Отговор от Омбудсмана изх. № 3589, 19.07.2013

| No Comments | No TrackBacks

Получен на 26.07.2013. Оценява последователносто отстояване на исканията ми. Потвърждава, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е  статутът на преводачите да бъде уреден със закон."

Сканиран оригинал на отговора:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/07/26/ombudsman_1.jpg

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/07/26/ombudsman_2.jpg

 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

            ОМБУДСМАН

ИЗХ. № 3589/19.07.13 г.]

ДО                                                     

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА                    

ул. "Георги Бакалов", бл. 17, вх. 7,        

ет. 1, ап. 80                                       

9000 гр. Варна                                             

 

Относно: Жалба № П1-Ж 3589/03.06.2013 до омбудсмана на Република България

 

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

          В писмото си до омбудсмана настоявате да изразя публично своето мнение относно нормативната уредба на официалните преводи. Настоявате и да се обърна към Върховна административна прокуратура във връзка с липсата на отговор на Ваш сигнал за незаконно събиране на такси за заверка на официален превод, подаден на 20 март 2013 г.

          Като оценявам последователното отстояване на исканията Ви, бих искал да Ви уведомя следното.

          До омбудсмана се получиха редица жалба във връзка с различни аспекти на уредбата на официалните преводи. Многократно се обърнах към министъра на външните работи, като отправих настойчива препоръка да се актуализира нормативната уредба на официалните преводи (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г.). Споделих и тенденциите и практиката в Европейския съюз относно регулиране на професията преводач.

          Министерство на външните работи споделя необходимостта от промяна на нормативната уредба и ме информира, че в периода 2006 - 2008 г. е била сформирана междуведомствена група с представители на Министерство на външните работи (МВнР), Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката и Министерство на държавната администрация и държавната реформа именно с такава цел. Междуведомствената група установява, че цитираният по-горе Правилник противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и/или допълван; необходимо е статутът на преводачите да бъде уреден със закон.

          Омбудсманът не разполага със законодателна инициатива и уредбата на официалните преводи е извън неговите правомощия. Големият брой жалби, които получих във връзка с тази уредба, сигнализира за сериозен проблем, който следва да намери своето компетентно законодателно решение, със съдействието и експертизата на професионалните организации на преводачи.

          Разбираемо пълноправното членство на България в Европейския съюз и интеграционната динамика в ЕС, както и общите процеси на глобализация засилват необходимостта от осигуряване на качествени официални преводи, не на последно място поради съществените правни и имуществени интереси, които се гарантират чрез различни документи и които биха могли да бъдат сериозно засегнати от некачествени преводи. Именно поради причина настоях Министерство на външните работи да предприеме адекватни решения за преодоляване на тези проблеми. В държавите-членки на Европейския съюз тези въпроси са разрешени по различен начин, но вече протичат дискусии за регламентация на професията на преводач подобно на регулираните професии в Европейския съюз с цел унифициране на преводаческите услуги, гарантиране качеството на преводите и улесняване на мобилността на преводачите в обединеното европейско пространство (вж. Доклад относно статута на професията на преводач в Европейския съюз, публикуван през юли 2012 г.').

          Спешни мерки са необходими не на последно място и във връзка с Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство, която трябва да се транспонира в националните законодателства на държавите-членки на Европейския съюз до 27 октомври 2013 г. Член 5 от Директивата, например, указва на държавите- членки да съставят регистър на независими устни и писмени преводачи, за да се насърчи адекватността на устния и писмения превод. В чл. 2, ал. 8 и чл. 3, ал. 9 се въвежда изискване за качеството съответно на устния и писмения превод, за да се гарантира справедливо производство и правото на заподозрените лица или обвиняемите на защита.

          Надявам се компетентните органи да предприемат необходимите мерки, за да гарантират съответствие с европейското законодателство и да уредят нормативно въпросите, свързани с официалните преводи по един адекватен и непротиворечив начин.

          Що се отнася до втория повдигнат от Вас въпрос, отправих запитване до Върховна административна прокуратура относно подадения от Вас сигнал и липсата на отговор, Това Ви оплакване е заведено като жалба № 4269 от 5 юли 2013 г. и отговор ще получите след като бъде приключена проверката.

 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ -          

ОМБУДСМАН                     

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    

(Печат: Република България, Омбудсман, Администрация)         (Подпис - не се чете)

_______________________________

' Пълният текст на доклада е достъпен на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/translation_profession_en.pdf

 

 

 

София 1202, ул. „Джордж Вашингтон" № 22; тел.: 02/980 95 10; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/322

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 26, 2013 5:40 PM.

ПРИМЕРЕН БЪДЕЩ ЗАКОН ЗА ПРЕВОДАЧА - Придобиване на правоспособност was the previous entry in this blog.

Разговор с Пресцентър на БТА, 29.07.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.