September 2015 Archives

До ВАП, 23.09.2015

| No Comments | No TrackBacks

ДО: АДМ. Р-Л НА ВАП
КОПИЕ ДО: ПРБ, ВСС, МП, МС и НС

OT: РЕНЕТА Т. СТОЯНОВА

ЕГН **********

гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600

Моб. тел.: 0888 60 90 72


Отн. Възражения и искания във връзка с нови обстоятелства по пр. № 708/2012 и № 457/2013 на ВАП

УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ВАП,

Във връзка с писмо до мен от пр. Рая Бончева пр.пр.№ 457/13 г. - II от 15.09.2015 (приложено), с което пр. Бончева отказва намеса по реда на надзора за законност, като се позовава на произнасяне на колегата си пр. Г. Георгиев от 08.04.2015 г. и твърди, че липсват нови обстоятелства, моля за служебна проверка по преписки № 708/2012 г. и № 457/2013, предвид посочени нови обстоятелства - доклад на Омбудсмана и Решение на КЗК.

ВЪЗРАЖЕНИЯ
В цитираното от пр. Р. Бончева писмо на пр. Г. Георгиев от 08.04.2015 (приложено), колегата й също отказва намеса по реда на надзора за законност, като се позова на произнасяния на двама други свои колеги, пр. Г. Камбуров и пр. М. Беремска, по пр. № 708/2012 през периода декември 2012 - февруари 2014 (приложени). Преписка № 708/2012 е образувана чрез самосезиране на ВАП по копие от писмо до МВнР от собственика на фирмата, в която работя.

И двете преписки касаят преводачески проблеми. И с двете се иска, най-общо казано, отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958 г., посл. изм. 1990, поради незаконосъобразност на същия.

Новите обстоятелства се появиха два месеца след датата на последното цитирано от пр. Г. Георгиев произнасяне.

Едното ново обстоятелство е Годишният доклад на Омбудсмана за 2013, представен пред НС на 15.04.2014 г. (приложен)

Другото ново обстоятелство е Решение № 964 на КЗК от 16.07.2014 г. (приложено)

В доклада си Омбудсманът пише, че правилникът е остарял и неприложим, разпоредбите му предизвикват объркване, тъй като не са съобразени с Хагската конвенция за апостила, в сила за РБ от 2001 г., че трябва да бъде отменен в кратки срокове, a практиката по неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи - прекратена.

В Решението си КЗК пише, че правилникът е остаряла нормативна уредба, несъгласувана с други свързани правни актове, създава неяснота, правна несигурност, не стимулира конкуренцията и не отговаря на дефиницията за правилник съгл. чл. 7 ал. 1 от ЗНА.


Не е изключено да се окаже, че главната причина за отказа от намеса от страна на Прокуратурата е написаното от КЗК, а именно, че правилникът не отговаря на дефиницията за правилник съгл. чл. 7 ал. 1 от ЗНА, т.е. че не съществува в правния мир. Съвсем естествено е в такъв случай Прокуратурата да не може да го отмени по законния ред, тъй като "правилникът" е извън закона.

Тогава може би е възможно да го забрани, вместо да го отмени?

Това, че някакъв псевдо правилник, висящ извън закона, се използва години наред, е достатъчно странно. Още по-странно е, че в МВнР се извършва т.нар. заверка на подписа на преводача, която не е уредена дори в незаконния правилник, видно от редица съдебни решения, общодостъпни в интернет, както и от текста на самия "правилник".

Какъв е проблемът със заверката на преводаческите подписи в МВнР?

Единият проблем е, че заверката се извършва в нарушение на ЗННД. Другият - че за нея се събират такси, които не съществуват в никоя тарифа. Но главният е, че в МВнР не знаят чий подпис заверяват. Сами си го признават (вж. Н. Младенов пред НС,15.06.2012). Не знаят и няма как да знаят, защото преводите минават през посредници и се внасят в министерството предварително подписани неизвестно от кого, къде и как.

Н. Младенов пред НС, 363-то заседание, 15.06.2012: „Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител преводач или от студенти. ...При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

Говорим за преводи на официални документи. Подписът на преводача се поставя под декларация за верността на превода. Носи се наказателна отговорност! Това е много сериозен въпрос и изисква незабавна намеса на прокуратурата.

ИСКАНИЯ:
1. Отмяна или забрана на вехтия псевдо правилник от 1958, посл. изм. 1990 като незаконосъобразен.
2. Отмяна на всички досегашни прокурорски актове за отказ от намеса по реда на надзора за законност по пр. № 708/2012 и пр. № 457/2013.

3. Прекратяване на сключените договори по чл. 2а от "правилника" между фирми и МВнР и преустановяване сключването на нови такива.

4. Сваляне от сайта на МВнР на списъка с т.нар. "оторизирани агенции за преводи" - това са фирми, сключили договор с МВнР по чл. 2а от "правилника"

5. Прекратяване практиката по заверка на преводачески подписи в МВнР.

Благодаря предварително. Оставам в очакване на Вашия отговор.
Ако е необходимо да изпратя писмо на хартия с подпис, моля да ме уведомите.

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********
Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)
Длъжност: преводач с англ. език от фирма "Софтис", собственост на Харалампи Стоянов
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72
Блог: http://rennie.blog.bg/  Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес  rennie@softisbg.com  или на адрес softis@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 8 БРОЯ съгл. текста:

1. Писмо до мен от пр. Рая Бончева Пр.пр.№ 457/13 г. - II от 15.09.2015:

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/09/-15092015.html
Отказ от намеса.

2. Писмо от пр. Г. Георгиев от 08.04.2015:

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/08/-08042015.html
Отказ.


3. Резолюция по пр.пр.№ 708/2012г. от 11.12.2012г. на прокурор Георги Камбуров:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/rezoljucija-708-2012-vap.html

Отказ.


4. Резолюция от 07.08.2013г. на прокурор М.Беремска:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/vap-708-2012-ii-07082013.html

Отказ.


5. Резолюция от 04.10.2013г. на прокурор М.Беремска:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/otgovor-ot-vap-na-pismoto-mi-ot-02102013.html

Отказ.


6. Резолюция от 06.02.2014г. на пр-р М.Беремска

http://www.softisbg.com/my_first_blog/otgovor-ot-vap-06022014.html

Отказ.

7. Годишен доклад на Омбудсмана за 2013 г., представен на 15.04.2014 пред НС: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html

"... в кратки срокове да бъде отменен Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г., който е остарял и е неприложим. Разпоредбите му предизвикват объркване, тъй като не са съобразени с изискванията на Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове (обн., ДВ, бр. 45 от 11.05.2001 г., ратифицирана със закон, приет от 38-мо Народно събрание на 25.05.2000 г., ДВ, бр. 47 от 9.06.2000 г.), както и с двустранните договори за правна помощ, сключени от Република България. Липсва и законово определение на понятието „заверен превод" на български език (или официален превод). Необходимо е също така практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи да бъде прекратена.

Намирам аргументите, изложени от Министерството на външните работи по повод на предходна кореспонденция по този въпрос, че е необходимо тълкуване от страна на Съвета по законодателството към Министерството на правосъдието относно реда, по който правилникът да бъде изменен, допълнен или отменен, доколкото същият не е издаден във връзка с приложение на определен закон, за несъстоятелни."

8. Решение № 964 на КЗК от 16.07.2014 г.: http://softisbg.com/rennies_blog/2015/04/-964-16072014-4.html

"остаряла нормативна уредба, несъгласувана с други свързани правни актове, което създава неяснота, правна несигурност и не стимулира конкуренцията при осъществяването на преводаческа дейност в страната." (стр. 3) "съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗНА правилникът е „нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност". В Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа обаче не е посочено правното основание, въз основа на което той е издаден - закон или друг нормативен акт със законова юридическа сила." (стр. 24) "... се поставя въпросът, дали е налице преживяване на разглеждания Правилник като един действителен нормативен акт, който може по правно валиден начин да породи права и задължения за своите адресати." (стр. 24)

***

Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm


От ВАП, 15.09.2015

| No Comments | No TrackBacksсканиран оригинал  


ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Отдел „Надзор за законност"


Пр.пр.Вх № 457/13 г.-II

София, 15.09.2015 г.

/Моля, цитирайте при кореспонденция/


ДО

Г-жа Ренета Тодорова Стоянова

ул."Георги Бакалов" 17, вх.7,ет.1,ап.80

гр.Варна- 9010


Уважаема г-жо Стоянова,


Във връзка с Ваши поредни молби до ВАП Ви уведомявам, че по същия въпрос вече има произнасяне на прокурор Г.Георгиев, който Ви е уведомил с писмо от 08.04.2015г. за резултата. Преди това са били изпратени копия от резолюциите по преписките на г-н Харалампи Стоянов, а на 28.05.2015г. прокурор Г.Георгиев е сложил писмена резолюция върху поредната Ви молба за архивиране на преписката.

От изложеното в молбите Ви е видно, че не са налице нови обстоятелства по преписката, които да налагат намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност.ПРОКУРОР:

/Р.Бончева/

(Подпис - не се чете)

(Печат: Прокуратура, Република България, Върховна административна прокуратура, Република България)


***


Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from September 2015 listed from newest to oldest.

August 2015 is the previous archive.

October 2015 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.