НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО КО С КОПИЕ ДО ВАП

| No Comments | No TrackBacks

----- Original Message -----
Sent: Monday, March 11, 2013 9:27 PM
Subject: вероятно грешка

 


Здравейте,
 
Отново моля за потвърждение, че предложението ви да "се срещнем следващата седмица вторник или сряда и да поговорим" вероятно е грешка.
 
Справка - по-долу тук.
 
С уважение,
Р. Стоянова
----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 07, 2013 4:26 PM
Subject: Re: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 
Уважаема дирекция "Консулски отношения",
 
Моля, потвърдете, че писмото, изпратено днес от Ваше име до мен - приложено по-долу, е техническа грешка или някакъв проблем от друго естество, и че Вие, в качеството си на авторитетна държавна институция, напълно съзнавате, че нямате право и никога не бихте си позволили да ме каните на разговори по такъв начин - с анонимен имейл без изх. номер, подпис и печат, още по-малко в такъв момент - когато очаквам писмен отговор от Вас повече от 3 месеца на въпроси от обществен интерес.
 
 
С уважение,
Р. Стоянова
  
----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 07, 2013 10:30 AM
Subject: FW: predlozhenie vav vrazka s kontseptsiyata za konsulski uslugi

 

Уважаема госпожо Стоянова,

Предлагаме Ви да се срещнем следващата седмица вторник или сряда и да поговорим.

Моля дайте някакъв телефон за връзка с Вас.

Дирекция "Консулски отношения"

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/139

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 12, 2013 11:14 AM.

ПИСМО ОТ КО, ПОЛУЧЕНО НА 07.03.2013 И МОЙ ОТГОВОР ОТ СЪЩИЯ ДЕН С КОПИЕ ДО ВАП was the previous entry in this blog.

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО КО С КОПИЕ ДО ВАП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.