ПИСМО ДО ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И ДО ДИРЕКЦИЯ „Международно право и юридически въпроси" КЪМ МВнР

| No Comments | No TrackBacks
Тази сутрин отидох на сайта за обществени консултации  http://www.strategy.bg/ и гледам - появил се нов PDF файл с коментарите по консулския проектозакон. Отворих го и ми направи впечатление, че текстът е нашарен с &quot, <br/><br/> и че липсват заглавията на коментарите. Първото ми се видя забавно - все едно че ученици са се упражнявали, но второто - липсата на заглавията, не можеше да мине за безобидна игра. Затова изпратих кратък имейл до администраторите на портала и до дирекция „Международно право и юридически въпроси" към МВнР:

Здравейте,

 

Днес на Портала за обществени консултации е публикуван PDF файл "Коментари" към проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги: 

 http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844

 

В този файл липсват заглавията на коментарите.

 

В някои от заглавията, които липсват, се цитира конкретна разпоредба с предложение за изменението й, например:

 

В Коментар 10 липсва заглавието: "Чл. 7, т. 5: Да се премахне „и преводи на документи" от изброените консулски услуги."

 

В Коментар 11 липсва заглавието:"Чл. 14 (1), т. 2: Да се премахне „Заверка на подписа на преводач" от изброените нотариални дейности".

 

Очаквам пропуските да бъдат коригирани. Ако нанасянето на корекции не зависи от Вас, моля да ме уведомите към кого да се обърна.

 

И още нещо, бихте ли ме уведомили кои са авторите на проекта на закона или да ме насочите към кого да се обърна с молба за такава информация?

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Рени Стоянова

 

Приложение:

Пълен PDF файл, съдържащ всички коментари към проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги. 

 
***
Почти веднага получих отговор от един от администраторите на портала. Пишеше, че ще се опитат да адресират "фирмата, която поддържа портала. По обективни причини това ще отнеме време." и предлагаше да се обърна към модератора за МВнР (вече го бях направила) и към дирекция "Консулски отношения".  След кратко колебание реших все пак да им пиша и им изпратих същото писмо с добавен кратък увод:

Обръщам се към Вас по съвет на г-н П. Иванов от Портала за обществени консултации, с когото се свързах тази сутрин във връзка с някои пропуски, забелязани в текста на коментарите по проекта за консулския закон. Обърнах се и към модератора за МВнР, както и към дирекция „Международно право и юридически въпроси" в МВнР, откъдето също очаквам отговор.

...
Нататък е същият текст. Дори и хубавия, пълен PDF файл им прикачих.
Фирмата, ангажирана с такива услуги, кой знае колко пари иска за превръщане на даден файл в PDF формат! И колко ли време се бави?! А то става за броени минути ... 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/125

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 1, 2013 12:43 PM.

КАЛИНКИНИ ВЪЛНЕНИЯ was the previous entry in this blog.

ОТГОВОР ОТ КО, 04.03.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.