11.07.2016 До ВАП

| No Comments | No TrackBacks


Subject: по пр. 708/12
Date: Mon, 11 Jul 2016 01:36:30 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, office_gp@prb.bg


По пр. № 708/2012г. - I, ВАП
КОПИЕ: Офис Гл. прокурор

ДО ПР. А. АНГЕЛОВ

ВАП, ОТДЕЛ „АСН"

Отн. Писмо от пр. Ангелов, 24.06.2016г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Съображенията Ви са правно неграмотни.* Същите са и определенията на ВАС, които цитирате.** С писмо от 16.10.2015 ЗГП Ася Петрова изиска от зав. отдел "Надзор за законност" при ВАП "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите, като написа, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали "каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ. Това беше хубава новина. Уви, и досега, 11.07.2016, все още няма "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите.

*Само правно неграмотно лице може да твърди, че правилникът не е отменен от Хагската конвенция за апостила. Вж "Кой още не е разбрал, че правилникът е отменен", да смята, че аз мога да оспоря правилника (аз съм обикновен гражданин и нямам нищо общо с МВнР, т.е. нямам правен интерес) и да не знае, че през 1973 правилникът е уреждал вътрешния ред на МВнР, така че напълно е отговарял на новосъздадения ЗНА, а проблемите с незаконосъобразността му са започнали по-късно с добавянето на чл.2а.

** И двата състава на ВАС не са забелязали, че Възложителят МВнР изисква от Изпълнителя си (фирмата за преводи) заплащане за услуга - извършване на заверка на подписа на преводача. 3-членния състав на ВАС е определил договора като «оферта [от МВнР] към неограничен кръг правни субекти» (хм, оферти дават изпълнителите, а не възложителите, нали?). Неслучайно 5-членният състав благоразумно си е замълчал по въпроса за "офертата". Иначе и двата състава на ВАС еднакво не са забелязали, че оспорваната заповед на тогавашния външен министър, към която този странен договор би трябвало да е приложение, е за «нуждите на консулското обслужване», а то, съгласно международната Виенска конвенция за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г., се извършва в чужбина, така че няма как с такава заповед МВнР да урежда отношенията си с частни български фирми. На всичко отгоре, и двата състава на ВАС не са забелязали, че приложенията към заповедта, която разглеждат, липсват. Впрочем, определенията на ВАС, че заповедта на министър Младенов е неоспорима, нямат никакво значение, тъй като следващият външен министър я отмени още през 2013 г.  - и аз не знам как, според КЗК - с друга заповед, но такава не е публикувана никъде.

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВИСОКО ОТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ГР. ВАРНА

ул. „ГЕОРГИ БАКАЛОВ" 17, вх.7, ет.1, ап.80

е-поща: rennie@softisbg.com

http://rennie.blog.bg/

http://softisbg.com/dannies_blog/

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.

__

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по въпроса за незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/723

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 11, 2016 12:39 AM.

24.06.2016 Писмо от ВАП was the previous entry in this blog.

ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.