ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА С КОПИЕ ДО МС И ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 19.03.13

| No Comments | No TrackBacks

Днес изпратих кратко писмо до деловодството на Омбудсмана с копие до Министерски съвет и Президентството. Надявам се да не го заведат като нова жалба и така да си намерят оправдание за  още някой и друг месец бездействие, защото имаме още много работа да вършим заедно. Но първо да си изясним някои недоразумения ...

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 19, 2013 10:36 AM
Subject: отн. 647/11.02.2013

 

Уважаемо Деловодство,

 

С настоящето ви уведомявам, че все още не съм получила изпратения по пощата отговор. Ако ви затруднява молбата ми за повторно изпращане, може ли само да цитирате сигнатурата на отговора, тъй като изпратеното копие не е ясно? Става дума за обозначенията с цифри и букви непосредствено пред номера на жалба 647/11.02.2013 г.

 

Междувременно  прочетох внимателно изпратения по е-поща отговор и установих следното:

 

1. Все още остава нерешен главният въпрос, поставен още в първата ми жалба, заведена на 31.07.2012 г. -  гражданите продължават да са лишени от достъп до надеждна информация за квалифицираните преводачи, които извършват преводи на документи и други книжа в страната. Очаквах и все още очаквам институцията Омбудсман на РБ да предприеме адекватни мерки, в рамките на компетенциите си, за отстраняване на административните пречки пред гражданите.  

 

2. Не става ясно кой текст е заведен като жалба 647/11.02.2013 г. - дали жалбата от 07.11.2012, изпратена от сайта ви чрез електронната бланка, която се беше изгубила някъде, или съдържанието на придружаващия имейл, с който повторно изпратих изгубената жалба (тема "пренебрегнат обществен интерес", 21:59 на 06.02.2013 г. до delovodstvo@ombudsman.bg с копие до НС, priemna@parliament.bg). За да не стават недоразумения, бихте ли ми изпратили текста на втората жалба в точния вид и формат, в който тя е заведена под номер и дата?

 

3. Не става ясно защо ми е изпратен отговор 647/28.02.2013 г., след като заключителните думи са "необходима ми е повече информация и данни, за да предприема проверка". Разбира се, че е необходима повече информация, както и извършване на обстойна проверка, преди да се изпрати отговор, но след като вече е изпратен, как се процедира? Моля, бихте ли ме уведомили дали да очаквам допълнителен отговор след събиране на достатъчно информация и извършване на проверка? И дали мога междувременно да изпратя възражение срещу получения отговор, в смисъл има ли някакви ограничения - определен срок, например, след който вече да не се приемат възражения?

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Р. Стоянова

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/165

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 19, 2013 11:40 AM.

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО МС С КОПИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТСТВОТО was the previous entry in this blog.

МОЙ КОМЕНТАР КЪМ СТАТИЯ ЗА ОМБУДСМАНА В "СЕГА" is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.