ПИСМО ДО ВАП С КОПИЕ ДО МС И ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ИЗПРАТЕНО НА 20.03.2013

| No Comments | No TrackBacks



Днес изпратих имейл до Върховна административна прокуратура с копие до Министерски съвет и Президентството, с който помолих за отмяна на таксата "заверка на подписа на преводача" , събирана в системата на МВнР у нас и в чужбина.

 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, March 20, 2013 12:58 PM
Subject:МВнР такса "заверка на подписа на преводача"

 

Здравейте,

 

От 4 месеца моля дирекция „Консулски отношения" в МВнР за официален отговор на поставени в края на ноември 2012 г. три конкретни въпроса, два от които касаят събираната държавна такса „заверка на подписа на преводача":

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdf

 

Още не съм получила официален отговор. Вместо това, на 04.03.2013 г. получих отговор от consular@mfa.bg  от името на цялата дирекция без име на конкретен служител, в който се излагат твърдения, които трудно биха могли да се нарекат коректни, сред които и следното:

 

„По отношение таксите, които се събират за заверка подписа на лицето, извършило превода, се прилага разпоредбата на чл. 8 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси."

 

Обаче чл. 8 урежда таксите за удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа, издадени от български и чуждестранни учреждения или от дипломатически или консулски представителства на друга държава, а преводите се извършват от частни агенции за преводи.

 

Частните агенции за преводи български учреждения ли са? Не, разбира се.

 

Въпросната такса е отменена преди няколко години, но продължава да се събира и в България, и в чужбина.

 

Старата Тарифа 3, отм. ДВ бр. 3/2008 г. (тук има такса за заверка на подписа на преводача):

http://im.cablebg.net/clients/t3mvnr00.htm

Таксата е в чл. 16, Раздел IV Такси за легализации на документи и заверка на преводи 

 

Новата Тарифа 3, в сила от 23.04.2009

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/TARIFA3.pdf

Тук вече няма такса за заверка на подписа на преводача.

 

Моля, бихте ли предприели мерки, в рамките на своите компетенции, за прекратяване събирането на тази такса?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

(трите имена, адрес, телефон)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/167

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 20, 2013 2:40 PM.

МОЙ КОМЕНТАР КЪМ СТАТИЯ ЗА ОМБУДСМАНА В "СЕГА" was the previous entry in this blog.

ПИСМО ИЗХ. № 12ПР-1149/21.03.2013 ОТ МВнР ДО МС С КОПИЕ ДО МЕН is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.