НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО МС С КОПИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

| No Comments | No TrackBacks

Току-що изпратих това напомнящо писмо до Министерски съвет. До тях бях писала на 16.01.2012 г. 
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 18, 2013 1:12 PM
Subject:Re: отн. № 2711/12 от 29.01.2013 г

 

Здравейте,


само да попитам дали има някакво движение по № 2711/12 от 29.01.2013 г.? Ставаше дума за отмяната на Правилника за легализациите, заверките и преводите на дирекция "Консулски отношения" в МВнР от 1958 г., посл. изм. 1990, както и за прекратяване на практиката МВнР да сключва фиктивни договори с фирми за преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от същия. Имам предвид сключването на този вид договор:

 

Договор за възлагане на работа (извършване на официални преводи) - без клаузи за срокове и възнаграждения и без обявяване на търг:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/contract_for_translations.pdf

 

Темата никак не е нова.

Статия от 2008 г. за промяна на реда и условията за извършване на официални преводи:http://www.politika.bg/article?id=7410

Решение на Министерския съвет № 808 от 8 октомври 2012 година за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса:
http://www.saveti.government.bg/c/document_library/get_file?p_l_id=14242&folderId=100727&name=DLFE-2220.pdf

И самия План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса:
http://www.saveti.government.bg/c/document_library/get_file?p_l_id=14242&folderId=100727&name=DLFE-2219.pdf

Ето какво пише под № 4 (раздел МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ):

"Наименование на услугата:
Изработване на нова, отговаряща на съвременните условия нормативна уредба, уреждаща статута на преводачите в България и преводаческата дейност

Описание на проблема:
Остаряла нормативна база, която не отговаря на съвременните обществени отношения в областта на преводаческата дейност.

Мерки за решаване на проблема:
Да се приеме нова нормативна уредба за статута на преводаческата дейност.

Нормативни промени и действия:
Приемане на нормативен акт за статута на преводаческата дейност"


Единственото, което може да се добави, е, че едва ли е в компетенциите на МВнР да урежда преводаческата дейност, тъй като преводите на официални документи излизат далеч извън обсега на МВнР и пронизват всички сфери на живота - образование, здравеопазване, вътрешни работи, икономика, политика, култура и пр.

 

Днес получих уверения от МВнР, че те са дали своето становище и мога да очаквам копие от отговора им до МС, но нямам никаква информация от Вас за останалата част на писмото ми, където се предлагаше МС да издаде една Наредба за оторизиране на квалифицираните преводачи. Целият текст на писмото ми до МС от 16.01.2013 г. е наличен тук по-долу.

 

 

С уважение,

 

Р. Стоянова

----- Original Message -----
Sent: Friday, March 15, 2013 3:50 PM
Subject:Re: отн. № 2711/12 от 29.01.2013 г

 
Здравейте,

 

само да попитам дали има някакво движение по №2711/12 от 29.01.2013г.? Ставаше дума за отмяната на Правилника за легализациите, заверките и преводите на дирекция "Консулски отношения" в МВнР от 1958 г., посл. изм. 1990, както и за прекратяване на практиката МВнР да сключва фиктивни договори с фирми за преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от същия. С уважение,

 

 

Р. Стоянова

 

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, January 16, 2013 10:04 PM
Subject: благодаря

 

Здравейте,

 

Благодаря, получих  дълго чаканото становище на МВнР. Не е отговор на въпроса ми от 03.09.2012 г., но напълно разбирам, че МВнР не може да отговори по друг начин, докато не бъде отменен остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите на дирекция „Консулски отношения" в МВнР (пос. изм. 1990 г.)и не бъде съставен нов, само за легализации (без преводи), което вече предложих във връзка с днес публикуваната концепция на Министър Н. Младенов за Закон за консулски услуги на имейл consultations@mfa.bg за предложения на граждани.

 

Във форума на Петицията на преводаческите агенциинаскоро имаше изказано мнение, което споделям, че МС би могъл да помогне за настъпване на дългоочакваните промени в преводаческия бранш, като:

- отмени Правилника за легализациите

и

- издаде една Наредба за оторизиране на квалифицираните преводачи.

 

 

Наредбата би могла да гласи, че считано от (дата) МС оторизира преводачите с определена квалификация (може да се използват критериите, дадени на сайта на МВнРв т. 11-13) да извършват официални преводи на документи и сами да заверяват преводите си, за които отговарят по чл. 290, ал. 1 и 2 от НК, с подпис и специален печат/щемпел, носещ техния уникален номер.

 

За целта всички преводачи, имащи необходимата квалификация -  с фирма или без - ще трябва да изпратят заявление до МС за включване в Общ регистър под уникален номер, като приложат следните документи (списък на документите).

 

За всеки преводач Регистърът би трябвало да съдържа следната информация:

 

-квалификация (какви езици владее, какво образование има)

 

- специализация (ако има напр. познания в областта на медицината, правото, техниката, икономика или др.)

 

-опит (къде е работил като преводач, колко време, какво е превел)

 

-данни за връзка: адрес, мобилен телефон, имейл, website (ако има)

 

-кога е наличен (примерно "наличен целодневно" или "само вечер, след 18 ч.", защото някои преводачи ходят на работа)

 

Идеята МС да оторизира преводачите е мотивирана от факта, че официалните документи излизат далеч извън обсега на МВнР - те касаят и МП (съдебни документи) и въобще всички останали министерства, агенции, служби и пр. държавни органи - всички те издават официални документи за най-различни цели. Немалко от тези най-различни документи имат нужда от заверен превод. Заверен превод (certified translation) в ЕС означава превод, заверен от оторизиран преводач. Сегашната процедура по заверка на превода (преводач + агенция + МВнР) е много сложна, а не дава никаква „възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител преводач или от студенти.", както самият Министър Н. Младенов призна пред НС. В наредбата може да пише, че всеки оторизиран преводач е длъжен да се отзове при повикване от местния съд, а съдилищата ще могат да си подберат съдебни преводачи от Общия регистър, за да отговорят на Европейската директива за осигуряване на безплатен преводач в досъдебното и съдебното производство.  

 

 

Ренета (Рени) Стоянова, преводач на трудов договор в преводаческа фирма „Софтис"

 

 

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, January 16, 2013 4:56 PM

 

 

Sent by Archimed eDMS - Document Management System

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/142

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 18, 2013 12:37 PM.

ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА ЖАЛБА 647/11.02.2013 was the previous entry in this blog.

ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА С КОПИЕ ДО МС И ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 19.03.13 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.