24.06.2016 Писмо от ВАП

| No Comments | No TrackBacks

Още един върховен прокурор се изказва неподготвен.

Сканиран оригинал

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-СЪДЕБЕН НАДЗОР"

Вх. № 708/2012г, - I

София, 24.06.2016г.

/Моля, цитирайте при кореспонденция/

ДО РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ГР. ВАРНА

ул. „ГЕОРГИ БАКАЛОВ" 17, вх.7, ет.1, ап.80

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

По повод на вашето поредно изложение от 09.06.2016г., което бе докладвано на заместника на главния прокурор при ВАП, Ви уведомяваме, че то бе прието за неоснователно по следните съображения:

Неоснователни са твърденията Ви в многобройните Ваши изложения, тъй като актовете на ВАП, с които е прието, че не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност, са законосъобразни и обосновани.

В този смисъл е и изричното произнасяне на заместника на главния прокурор при ВАП, за което сте уведомена с писма от 19.01.2016г., 14.12.2015г. и 28.10.2015г., като Ви е било изпратено и становището на прокурор Беремска от 23.10.2015г.

Законосъобразно и обосновано е изложеното от прокурор Беремска в посоченото становище и в писмото й /резолюция/ от 16.03.2016г., че не са налице основания за атакуване на подзаконов нормативен административен акт.

Във връзка с основното Ви твърдение, че Правилникът е отменен от Хагската конвенция и от двустранните договори за правна помощ, считаме същото за неоснователно. Видно от приложените в преписките определения № 1194/24.01.2013г. и № 13174/23.12.2012г, на 5-членен и 3-членен състави на ВАС, съдът е разглеждал и обсъждал разпоредбите на Правилника като действащи, каквото е и становището на ВАП.

Няма пречка Вие да оспорите подзаконовия нормативен акт, щом считате, че са налице поддържаните от Вас основания. Тази възможност по чл.186, ал.1 АПК двукратно е посочвана в писмата от 04.04.2013г. и 06.02.2014г. на прокурори от втори отдел на ВАП до жалбоподателя по съединените преписки Харалампи Стоянов, посочващ същия адрес като Вашия.

п.к. 1602, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 18 Регистратура тел.: 02/94-04366, факс: 02/9404-276, e-mail: vap prb.bg

По повод на правените възражения за несъобразеност на Правилника с разпоредбите на ЗНА, следва да имате предвид, че Правилникът е приет през 1958г., а ЗНА - през 1973г.

ПРОКУРОР, ЗАВ. ОТДЕЛ „АСН" (Подпис, не се чете)

/А. Ангелов/

(Печат: Върховна административна прокуратура, Република България)

----

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Още една книга за преводачите и агенциите от Хари Стоянов: "Трудно е да бъдеш преводач в България" - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по въпроса за незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/722

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 11, 2016 12:12 AM.

До МС, 08.06.2016 was the previous entry in this blog.

11.07.2016 До ВАП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.