МОЙ КОМЕНТАР КЪМ СТАТИЯ ЗА ОМБУДСМАНА В "СЕГА"

| No Comments | No TrackBacks

 

Омбудсманът: Не пренебрегвайте протестите, държавата е болна

http://www.segabg.com/article.php?id=641374#id_4556909

Държавата болна ... и Омбудсманчо легнал болен до нея. Иначе добре хортува
 
от болничния креват, ама е време да оздравява и да се задейства, че
лозето не ще молитва, а мотика ... Като ти пиша, Омбудсмане драги,
че МВнР събира незаконни такси за заверка на подписите на преводачите
от цялата страна, ти какво ми отговаряш, а? Че ти е необходима още
информация, преди да извършиш проверка, така ли? Хм, защо ли си
с
е разбързал толкова да ми пращаш отговор, като още не си събрал
информация, нито си извършил проверка, а? Впрочем информацията
е публично достъпна - Тарифа 3 за държавните такси. Нали си  юридически
грамотен, недей да се чудиш и маеш, а действай!

 

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/19/pismo-do-ombudsmana-s-kopie-do-ms-i-prezidentstvoto-izpraten.1065760


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/166

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 19, 2013 11:54 AM.

ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА С КОПИЕ ДО МС И ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 19.03.13 was the previous entry in this blog.

ПИСМО ДО ВАП С КОПИЕ ДО МС И ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ИЗПРАТЕНО НА 20.03.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.