ПИСМО ДО КО, 21.11.2012

| No Comments | No TrackBacks
Отправих запитване за основанията, на които се събира таксата "заверка на подписа на преводача":
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, November 21, 2012 10:45 PM
Subject: въпрос за чл. 8 (1) от Тарифа 3

Здравейте,
 
Бихте ли отговорили на един конкретен въпрос? Ето го:
 
На какво се основава таксата за заверка на подписа на преводача? Предполагам, че на чл. 8 (1) от Тарифа 3. Или греша?
 
Ще ви бъда много благодарна, ако ми изпратите като прикачен файл официален отговор , т, е. сканиран, на ваша бланка, с номер, дата,  подпис и печат.
 
 
С уважение,
Ренета Стоянова, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи 
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/256

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on November 21, 2012 6:48 PM.

СУПЕР РЕКЛАМЕН КЛИП НА ФИРМА "АРТЕ.ДОК was the previous entry in this blog.

МОЕ ПИСМО ДО КО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 21.11.2012 г. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.