ПИСМО ДО КО С КОПИЕ ДО ВАП, 04.03.2013

| No Comments | No TrackBacks

 
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 04, 2013 11:08 PM
Subject: Re:

 

Уважаема дирекция "Консулски отношения",

 

Благодаря за изпратения имейл [от 04.03.2013].

 

За съжаление в него липсват изх. номер, име, подпис и печат.

 

Моля, бихте ли ми изпратили официален отговор с изх. номер, име, подпис и печат?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Стоянова

 

Прилагам за Ваша справка кратко описание и линк към 4 писма, съдържащи въпроси, на които очаквам официален отговор:

 

1. Мое писмо до г-жа Милена Иванова, изпратено по пощата на 19.11.2012 г., получено при Вас на 21.11.2012 г. съгл. обратната разписка. В него става дума за достъпа до пазените в тайна списъци на квалифицирани преводачи, налични в дирекция „Консулски отношения", които е редно е да бъдат  публично достъпни -  нормална световна практика. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/12/-19112012.html

 

2. Мое е-писмо, изпратено на 21.11.2012 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 22.11.2012 г. съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на основания да се събира такса „заверка на подписа на преводача". Изказах предположение, че преводите, изпращани от частни агенции, се таксуват като документи, издадени от български учреждения - съгласно чл. 8 (1) от Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г. Сега вече ми е известно, че таксата „заверка на подписа на преводача" е отменена още преди няколко години. Била е налична в предишната Тарифа № 3 (чл. 16), отм. ДВ бр. 3/2008 г. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2012/11/---21112012.html

 

3. Мое е-писмо, изпратено на 30.11.2012 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 03.12. 2012, съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на основания да се заверяват подписите на преводачите в МВнР. Вероятно поради тази липса е била отменена и таксата за такава заверка. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/---30112012.html

 

 4. Мое е-писмо, изпратено на 01.03.2013 г. до consular@mfa.bg, получено при Вас на 01.03. 2013, съгл. обратната е-разписка. В него става дума за липсата на важна част от коментарите по консулския проект за закон - моите и на други граждани - в пдф файла „Коментари" на Портала за обществени консултации. Освен това съдържа и молба за информация относно авторството на този проекта. Писмото е публикувано на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/03/---01032013.html

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/258

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 4, 2013 7:08 PM.

ОТГОВОР ОТ КО, 04.03.2013 was the previous entry in this blog.

МОЕ ПИСМО ДО КО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 30.11.2012 г. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.