ОТГОВОР ОТ КО, 04.03.2013

| No Comments | No TrackBacks
----- Original Message -----
Sent: Monday, March 04, 2013 2:13 PM

Уважаема г-жо Стоянова,

 

Във връзка с поставените от вас въпроси, бихме искали да ви уведомим за следното:

Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, урежда реда за заверка и легализация и превод на официални документи, издадени от компетентните български власти и предназначени за чужбина, както и такива издадени от чуждестранни органи, предназначени да се ползват в България.

На основание чл. 2а, ал. 2 Министерството на външните работи, респективно отдел „Консулски" , може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми. Ал.4 на същата разпоредба гласи, че „Лицата, които извършват преводи във фирмите, сключили договор за преводи с Министерството на външните работи, се определят от ръководителите на тези фирми.

Въз основа на цитираните по-горе разпоредби МВнР публикува на официалната интернет страница на ведомството информация за фирмите, с които има сключени договори за възлагане на преводи.

По отношение таксите, които се събират за заверка подписа на лицето, извършило превода, се прилага разпоредбата на чл. 8 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

Задължението за заверка на превод от страна на МВнР, по отношение на официални документи, предназначени за ползване в чужбина и на такива, издадени в чужбина и предназначени за ползване на територията на Република България, произтича от разпоредбите на цитирания по-горе Правилник.

 

С уважение,

Дирекция „Консулски отношения"

 

 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/257

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 4, 2013 7:03 PM.

ПИСМО ДО ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И ДО ДИРЕКЦИЯ „Международно право и юридически въпроси" КЪМ МВнР was the previous entry in this blog.

ПИСМО ДО КО С КОПИЕ ДО ВАП, 04.03.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.