МОЕ ОФИЦИАЛНО ПИСМО ДО ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ", ИЗПРАТЕНО НА 19.11.2012 ПО ПОЩАТА С ОБРАТНА РАЗПИСКА

| No Comments | No TrackBacks

До: г-жа Милена Иванова
Дирекция „Консулски отношения"
МВнР, гр. София
 
От: Ренета Стоянова,
(адрес)
 
 
Уважаема г-жо Иванова,
 
          Преди 3 месеца бях пуснала жалба до Омбудсмана, като едно от исканията беше МВнР да публикува списъците с квалифицирани преводачи, с които разполага по силата на сключените с фирмите договори. В отговора си Омбудсманът пише, че МВнР сключва договор с фирми и поддържа регистър на фирмите. След което Омбудсманът пише, цитирам: „Информация относно преводач, регистриран към конкретна фирма от този списък, може да получи всеки гражданин по телефон или по електронната поща на дирекция „Консулски отношения".
            В тази връзка молбата ми е - дали ще може да ми изпратите наведнъж всички списъци с преводачи, регистрирани към фирмите от регистъра? Или ако не може просто така, дали има някакъв друг начин, примерно по Закона за достъп до обществена информация със заплащане може би?
            Ще Ви бъда много благодарна, ако се отзовете на молбата ми - било направо с изпращане на списъците или като ме упътите как да ги изискам по възможно най-официален и приемлив за Вас начин.
 
 
С уважение:
 
 
 
Ренета Стоянова,
преводач на трудов договор във фирма „Софтис", гр. Варна,
радетел за създаване на Национален регистър на преводачите
 
 
19.11.2012 г.
гр. Варна

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/74

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 17, 2012 10:35 PM.

ВТОРО МОЕ ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА НА РБ, ИЗПРАТЕНО НА 07.11.2012 ЧРЕЗ Е-БЛАНКАТА НА САЙТА ИМ was the previous entry in this blog.

МОЕ ПИСМО ДО ПРИЕМНАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ИЗПРАТЕНО НА 03.09.2012 ПО Е-ПОЩА is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.