НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО КО С КОПИЕ ДО ВАП

| No Comments | No TrackBacks

 С това писмо напомням, че от 3,5 месеца чакам официален отговор на 3 конкретни въпроса. Те сякаш не разбират какво означава официален отговор, хем им обясних - с име, подпис и печат. Може да се изпрати и като прикачен файл към имейл, както правят служителите от Министерски съвет - напълно приемлива, съвременна практика.
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 11, 2013 10:21 PM
Subject: очаквам официален отговор от 3,5 месеца

 
Здравейте,
 
само да напомня, че очаквам официален отговор на три конкретни въпроса, поставени още в края на ноември 2012 г.
 
Справка - тук по-долу.
 
С уважение,
Р. Стоянова
 
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 04, 2013 10:08 PM
Subject: Re:

 

 

Уважаема дирекция "Консулски отношения",

 

Благодаря за изпратения имейл.

 

За съжаление в него липсват изх. номер, име, подпис и печат.

 

Моля, бихте ли ми изпратили официален отговор с изх. номер, име, подпис и печат?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова

 

Прилагам за Ваша справка кратко описание и линк към 4 писма, съдържащи въпроси, на които очаквам официален отговор:

 

1. Мое писмо до г-жа Милена Иванова, изпратено по пощата на 19.11.2012 г., получено при Вас на 21.11.2012 г. съгл. обратната разписка. В него става дума за достъпа до пазените в тайна списъци на квалифицирани преводачи, налични в дирекция „Консулски отношения", които е редно е да бъдат  публично достъпни -  нормална световна практика. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/12/-19112012.html

 

2. Мое е-писмо, изпратено на 21.11.2012 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 22.11.2012 г. съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на основания да се събира такса „заверка на подписа на преводача". Изказах предположение, че преводите, изпращани от частни агенции, се таксуват като документи, издадени от български учреждения - съгласно чл. 8 (1) от Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г. Сега вече ми е известно, че таксата „заверка на подписа на преводача" е отменена още преди няколко години. Била е налична в предишната Тарифа № 3 (чл. 16), отм. ДВ бр. 3/2008 г. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/11/---21112012.html

 

3. Мое е-писмо, изпратено на 30.11.2012 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 03.12. 2012, съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на основания да се заверяват подписите на преводачите в МВнР. Вероятно поради тази липса е била отменена и таксата за такава заверка. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/---30112012.html

 

 

 

From: Consular@mfa.bg

Sent: Monday, March 04, 2013 1:13 PM

 

Уважаема г-жо Стоянова,

 

Във връзка с поставените от вас въпроси, бихме искали да ви уведомим за следното:

Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, урежда реда за заверка и легализация и превод на официални документи, издадени от компетентните български власти и предназначени за чужбина, както и такива издадени от чуждестранни органи, предназначени да се ползват в България.

На основание чл. 2а, ал. 2 Министерството на външните работи, респективно отдел „Консулски" , може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми. Ал.4 на същата разпоредба гласи, че „Лицата, които извършват преводи във фирмите, сключили договор за преводи с Министерството на външните работи, се определят от ръководителите на тези фирми.

Въз основа на цитираните по-горе разпоредби МВнР публикува на официалната интернет страница на ведомството информация за фирмите, с които има сключени договори за възлагане на преводи.

По отношение таксите, които се събират за заверка подписа на лицето, извършило превода, се прилага разпоредбата на чл. 8 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

Задължението за заверка на превод от страна на МВнР, по отношение на официални документи, предназначени за ползване в чужбина и на такива, издадени в чужбина и предназначени за ползване на територията на Република България, произтича от разпоредбите на цитирания по-горе Правилник.

 

С уважение,

Дирекция „Консулски отношения"

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/140

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 12, 2013 11:16 AM.

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО КО С КОПИЕ ДО ВАП was the previous entry in this blog.

ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА ЖАЛБА 647/11.02.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.