РС-Белоградчик - гр.д. 64/2018 прогласяват нищожност на 1 бр. ГО. Фирмата-ответник и колата са силистренски

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

Важно! С Тълкувателно решение № 1/2018 г. от 07.03.2019 г. Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши, че единcтвeнoтo ocнoвaниe зa пpoглacявaнe нищoжнocт нa зaдължитeлнaтa зacтpaxoвĸa ГOA e пopaди липca нa cъглacиe. Πpи дoгoвopa ГOA oбaчe, разясняват върховните съдии, нитo липcaтa нa пoдпиc e липca нa cъглacиe, нитo пoлaгaнeтo нa нeизвecтнo чий пoдпиc. Следователно, аĸo дaдeн зacтpaxoвaтeл peши дa иcĸa oт cъдa пpoглacявaнe нищoжнocт нa ГOA, нe мy ocтaвa нищo дpyгo, ocвeн дa твъpди, чe e пpибpaл пpeмиятa нa шeгa или ĸaтo yчeбeн пpимep, или пъĸ чe зacтpaxoвaщият гo e зaплaшил, т.e. нacилa мy e плaтил. Много добро решение според мен (бел. блогър) Вж също и статията от 15.03.2019 в Параграф 22: ВКС поряза застрахователи за "нищожни" договори.

-

Р Е Ш Е Н И Е

№ 198, 01.11.2018 г., гр. Белоградчик

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

БЕЛОГРАДЧИШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3-ти състав, на двадесет и пети октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в следния състав:

Районен съдия: БОЖИДАРКА ЙОСИФОВА

Секретар МАРГАРИТА НИКОЛОВА,

като разгледа докладваното от съдия Йосифова гр. дело 64 по описа за 2018 г.,:

Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 - во, 2 - ро и 3 - то и по ал. 2 ЗЗД - обявяване на недействителност - нищожност на застрахователни договори, обективирани в застрахователни полици.

В исковата молба, ищеца сочи, че на 25.09.2017 г., ответното дружество е сключило застрахователен договор с ищеца, обективиран в застрахователна полица № BG/30/117002573357 - за лек автомобил марка Фолксваген", модел Голф", регистрационен номер СС1953АМ, с рама № Wvwzzz1jzxb059857. Като застраховано лице, е посочен ответника, а като обичаен водач - Константин Тудораче - румънски гражданин. Сочи се, че в случай, че ако настъпи застрахователно събитие за настъпили застрахователни събития в периода на действие (покритие) на полицата в Република Румъния, застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователно обезщетение. Ищецът в исковата излага, че въпреки, че като собственик на автомобилите в горепосочената застрахователна полица фигурира ответникът, цитираното превозно средство веднага след сключването й, е напуснало територията на Република България. Сочи се в исковата молба, че няма данни след сключването на посочената по-горе застраховка по отношение на въпросното МПС, които да индикират по какъвто и да е начин, че българското дружество, е действителният собственик на автомобила, нито че то е упражнявало каквато и да било фактическа власт върху автомобилите. Ответникът е демонстрирал пълна липса на заинтересованост от правния и фактически статус на „формално" притежаваните от него МПС - та. Твърди се, че за този факт може да се направи заключение от приложената извадка с данни за огромния брой застраховани автомобили в периода 2014 - 2016 година. Ищецът твърди, че поради това, обосновано може да се предположи, че ответникът сключва застрахователни полици на МПС по занятие, без да ползва и управлява всички тях и без реално да е техен собственик. Практиката е доказала, че лицата, които демонстрират подобно пасивно поведение по отношение на дадено имущество, не са нито негови собственици, нито ползватели. Сочи се, че оглед данните от представеното извлечение - справка от електронен регистър на застрахователя се установява, че ответникът, сключва застрахователни договори „Гражданска отговорност на автомобилистите" почти изцяло „по занятие" и то с явната цел за извличане на неправомерни облаги от действителните собственици на съответните автомобили. Твърди се, че чл. 608 от Търговския закон въвежда презумпцията, че търговецът е неплатежоспособен, ако преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години. В настоящия случай се твърди, че ответното дружество не е обявявало ГФО в продължение на 3 години. Ищецът излага, че в подкрепа на тези твърдения са, не само многобройните застрахователни полици, сключени от ответника, но и незначителния размер на капитала - 2 лв., който нищожен размер на капитала създава съмнение за кредитоспособността на едно дружество, както и за активността и успеваемостта на неговата дейност. Поради се твърди, че с оглед на гореизложеното и броя застрахователни полици, сключени от ответното дружество, следва изводът, че ответното дружество е фиктивно и е създадено като параван за сключване на застрахователни договори по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" на български автомобили и последващото им предаване на румънски и други водачи, като същото не отчита никаква икономическа и счетоводна дейност. Твърдят, че ответника извършва забранена и заобикаляща закона „услуга": изнасянето в „застрахован вид" в Румъния, със сключена българска застраховка „Гражданска отговорност" на румънски автомобили, с цел избягване на много по - високите по размер премии и еко-такси в северната ни съседка, посредством серия от привидни и прикрити сделки, препятстващи установяването на действителните собственици. Твърди, че дейността на ответника няма за цел печалба чрез покупка и продажба на автомобили, а неправомерно извличане на облага, чрез абсолютно симулативно придобиване на собственост с пряка цел - прикриване на действителните правоимащи лица - граждани на други държави, които са действителните собственици на автомобилите и спестяването им на разходи и такси в Румъния при регистриране на МПС. В исковата молба се наведжат доводи, че тази порочна практика уврежда не само дружеството - ищец, но и всеки един български застраховател, сключил подобна застраховка, но най-вече фискалните интереси на България и Румъния, както и трети държави, като цяло. Ищецът, чрез процесуалния си представител сочи, че независимо от това, у кого е фактическото владение върху автомобилите в момента, процесните застрахователни полици, ако се приеме, че са надлежно сключени, са „сключени" или лично от ответника (привидно застрахования), или чрез пълномощник, действащ от негово име и за сметка на ползвателите (които са фактическите собственици на автомобилите), без знанието и упълномощаване от страна на формалните собственици на автомобилите по документи. Сочи се също така, че е налице правен интерес у ищеца от предявяване на настоящите искове, тъй като ако нищожните/ унищожаемите полици продължат да съществуват в правния мир, това би означавало, че застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователни обезщетения по настъпили застрахователни събития, което несъмнено ще доведе до засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия пасив. Твърди се, че такава информация към момента вече е постъпила при ищеца, във връзка с настъпили застрахователни събития в периода на покритие на всяка от горепосочените полици. Предвид изложеното в исковата молба, ищеца твърди, че застрахователните полици са недействителни поради противоречие със закона и добрите нрави, както и поради заобикалянето му. Липсва и съгласие за тяхното сключване от действителния собственик на автомобилите. Собствеността и владението върху автомобилите - обект на застрахователните договори, безконтролно и многократно са прехвърляни с цел създаване на заблуда пред българските органи и пред застрахователя за реалния собственик, респ. държател, а оттам и за евентуалната задължително необходима преценка на риска от щети. Сключването на абсолютно симулативни сделки и злоупотребата с право на застрахователна закрила са съществена част от действията на подставеното лице (ответникът) - привидно застрахован, с по-нататъшната и реализирана цел: пълно избягване на плащане на дължимите по - високи размери на данъци и (еко)такси, както и на застрахователни премии, дължими в държавата по местонахождението (адресната регистрация) на действителния собственик, най-често Румъния. Твърдят, че това е злоупотреба с право, чрез която се заобикаля закона. Ищецът също така навежда доводи, че застрахованият (привидно застрахованият) злоупотребява с правото да се получи застрахователна закрила по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите". Гореописаното поведение на застрахования противоречи както на българското, така и на румънското данъчно законодателство. Същото е и в разрез с основен правен принцип, залегнал в чл. 58 от КРБ, а именно, че границите на упражняване на субективните права на едно лице са субективните права и законните интереси на другите лица. Сочи се, че в настоящия случай ответникът само е услужил с личните си данни на реалните ползватели и фактичеоки собственици на автомобилите - чужденци. Сочат, че в настоящия случай застраховките се сключват (привидно) от застрахованото дружество с единствена цел да извлече незаконни облаги като спомогне, улесни прехвърлянето им на други собственици в Румъния, които от своя страна не декларират собствеността си пред местните румънски власти, нито пред българските компетентни органи и в тази връзка не ги пререгистрират на свое име като нов собственик, не ги вписват на отчет в румънските поделения на КАТ, не премахват българските й регистрационните табели и не поставят румънски такива, не информират застрахователя за смяната на собствеността въпреки изричното императивно задължение за това. Съответно без тези действия, българските органи на КАТ не могат от своя страна да свалят от отчет автомобилите и те реално продължават да се водят на името на ответника, макар той да няма никакви права върху тях, а други лица в Румъния.

Предвид гореизложеното, ищеца моли, съда да прогласи нищожността на застрахователна полица BG/30/117002573357 от 25.09.2017 г. - за лек автомобил марка Фолксваген", модел Голф", регистрационен номер СС1953АМ, с рама № Wvwzzz1jzxb059857.

В подкрепа на предявените искове са представени множество писмени доказателства.

В срока по чл. 131 ГПК, ответника не е подал отговор на исковата молба. Не изпраща свой представител и в съдебно заседание.

По делото е депозирана писмена молба от процесуалния представител на ищцовото дружество, в която е направил искане за постановяване на неприсъствено решение спрямо ответника, предвид пасивното му процесуално поведение и тъй като са налице предпоставките на чл. 238 и сл. ГПК.

Съдът намира за установено от фактическа и правна страна :

Предвид направеното искане от страна на проц. представител на ищеца за постановяване на неприсъствено решение спрямо ответника, в о. с.з. на 25.10.2018 г., съдът, прие, че са налице всички изискуеми законови предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, съгласно чл. 238, ал. 1 ГПК, а именно : ответника не е депозирал в срока по чл. 131 ГПК отговор на исковата молба, не изпраща представител в първото по делото заседание, като не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. От своя страна, пълномощникът на ищеца е направил искане постановяване на неприсъствено решение спрямо ответника и е представил писмени доказателства с исковата молба.

Съдът приема, че са налице и предпоставките на чл. 239, ал. 1, т. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжата и от неявяването на негов представител в съдебно заседание /с връчването на съобщението, разпореждането на съда и призовката за делото/.

Налице са и предпоставките на чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК - а именно - така предявения иск е вероятно основателен, с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените с исковата молба множество писмени доказателства.

В случая съвкупността от фактите, наведени в исковата молба и събраните по делото доказателства, са достатъчни да обосноват основателността на заявената искова претенция. Тъй като истинността на приложените към исковата молба писмени доказателства не е оспорена, то съдът ги преценява само от тяхната външна страна. Приетите по делото писмени доказателства не будят съмнение за формална нередовност.

При тези мотиви, съдът приема, исковата претенция е основателна и следва да бъде уважена, като бъде обявен за нищожен застрахователен договор, обективирани в застрахователна полица № BG/30/117002573357, сключена на 25.09.2017 г. - за лек автомобил марка Фолксваген", модел Голф", регистрационен номер СС1953АМ, с рама № Wvwzzz1jzxb059857, поради противоречие със закона, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави.

При горните мотиви, съдът постановява неприсъствено решение срещу ответника и уважава предявения иск, като предвид разпоредбата на чл. 239, ал.2 ГПК, съдът не се мотивира по същество, а указва, че решението се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

По разноските :

Предвид на това, че съдът уважи изцяло така предявения иск, то ответника е страната в процеса, която следва да понесе в своя тежест направените от ищеца разноски в процеса: 50.00 лв. - държавна такса, 5.00 лв. - за издаване на съдебно удостоверение и 200.00 лв. - юрисконсултско възнаграждение - на осн. чл. 78, ал. 8 ГПК, във вр. с чл. 37 от ЗПрП, във вр. с чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

Обявява за нищожен застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица „Гражданска отговорност" BG/30/117002573357, сключена на 25.09.2017 г. - за лек автомобил марка Фолксваген", модел Голф", регистрационен СС1953АМ, с рама № Wvwzzz1jzxb059857, със страни: "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг : Живот и здраве" АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление - гр. София., бул. "Г.М.Димитров" № 1, представлявяно от Р.М. и Б. И. - Изпълнителни директори и „И. ИРИС" ЕООД, ЕИК 203113941, със седалище и адрес на управление - гр. Силистра, п.к. 7500, ул. „Добруджа" № 41, ет.3, офис 5, представлявано от И.М. - Управител, поради противоречие със закона, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави.

Осъжда „И. ИРИС" ЕООД, ЕИК 203113941, със седалище и адрес на управление - гр. Силистра, п.к. 7500, ул. „Добруджа" № 41, ет.3, офис 5, представлявано от И.М. - Управител, ДА ЗАПЛАТИ на "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг : Живот и здраве" АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление - гр. София., бул. "Г.М.Димитров" № 1, представлявяно от Р.М. и Б. И. - Изпълнителни директори, направените по делото разноски: 50.00 лв. - държавна такса, 5.00 лв. - за издаване на съдебно удостоверение и 200.00 лв. - юрисконсултско възнаграждение - на осн. чл. 78, ал. 8 ГПК, във вр. с чл. 37 от ЗПрП, във вр. с чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

На осн. чл. 239, ал. 4 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2467

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.