От зам.-главен прокурор, 16.10.2015

| No Comments | No TrackBacks

Сканиран оригинал


Днес, 20.10.2015, получих копие от писмо на зам. главен прокурор Ася Петрова до зав. отдел "Надзор за законност" при ВАП. Изисква "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите.  Пише, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали "каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ. Това е хубава новина. Писмото е в отговор на мое писмо от 23.09.2015 до ВАП: http://softisbg.com/rennies_blog/2015/09/-23092015.html


ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР№ 457/2013г.

гр.София,16.10.2015г.ДО

ЗАВЕЖДАЩ ОТДЕЛ

„НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ"

ПРИ ВАПКОПИЕ: РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ГР.ВАРНА,ул."ГЕОРГИ БАКАЛОВ" №17,

вх.7, ет.1, ап.80
УВАЖАЕМА Г-ЖО АЧКАКАНОВА,


Връщам Ви преписка № 457/2013г. по описа на ВАП, за надлежно и мотивирано произнасяне по депозираните на вниманието на прокуратурата многобройни молби, сигнали и жалби от г-жа Стоянова, съдържащи твърдения за наличие на основания за упражняване на правомощията на прокуратурата по оспорване на законосъобразността на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други съдебни книжа, приет с ПМС № 184/1958г.

Следва да се отбележи, че резолюцията от 31.07.2013г. за прекратяване на преписка № 457/2013г. на прокурор при отдел „Надзор за законност" при ВАП, както и писмо от 25.09.2013г. под същия номер, не съдържат каквито и да било доводи и правни аргументи, обосноваващи позицията за отказ да се предприемат действия по оспорване на горецитирания подзаконов нормативен акт.

Моля, да бъда своевременно уведомена за предприетите действия.


ПРИЛОЖЕНИЕ: по текста.
АСЯ ПЕТРОВА

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ

ПРОКУРОР ПРИ ВАП

(Подпис, не се чете)

(Печат: Върховна административна прокуратура, Република България)
1062, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 18, тел. 02/92 19 771, факс: 02/94 04 276, e-mail: office_petrova@prb.bg***

Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.htmlБлог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htmNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/622

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on October 20, 2015 3:26 PM.

До ВАП, 23.09.2015 was the previous entry in this blog.

От ВАП - Становище на пр. Беремска, 23.10.2015 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.