September 2013 Archives

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

| No Comments | No TrackBacks

Поздравително писмо, изпратено по е-поща до около 250 преводачи и собственици на преводачески фирми с копие до официални институции:

 

До: Колеги преводачи и собственици на преводачески фирми и агенции

Копие до: Официални лица и институции

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

 

Преди всичко бих искала да поздравя всички колеги с прекрасния професионален празник - Деня на преводача, 30-ти септември, като Ви пожелая нови успехи в благородната и творческа професия на преводача, изключително ценна за всички браншове на икономиката и обществено-политическия живот, при това не само на територията на нашата страна, но и далеч извън нея!

 

Както може би знаете, от една година преводаческият сектор се намира в период на важни реформи. Разработва се нова нормативна уредба на преводаческата дейност, тъй като сегашната, доколкото съществува такава, е много остаряла и незаконосъобразна. Извършването и заверката на официалните преводи ще бъде приведено в съответствие с европейските практики. Ще бъде съставен официален Регистър на правоспособните заклети преводачи - това са преводачите, които имат собствен печат с уникален номер от официалния регистър и самостоятелно заверяват извършените от тях преводи, без посредничеството на агенции.

 

Дейността на агенциите за преводи също ще бъде приведена в в съответствие с европейските практики. Сключването на договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите ще бъде прекратено като излишна административна тежест. Правилникът ще бъде отменен, тъй като не е изменян повече от 22 години и отдавна е влязъл в противоречие с действащото законодателство.

 

Да си пожелаем нови, европейски професионални успехи, уважаеми колеги!

 

За Ваше сведение, като преводачи или собственици на агенции за преводи и легализации, Ви изпращам линк към статията Разликата между "превод, заверен от заклет преводач" и "нотариално заверен превод": http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/post-80.html  Автор: Дейвид Уоринър (David Warriner). Оригиналът на статията (на английски език) е публикуван на адрес: http://bctranslator.wordpress.com/2012/07/24/the-difference-between-certified-and-notarized-translations/

 

Рени Стоянова

http://rennie.blog.bg/

 

ЗА МЕН:

Професионален преводач съм. Работя на трудов договор във фирма за преводи - гр. Варна. Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология).

От една година заедно със собственика на фирмата, в която работя, се занимаваме с въпроса за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България.  Напълно съзнаваме, че е много трудно, но сме оптимисти.

 

Оптимизмът ни се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега:

 

1. Получихме три официални становища против Правилника за легализациите:

- от МВнР, официално писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.: Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения":

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

 - от Министерски съвет на РБ, официално писмо № 2711/28.03.2013 г.: "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

 

- от Омбудсмана на РБ г-н К. Пенчев, официално писмо изх. № 3589/19.07.2013: Правилникът за легализациите "противоречи на

действащата нормативна уредба".

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

2. Получихме и три становища против заверката на подписа на преводача от страна на МВнР:

- от МВнР, официално писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена":

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

- от Министерски съвет на РБ, официално писмо № 2711/28.03.2013 г.: 

"Съобразно Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариусите."

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

 

- от Омбудсманът на РБ г-н К. Пенчев, официално писмо изх. № 3589/19.07.2013: „Необходимо е статутът на преводачите да бъде уреден със закон." Това означава преводачите да бъдат включени в официален регистър, да имат печат и сами да заверяват официалните преводите, които извършват, както е в ЕС и по цял свят, а МВнР да престане да сключва фиктивни договори с агенциите за преводи по чл. 2а, ал. 2 от незаконосъобразния Правилник за легализациите, с който „договор" уж им възлага извършването на официални преводи - такава практика няма нито ЕС, нито по света.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

Ако за пръв път чувате, че договорът за извършване на официални преводи между МВнР и стотици агенции за преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите е фиктивен, тук е обяснено по достъпен начин: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

Накратко - договорът е за възлагане на работа (извършване на официални преводи), но липсват клаузи за заплащане от страна на възложителя. Поради дългогодишно недоразумение договорът се счита за лиценз / оторизация от страна на МВнР, но е просто един незаконосъобразен договор. Преводаческата дейност не подлежи на лицензиране по действащото българско законодателство. 

 

3. В интернет е публикувано изказване на бившия външен министър пред народните представители от 41-вото НС, 363-то пленарно заседание на НС, 15.06.2012 г., в което между другото г-н Николай Младенов признава, че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват:

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

Цитатът е от стенограмата на 363-то ПЗ на 41-вото НС, 15.06.2012 г.: http://www.mfa.government.bg/uploads/files/15par_dimitrov.pdf

Цялата стенограма на 363-то ПЗ на 41-вото НС, 15.06.2012 г.: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

4. В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено, но фактът, че го има, говори, че проблемът вече е осъзнат.
Планът за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса е публикуван на адрес:
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657

5. Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус. Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискват преводачът да е изпратен от фирма с договор или сам да има фирма с договор: http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

6. В новия Устройствен правилник на МВнР от 2013 г. незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и
легализации".

7.
В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

8. На 02.09.2013 г. Министър Вигенин направи изявление, че "МВнР инициира създаването на междуведомствена работна група, която да изготви проект на закон, съдържащ регламентация на статута на преводачите, условията за упражняването на професията им и отговорностите на институциите". Очакваме министър Вигенин да направи и изявление, че МВнР прекратява сключването на договори с фирми за преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, а самият Правилник се отменя, тъй като противоречи на съвременното българско и европейско законодателство.
http://www.mfa.bg/bg/events/73/11/2133/index.html

Автор: Дейвид Уоринър (David Warriner), Канада

Оригиналът на статията (на английски език) е публикуван на адрес:

http://bctranslator.wordpress.com/2012/07/24/the-difference-between-certified-and-notarized-translations/

 

Потенциални клиенти често ме питат дали предлагам услугата „нотариално заверен превод". Отговорът е "Да", при това процедурата не е особено сложна или скъпа. След като приключа с превода, отпечатвам изходния текст и превода на документа, записвам си час при нотариус в града и там, в кантората му, подписвам една кратка декларация (клетвена декларация), че преводът ми предава вярно съдържанието на оригиналния документ. За услугата нотариусът ми удържа номинална такса (в момента е 28 канадски долара), която добавям към стойността на моята фактура за клиента.

 

Най-просто казано, само професионален заклет преводач (certified translator) може да предостави заверен превод на документа (certified translation). Заверката от заклет преводач (certification) включва подготовка на официална декларация с подпис на заклетия преводач и полагане на неговия мокър или релефен печат върху всяка страница на превода на документа. Аз разполагам с два професионални печата - един от Професионална асоциация в Британска Колумбия и втори - от Професионалния орден в Квебек, и полагам единия или другия в зависимост от предпочитанията на клиента. С други думи, завереният превод (certified translation) идва с гаранция за качество, защото моите умения и опит като преводач са удостоверени (certified) от официален управляващ орган. Като професионален заклет преводач (certified translator) аз съм гарант за качеството на моя превод.

 

Нотариалната заверка, от друга страна, може да бъде осигурена от всеки преводач. Тя не е непременно гаранция за качество, тъй като преводачът не е задължително професионален заклет преводач  (certified translator). Единственият официален аспект при процедурата е, че преводачът се заклева и подписва клетвена декларация пред нотариуса. Нотариусът просто потвърждава, че преводачът е дал дума пред него, че преводът му предава вярно съдържанието на оригиналния документ, но не оценява качеството на самия превод сам по себе си..

 

Кога е нужен превод, заверен от заклет преводач (certified translation), и кога - нотариално заверен превод (notarized translation)?

 

Накратко, преводите за юридически, договорни или имиграционни цели (например съдебни преписи, споразумения за услуги или свидетелства за раждане и брак), често се налага да бъдат заверени от заклет преводач (certified), докато преводите за административни цели (като прием в колеж и университет) могат да се представят и само с нотариална заверка. В някои случаи клиентът може да поиска преводът да бъде заверен и от заклет преводач, и от нотариус. Според мен, нотариална заверка просто добавя допълнителен слой "официалност" към заверения от заклетия преводач превод, който е напълно валиден сам по себе си, но може да бъде придружен и от клетвена декларация пред нотариус и нотариална заверка, в зависимост от нуждите на клиента.

 

Коя услуга е по-скъпа?

 

За извършване на самия превод обикновено таксувам по една и съща тарифа - на дума / страница / час, без значение дали преводът ще бъде заверен или стандартен. За нотариалната заверка добавям таксата на нотариуса. А за своята заверка (заверка от заклет преводач), обикновено таксувам по минималната си тарифа за устен превод (половин час), за да покрия разходите си по изгубено време, докато подготвя декларацията на заклетия преводач, отпечатам, подпиша, скрепя и подпечатам документа с превода. На практика разликата в цената между нотариалната заверка и заверката от заклет преводач е незначителна.

 

 

 

Забележка:

Описаните в статията процедури важат за Канада, но се прилагат и в много други държави по света. В България, обаче, заверката на официалните преводи се извършва по съвсем различен, незаконосъобразен начин, който по никакъв начин не гарантира не само качеството на превода, но и истинността на положения преводачески подпис.

 

Това, че практиката по заверяване на официални преводи в България, е незаконосъобразна, не е мое мнение, а официално становище на МВнР, изложено в писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС, а именно: "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена":
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

И това, че сегашният начин на заверка по никакъв начин не гарантира дори истинността на подписа на преводача, не е мое мнение, а признание на бившият външен министър Николай Младенов пред депутатите от 41-во НС, че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват:


"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

 

Цитатът е от стенограма на 363-то заседание на 41-во НС, 15.06.2012 г.

Цялата стенограма е публикувана  на адрес: 
http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

  

 

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 


Тема: Фиктивен договор между СПБ и МВнР

Изпратено по е-поща до СПБ с копие до официални институции и др.

 

Моля, потвърдете получаването на този имейл. Той е изпратен до ръководството на СПБ. За останалите е просто информативен. Въпросът, който се повдига, е в обществен интерес.

 

Уважаемо ръководство на СПБ,

 

С настоящето Ви напомням, че вече повече от три месеца очаквам отговор на писмото, което изпратих до Вас и до ръководството на НАПА-България на 07.06.2013 г., приложен линк по-долу.

 

Тогава изразих надежда, че по време на срещата с министър Вигенин на 27.06.2013 г. ще повдигнете въпроса за фиктивния договор, с който МВнР уж възлага на фирми извършването на официални преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите, който „противоречи на действащата нормативна уредба (Омбудсман, писмо изх. № 3589/19.07.2013 до мен).

 

Тази незаконосъобразна практика съществува вече повече от 20 години.

 

През всичките тези години Съюзът на преводачите в България също е сключвал и в момента е сключил такъв договор с МВнР.

 

Договорът е фиктивен, защото в него няма клаузи за срокове и начини на заплащане от страна на Възложителя за извършената от изпълнителя работа (официални преводи). Знаете, че „Възложителят" МВнР нищо не възлага на стотиците си „изпълнители" и  не обявява ОП, преди да сключи договор със стотици "изпълнители" по чл. 2а, ал. 2.  Освен това самото основание за сключването му - Правилникът за легализациите, е незаконосъобразно, тъй като противоречи на действащата нормативна уредба. Естествено, че ще противоречи, след като не е изменян повече от 22 години.    

 

Отново изразявам надежда, че ще повдигнете този въпрос пред официалните институции и в най-скоро време сключването на договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите ще бъде прекратено.

 

Знаете, че правилният начин за уреждане извършването на официални преводи е чрез създаване на Национален регистър на правоспособните преводачи, които отговарят на определени критерии. На първо време могат да се използват наготово критериите на МВнР.

 

Може би най-лесно би било да се публикуват готовите списъци с правоспособни преводачи (заклети, квалифицирани - както и да се нарекат, това са преводачите, които отговарят на критериите на МВнР), съхранявани в дирекция „Консулски отношения".

 

Доколкото ми е известно, обаче, проблемът е именно в тези списъци. Те съдържат многократно повтарящи се имена на едни и същи преводачи, както и имена на собственици на агенции, които отдавна са престанали да превеждат, увлечени в посредническа преводаческа дейност.

 

Никой не знае колко е реалният брой на квалифицираните преводачи в България, нали?

 

Имате ли някаква идея какво може да се направи оттук нататък при насложилите се дългогодишни заблуди, недоразумения и порочни практики в извършването на официални преводи?

 

Ясно, че е трудно, но не е невъзможно. Видях, че сте обновили сайта си и предлагате печати на преводачи, издържали изпит пред Ваша комисия. Това, за съжаление, е половинчата мярка, която няма никаква стойност, докато не прекратите незаконосъобразните си договорни отношения с МВнР.  

 

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, преводач с полувисше образование (медицина) и висше образование (английска филология)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Писмо до Ръководството на СПБ и НАПА-България, 07.06.2013 с копие до агенции, медии и др.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---07062013.html

 

 

За мен:

От една година водя диалог с държавната администрация по въпроса за остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист.

 

Оптимизмът ми се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега

 

1. МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

2. Министерски съвет потвърди официално, писмо № 2711/28.03.2013 г., че "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

3. Омбудсманът на РБ г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. №
3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на
действащата нормативна уредба". "Необходимо е статутът на преводачите да бъде уреден със закон.":
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

4. В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изпълни ангажиментите си по Плана - да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено, но фактът, че го има, говори, че проблемът вече е осъзнат. Планът за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса е публикуван на адрес:
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657

5. Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус. Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискват преводачът да е изпратен от фирма с договор или сам да има фирма с договор: http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

6. В новия Устройствен правилник на МВнР от 2013 г. незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и
легализации".

7.
В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

8. На 02.09.2013 г. Министър Вигенин направи изявление, че "МВнР инициира създаването на междуведомствена работна група, която да изготви проект на закон, съдържащ регламентация на статута на преводачите, условията за упражняването на професията им и отговорностите на институциите". Очакваме министър Вигенин все да направи и изявление, че МВнР прекратява сключването на договори с фирми за преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, а самият Правилник се отменя, тъй като противоречи на съвременното българско и европейско законодателство.
http://www.mfa.bg/bg/events/73/11/2133/index.html

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

За два поредни дни, 16 и 17 септември 2013, модераторът на в. "Сега" изтри два мои коментара във форума на вестника, без да има основателна причина. 

Изтритите коментари съдържаха цитати от писмо, изпратено на 14.09.2013 до Президентството на един имейл, специално даден за въпроси и предложения на гражданите във връзка с инициативата на Президента "Диалог с гражданите" по темата "Пазарна икономика". Статиите във вестника бяха именно на тема инициативата на Президента, необходимостта от диалог и посочване на проблемите, за да се решат.

Първият път изпратих възражение до вестника и публикувах в блога си фейлетона "Урок по писане на коментари във форума на в."Сега". На възражението не получих отговор.

Вторият път нищо не написах. Гледах празното място, където беше стоял коментара ми и препрочитах заплашителната бележка на модератора:

"Бел. на модератора: За пореден път отправям предупреждение да се придържате към темите на материалите, под които пишете коментари! За обсъждане на други въпроси и проблеми - само в секция Теми на форумците! При следващо не съобразяване с правилата на форума ще последва санкция!" 

Двама-трима форумци също ме бяха нападнали. Не им обърнах внимание.

Около час след изтриването на втория ми коментар получих писмо от Администрацията на Президента на РБ. Бяха преценили, че писмото ми заслужава да се разгледа и ми съобщаваха, че е заведено под номер.

Днес получих още едно потвърждение от Президентството. И стана като в приказката "Царят дава, пъдарят не дава". Президентът одобрява, модераторът на в. "Сега" - не. А форумът на този вестник минаваше за един от най-свободните. Уви, свободата, която допуска модераторът, се оказа слободия. Направо не е за вярване какви цинизми се пишат в този форум по адрес на официални лица, в т.ч. и Президента, под одобрителния поглед на модератора.   

 

 

СПРАВКА:

1. Текстът на възражението (съдържа текста на първия ми коментар), изпратено на 16.09.2013 след първото изтриване от модератора:

"Пуснах коментар към днешната статия "Политическата криза продължава", но след малко беше изтрит от модератора и се появи надпис да се придържам към темата. А аз точно това бях направила - писах съвсем конкретно по темата за необходимостта от диалог и посочване на проблемите, за да могат да се решат. При това се изказах с уважение, без обиди и вулгаризми. Може би модераторът предпочита цинизмите и грозния език по адрес на президента на РБ? Те му се струват по-подходящи по темата?

Ето изказването на г-н Президента, което вдъхнови моя коментар:

"Как ще се реши тази криза за мен към момента е въпрос, който е отворен, а той е свързан преди всичко с диалог" и малко по-нататък - "Затова, според Плевнелиев, за да може да се решават проблемите, трябва да се посочат."

А ето и изтритият ми коментар:
"Добре е да има диалог с гражданите. Собственикът на фирмата за преводи, в която работя, изпрати писмо до dialog@president.bg за темата "Пазарна икономика", която ще се обсъжда утре:

"Въпросът, който бих искал да бъде обсъден и да намери спешно решение, е

НАМЕСАТА НА ДЪРЖАВАТА В ПРЕВОДАЧЕСКИЯ БИЗНЕС ЧРЕЗ ИЗИСКВАНЕ ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ФИРМИ ДА СКЛЮЧВАТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ДОГОВОР С МВнР НА ОСНОВАНИЕ ОСТАРЕЛИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЕДИН ПРАВИЛНИК ОТ 1958 Г., ПОСЛ. ИЗМ. ПРЕЗ 1990 Г., КОЙТО „ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА" (цитатът е от официално писмо изх. № 3589/19.07.2013 г. от г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ).

Аз съм преводач с висше образование и имам законно регистрирана фирма за извършване на официални преводи от и на езиците, които владея, но МВнР се намесва в бизнеса ми с изискване да подпиша с тях договор, че уж министерството ми е възложител, в противен случай никое българско учреждение няма да приеме нито един мой официален превод."

Цялото писмо е публикувано на адрес: http://www.softisbg.com/my_first_blog/email-do-dialog-at-president-bg-14092013.html"

Собственикът на фирмата, в която работя, е посочил сериозен проблем и се надява на диалог за решаването му. Само така - чрез диалог - ще може да се преодолее полотическата криза, която е дала заглавие на статията.

Следователно, постингът е точно по темата. Модераторът обаче не е на мястото си, иначе нямаше да остави купищата цинизми по адрес на г-н Президента, а да изтрие сериозен постинг по темата за диалога и посочването на проблемите."

 

2. Фейлетонът "Урок по писане на коментари", публикуван след първото изтриване от модератора:

 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/---9.html

 

3. Отговорът от Администрацията на Президента на 17.09.2013, че писмото ми е заведено:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-17092013.html

 

4. Статията във в. "Сега" на 16.09.2013:

http://www.segabg.com/article.php?id=665933#id_4865546

 

5. Статията във в. "Сега" на 17.09.2013:

http://www.segabg.com/article.php?id=666075#id_4866654

 

 6. Вторият ми изтрит коментар - 17.09.2013:

 

"Първата дискусия е за пазарната икономика."

На фейсбук страницата "Диалог с гражданите" благодариха за изказаните мнения, изтриха ги и обещаха да ги включат в дискусиите.

Едно от мненията беше за намесата на държавата в преводаческия бизнес чрез чрез изискване преводаческите фирми да сключват незаконосъобразен договор с МВнР на основание остарелите разпоредби на един вътрешно-министерски правилник за легализациите, заверките и преводите от 1958 г., посл. изм. през 1990 г., който „противоречи на действащата нормативна уредба" (цитатът е от официално писмо изх. № 3589/19.07.2013 г. от г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ)

Проблемът за остарялата уредба на преводаческата дейност е идентифициран още преди влизането на България в ЕС. През периода 2006-2008 е била сформирана междуведомствена работна група, но дейността й е прекратена. Миналата година Министерски съвет е взел официално решение в срок до 30 ноември 2012 МВнР да изработи съвременна нормативна уредба, но срокът е изтекъл, без решението да бъде изпълнено.

Решение № 808 на МС за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса е публикувано на адрес:
http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
(най-отдолу има заглавие „Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса" и под него три линка, третият линк е точно „РМС № 808 за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса"

Целият План за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса е публикуван на адрес:
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657
(има линк към PFD файл с такова название)

В първия раздел на Плана, „Министерство на външните работи", на стр. 3, т. 8, пише:
„Наименование на услугата: Изработване на нова, отговаряща на съвременните условия нормативна уредба, уреждаща статута на преводачите в България и преводаческата дейност.

Описание на проблема: Остаряла нормативна база, която не отговаря на съвременните обществени отношения в областта на преводаческата дейност.

Мерки за решаване на проблема: Да се приеме нова нормативна уредба за статута на преводаческата дейност.

Нормативни промени и действия: Приемане на нормативен акт за статута на преводаческата дейност"

За мен:
От една година водя диалог с държавната администрация по въпроса за остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист.

Оптимизмът ми се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега:

1. МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

2. Министерски съвет потвърди официално, писмо № 2711/12, изпратено от МС на 28.03.2013 г. като прикачен файл по е-поща до мен, че "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове": http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

3. Омбудсманът на РБ г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. № 3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е статутът на преводачите да бъде уреден със закон.":
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

4. В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено, но фактът, че го има, говори, че проблемът вече е осъзнат.

5. Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013 до собственика на фирмата, в която работя, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус. Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискват преводачът да е изпратен от фирма с договор или сам да има фирма с договор:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

6. В новия Устройствен правилник на МВнР от 2013 г. незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и легализации".

7. В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

8. На 02.09.2013 г. Министър Вигенин направи изявление, че "МВнР инициира създаването на междуведомствена работна група, която да изготви проект на закон, съдържащ регламентация на статута на преводачите, условията за упражняването на професията им и отговорностите на институциите". Очаквам министър Вигенин все да направи и изявление, че МВнР прекратява сключването на договори с фирми за преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, а самият Правилник се отменя, тъй като противоречи на съвременното българско и европейско законодателство.
http://www.mfa.bg/bg/events/73/11/2133/index.html


Ренета Тодорова Стоянова, преводач
Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)
гр. Варна

Мой блог, посветен на преводаческите проблеми:
http://rennie.blog.bg/

В него съм публикувала цялата си кореспонденция с институциите от 30.07.2012 г. досега.

Ако за пръв път чувате, че договорът за извършване на официални преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника е незаконосъобразен (фиктивен), моля, вижте това:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html
(нагледен анализ на фиктивния му характер чрез сравнение с подобен типов договор)

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 


11.09.2013 - Въпрос до dialog@president.bg
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-dialogpersidentbg-11092013.html
Въпросът е изпратен с копие до КО във връзка с инициативата на президента "Диалог с гражданите", Попитах кога ще бъде отменен Правилникът и обясних защо задавам този въпрос.

 

17.09.2013 - Отговор от Администрацията на Президента
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-17092013.html
Съобщават, че писмото ми е заведено под номер и ще получа отговор в рамките на законоустановения срок.

 

04.10.2013 - От Администрация на Президента на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-04102013.html

 Г-жа Славчева ме уведомява, че е препратила писмото ми до МВнР на основание чл. 112 от АПК. Писмото е перфектно оформено и може да служи за пример на всички звена от държавната администрация.

 

05.10.2013 - До Администрация на Президента на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-05102013.html
Уведомявам г-жа Славчева, че е направила грешка, като е препратила писмото ми до МВнР и моля Администрацията на Президента да уведоми Прокуратурата на основание чл. 16, ал. 1 от ЗНА.

 

20.12.2013 - От Администрация на Президента на РБ

Г-жа Славчева ме уведомява, че е препратила писмото ми от 05.10.2013 до МВнР. 

 

24.12.2013 - До г-жа Славчева от Администрация на Президента на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/---24122013.html

Написах й, че вече разполагам с отговор на въпроса "Кога ще бъде отменен Правилникът?", зададен през септември. Отговорът е: "Правилникът е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила.". Помолих за съдействие да бъде свален списъка на фалшиво оторизираните агенции от сайта на МВнР и да бъде заменен със списък на правоспособните преводачи.

 

02.03.2014 - До Дирекция "Канцелария" на Президента
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-02032014-1.html

 Напомням, че все още не съм получила обещания през септември 2013 г. отговор.

 

 20.03.2014 - От Президентството
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---20032014.html

Пишат, че са препратили 2 мои писма до МВнР - през окт. и дек. 2013, но отговор от МВнР не са получили. Премълчават за писмото от 24.12.2013.   

 

24.03.2014 - До Президентството
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---24032014.html
Напомням, че очаквам отговор на писмото от 24.12.2013 г.

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

Enhanced by Zemanta

Отговорът е получен по имейл и съдържа номер, под който е заведено писмото ми до dialog@president.bg, изпратено на 11.09.2013. Линк към моето писмо: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-dialogpersidentbg-11092013.html

 

Уважаема госпожо Стоянова,
Вашето изложение, изпратено на имейл адреса dialog@president.bg, е получено и е заведено в Администрацията на президента с вх. № 94-00-2531/17.09.2013 г. Същото ще бъде разгледано и ще получите отговор в рамките на законоустановения срок.
Имейл адресът  dialog@president.bg е за целите на дискусията по инициативата на президента Росен Плевнелиев "Диалог с гражданите" и е за въпроси, които модераторът задава по конкретния дебат.
 
 
ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ"
 
 
 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Преподавател: Модераторът на форума във в. „Сега"

 

Знания и умения, които придобиват учениците в края на урока:  

            1. Да се придържат към темата

            2. Да разбират каква е темата

 

Описание на образцово проведен урок:

          Урокът се проведе на 16.09.2013 г. във форума на в. „Сега". Всички ученици писаха по темата, като се придържаха към нея, с изключение на един, който не беше разбрал каква  точно е темата. Урокът започна с прочит на статията „Плевнелиев: Политическата криза продължава":

„Намираме се в сериозна нестабилност и политическа криза. Как ще се реши тази криза за мен към момента е въпрос, който е отворен, а той е свързан преди всичко с диалог, създаване на механизми за доверие и общи проекти. Президентът добави, че "кризата не се решава, а имаме и две големи вълни на протести - тези от февруари и тези от юни". Затова, според Плевнелиев, за да може да се решават проблемите, трябва да се посочат."

 

            На учениците беше зададен въпросът: „Каква е темата? Разбирате ли я?". Всички отговориха задружно „Дааа!". След което беше даден старт и учениците започнаха бързо  да пишат.

 

            Първите коментари бяха по темата:

 

Тоя помак няма ли да спре да говори глупости 

 

Нищото, което имаме за президент .... 

 

хомункулуса Чехналиев

 

може да са го объркали с некой от пети клас и да са му били чемберите пак

 

            След това внезапно се появи неуместният коментар. Очевидно ученикът не беше разбрал, че темата е „Кой по-вулгарно ще обиди Президента на РБ?" и се беше насочил към някакви диалози с граждани, проблеми, решаване и други такива химери и илюзии:

 

Добре е да има диалог с гражданите. Собственикът на фирмата за преводи, в която работя, изпрати писмо до dialog@president.bg за темата "Пазарна икономика", която ще се обсъжда утре:

"Въпросът, който бих искал да бъде обсъден и да намери спешно решение, е

НАМЕСАТА НА ДЪРЖАВАТА В ПРЕВОДАЧЕСКИЯ БИЗНЕС ЧРЕЗ ИЗИСКВАНЕ ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ФИРМИ ДА СКЛЮЧВАТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ДОГОВОР С МВнР НА ОСНОВАНИЕ ОСТАРЕЛИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЕДИН ПРАВИЛНИК ОТ 1958 Г., ПОСЛ. ИЗМ. ПРЕЗ 1990 Г., КОЙТО „ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА" (цитатът е от официално писмо изх. № 3589/19.07.2013 г. от г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ).

Аз съм преводач с висше образование и имам законно регистрирана фирма за извършване на официални преводи от и на езиците, които владея, но МВнР се намесва в бизнеса ми с изискване да подпиша с тях договор, че уж министерството ми е възложител, в противен случай никое българско учреждение няма да приеме нито един мой официален превод."

Цялото писмо е публикувано на адрес:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/email-do-dialog-at-president-bg-14092013.html
"

 

            Коментарът беше изтрит и на мястото му се появи бележка от преподавателя:

 

Бел. на модератора: Моля, придържайте се към темата! За дискусия на различни теми и въпроси - ползвайте секция Теми на форумците!

 

 

            След което всички продължиха да се придържат към темата:  

 

Кипърлиев и той продължава да е президент. Докога?

 

Абе, п... м... непоръбена .... Да зема една гьостерица, пък бий , не питай! И това ми било ... президент 

 

Ега ти и хъшлака нещастен, ега ти! 

 

нещастник, даже не си прави труда предварително да си прочете написаните от калинките му речи ....

 

До тук тримата ни президенти бяха различни по калибър малоумници- от неадекватния Жельо, през самовлюбения Пешо, през зловещия Гоце... сега сме на фаза Инфантилния.

 

Явно обучението на Белиз-Офшорков ще да е било "ду(х)ално", ама какъв пример дава на горките ученици?  

 

А Плевньо какъв занаят е хванал в общообразователната си степен някой знае ли?

 

 никому ненужния ни президент

 

Пак двойка ПлевенЧо, по поведение.

 

Ako kукловодите искат тоя да си изкара мандата, трябва да го затворят в президентството и да го показват само на снимка.

 

ако Паисий знаеше за плевньо нямаше да пита поради що се срамя...

 

Този мишок кога ще отговори за офшорките?

 

та чехльо откри конвейра за премиери

 

А после - при тоталитаризЪма немало секс! Брейй... Всъщност, глупости. Верно немаше! Случваха пред нас изкуствено оплождане на крави с грамадна спринцовка. Подгответа май бяхме. Или 8-и клас. Учителката Ст. Димова изпита жесток шок. Повече не ни заведе в оборите на туй ТКЗС; само на зелевите лехи да плевим. Може би защото вярваше, че ние вярваме, че бебетата ги намират щъркелите под зелките.

 

Това нищожество предизвиква все по-големи нива на погнуса дори сред непретенциозното българско народонаселение. 

 

 чак погнуса!иде ти да го щипнеш по бузката ,да го плеснеш по врата ...

 

Не е спринцовка,катетър е.Хубаво,че не са ви показали заплождане на прасета.Там работата се върши натюр,нереза може да се пени върху свинката до час,а количеството на семето е уникално,около 600 милилитра.

 

Източници:

Коментари във форума на в. "Сега" под статията "Плевнелиев: политическата криза продължава", 16.09.2013:

http://www.segabg.com/article.php?id=665933#id_4865546

 

Коментари във форума на "Петиция срещу новите дрехи на царя":

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/11325#11339

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

Въпрос до dialog@president.bg, 11.09.2013

| No Comments | No TrackBacks

Въпросът е изпратен на 11.09.2013 във връзка с инициативата на г-н Росен Плевнелиев, Президент на РБ:


 "Президентът кани гражданите на дискусия за пазарната икономика"

http://www.segabg.com/article.php?id=665077

 

 

Здравейте,

 

Благодаря за инициативата „Диалог с гражданите". Имам един въпрос:

 

Случайно да знаете кога ще бъде отменен Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. Изм. 1990 г.?

 

Благодаря.

 

ЗАЩО ЗАДАВАМ ТОЗИ ВЪПРОС:

Защото този Правилник продължава да се използва за незаконосъобразна регулация на преводаческата дейност, въпреки че е трябвало да бъде отменен в срок до 30 ноември 2012 г. съгласно Решение № 808 на МС за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

 

РМС № 808 е публикувано на адрес: http://saveti.government.bg/web/cc_203/1

(най-отдолу има заглавие „Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса" и под него три линка, третият линк е точно „РМС № 808 за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса")

 

Целият План за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса е публикуван на адрес:

http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657

(има линк към PFD файл с такова название)

 

В първия раздел на Плана, „Министерство на външните работи", на стр. 3, т. 8, пише:

„Наименование на услугата: Изработване на нова, отговаряща на съвременните условия нормативна уредба, уреждаща статута на преводачите в България и преводаческата дейност.

Описание на проблема: Остаряла нормативна база, която не отговаря на съвременните обществени отношения в областта на преводаческата дейност (това е Правилникът, бел. моя, Р.С.).

Мерки за решаване на проблема: Да се приеме нова нормативна уредба за статута на преводаческата дейност.

Нормативни промени и действия: Приемане на нормативен акт за статута на преводаческата дейност"

 

 

СЛЕДВАТ ОБЯСНЕНИЯ - НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ЧЕТАТ

 

КАКВО МУ Е НА ТОЗИ ПРАВИЛНИК?

Накратко: противоречи на действащата нормативна уредба (Омбудсман, писмо изх. № 3589/19.07.2013 до мен).

 

А сега по-подробно:

 

Когато Правилникът за последен път е изменен (1990 г.), в сила все още е била старата Конституция. Понятието „свободна стопанска инициатива", залегнало в сегашната Конституция, не е съществувало, затова в Правилника е залегнал държавен монопол в лицето на МВнР върху извършването на всички преводи на документи и други книжа в цялата страна: „Чл. 2а (1) Преводите на документите и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи". Това е било вярно преди десетилетия. В МВнР е имало цял отдел „Преводи" с щатни преводачи.

 

В случай, че собствените преводачески ресурси на МВнР се окажели недостатъчни (напомням, че МВнР отдавна вече няма никакви такива!), следващата алинея на същия член от Правилника урежда възможността МВнР да възлага извършването на преводите на фирми, единствено и само на фирми, а не на отделни преводачи:

 

„Чл. 2а (2) Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми." Тази разпоредба елиминира преводачите още на старта и влиза в противоречие с Конституцията. „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност" (Конституция на РБ, чл. 19, ал. 2).

 

През 1990 г. не е имало Агенция по вписванията, където преводачите на свободна практика да могат да се регистрират, за да работят самостоятелно и законно, като издават фактури, без да учредяват търговско дружество (фирма). Затова преводачите са се регистрирали към фирмите за преводи или са учредявали свои. И до ден днешен е така.

 

През 1990 г. България още не е била подписала Хагската конвенция за апостила - една от най-важните международни конвенции в областта на легализирането на документи, в сила за РБ от 30.04.2001 г., затова в Глава втора (Легализации) са описани само такива процедури по легализация на документи, каквито отдавна са отменени от Конвенцията за апостила.

 

През 1990 г. не е имало Търговски закон, затова фирмите за преводи са се учредявали по Указ 56 на др. Тодор Живков. Не е имало и Търговски регистър, затова фирмите за преводи са се регистрирали към МВнР.

 

През 1990 г. не е имало НКИД, който ясно да указва, чрез отделен код, че преводаческата дейност е самостоятелна икономическа дейност (код 74.30 по НКИД-2008), а не част от дейността на МВнР.

 

През 1990 г. не е имало и ЗОП, затова МВнР е възлагало извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, без да обявява обществена поръчка.

 

И до ден днешен МВнР продължава да възлага извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника - без търг. В момента е Възложител на около 650 фирми. Списъкът им е публикуван на сайта на МВнР.

 

В качеството си на Възложител МВнР не заплаща нищо на изпълнителите си, видно от липсата на клаузи за срокове и начини на плащане в договора по чл. 2а, ал.2, приложен линк по-долу. 

 

Договорите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника са фиктивни и напълно излишни. Проблемът е, че няма кой да го каже - от официална трибуна.  

 

КАК ФУНКЦИОНИРАТ ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ФИРМИ 

 

Посредническите фирми за преводи много държат на договора по чл. 2а, ал. 2. Той е най-силното им оръжие в борбата за конкурентоспособност на пазара на преводаческите услуги - по-силно от всякакви сертификати за качество. Ще обясня защо.

 

Понастоящем, за да сключат договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, посредническите фирми (агенциите) внасят в МВнР списъци със заклети преводачи, които работят за тях. Тези т.нар. „техни"  заклети преводачи обикновено не работят на трудов договор в преводаческата агенция, към която са "заклети". А и не са "заклети" само към една агенция. Теоретично, един преводач може да се закълне към стотици агенции, без да работи в нито една от тях - МВнР не поставя никакви изисквания за местоживеене, нито за брой заклевания, нито се интересува кой към кого и как се е „заклел". Обичайна практика е собственикът на една агенция да е „заклет" към няколко други. На свой ред собствениците на другите могат да фигурират като „заклети" в списъка на първия.

 

И така, щом влезе клиент в офиса на дадена агенция и остави материали за превод, мениджърът се свързва с някой от "своите" преводачи от списъка и му изпраща превода по електронен път. Преводачът извършва превода и го връща по съшия път. Преводите на официалните документи след това се разпечатват в офиса на агенцията, където е влязъл клиентът, на бланка на агенцията. Преводачът бива повикан да се яви в агенцията, за да постави подписа си пред мениджъра или пред някой технически сътрудник, а той на свой ред поставя печата на агенцията до подписа на преводача. Предполагам, си давате сметка, че преводаческите агенции не са нотариални кантори, но приемайки безкритично списъците с „техни" преводачи, които не работят на трудов договор в агенциите, МВнР на практика възлага на агенциите за преводи да извършват и нотариална дейност покрай преводаческата.

 

Именно това е най-силната страна на агенциите в момента. И най-незаконосъобразната. Нито един отделен преводач не може да излезе насреща им като конкурент, докато преводаческите агенции функционират като нотариални кантори на черно, оторизирани от МВнР да поставят печатите си върху преводите на заклети преводачи, които са външни подизпълнители, а не техни служители на трудов договор. Много агенции смело предлагат официални преводи на 30-50 езика, без да имат и един квалифициран преводач в офиса си! Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

 

 

 

ЗА МЕН: 

 

От една година водя диалог с държавната администрация по въпроса за остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист.

 

Оптимизмът ми се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега:

 

1. МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

2. Омбудсманът г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. № 3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон.":

 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

3. В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса

http://saveti.government.bg/web/cc_203/1

 В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено, но фактът, че го има, говори, че проблемът вече е осъзнат.

 

4. Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013 до собственика на фирмата, в която работя, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус. Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискват преводачът да е изпратен от фирма с договор или сам да има фирма с договор:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

 

5. В новия Устройствен правилник на МВнР от 2013 г. незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и легализации".  

 

6. В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач

Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)

гр. Варна

 

Мой блог, посветен на преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

В него съм публикувала цялата си кореспонденция с институциите от 30.07.2012 г. досега.

Ако за пръв път чувате, че договорът за извършване на официални преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника е фиктивен, моля, вижте това: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

(нагледен анализ на фиктивния му характер чрез сравнение с подобен типов договор)

 

***** 

 

Писмото е изпратено с копие до КО, МП, Омбудсман на РБ, Пресцентър Президент и медии.

 

Списък на медиите, с копие до които изпратих писмото на 16.09.2013 г.:

 gledam@bnt.bg ; mtzvetanska@bnt.bg ; tv7@tv7.bg ; info@dnes.bg ; office@kanal3.bg ; mminchev@bta.bg ; sofiapostnet@gmail.com ; iapikbg@gmail.com ; petya.shekerletova@Investor.bg ; stela.stoyanova@Investor.bg ; veselina.yordanova@investor.bg ; maria.papazova@investor.bg ; elka.vasileva@Investor.bg ; petya.slavova@Investor.bg ; kristina.gazieva@investor.bg ; vesselin.bozhkov@investor.bg ; vladimir.yordanov@investor.bg ; mediapool@mediapool.bg ; info@bezpartien.com ; veselinova@legalworld.bg ; ralicap@gmail.com ; dtsonev@start.bg ; silnabulgaria@gmail.com ; contact@movebg.com ; business@mediapool.bg ; sbatchvarova@mediapool.bg ; office@mediapool.bg ; info@pravda.bg ; contact@vlastta.com ; office@vlastta.com ; editor@vlastta.com ; adv@vlastta.com ; account@vlastta.com ; office@bgvestnik.eu ; editors@fakti.bg ; glasove.bg@gmail.com ; info@dartsnews.bg ; j.oncheva@dartsnews.bg ; offnews@offnews.bg ; mail@noresharski.com ; info@ournet-group.com ; info@flip.bg ; Georgi Angelov ; dnevnik@dnevnik.bg ; news@blitz.bg ; society@segabg.com ; npetrov@trud.bg ; bgharta2013@gmail.com ; duma_infcenter@abv.bg ; yborisov@duma.bg ; igizdov@duma.bg ; ggeorgiev@duma.bg ; tgeneva@duma.bg ; buch@duma.bg ; radiobulgaria@bnr.bg ; sofia@bnr.bg ; reporteri@trud.bg ; vstoinev@trud.bg
 

Дано някой от тях повдигне въпроса за намесата на МВнР в преводаческия бизнес чрез изискване преводаческите фирми да сключват незаконосъобразен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, който „ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА" (цитатът е от официално писмо изх. № 3589/19.07.2013 г. от г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ - http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html)

 

 


Изпратено по имейл с бутон reply  отговор на писмото на г-жа С. Божикова до МВнР с копие до мен от 28.08.2013, което получих днес, 02.09.2013: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/---28082013.html 

 

ДО Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА

ПРИЕМНА НА МС

 

Отн. 2711/12 от 28.08.2013 г.

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО БОЖИКОВА,

 

Благодаря Ви за писмото, копие от което сте ми изпратили по е-поща днес.Разбирам, че МВнР все още не Ви е изпратило отговор. И на мен не е.

 

Бих искала да Ви напомня, че е достатъчно да поискате отговор от МВнР защо не са изпълнили Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

 

В РМС № 808 пише, че  в срок до 30.11.2012 г. МВнР е трябвало да изпълни своите задължения по Плана, като изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и уреди статута на преводачите.

 

Късно открих  Плана и РМС № 808, затова чак сега Ви моля да потърсите отговорност от МВнР за неизпълнението му - нещо, което би трябвало да сте направили досега и без аз да Ви моля.

 

Може би причината за неизпълнението е, че не е работа на МВнР да се занимава с преводачите? В Устройствения правилник на Външно министерство няма нито дума за преводи.

 

Спомняте ли си, че бях споделила с Вас една идея на 16.01.2013 г.? Идеята беше  МС да отмени Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и да помогне за съставяне на регистър на преводачите. Тогава Вие препратихте писмото ми до МВнР, без да обърнете внимание, че очаквах становище от Вас (Министерски съвет), а не от МВнР. Все още очаквам Вашето становище (становището на Министерски съвет).

 

Ето какво Ви бях писала на 16.01.2013 г:

 

„Благодаря, получих  дълго чаканото становище на МВнР. Не е отговор на въпроса ми от 03.09.2012 г., но напълно разбирам, че МВнР не може да отговори по друг начин, докато не бъде отменен остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите на дирекция „Консулски отношения" в МВнР (пос. изм. 1990 г.)  

 

Във форума на Петицията на преводаческите агенции наскоро имаше изказано мнение, което споделям, че МС би могъл да помогне за настъпване на дългоочакваните промени в преводаческия бранш, като:

- отмени Правилника за легализациите

и

- издаде една Наредба (Постановление? Решение?) за оторизиране на квалифицираните преводачи.

 

 Наредбата (Постановлението / Решението) би могла да гласи, че считано от (дата) МС оторизира преводачите с определена квалификация (може да се използват критериите, дадени на сайта на МВнР в т. 11-13) да извършват официални преводи на документи и сами да заверяват преводите си, за които отговарят по чл. 290, ал. 1 и 2 от НК, с подпис и специален печат/щемпел, носещ техния уникален номер.

 

За целта всички преводачи, имащи необходимата квалификация -  с фирма или без - ще трябва да изпратят заявление до МС за включване в Общ регистър под уникален номер, като приложат следните документи (списък на документите).

                           

За всеки преводач Регистърът би трябвало да съдържа следната информация:

 

-квалификация (какви езици владее, какво образование има)

 

- специализация (ако има напр. познания в областта на медицината, правото, техниката, икономика или др.)

 

-опит (къде е работил като преводач, колко време, какво е превел)

 

-данни за връзка: адрес, мобилен телефон, имейл, website (ако има)

 

-кога е наличен (примерно "наличен целодневно" или "само вечер, след 18 ч.", защото някои преводачи ходят на работа)

 

Идеята МС да оторизира преводачите е мотивирана от факта, че официалните документи излизат далеч извън обсега на МВнР - те касаят и МП (съдебни документи) и въобще всички останали министерства, агенции, служби и пр. държавни органи - всички те издават официални документи за най-различни цели. Немалко от тези най-различни документи имат нужда от заверен превод. Заверен превод (certified translation) в ЕС означава превод, заверен от оторизиран преводач. Сегашната процедура по заверка на превода (преводач + агенция + МВнР) е много сложна, а не дава никаква „възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител преводач или от студенти", както самият Министър Н. Младенов призна пред НС."

 

И досега не ми е ясно защо препратихте това писмо до МВнР. Може би искрено вярвате, че МВнР е „компетентната по поставените въпроси администрация", както сте написали в последното си писмо до тях, копие от което получих днес.

 

Вие заемате отговорна длъжност и би следвате да знаете, че в България няма компетентна администрация по преводаческата дейност.

 

Това, че МВнР сключва без търг фиктивни договори със стотици фирми за преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника, крие списъците с квалифицирани български преводачи и извършва незаконосъобразна заверка на подписите им, ни най-малко не означава, че МВнР е компетентната администрация по преводаческите проблеми.

 

Цялата им криворазбрана компетентност произтича от остарелите разпоредби на един неадекватен вътрешен правилник, кой знае как останал непокътнат през целия т.нар. преход.  

 

Като лице, заемащо отговорна позиция, би следвало да знаете, че Правилникът за легализациите отдавна е влязъл в противоречие с действащото законодателство. За всеки случай ще обясня:

 

Когато Правилникът за последен път е изменен (1990 г.), в сила все още е била старата Конституция. Понятието „свободна икономическа инициатива", залегнало в сегашната Конституция, не е съществувало, затова в Правилника пише, че всички преводи на документи и други книжа в цялата страна се извършват от МВнР (чл. 2а, ал.1). Не е съществувал чл. 19, ал. 1 от Конституцията на РБ: „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност", затова в Правилника пише, че МВнР може да възлага извършването на преводите само на фирми и единствено на фирми, но не и на отделни преводачи  (чл. 2а, ал. 2).

 

През 1990 г. България още не е била подписала Хагската конвенция за апостила - една от най-важните международни конвенции в областта на легализирането на документи, в сила за РБ от 30.04.2001 г., затова в Глава втора (Легализации) са описани само такива процедури по легализация на документи, каквито отдавна са отменени от Конвенцията за апостила.

 

През 1990 г. не е имало Агенция по вписванията, където преводачите на свободна практика да могат да се регистрират, за да работят самостоятелно и законно, като издават фактури, без да учредяват търговско дружество (фирма). Затова преводачите са се регистрирали към фирмите за преводи или са учредявали свои

 

През 1990 г. не е имало Търговски закон, затова фирмите за преводи са се учредявали по Указ 56 на др. Тодор Живков. Не е имало и Търговски регистър, затова фирмите за преводи са се регистрирали към МВнР.

 

През 1990 г. не е имало НКИД, който ясно да указва, чрез отделен код, че преводаческата дейност е самостоятелна икономическа дейност (код 74.30 по НКИД-2008), а не част от дейността на МВнР.

 

През 1990 г. не е имало и ЗОП, затова МВнР е възлагало извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, без да обявява обществена поръчка.

 

И до ден днешен МВнР продължава да възлага извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника - без търг. В момента е Възложител на около 650 фирми. Списъкът им е публикуван на сайта на МВнР.

 

В качеството си на Възложител МВнР не заплаща нищо на изпълнителите си, видно от липсата на клаузи за срокове и начини на плащане в договора по чл. 2а, ал.2, приложен линк по-долу. 

 

Накратко - уредбата на преводаческата дейност е занемарена от много години и в нея са се установили редица незаконосъобразни практики, които няма как да се отстранят, без да се отмени Правилникът.

 

Затова най-учтиво моля МС да бъде така добър:

-  да вземе мерки за отменяне на Правилника;

- да спомогне за съставяне на регистър на преводачите.

 

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1БР. СЪГЛАСНО ТЕКСТА

Договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

(нагледен анализ на фиктивния му характер)

 

 

За мен:

От една година се занимавам с остарялата правна уредба на преводаческата дейност и напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист.

Оптимизмът ми се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега:

-  МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят: http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

Омбудсманът г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. № 3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон.":
 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
 В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изпълни Плана, като изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено, но самият факт, че проблемът е формулиран от МС, е от първостепенна важност.

 -  Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013 до собственика на фирмата, в която работя, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

-  В новия Устройствен правилник на МВнР, който предстои да бъде приет,  незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и легализации".  

 - В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

 

 

 

 

----- Original Message -----
Sent: Monday, September 02, 2013 11:18 AM


Sent by Archimed eDMS - Document Management System

 

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

Получено по имейл като прикачен файл на 02.09.2013.

Оригинал: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/ms_02092013.tif
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12

29-08-2013

                                                                        ДО

                                                                        МИНИСТЕРСТВОТО

                                                                        НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                                        /на наш изх. № 2711/12

                                                                        от 29.07.2013 г./

 

                                                                        КОПИЕ:

                                                                        Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                                        E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            Бихме искали да Ви напомним, че до 29.08.2013 г. в Министерския съвет на Република България не сме получили отговор на наше запитване по преписка № 2711/12 на г-жа Ренета Стоянова, изпратена Ви на 29.07.2013 г.

            Приложено, изпращаме Ви новопостъпили сигнали на гражданката, за да ги имате предвид при изготвянето на Вашето становище.

            Моля за същото в непродължителен срок в качеството Ви на компетентна по поставените въпроси администрация до отдел „Приемна" на Министерския съвет и г-жа Стоянова.

            При положение, че сте отговорили на адресата, моля да ни предоставите копие от писмото, с оглед законосъобразното приключване на преписката.

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ: сигнали - 7 бр.

 

            С уважение,

 

            НАЧАЛНИК НА

            ОТДЕЛ "ПРИЕМНА":        (подпис, не се чете)

                                                            /СОНЯ БОЖИКОВА/

                                    (печат: Министерски съвет, Република България)

 

 

Изготвил: (Подпис, не се чете)

                        /Д. Раянова/

 

 

 

София, бул. "Дондуков" № 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95

 

 

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from September 2013 listed from newest to oldest.

August 2013 is the previous archive.

October 2013 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.