От ВАП, 15.09.2015

| No Comments | No TrackBacksсканиран оригинал  


ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Отдел „Надзор за законност"


Пр.пр.Вх № 457/13 г.-II

София, 15.09.2015 г.

/Моля, цитирайте при кореспонденция/


ДО

Г-жа Ренета Тодорова Стоянова

ул."Георги Бакалов" 17, вх.7,ет.1,ап.80

гр.Варна- 9010


Уважаема г-жо Стоянова,


Във връзка с Ваши поредни молби до ВАП Ви уведомявам, че по същия въпрос вече има произнасяне на прокурор Г.Георгиев, който Ви е уведомил с писмо от 08.04.2015г. за резултата. Преди това са били изпратени копия от резолюциите по преписките на г-н Харалампи Стоянов, а на 28.05.2015г. прокурор Г.Георгиев е сложил писмена резолюция върху поредната Ви молба за архивиране на преписката.

От изложеното в молбите Ви е видно, че не са налице нови обстоятелства по преписката, които да налагат намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност.ПРОКУРОР:

/Р.Бончева/

(Подпис - не се чете)

(Печат: Прокуратура, Република България, Върховна административна прокуратура, Република България)


***


Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/618

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on September 22, 2015 11:48 PM.

От МС, 21.08.2015 was the previous entry in this blog.

До ВАП, 23.09.2015 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.