отдавна невалиден правилник от 50-те за легализациите. Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.

Всичко хубаво!"

 

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че  в систeмата на МВнР има сериозни нередности, свързани с "регулирането" на преводаческата дейност. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

Ако за пръв път чувате, че договорът е фиктивен, вижте това:

ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им е истински възложител, но не е, фиктивен е): http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

Важно! Писмо до н.п. Деница Златева, 28.06.2013 + отговор, 07.07.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-28062013.html

 

ВАЖНО! СИГНАЛ ДО ВАП, 12.07.2013 (във връзка с тяхно обаждане)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013-1.html

 

СИГНАЛ ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ОТГОВОР
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/---04072013-18072013.html

 

Цялата ми кореспонденция с институциите във връзка с преводаческите проблеми, статии и други информативни материали: http://rennie.blog.bg/

 

 

„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи. Това е само една от редицата нередности, свързани с преводаческата дейност, която МВнР „регулира" на основание един вехт правилник от 50-те, който отдавна не е валиден. Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.

Всичко хубаво!"

 

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен че в систeмата на МВнР има сериозни нередности, свързани с "регулирането" на преводаческата дейност. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

Важно! Писмо до н.п. Деница Златева, 28.06.2013 + отговор, 07.07.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-28062013.html

 

ВАЖНО! СИГНАЛ ДО ВАП, 12.07.2013 (във връзка с тяхно обаждане)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013-1.html

 

За мен: http://rennie.blog.bg/

 

 
 

Сигнал до ВАП във връзка с тяхно обаждане, 12.07.2013 (приложен аудиозапис - няма нищо незаконно: не е записана служителката от ВАП, само моят глас се чува)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013-1.html

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

 

Важно! Писмо до н.п. Деница Златева, 28.06.2013 + отговор, 07.07.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-28062013.html

 

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи.

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.

Всичко хубаво!"

 

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

 

Важно! Писмо до н.п. Деница Златева, 28.06.2013 + отговор, 07.07.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-28062013.html

 

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

 

Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи.

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.  
Всичко хубаво!"

 

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.


 Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

Важно! Писмо до н.п. Деница Златева, 28.06.2013

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-28062013.html

 

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 


„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи.

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.  
Всичко хубаво!"

 

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.


 Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

Важно! Писмо до н.п. Деница Златева, 28.06.2013
 
 
Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html
 
 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
 

„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи.

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.  
Всичко хубаво!"

 

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.


 Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи.

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.  
Всичко хубаво!"

 

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.


 Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html


Моят блог, посветен на неуредиците в преводаческия бранш:

http://rennie.blog.bg/

 

 

 

Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html


„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи.

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.  
Всичко хубаво!"

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.


 Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html


Моят блог, посветен на неуредиците в преводаческия бранш:

http://rennie.blog.bg/

 

 

Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html


 

 

„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи.

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да споделите това съобщение със свои познати и приятели.  
Всичко хубаво!"

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.


 

Писмо до г-н Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html


Моят блог, посветен на неуредиците в преводаческия бранш:
 
 
Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

Това  съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.
 
 
До: агенции за преводи, Съюз на преводачите, Асоциация на преводачите
Копие: медии
 
МАЙ ПАК ВИ ИЗМАМИХА - статия от 01.07.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-01072013.html
 
 
ДО КОЛЕГИТЕ, ПОДПИСАЛИ ДОГОВОРА С НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
 
Май пак ви измамиха, колеги - първо с т.нар. "въвеждане на нови изисквания със заповед 95-00-152/2012" на бившия външен министър Н. Младенов, сега пък с това "отлагане" до 01.10.2013, обещано от сегашния външен министър К. Вигенин.
 
Моля, вижте си пак договорите. Подписали сте за дата 01.07.2013, нали? Тогава? Каква юридическа сила има според вас (или вашите юристи) съобщението на сайта на МВнР? Ето това съобщение:
 
"Миналата седмица министър Вигенин взе решение новите правила да влязат в сила от 1 октомври 2013 г. , а не от 1 юли както беше предвидено. Това ще даде възможност за широко обсъждане на новия регламент."
 
Отговорът е - никаква. При положение, че сте подписали договор с датата 01.07.2013 и при положение, че не се инициира ново преподписване на договорите с променена дата съгл. "решението" на Вигенин, радостта ви изглежда, меко казано, малко прибързана, а благодарностите ви към новия министър - неуместни.
 
Може и да греша и действително да е било инициирано ново преподписване за още 3 месеца, а аз да не знам, но не ми се вярва, защото новите изисквания са като "новите дрехи на царя", а договорните отношения от този тип между МВнР и агенциите са незаконосъобразни и затова нямат бъдеще. По-скоро се търси начин да ви залъжат, докато се изработи нова нормативна уредба - най-вероятно без обещаното "широко обсъждане". Нали си спомняте как Младенов твърдеше, че е имало широко обсъждане преди вземане на решението да се въведат новите изисквания? А те се оказаха буквално преписани от критериите за членство в НАПА и БАППА?
 
И сега пак ще препишат от някъде, я от полския закон за заклетия преводач, я от другаде? Защото не са никакви демократи. И защото ги мързи. Вместо да осигурят спокойна и законосъобразна среда за работа в нашия бранш, повече от 20 години не са си си помръднали пръста да променят практиките по извършване и заверяване на официални преводи. Нито едно правителство от целия 23-годишен период 1990-2013! Държали са си Правилника за легализациите, заверките и преводите от 50-те и са си прибирали таксичките от незаконната заверка на подписите както на преводачите от цяла България (обикновено в тяхно отсъствие), така и по целия свят (там поне подписват фиктивния договор направо с одобрените преводачите, а не с посреднически агенции, доколкото ми е известно).           
 
Сега бързат. Искат да прикрият престъпното "намерение" на Николай Младенов. "Намерение" го нарече ЕК по петициите. Самият Младенов смело го наричаше "моят акт". От бързане сега правят грешка след грешка. Някои колеги се успокоиха, че са взети мерки и всичко ще бъде наред. Не, колеги,  нищо не е наред. Ако всичко беше наред, медиите щяха да отразят "решението" на Вигенин и срещата на 27.06.2013, а на сайта на НС щеше да пише, че министър Вигенин е отговорил на въпроса на н.п. Деница Златева за заповед 95-00-152/2012 и промените в типовия договор (впрочем дори не се знае дали н.п. Деница Златева изобщо му е задала предвидения въпрос).
 
Нещо пак се крои. На тъмно. С помощта на подставени хора, уж наши представители, които никога и никого не уведомяват. И как наистина да ни уведомят, като никой не си е помръднал пръста да създаде координационна мрежа за разпространяване на официална информация сред хората от нашия бранш? При сегашното технологично ниво на комуникациите това е престъпно бездействие. Моля, обърнете внимание, колко лесно би могло да стане това по електронен път. Ще дам само един пример. По Великден получих покана от Районното кметство да изведа хората от нашия вход на почистване пред входа. Поканата беше изпратена наведнъж до стотици домоуправители, Покрай предизборната кампания получих покана от Портних да присъствам на събрание с негово участие. Поканата също беше разпратена до множество получатели. 
 
 
Електронната комуникация дава прекрасни възможности за бързо и евтино поддържане на връзка. Замисляли ли сте се защо тези прекрасни възможности не се използват в нашия бранш, а сме оставени сами да се мъчим да се доберем до някаква информация из форуми и блогове - нерядко анонимни? Защо сме оставени да се лутаме така - объркани, неинформирани и изолирани? За да бъдем лесна плячка в ръцете на "елита", разбира се, който единствен има "експертиза" да решава съдбата ни.   
 

Последно, моля обърнете внимание на израза „широко обсъждане на новия регламент" в съобщението на сайта на МВнР, цитат от което е даден тук по-горе. Наистина ли вярвате, че  обсъждането на „новия регламент" ще представлява обсъждане на новите изисквания и начините те да бъдат отменени или смекчени, като същевременно се запази договорът в познатия му от години вид?
 
Колеги, пишете до КО и настоявайте за информация! Дължат ни я от години. 
 
 
 
Справка:
Съобщение на сайта на МВнР на 27.06.2013 г., цитат от който е даден тук, по-горе:
http://www.mfa.government.bg/bg/events/6/1/1939/index.html
 
Парламентарен контрол в НС, 28.06.2013 г.
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/505
 
 
 
Писмо от собственика на "Софтис" до Министър Вигенин, изпратено на 26.06.2013 г., което завършва с думите:
 
 
"Около 650 преводачески агенции „избраха" да подпишат незаконосъобразния договор с МВнР - убедени с помощта на Вашето министерство и Върховния административен съд, че понятието „законност" не съществува. Нека техният „свободен избор" тежи на Вашата съвест."
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html
 
 
 
 
Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html
 
 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 
 
ДО: Колеги
КОПИЕ ДО: Институции
 
Уважаеми колеги,
 

За Ваша информация Ви изпращам линк към фиктивния договор, който "Възложителят" МВнР сключва със стотици агенции за преводи в цялата страна.

 

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да се консултирате с адвокат, ако сте сключили такъв договор.

 

Изискването да имате сключен договор от този тип е незаконно. Всичко хубаво!

 

Ренета (Рени) Тодорова Стоянова, преводач от фирма "Софтис"

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

 

 

Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


 

 


ДО: Колеги
КОПИЕ ДО: Институции
 
Уважаеми колеги,
 

За Ваша информация Ви изпращам линк към фиктивния договор, който "Възложителят" МВнР сключва със стотици агенции за преводи в цялата страна.

 

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да се консултирате с адвокат, ако сте сключили такъв договор.

 

Изискването да имате сключен договор от този тип е незаконно. Всичко хубаво!

 

Ренета (Рени) Тодорова Стоянова, преводач от фирма "Софтис"

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

 

 

Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

 

 

„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи.

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.  
Всичко хубаво!"

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html


Моят блог, посветен на неуредиците в преводаческия бранш:

http://rennie.blog.bg/

 

Съобщението е изпратено до:

Г-жа Живка Фостър, подписала Харта 2013 като преводач (фейсбук)

Народен представител Деница Златева от Коалиция за България, информацията изпратена в ранните часове на 29.06.2013 - денят, в който тя трябваше да зададе въпрос на министър Кристиан Вигенин за заповед 95-00-152/2012 на бившия министър Николай Младенов по време на петъчния парламентарен контрол в НС (европортал и фейсбук)

Министър Вигенин (стената му във фейсбук, след това действие ме блокира)

Г-жа Медиха Тосунова, ДПС, разговаряла с министър Вигенин по време на срещата му с представители на преводачски агенции и преводачи, проведена на 27.06.2013, "очарована" от неговото неадекватно поведение (фейсбук)

Г-жа Мария Костадинова, управител на ПА, изразила благодарност на стената на Вигенин за отлагането на незаконните "нови изисквания" на Младенов за 01.10.2013 (фейсбук)

Още един адвокат (фейсбук)

 

На 27.06.2013 г. стартира широкомащабна информационна кампания чрез разпращане на следното кратко съобщение:

 

„Важно! Години наред "Възложителят" МВнР сключва фиктивни договори със стотици агенции за преводи.

Не е необходимо да отговаряте на това съобщение, но е желателно да го споделите със свои познати и приятели.  
Всичко хубаво!"

Горното съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

Писмо до Министър Вигенин, с което се легитимира мащабната информационна кампания:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html


Моят блог, посветен на неуредиците в преводаческия бранш:

http://rennie.blog.bg/

 

Съобщението е изпратено до:

Около 40 адвоката и адвокатски кантори (фейсбук)

Институт за развитие на публичната среда, начело с г-жа Антоанета Цонева (имейл)

10 преводачески агенции (имейл)


 

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2013 listed from newest to oldest.

October 2013 is the previous archive.

December 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.