ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАTA - ОТ 20.03.2013 ДО 17.03.2018

| No Comments | No TrackBacks

20.03.2013 - До Върховна административна прокуратура с копие до Министерски съвет и Президентството. Помолих за намеса с цел прекратяване събирането на отменената още преди години такса "заверка на подписа на преводача".
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/-20032013.html

18.05.2013 - Напомнящо писмо, че очаквам отговор на писмото от 20.03.2013. Уведомих ги за писмото, в което МВнР признават, че т. нар. заверка на подписа на преводача в МВнР е незаконосъобразна.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/05/---18052013.html

24.06.2013 - Напомнящо писмо, че очаквам отговор на писмото от 20.03.2013. Споменах за фиктивния договор. Изпратих го още няколко пъти.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-20032013-24062013.html

 

12.07.2013 - Сигнал до ВАП от е-бланката на Прокуратура на РБ във връзка с обаждане на служителка от деловодството на ВАП. Уведомих ги наведнъж и за фиктивните договори, и за неадекватния Правилник, и за незаконните заверки на преводачески подписи и за събирането на отменената такса за "заверка на подписа на преводача".
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013-1.html

 (за този сигнал от ВАП твърдят, че не са го получили, бел. моя, 12.02.2014)

31.07.2013 - Резолюция от ВАП
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-31072013.html

Това е отговор на сигнала ми от 20.03.2013. За да го получа, се наложи да моля Омбудсмана за съдействие, защото от ВАП твърдяха, че не са получили никакъв сигнал от мен. Резолюцията е подписана от Прокурор Г. Георгиев. Като се позовава на разпоредбите на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990, прокурорът убедено твърди, че „дейността по заверка на подписа /включително и на лицето извършило превода/ от органите на МВнР е част от дейността по легализация на документа, регламентирана е в Глава II от правилника", а преводачите са "служители" на агенциите за преводи.

 

28.08.2013 - Отговор на  Резолюция вх. № 457/2013 г.-II / 31.07.2013 г.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-4572013--ii-31072013-28082013.html
Написах, че Правилникът трябва да се отмени, а не да се цитира и обясних защо. После направих анализ на грешките, допуснати в Резолюцията и довели до неправилно заключение, че няма данни за намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност.

 

25.09.2013 - От Прокурор Г. Георгиев, ВАП,
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-25092013.html
Не вижда причини да променя позицията си.

 

03.10.2013 - До Прокурор Георгиев, ВАП
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-03102013.html
Моля го да размисли и да уведоми Главния прокурор

07.10.2013 - От Прокурор Г. Георгиев
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-07102013-1.html
Г. Георгиев за пореден път ме уведомява, че според него не са налице основания за предприемане на мерки по реда на надзора за законност и ме съветва сама да оспоря Правилника на основание чл. 186, ал. 1 от АПК.

 


11.10.2013 - До Прокурор Г. Георгиев
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-11102013.html
Благодаря за отговора и обяснявам защо не мога да се възползвам от идеята да оспорвам Правилника на основание  чл. 186, ал. 1 от АПК.

 

Две писма с идентично съдържание до двама прокурори, изпратени с копие до български и европейски институции (в началото има кратко резюме на английски език):

До Прокурор М. Лекова, 11.02.2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-11022014.html
До Прокурор Н. Марков, 11.02.2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-11022014-1.html

Споделям с тях проблема с правилника за легализациите и договорите по него. Прилагам материали за справка - становища на български институции и на Комисията по петициите към Европейския парламент. Моля ги да предадат на когото трябва, за да се предприемат мерки по реда на надзора за законност.  

Abstract: For years, the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs has been concluding fictitious contracts with private translation agencies on the grounds of art. 2a, para. 2 of some very old, unlawful rules on legalization, certification and translation of documents, which have no legal reason to exist and yet are omnipresent in the Bulgarian legislation, which they are at flagrant variance with. These preposterous rules have been turned into a sort of cult - above all Bulgarian acts, above the Constitution of Bulgaria, above the international Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents. The contract under  ar. 2a, para 2 of them is wrongly regarded as authorization of translation agencies (intermediaries, and NOT translators) for certified translation of documents. The Bulgarian Prosecutor's Office is kindly asked to take measures so that primacy of Law should be restored.

17.03.2014 - До Прокуратурата

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-17032014.html

Вече се изясни, че т.нар. правилник за легализациите е незаконосъобразен, противоречи на действащото законодателство и не е основан на нормативен акт от по-висока степен.  Въпросът е защо още не е отменен и кой  може да го отмени? Моля Прокуратурата да изпълни задължението си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА.

01.09.2014 - До Прокуратура на РБ

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/09/post-112.html

Попитах ги дали са чели доклада на Омбудсмана за 2013 и не мислят ли, че е време да се самосезират.

23.10.2014 - До г-жа Колева от ПРБ с копие до Комисия по правните въпроси към ЕП

Уведомление за грешки в обществена поръчка за извършване на преводи за Прокуратурата на РБ

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/10/---14.html

 

03.04.2015 До прокурор Николай Павлов от РП-Варна

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/---03042015.html

Извика ме на разговор по преводаческите проблеми. Помолих го да уведоми органа, овластен да отмени Правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990. Като прокурор, той е представител на държавен орган и е длъжен да го направи съгл. чл. 16 ал. 1 от ЗНА:

Чл. 16. (1) [от ЗНА] Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен.

 

03.04.2015 До ВАП

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-03042015.html

Обща молба с шефа да отменят Правилника.

08.04.2015 От ВАП

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-08042015.html

Отказ. Вече било имало произнасяния с "Резолюция по пр.пр.№ 708/2012г. от 11.12.2012г. на прокурор Георги Камбуров, резолюция от 07.08.2013г, на прокурор М.Беремска, резолюция от 04.10.2013г. на прокурор М.Беремска и резолюция от 06.02.2014г. на пр-р М.Беремска, с които е отказано предприемане на действия от ВАП по реда на надзора за законност. Копия от резолюциите са били изпратени на г-н Харалампи Стоянов." Да, ама всички тези произнасяния са отпреди Годишния доклад на Омбудсмана и Решението на КЗК.

09.04.2015 Постановление на прокурор Н. Павлов от Варненската районна прокуратура

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-09042015.html

Отказ.

 

28.05.2015 До пр. Павлов от РП-Варна

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-28052015.html

Пак го моля за същото. Леко втвърдявам тона.

24.08.2015 До Варненска окръжна прокуратура

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-24082015.html

Молба за проверка

24.08.2015 До ВАП

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-24082015-1.html

Молба за информация по две преписки, свързани с преводаческите проблеми. 

30.08.2015 До ВАП

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-30082015.html

Веднага след писмото ми от 24.08.2015 информацията за преписка 708/2012 г. се промени. Съответно, изпратих ново запитване за информация по двете преписки, като добавих и молба за приложение на чл. 16 от ЗНА. 

15.09.2015 - От ВАП, пр. Р. Бончева
http://softisbg.com/rennies_blog/2015/09/-15092015.html
Отново отказ. Пр. Рая Бончева твърди, че не са налице нови обстоятелства, като се позовава на писмото от пр. Георгиев от 08.04.2015, в което той се позовава на прокурорски произнасяния от периода дек. 2012 - февр. 2014, а пък новите обстоятелства се появиха след това - през април и юли 2014.

 

23.09.2015 - До ВАП

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/09/-23092015.html

Възражения и искания по пр. № 708/2012 и № 457/2013

 

16.10.2015 От зам.-главен прокурор

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/10/---16102015.html

Зам. главен прокурор Ася Петрова изисква от зав. отдел "Надзор за законност" при ВАП "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите.  Пише, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали "каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ. 

23.10.2015 От ВАП - Становище на пр. Беремска
http://softisbg.com/rennies_blog/2015/11/---23102015.html
Пр. Беремска съобщава на нач. отдел "Надзор за законност", че МВнР е инициирало създаване на междуведомствена работна група и е изработен първоначален проект за нов нормативен акт.

04.11.2015 До зам. главен пр. Ася Петрова - ВАП
http://softisbg.com/rennies_blog/2015/11/---04112015.html
Обяснявам, че МВнР обещават нов нормативен акт още от 2001 г. и настоявам отдел "Надзор за законност" да си свърши работата.

10.12.2015 До ВАП
http://softisbg.com/rennies_blog/2016/01/-10122015.html
Напомням,че очаквам отговор.

14.12.2015 От зам. гл. прокурор Ася Петрова
http://softisbg.com/rennies_blog/2016/01/-14122015.html
Твърди, че не са налице основания за отмяна на прокурорския акт, с който е прекратена преписката.


22.12.2015 Въпрос до г-жа Ася Петрова, зам. гл. прокуро
http://softisbg.com/rennies_blog/2016/01/---22122015.html
Питам кой е прокурорският акт, с който е прекратена преписката, за да го обжалвам.

19.01.2016 - Напомняне до ВАП, че очаквам отговор на въпроса от 22.12.2015
http://softisbg.com/rennies_blog/2016/01/---19012016.html

19.01.2016 - Отговор от ВАП
http://softisbg.com/rennies_blog/2016/01/---19012016-1.html
Неудовлетворителен.

22.01.2016 - До ВАП
http://softisbg.com/rennies_blog/2016/01/---22012016.html
Уведомявам пр. Ася Петрова, че отговорът й е неудовлетворителен и обяснявам защо.

13.03.2016 - ДО ВАП

Уведомявам ги за ново обстоятелство по преписка 708/2012. То е, че с устна договорка фирмите за преводи, сключили договор с МВнР по чл. 2а от Правилника, възлагат на МВнР извършване на услугата "заверка на подписа на преводача" срещу заплащане. В действителност това обстоятелство е ново само за прокурорската преписка, иначе проблемът е много стар. Напомням отново и за редица други стари, дългогодишни проблеми с т.нар. нормативна уредба на преводаческата дейност, каквато всъщност не съществува. Моля ги да обърнат внимание поне на проблема с неприсъственото заверяване на подписите на преводачите.

http://softisbg.com/rennies_blog/2016/03/-13032016.html

16.03.2016 От ВАП

http://softisbg.com/rennies_blog/2016/03/-16032016.html

Пореден отказ. Според пр. Беремска, уговорката не била устна, защото таксата се била събирала по Тарифа №3.

24.03.2016 До ВАП

http://softisbg.com/rennies_blog/2016/03/-24032016.html

Отговарям на пр. Беремска и съобщавам за 2-ро ново обстоятелство. Второто ново обстоятелство е, че с договора МВнР възлага не само преводи на документи, легализирани по реда на глава втора от правилника, но и преводи на документи, освободени от легализация по силата на международни или двустранни договори.

25.03.2016 От ВАП
http://softisbg.com/rennies_blog/2016/04/-25032016.html
Пр. Беремска от ВАП светкавично отговаря на мое писмо от 24.03.2016,
като постановява отказ - немотивиран. На мен отговорът й ми звучи като капризно потропване с краче на разглезено малко дете: "Няма пък, няма!"  
 

08.04.2016 До ВАП с копие до в. "Сега"
http://softisbg.com/rennies_blog/2016/04/-08042016.html
Използвам случая, че в. "Сега" публикува статия за незаконните общински такси, за да напомня, че и таксата за заверка на подписа на преводача е незаконна.

08.06.2016 До ВАП с копие до в. "Сега" и Гл. прокурор

Напомням, че очаквам отговор от 08.04.2016. Добавям и малко "разсъждения", както обичат да казват прокурорите.

http://softisbg.com/rennies_blog/2016/06/pismo-do-vap-08062016.html

 

24.06.2016 От пр. Ангелов, ВАП
http://softisbg.com/rennies_blog/2016/07/24062016.html
Още един върховен прокурор се изказва неподготвен.


11.07.2016 До пр. Ангелов от ВАП
http://softisbg.com/rennies_blog/2016/07/11072016.html
Уважаеми г-н Ангелов, съображенията Ви са правно неграмотни.

20.01.2017 До ВАП: http://softisbg.com/rennies_blog/20012017.html Препратих им едно старо писмо от 2015, на което ЗГП Ася Петрова беше дала обнадеждаващ  отговор, но измина повече от година, без нищо да се случи и така въпросът за незаконната регулация на преводаческата дейност от МВнР остава нерешен вече пета година. 

 -

След писмото от 20.01.2017 преписка 708/12 беше извадена от архив и разпределена зарешаване.

Проверка на 02.02.2017: Преписката се решава от 01.02.2017

Проверка на 06.02.2017: Още се решава от 01.02.2017

Проверка на 10.02.2017: Пак архивирана, без дата (AR)

-

Заради поредното архивиране реших пак да им пиша, но понеже се занимавам и с имотната измама, от която пострада майка ми през 2013 (водя и нейния блог), изминаха цели 10 дена, докато се наканя да седна и да го напиша.

-

20.02.2017 До ВАП  - Измамата с лиценза на агенциите за преводи и легализации

 

15.03.2017 От ВАП Пр. Беремска твърди, че липсват основания за извършване на действия по надзора за законност. Писала го е точно в деня, когато майка ми почина.

 

02.05.2017 До ВАП Отново обяснявам какво не е редно в дейността на МВнР по регулиране на преводаческата дейност и отново моля ВАП да предприеме мерки за прекратяване на незаконосъобразните практики

03.05.2017 От ВАП - Уведомяват ме, че съгл. ЗСВ мога да обжалвам резолюцията от 15.03.2017. Чак сега се сетили наш'те, че всичките им актове подлежат на обжалване ... След пет години кореспонденция и един куп тъпи резолюции! На това народът му вика "Сетила се Мара да се побара"

 

12.05.2017 До пр. Беремска от ВАП На основание чл. 112 от АПК я моля да препрати писмото ми от 02.05.2017 до компетентния орган, като обжалване.

 


16.05.2017 От пр. Беремска, ВАП до ЗГП Ася Петровa  Препраща писмото ми от 02.05.2017 като обжалване, понеже аз съм била настоявала. Подчертава, че поддържа написаното в тъпата си резолюция от 15.03.2017 - деня, в който почина майка ми. Как ли е станала върх. прокурор тази глупачка?

***

16.06.2017 От ВАП Това писмо ("резолюция") представлява пореден некадърен опит на ВАП да оправдаят незаконната дейност на МВнР по преводи и легализации, понеже била съответствала на мухлясалия им правилник от времето на баба ми, последно изменен през 1990 (!). Само 12 дни по-късно, на заседание в МС се взе категорично решение таксата за заверка на подписа на преводача от МВнР да отпадне, наред с много други такси - вж 28.06.2017 Заседание на МС - отменя се таксата за заверка на подписа на преводача

-

29.11.2017 До ВАП с копие до Омбудсман и др. - С това писмо подкрепям написаното от Хари до Омбудсмана (приложено) и моля ВАП да обърне внимание на незаконосъобразното "решение" на въпроса с извършването на официални преводи, обективирано в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.).

-

22.12.2017 От ВАП - "Предвид това, че нормативният акт не е влязъл в сила, липсват основания за извършване на действия по надзора за законност от Върховна административна прокуратура."

-

17.03.2018 До ВАП с копие до др. - Моля ги да дадат  компетентно становище по въпроса за съобразеността със ЗОАРАКСД на "новия" вехт правилник за легализациите, както и да се изкажат по въпроса за информацията на сайта на МВнР за гражданите, по-точно - дезинформацията, която обърква и подвежда гражданите, че все още има някакви "оторизирани" ("лицензирани") агенции.

-


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/283

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 19, 2013 10:19 AM.

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана от 30.07.2012 до 06.02.2018 was the previous entry in this blog.

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С МС ОТ 03.09.2012 г. ДО 30.09.2016 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.