November 2015 Archives

Обяснявам, че МВнР обещават нов нормативен акт още от 2001 г. и настоявам отдел "Надзор за законност" да си свърши работата.

ДО: Г-ЖА АСЯ ПЕТРОВА, ЗАМ. ГЛАВЕН ПРОКУРОР, ВАП

КОПИЕ ДО: ПРБ, ВСС, МП, МС и НС

OT: РЕНЕТА Т. СТОЯНОВА

ЕГН **********

гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600

Моб. тел.: 0888 60 90 72


Отн. Становище на пр. Беремска, пр. №708/2012 на ВАП (приложено)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,


Във връзка с Ваш отговор до мен от 28.10.2015, пр. №708/2012, към който сте приложили становище на прокурор Беремска от 23.10.2015, пр. №708/2012, изпратено до г-жа Малина Ачкаканова, зав. отдел "Надзор за законност" във ВАП, Ви уведомявам, че пр. Беремска се е заблудила, като е написала, че се работи по нов нормативен акт. МВнР обещават такъв още от 2001 г., но все още са до под кривата круша. Обяснението защо са до никъде е съвсем просто - преводачеката дейност е извън функционалната им компетентност (вж. Устройствен правилник на МВнР, наличен онлайн).

Най-близо до целта са били по времето, когато г-н Калфин е бил външен министър, но и тогава нищо не е станало. (вж. моя статия "Дежа вю - вълнения и опити за реформи преди години", налична онлайн).

Опитите им постоянно се провалят. И последният пак се е провалил. Вижте какво са писали до МС на 21.05.2015 г. (това пр. Беремска не го знае, а ако го знае, значи го прикрива):

Законопроектът бе представен на Нотариалната камара, Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията. Впоследствие Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията представиха писмени бележки по законопроекта, в които изразиха отрицателни становища по предложенията на Министерството на външните работи.

При това състояние се налага промяна в досегашните действия на Министерството на външните работи, като понастоящем изработваме нов законопроект свързан със спецификата на консулската дейност, където ще бъде регламентиран и статута на преводача и преводаческата дейност."


Не знам кои експерти работят по въпроса, но явно силно се затрудняват с поставената им задача. А пък идеята да регламентират статута на преводача и преводаческата дейност в закон, касаещ консулската дейност, беше изпробвана преди две години с плачевен резултат (вж. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С МС, МВнР, ВАП и НС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА ЗА КОНСУЛСКИ ЗАКОН - ОТ 16.01.2012 ДО 03.10.2013, налична онлайн). Обяснението защо резултатът беше плачевен е съвсем просто - преводаческата дейност няма нищо общо с консулската (вж. Виенска конвенция за консулските отношения, в сила за България от 1989, налична онлайн).

ИСКАНЕ


1. Отдел „Надзор за законност" да си свърши работата с цел:


а) отмяна или забрана на вехтия псевдо правилник от 1958, висящ извън всякакви закони;

б) отмяна на всички досегашни прокурорски актове за отказ от намеса по реда на надзора за законност по пр. № 708/2012 и пр. № 457/2013;

в) прекратяване на сключените фиктивни (привидни, фалшиви) договори по чл. 2а от "правилника" между фирми и МВнР и преустановяване сключването на нови такива;

г) сваляне от сайта на МВнР на списъка с т.нар. "оторизирани агенции за преводи" - това са фирми, сключили договор с МВнР по чл. 2а от "правилника";

д) прекратяване практиката по заверка на преводачески подписи в МВнР (пр. Беремска не се е произнесла по този въпрос, а той е важен).


С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВИСОКО ОТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог: http://rennie.blog.bg/ Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com или на адрес softis@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 бр. съгл. текста: Становище на пр. Беремска (неубедително и непълно)*


Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html


***

Становището на пр. Беремска може да се прочете на адрес: http://softisbg.com/rennies_blog/2015/11/---23102015.html

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАTA: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Получено на 30.10.2015 с придружително писмо от зам. главен прокурор Ася Петрова. Пр. Беремска съобщава на нач. отдел "Надзор за законност", че МВнР е инициирало създаване на междуведомствена работна група и е изработен първоначален проект за нов нормативен акт. Писмото е в отговор на моето писмо до Адм. р-л на ВАП от 23.09.2015: http://softisbg.com/rennies_blog/2015/09/-23092015.html

Сканиран оригинал


ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Отдел „Надзор за законност"


Пр. пр. № 708/2012г. - 02

София. 23.10.2015 г.

/Моля. цитирайте при кореспонденция/


ДО МАЛИНА АЧКАКАНОВА

завеждащ отдел

«Надзор за законност»

във Върховна административна

прокуратураСТАНОВИЩЕС резолюция на Ася Петрова - заместник на главния прокурор при ВАП от 19.10.2015г. са обединени прекратените пр. №708/2012г. и пр.№457/2013 г. на ВАП в една преписка с №708/2012г. на ВАП.

След запознаване с материалите по пр.№708/2012г., съдържаща и пр.№457/2013г. на ВАП, установих, че по двете преписки, които са с различен предмет, има писма от Ренета Стоянова от Варна до административния ръководител на ВАП с идентично съдържание. Р.Стоянова иска да бъдат отменени прокурорските актове, с които е отказано извършване на действия по надзора за законност.

Пр.№ 708/2012г. е образувана по копие от писмо на Харалампи Стоянов Стоянов до МВнР във връзка с прекратяване на негов договор с министерството. Предмет на проверката и произнасянето на прокурора по пр.№457/2013г. на ВАП е законосъобразно ли МВнР събира такси по Тарифа №З за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по ЗДТ. Р.Стоянова в идентичната жалба по двете преписки претендира прокуратурата да оспори законосъобразността на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Административният ръководител на ВАП, който е компетентен, не се е произнесъл по същество относно искането на Р.Стоянова за отмяна на резолюциите по пр.№708/2012г. и по пр.№457/2013 г. на ВАП - съответно от 11.12.2012 г. и от 31.7.2013 г. Същевременно, е указал прокурор да се произнесе отново, без да са отменени резолюциите за прекратяване на преписките.

С оглед това, че посочените резолюции, с които са прекратени преписките, не са отменени, следва да се отчетат само твърденията в писмото на Р.Стоянова, че са налице нови обстоятелства - годишният доклад на омбудсмана за 2013г. и решение №964/16.7.2014 г. на Комисията за защита на конкуренцията.

В годишния доклад за 2013г. омбудсманът на Р България изразява становище, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа е остарял и неприложим. Посочено е, че не е съобразен с Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове, както и с двустранни договори за правна помощ. Препоръчва се по целесъобразност да се създаде нов нормативен акт.

Становището на омбудсмана на Р България не съдържа нови факти, сочещи на незаконосъобразност на нормативния акт и основания за оспорване с искане за обявяване на нищожност. С разпоредбата на чл.25 от Правилника изрично е регламентирано приложението му доколкото в сключените спогодби и споразумения с чужди страни не се предвижда друго.

Решение №964/16.7.2014г. на Комисията за защита на конкуренцията съдържа преценка на акта с оглед това, че с него не са уредени редица правоотношения и би могло да се окаже негативно влияние на подпазара на преводи на официални документи и други книжа. Комисията за защита на конкуренцията предлага на органите, които разполагат със законодателна инициатива да изменят или отменят, чл.2а от Правилника и да създадат цялостна правна рамка на преводаческата дейност с оглед принципите на правото и конкуренцията.

Годишният доклад за 2013г. на омбудсмана на Р България с посочените препоръки и Решение №964/16.7.2014г. на Комисията за защита на конкуренцията са актове на съответните органи, издадени в рамките на тяхната компетентност. В двата акта не се съдържат нови факти и обстоятелства релевантни за законността на Правилника. Предвид правомощията на омбудсмана на Р България и Комисията за защита на конкуренцията, регламентирани в Закона за омбудсмана и в Закона за защита на конкуренцията, посочените актове нямат обвързващо действие по отношение на прокуратурата при преценка налице ли са основания за действия по надзора за законност. Препоръките на омбудсмана по чл.19 т.6 от Закона за омбудсмана и становищата на Комисията за защита на конкуренцията по чл.60 ал.1 т.20 вр. чл.8 т.12 от Закона за защита на конкуренцията следва да бъдат разглеждани от държавните органи, в чиято компетентност е създаването на нормативна уредба.

Видно от съдържащото се в преписката писмо изх. №12 ПР-1149/24.1.2014г. на Министерство на външните работи до администрацията на Министерския съвет, министерството е инициирало създаване на междуведомствена работна група и е изработен първоначален проект за нов нормативен акт.

С оглед това, че не е отменена резолюцията от 11.12.2012 г. по пр.№708/2012г., обединена с пр. №457/2013г. на ВАП и посочените от Р.Стоянова актове не представляват нови обстоятелства, не са налага извършване на нова проверка по прекратената пр.№708/2012г. на ВАП и произнасяне относно нови обстоятелства


ПРОКУРОР:

/М. Беремска/София 1062, бул. „Ал Стамболийски" № 18, тел. 02/ 80 05 618, факс 02/ 80 05 676


 


***

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАTA: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html


Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htmPowered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2015 listed from newest to oldest.

October 2015 is the previous archive.

January 2016 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.