ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

| No Comments | No TrackBacks

Поздравително писмо, изпратено по е-поща до около 250 преводачи и собственици на преводачески фирми с копие до официални институции:

 

До: Колеги преводачи и собственици на преводачески фирми и агенции

Копие до: Официални лица и институции

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

 

Преди всичко бих искала да поздравя всички колеги с прекрасния професионален празник - Деня на преводача, 30-ти септември, като Ви пожелая нови успехи в благородната и творческа професия на преводача, изключително ценна за всички браншове на икономиката и обществено-политическия живот, при това не само на територията на нашата страна, но и далеч извън нея!

 

Както може би знаете, от една година преводаческият сектор се намира в период на важни реформи. Разработва се нова нормативна уредба на преводаческата дейност, тъй като сегашната, доколкото съществува такава, е много остаряла и незаконосъобразна. Извършването и заверката на официалните преводи ще бъде приведено в съответствие с европейските практики. Ще бъде съставен официален Регистър на правоспособните заклети преводачи - това са преводачите, които имат собствен печат с уникален номер от официалния регистър и самостоятелно заверяват извършените от тях преводи, без посредничеството на агенции.

 

Дейността на агенциите за преводи също ще бъде приведена в в съответствие с европейските практики. Сключването на договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите ще бъде прекратено като излишна административна тежест. Правилникът ще бъде отменен, тъй като не е изменян повече от 22 години и отдавна е влязъл в противоречие с действащото законодателство.

 

Да си пожелаем нови, европейски професионални успехи, уважаеми колеги!

 

За Ваше сведение, като преводачи или собственици на агенции за преводи и легализации, Ви изпращам линк към статията Разликата между "превод, заверен от заклет преводач" и "нотариално заверен превод": http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/post-80.html  Автор: Дейвид Уоринър (David Warriner). Оригиналът на статията (на английски език) е публикуван на адрес: http://bctranslator.wordpress.com/2012/07/24/the-difference-between-certified-and-notarized-translations/

 

Рени Стоянова

http://rennie.blog.bg/

 

ЗА МЕН:

Професионален преводач съм. Работя на трудов договор във фирма за преводи - гр. Варна. Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология).

От една година заедно със собственика на фирмата, в която работя, се занимаваме с въпроса за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България.  Напълно съзнаваме, че е много трудно, но сме оптимисти.

 

Оптимизмът ни се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега:

 

1. Получихме три официални становища против Правилника за легализациите:

- от МВнР, официално писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.: Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения":

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

 - от Министерски съвет на РБ, официално писмо № 2711/28.03.2013 г.: "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

 

- от Омбудсмана на РБ г-н К. Пенчев, официално писмо изх. № 3589/19.07.2013: Правилникът за легализациите "противоречи на

действащата нормативна уредба".

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

2. Получихме и три становища против заверката на подписа на преводача от страна на МВнР:

- от МВнР, официално писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена":

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

- от Министерски съвет на РБ, официално писмо № 2711/28.03.2013 г.: 

"Съобразно Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариусите."

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

 

- от Омбудсманът на РБ г-н К. Пенчев, официално писмо изх. № 3589/19.07.2013: „Необходимо е статутът на преводачите да бъде уреден със закон." Това означава преводачите да бъдат включени в официален регистър, да имат печат и сами да заверяват официалните преводите, които извършват, както е в ЕС и по цял свят, а МВнР да престане да сключва фиктивни договори с агенциите за преводи по чл. 2а, ал. 2 от незаконосъобразния Правилник за легализациите, с който „договор" уж им възлага извършването на официални преводи - такава практика няма нито ЕС, нито по света.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

Ако за пръв път чувате, че договорът за извършване на официални преводи между МВнР и стотици агенции за преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите е фиктивен, тук е обяснено по достъпен начин: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

Накратко - договорът е за възлагане на работа (извършване на официални преводи), но липсват клаузи за заплащане от страна на възложителя. Поради дългогодишно недоразумение договорът се счита за лиценз / оторизация от страна на МВнР, но е просто един незаконосъобразен договор. Преводаческата дейност не подлежи на лицензиране по действащото българско законодателство. 

 

3. В интернет е публикувано изказване на бившия външен министър пред народните представители от 41-вото НС, 363-то пленарно заседание на НС, 15.06.2012 г., в което между другото г-н Николай Младенов признава, че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват:

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

Цитатът е от стенограмата на 363-то ПЗ на 41-вото НС, 15.06.2012 г.: http://www.mfa.government.bg/uploads/files/15par_dimitrov.pdf

Цялата стенограма на 363-то ПЗ на 41-вото НС, 15.06.2012 г.: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

4. В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите. Решението не е изпълнено, но фактът, че го има, говори, че проблемът вече е осъзнат.
Планът за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса е публикуван на адрес:
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657

5. Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус. Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискват преводачът да е изпратен от фирма с договор или сам да има фирма с договор: http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

6. В новия Устройствен правилник на МВнР от 2013 г. незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и
легализации".

7.
В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

8. На 02.09.2013 г. Министър Вигенин направи изявление, че "МВнР инициира създаването на междуведомствена работна група, която да изготви проект на закон, съдържащ регламентация на статута на преводачите, условията за упражняването на професията им и отговорностите на институциите". Очакваме министър Вигенин да направи и изявление, че МВнР прекратява сключването на договори с фирми за преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, а самият Правилник се отменя, тъй като противоречи на съвременното българско и европейско законодателство.
http://www.mfa.bg/bg/events/73/11/2133/index.html

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/354

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on September 30, 2013 12:54 PM.

Разликата между "превод, заверен от заклет преводач" и "нотариално заверен превод" was the previous entry in this blog.

От Прокурор Г. Георгиев, ВАП, 25.09.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.