МОЕ ПИСМО ДО КО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 01.03.2013 г.

| No Comments | No TrackBacks


----- Original Message -----
From: Rennie Stoyanova
To: Consular@mfa.bg
Sent: Friday, March 01, 2013 1:20 PM
Subject: консулския проект


  Здравейте,

 

Обръщам се към Вас по съвет на г-н П. Иванов от Портала за обществени консултации, с когото се свързах тази сутрин във връзка с някои пропуски, забелязани в текста на коментарите по проекта за консулския закон. Обърнах се и към модератора за МВнР, както и към дирекция „Международно право и юридически въпроси" в МВнР, откъдето също очаквам отговор.

 

Днес на Портала за обществени консултации е публикуван PDF файл "Коментари" към проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги:

 http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844

 

В този файл липсват заглавията на коментарите.

 

В някои от заглавията, които липсват, се цитира конкретна разпоредба с предложение за изменението й, например:

 

В Коментар 10 липсва заглавието: "Чл. 7, т. 5: Да се премахне „и преводи на документи" от изброените консулски услуги."

 

В Коментар 11 липсва заглавието:"Чл. 14 (1), т. 2: Да се премахне „Заверка на подписа на преводач" от изброените нотариални дейности".

 

Очаквам пропуските да бъдат коригирани. Ако нанасянето на корекции не зависи от Вас, моля да ме уведомите към кого да се обърна.

 

И още нещо, бихте ли ме уведомили кои са авторите на проекта на закона или да ме насочите към кого да се обърна с молба за такава информация?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Рени Стоянова

 

Приложение:

Пълен PDF файл, съдържащ всички коментари към проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги.

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/123

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 4, 2013 9:54 PM.

МОЕ ПИСМО ДО КО, ИЗПРАТЕНО ПО Е-ПОЩА НА 30.11.2012 г. was the previous entry in this blog.

ПИСМО ОТ КО, ПОЛУЧЕНО НА 04.03.2013 г. И МОЙ ОТГОВОР ОТ СЪЩАТА ДАТА is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.