МОЕ ПИСМО ДО КО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 21.11.2012 г.

| No Comments | No TrackBacks


----- Original Message -----
From: Rennie Stoyanova
To: Consular@mfa.bg
Sent: Wednesday, November 21, 2012 9:45 PM
Subject: въпрос за чл. 8 (1) от Тарифа 3


Здравейте,

Бихте ли отговорили на един конкретен въпрос? Ето го:

На какво се основава таксата за заверка на подписа на преводача? Предполагам, че на чл. 8 (1) от Тарифа 3. Или греша?

Ще ви бъда много благодарна, ако ми изпратите като прикачен файл официален отговор , т. е. сканиран, на ваша бланка, с номер, дата,  подпис и печат.


С уважение,
Ренета Стоянова, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/121

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on November 21, 2012 8:51 PM.

ПИСМО ДО КО, 21.11.2012 was the previous entry in this blog.

ЕС СТАРТИРА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УВАЖАВАНО ПРОФЕСИОНАЛНО СЪСЛОВИЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.