ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА ЖАЛБА 647/11.02.2013

| No Comments | No TrackBacks

Вчера по е-поща се получи пространен отговор от Омбудсмана на РБ. 
Не се хабете да го четете - цялото излияние може да се резюмира така: "Моля, дайте още информация, защото не разполагам с достатъчно".  Ще им дам, разбира се. Само да не стане като с КО, ВАП и Нотариалната камара? На тях собственикът на "Софтис" предложи готови, разработени, правно обосновани  отговори, като ги помоли само да потвърдят, че изводите му са правилни. А те пък взеха, че млъкнаха.
  

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

 

ул. "Георги Бакалов", бл. 17, вх. 7,

ет. 1, ап. 80

9000 гр. Варна

 

Относно: Жалба № III-Ж 647/11.02.2013 до омбудсмана на Република България

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

В писмото си до омбудсмана твърдите, че отговорът па Ваша предишна жалба, заведена под № 3058/31.07.2012 г, няма отношение към въпросите, които сте повдигнали в нея. В свое електронно съобщение от 7 ноември 2012 г. настоявате да получите отговор на поставените в жалба № 3058/2012 въпроси, както и копие от наша кореспонденция до компетентните власти по повдигнатите от Вас въпроси (по аналогия с практика в Министерски съвет, както Вие твърдите). Приканвате също така да се създаде публичен регистър съгласно чл. 21 от Закона за ом6удсмана. На 6 февруари 2013 г. в електронно съобщение искате отговор на жалбата си, подадена на 7 ноември 2012 г., в отговор на което получавате съобщение от отдел „Приемна", че отговор на Ваша жалба № 3058/2012 е изпратен на 2 ноември 2012 г. В реакция на получения от отдел „Приемна" отговор на същия ден изпращате ново електронно съобщение, в което изразявате възмущение, че втората Ви жалба от 7 ноември 2012 г. не е заведена и че няма публичен регистър на администрацията на омбудсмана. Твърдите също така, че Министерство на външните работи (МВнР) незаконно начислява държавни такси за заверка подписа на преводача, които според Вас са отменени, като не давате обаче по-подробна информация или данни (препратка към нормативни документи, практика и др.).

В тази връзка бих искал да Ви уведомя следното.

 

В първата си жалбаот 31 юли 2012 г. твърдите, че непубликуването от страна на МВнР на списък с квалифицирани преводачи в България, а само на списък на фирмите, с които МВнР е сключило договор, затруднява и оскъпява достъпа до преводачески услуги на гражданите. Отправяте и три искания: (1) да изискам от МВнР да публикува регистър на квалифицираните преводачи; (2) да уведомя компетентните органи да проверяват как фирмите изпълняват договора си с МВнР; (3) да изискам от МВнР да актуализира нормативната уредба на официалните преводи, в частност Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г., последно изменян през декември 1990 г.

 

            По повод твърдението Ви за затрудняване и оскъпяване достъпа на граждани до преводачески услуги, следва да имате предвид, че МВнР сключва договори не с всички преводачески агенции, а само с тези, които искат да извършват официални преводи. Както Ви е известно, съгласно действащата нормативна уредба - Правилник за легализациите, заверките и преводите на документни и други книжа - Министерство на външните работи носи отговорност за качеството на преводите и е задължено да създава условия и правила за качествено извършване на преводаческите услуги (чл. 2а от Правилника). Как Министерството на външните работи е преценило да гарантира изпълнението на това свое нормативно установено задължение е изключително дискреция на този орган на изпълнителната власт и омбудсманът няма правомощия да се намесва.

            Конкретно по Вашата жалба през септември 2012 г. отправих молба до МВнР за коментар на предложението да се публикува списък на квалифицираните преводачи; МВнР да сключва договор с преводачите, а не с преводаческите агенции; и да се актуализира нормативната уредба. В своя отговор от октомври 2012 г. дирекция „Консулски отношения" на МВнР разяснява фактическото положение, определено от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Тъй като последния предвижда, че МВнР сключва договори с фирми, а не с преводачи, то това е причината да има публикуван списък с фирми, а не списък с преводачи. Информация за преводач, регистриран към фирма, с която МВнР има сключен договор, се получава при поискване от дирекция „Консулски отношения". Коментар на предложението за осъвременяване на нормативната уредба не беше направен.

            Бих искал също така да Ви информирам, че във връзка с промени в типовия договор за възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа, който МВнР сключва с преводаческите агенции, получих множество жалби и сигнали от преводачески агенции и преводачи. С тези промени от 1 юли 2013 г. се въвеждат някои нови изисквания за преводаческите агенции, които искат да сключат договор с МВнР: задължително сертифициране по стандарта EN 15308, назначаване на най-малко двама филолози на трудов договор и наличие на комуникационно обезпечен и оборудван офис. Тези промени са инициирани в резултат на множество оплаквания за некачествени преводи и целят да осигурят качествена услуга за гражданите, не на последно място поради съществените правни и имуществени интереси, които се гарантират чрез различни документи и които биха могли да бъдат сериозно засегнати от некачествени преводи. Законодателят е свободен в избора си как да регулира една професия и какви изисквания да въведе, за да гарантира едно минимално качество. В това отношение омбудсманът не разполага със законодателна инициатива. Въпреки това, поради силната реакция и множеството предложения, които получих по тези и други свързани въпроси, отправих препоръки до министъра на външните работи да обмисли цялостна реформа на уредбата на заклетите преводачи: осъвременяване на нормативната уредба и обсъждане с представители на професионалните преводачи да се въведе единен регистър на професионалните преводачи, както и унифицирани изпити за достъп до тази професия. Споделих и европейската тенденция в областта на професионалните преводи (Доклад относно статута на професията на преводач в Европейския съюз, публикуван през юли 2012 г.,) [1]където се препоръчва регламентация на европейско ниво на заклетите преводачи; акредитация на европейско ниво на сертифициращите органи, както и на обучителни програми и стандартизирани изпити за преводачи.[2]

 

В последното си електронно съобщение от 6 февруари 2013 г. изразявате между другото възмущение от това, че електронното Ви писмо от 7 ноември 2012 г. не е заведено като втора жалба. В последното Вие не поставяте нови въпроси, а настоявате да получите отговор на жалбата си, заведена под № 3058/2012, тъй като според Вас полученият отговор не кореспондира с поставените от Вас въпроси. Това е и причината писмото Ви от 7 ноември да не бъде заведено като нова жалба, а да бъде прието като запитване относно първата Ви жалба № 3053/2012.

            Повторни жалби не се приемат по принцип - ако касаят един и същи въпрос и гражданите не са доволни от получения отговор, те могат да подадат възражение по същата жалба. Нова жалба се завежда в случаите, когато става дума за различен проблем. Последното Ви електронно съобщение е заведено като нова жалба, тъй като съдържа нови данни (твърдения за незаконно начисляване на държавни такси от страна на МВнР за заверка на официални документи).

 

            По отношение на повдигнатия от Вас въпрос за публичен регистър, разработването на такъв регистър е възложено през ноември 2012 г. и в момента е в процес на вътрешно тестване. Тъй като публичният регистър изисква и смяна на съществуващия вътрешен регистър на цялата институция, процесът е изключително сложен, особено предвид това, че смяната на регистрите трябва да се направи без прекъсване работата на администрацията.

 

            Омбудсманът използва обикновена пощаза комуникация с гражданите. Ако желаете да получите отговора си по електронен път, необходимо е изрично да укажете това. Тогава освен по пощата получавате по електронен път сканиран отговора на омбудсмана.

 

            Ако желаете да получите копие от кореспонденциятамежду мен и компетентни органи, към които съм се обърнал по повод на повдигнатите във Вашата жалба въпроси, съгласно чл. 7, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана необходимо е да поискате такова по реда на Закона за достъп до обществената информация.

 

Във връзка с твърдението Ви, че Министерство на външните работи (МВнР) незаконно начислява държавни такси за заверка подписа на преводача, които според Вас са отменени, необходима ми е повече информация и данни, за да предприема проверка. На страницата на МВнР има публикувани такси и срокове за обработване и предаване на документи (вж.[е-страница на МВнР с таксите, които събират, бел. блогър]) където са упоменати таксите (във вид на държавни таксови марки) за легализиране на български документи за чужбина, удостоверяване легализацията на чуждестранен документи и заверка подписа на преводача.

 

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ -

ОМБУДСМАН

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(подпис, не се чете)

(печат)

 

 

 

 

1. Вж. пълния текст на доклада на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/translation_profession_en.pdf

2 Ibid., стр. 4.

[става дума за споменатия в писмото Доклад относно статута на професията на преводач в Европейския съюз, публикуван през юли 2012 г., бел. блогър]


Предистория:

На 30.07.2012 г. изпратих писмо до Омбудсмана чрез е-бланката на сайта им, в което ги помолих да съдействат за отстраняване на административните пречки пред достъпа на гражданите до информация за квалифицирани преводачи:

ПЪРВО МОЕ ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА НА РБ, ИЗПРАТЕНО НА 30.07.2012 ЧРЕЗ Е-БЛАНКАТА НА САЙТА ИМ

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/pyrvo-moe-pismo-do-ombudsmana-na-rb-izprateno-na-30-07-2012-.1032504

 

 

После 3 месеца чаках, като си запълвах времето с кореспонденция до служителката, която отговаряше за жалбата ми, но епистоларните ми напъни удариха на камък:

МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ОМБУДСМАНА В ПЕРИОДА ОТ ТРИТЕ МЕСЕЦА, ДОКАТО ЧАКАХ ОТГОВОР НА ПЪРВОТО СИ ПИСМО

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/moiata-korespondenciia-s-ombudsmana-v-perioda-ot-trite-mesec.1032509

 

 

В началото на ноември най-после получих отговор, обаче се оказа, че е станала някаква грешка и са ми изпратили копи-пейст от отговора на друга жалба - за правата на преводачите, изпратена от г-жа Илка Енчева ден преди моята. Можеше и да не разбера за грешката, ако г-жа Енчева не беше публикувала във фейсбук ("Преводач ли си?") изпратения до нея отговор 2-3 дни преди и аз да получа същия. 

ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА ПИСМОТО МИ ОТ 30.07.2012, ПОЛУЧЕН НА 04.11.2012

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515

 

 

Съответно уведомих Омбудсмана за станала грешка с жалба чрез е-бланката на сайта им:

ВТОРО МОЕ ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА НА РБ, ИЗПРАТЕНО НА 07.11.2012 ЧРЕЗ Е-БЛАНКАТА НА САЙТА ИМ

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/vtoro-moe-pismo-do-ombudsmana-na-rb-izprateno-na-07-11-2012-.1032522

 

 И зачаках чинно и смирено. Като минаха 3 месеца, им напомних, че очаквам отговор:

ДО ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА - НАПОМНЯНЕ СЛЕД 3 МЕСЕЦА ЧАКАНЕ

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/06/do-priemna-na-ombudsmana-napomniane-sled-3-meseca-chakane.1050401

 

 

Отговориха ми веднага. Оказа се, че пак е станала някаква грешка. Не били получавали никаква жалба на 07.11.2012:

ОТГОВОР ОТ ПРИЕМНАТА НА ОМБУДСМАНА, ПОЛУЧЕН СЪЩИЯ ДЕН, ДНЕС

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/06/otgovor-ot-priemnata-na-ombudsmana-poluchen-syshtiia-den-dne.1050578

 

 Обаче аз разполагах с автоматичната обратна разписка от изгубената жалба (всеки, който изпрати жалба от е-бланката на сайта на Омбудсмана, получава такава - в нея се съдържа не само потвърждение за получена жалба, но и целият й текст, което е много удобно). Без отлагане излях справедливото си възмущение:

ДО ПРИЕМНАТА НА ОМБУДСМАНА С КОПИЕ ДО ДЕЛОВОДСТВОТО ИМ И НС:

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/02/06/do-priemnata-na-ombudsmana-s-kopie-do-delovodstvoto-im-i-ns.1050580

 

 

 

 На 11.02.2013 г. по GSM-a ми се обади някаква служителка от институцията Омбудсман  и обеща, че този път няма да чакам дълго. Каза ми също, че служителка, която се занимавала с първата ми жалба, вече не работела при тях. Благодарих и пак зачаках. Междувременно потърсих на сайта им името на споменатата служителка, която била напуснала. Там си беше - в същия отдел, на същата длъжност.


 

На 27.02.2013в е-пощата си получих автоматично известие, чеписмото, с което напомнях наомбудсмана, че от 3 месеца чакам отговор, е изтрито:

КРАТКОПИСМО ДО ОМБУДСМАНА С КОПИЕ ДО НС ПО ПОВОД ИЗТРИТОПИСМО, ЧЕ ЧАКАМ ОТГОВОР

http://rennie.blog.bg/novini/2013/02/27/kratko-pismo-do-ombudsmana-s-kopie-do-ns-po-povod-iztrito-pi.1058853

 

 

На другия ден получих уверение, че жалбата е приключена- да очаквам отговор. Понеже отговорът нещо се забави, изпратих напомняне:

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/12/napomniashto-pismo-do-ombudsmana.1063340

 

 

На 14.03.13 дойде въпросното писмо, публикувано тук най-горе.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/141

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 15, 2013 10:20 AM.

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО КО С КОПИЕ ДО ВАП was the previous entry in this blog.

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО МС С КОПИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТСТВОТО is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.