МОЕ ПИСМО ДО КО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 30.11.2012 г.

| No Comments | No TrackBacks

 
----- Original Message -----
Sent: Friday, November 30, 2012 10:37 PM
Subject: vapros zaverki

Здравейте,

На официалния сайт на МВнР е публикувана следната информация:

"Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки" в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България. Информация за таксите и сроковета за обработване и предаване на докумен[т]и, можете да намерите ТУК."

http://www.mfa.government.bg/bg/pages/51/index.html

Обаче никъде в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа  не се открива текст в смисъл, че в МВнР се  заверяват преводи или подписи на преводачи. В Устройствения правилник на МВнР пък изобщо не се споменава думата "превод" и производните й.

Въпросът ми е  - на какво основание е твърдението в публикуваната на сайта Ви информация за задължителната заверка на превода в МВнР?  

Използвам случая да напомня, че все още нямам отговор  от Вас и на предишен въпрос от 21.11.2012 г.: 

"На какво се основава таксата за заверка на подписа на преводача? Предполагам, че на чл. 8 (1) от Тарифа 3. Или греша?"
 
Ще ви бъда много благодарна, ако ми изпратите като прикачен файл официален отговор, т. е. сканиран, на Ваша бланка, с номер, дата,  подпис и печат.
 
Мога да изчакам Вашия отговор на двата въпроса и след Нова година. Предварително Ви благодаря и Ви желая весели коледни и новогодишни празници! 
 
 
С уважение,
Ренета Стоянова, преводач, радетел за промени в практиката на заверки на официални преводи 
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/122

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 4, 2013 9:29 PM.

ПИСМО ДО КО С КОПИЕ ДО ВАП, 04.03.2013 was the previous entry in this blog.

МОЕ ПИСМО ДО КО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 01.03.2013 г. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.