October 2015 Archives

От зам.-главен прокурор, 16.10.2015

| No Comments | No TrackBacks

Сканиран оригинал


Днес, 20.10.2015, получих копие от писмо на зам. главен прокурор Ася Петрова до зав. отдел "Надзор за законност" при ВАП. Изисква "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите.  Пише, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали "каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ. Това е хубава новина. Писмото е в отговор на мое писмо от 23.09.2015 до ВАП: http://softisbg.com/rennies_blog/2015/09/-23092015.html


ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР№ 457/2013г.

гр.София,16.10.2015г.ДО

ЗАВЕЖДАЩ ОТДЕЛ

„НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ"

ПРИ ВАПКОПИЕ: РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ГР.ВАРНА,ул."ГЕОРГИ БАКАЛОВ" №17,

вх.7, ет.1, ап.80
УВАЖАЕМА Г-ЖО АЧКАКАНОВА,


Връщам Ви преписка № 457/2013г. по описа на ВАП, за надлежно и мотивирано произнасяне по депозираните на вниманието на прокуратурата многобройни молби, сигнали и жалби от г-жа Стоянова, съдържащи твърдения за наличие на основания за упражняване на правомощията на прокуратурата по оспорване на законосъобразността на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други съдебни книжа, приет с ПМС № 184/1958г.

Следва да се отбележи, че резолюцията от 31.07.2013г. за прекратяване на преписка № 457/2013г. на прокурор при отдел „Надзор за законност" при ВАП, както и писмо от 25.09.2013г. под същия номер, не съдържат каквито и да било доводи и правни аргументи, обосноваващи позицията за отказ да се предприемат действия по оспорване на горецитирания подзаконов нормативен акт.

Моля, да бъда своевременно уведомена за предприетите действия.


ПРИЛОЖЕНИЕ: по текста.
АСЯ ПЕТРОВА

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ

ПРОКУРОР ПРИ ВАП

(Подпис, не се чете)

(Печат: Върховна административна прокуратура, Република България)
1062, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 18, тел. 02/92 19 771, факс: 02/94 04 276, e-mail: office_petrova@prb.bg***

Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.htmlБлог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htmPowered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from October 2015 listed from newest to oldest.

September 2015 is the previous archive.

November 2015 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.