От МС, 21.08.2015

| No Comments | No TrackBacks
Писмото е от МС до МВнР с копие до мен, получено на 31.08.2015 по е-поща.
Оригинал

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

2711/12

21.08.2015

ДО МИНИСТЕРСТВО

НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

/на Ваш изходящ № 15 ПР-966/


КОПИЕ:

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

E-MAIL: rennie@softisbg.comУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпи нов сигнал от г-жа Ренета Стоянова, по който нееднократно сме изисквали становището на Министерството на външните работи. Същият е адресиран и до Вашата администрация. Поставят се въпроси във връзка с проведен телефонен разговор с Ваш служител.

На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, моля за актуален отговор до отдел „Приемна" на Министерския съвет и до г-жа Стоянова.

ПРИЛОЖЕНИЕ: сигнал и документи - 7 листа.С уважение,НАЧАЛНИК НА

ОТДЕЛ "ПРИЕМНА": (Подпис, не с ечете)

/СОНЯ БОЖИКОВА/Изготвил: (Подпис, не се чете)

/Д Раянова/София, бул. „Дондуков" №1 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95


Цялата ми кореспонденция с МС по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html

 

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htmNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/615

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on August 31, 2015 6:08 PM.

До ВАП, 30.08.2015 was the previous entry in this blog.

От ВАП, 15.09.2015 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.