РС-Провадия гр.д. 596/2017, прогласяват нищожност на 17 бр. ГО

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

Важно! С Тълкувателно решение № 1/2018 г. от 07.03.2019 г. Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши, че единcтвeнoтo ocнoвaниe зa пpoглacявaнe нищoжнocт нa зaдължитeлнaтa зacтpaxoвĸa ГOA e пopaди липca нa cъглacиe. Πpи дoгoвopa ГOA oбaчe, разясняват върховните съдии, нитo липcaтa нa пoдпиc e липca нa cъглacиe, нитo пoлaгaнeтo нa нeизвecтнo чий пoдпиc. Следователно, аĸo дaдeн зacтpaxoвaтeл peши дa иcĸa oт cъдa пpoглacявaнe нищoжнocт нa ГOA, нe мy ocтaвa нищo дpyгo, ocвeн дa твъpди, чe e пpибpaл пpeмиятa нa шeгa или ĸaтo yчeбeн пpимep, или пъĸ чe зacтpaxoвaщият гo e зaплaшил, т.e. нacилa мy e плaтил. Много добро решение според мен (бел. блогър) Вж също и статията от 15.03.2019 в Параграф 22: ВКС поряза застрахователи за "нищожни" договори.

-

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=0C4SHIYnQEE%3D

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=UWu3%2Fu1Fohs%3D

Р Е Ш Е Н И Е

 №....[1]

гр. Провадия, 03.01.2019 г.

                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА                            

      Провадийският районен съд, първи състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:    

           

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:  Д. МИХАЙЛОВ

при участието на секретаря Н. С. сложи за разглеждане гр. дело №596 по описа за 2017 г. на ПРС, докладвано от районния съдия, и за да се произнесе, взе предвид следното:

    

       Производството е по чл.26 ал.2 пр.2-ро, чл.26 ал.1 пр.1-во, чл.26 ал.1 пр.2-ро, чл.26 ал.1 пр.3-то, чл.26 ал.2 пр.4-то, чл.26 ал.2 пр.3-то, чл.26 ал.2 пр.5-то и чл.29 от Закона за задълженията и договорите. 

       Образувано е по искова молба на Застрахователно акционерно дружество „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" с ЕИК 200299615, седалище и адрес на управление **********, представлявано от изпълнителните директори Р. М. и Б. И., чрез процесуални представител адвокат Д. С.,  срещу „АВАНГАРД 1010" ЕООД с ЕИК 201284438, седалище и адрес на управление **********,  представлявано от управителя Б. Х. Х., за прогласяването на нищожността на застрахователени договори, обективирани в следните застрахователни полици: BG/30/115002415898, издадена на 25.09.2015г., №BG/30/l16000685076, издадена на 25.02.2016г.,  №BG/30/l16001072866, издадена на 07.04.2016г., №BG/30/116001227039, издадена на 22.04.2016г., №BG/30/l16001605933, издадена на 08.06.2016г., №BG/30/l16002016259, издадена на 25.07.2016г., №BG/30/l16002341419, издадена на 02.09.2016г., №BG/30/l16002400269, издадена на 12.09.2016г., №BG/30/l16002724312, издадена на 21.10.2016г., №BG/30/116002799045, издадена на 31.10.2016г., №BG/30/115002154741, издадена на 21.08.2015г., №BG/30/115002342087, издадена на 15.09.2015г., №BG/30/115002371917, издадена на 18.09.2015г., №BG/30/116002801326, издадена на 31.10.2016г., №BG/30/116002314217, издадена на 30.08.2016г., № BG/30/115002384890, издадена на 23.09.2015г. и № BG/30/116002370416, издадена на 08.09.2016г.  от ищцовото дружество и с посочен застрахован  АВАНГАРД 1010" ЕООД, като са предявени следните искове: Главният иск е по чл.26 ал.2 пр. 2-ро от Закона за задълженията и договорите за прогласяването на нищожността поради липсата на съгласие, а при условията на последваща евентуалност за прогласяването на нищожността по чл.26 ал.1 пр. 1-во от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) поради противоречие със закона; поради заобикаляне на закона на основание на чл.26 ал.1 пр. 2-ро от Закона за задълженията и договорите; поради противоречие с добрите нрави по чл.26 ал.1 пр. 3-то от ЗЗД; поради липсата на основание и на застрахователен интерес на основание на чл.26 ал.2 пр. 4-то от ЗЗД, вр. чл.289 от ТЗ, вр. чл.8, ал.2 от ЗЗД, чл.195, ал.1 КЗ/отм./ чл.340, ал.1, ал.2, и ал. 3 от КЗ; поради липсата на предписаната от закона форма на основание на чл.26 ал.2 пр.3-то от ЗЗД; поради привидност при условията на персонална симулация на основание на чл.26 ал.2 пр.5-то от ЗЗД; отново при условията на евентуалност се настоява договорът да бъде обявен за унищожаем на основание на чл.29 от ЗЗД поради извършването на измамливи действия с цел извличането на облаги и причиняването на вреди, като правните последици бъдат заличени с обратна сила, считано от датата на сключването на застрахователните договори.

В законоустановения едномесечен срок от получаването на исковата молба и доказателствата към нея не е получен писмен отговор от ответника.

Провадийският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:  

     Предявеният главен иск е процесуално допустим и основателен.

     В съдебното заседание по делото с оглед на непредставянето в срок от ответника на отговор на исковата молба, неявяването на представител на ответника в първото съдебно заседание по делото, липсата на искане от ответника делото да бъде разгледано в негово отсъствие, указването на ответника на последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание, както и вероятната основателност на иска с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, с оглед на постъпилото искане от страна на ищеца по чл.238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, ПРС е прекратил съдебното дирене за произнасяне с неприсъствено съдебно решение. 

     Съгласно чл.238 ал.1 от ГПК ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

      Според чл.239 ал.1 от ГПК съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, както и когато исковете са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства; съгласно чл.239 ал.2 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество и в него е достатъчно да се укаже, че то се основава на наличието на предпоставките за постановяването на неприсъствено решение. Такава е и настоящата хипотеза, като видно и от представените по делото писмени доказателства, предявеният главен иск е вероятно основателен.         

      С оглед наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение предявеният главен иск по чл.26 ал.2 пр.2-ро от Закона за задълженията и договорите е основателен и трябва да бъде уважен. На ищеца не следва да се присъждат разноски, защото по делото не се установява каквото и да е неправомерно поведение на ответника.

С оглед направеното от ищеца искане и разпоредбата на чл.78, ал.1 от ГПК следва да му бъдат присъдени направените по делото разноски, съгласно представения списък по чл.80 от ГПК. Според списъка и доказателствата за сторените от ищеца разноски, те са в общ размер на 1400,00 лева, от които 800 лева - адвокатско възнаграждение и 600,00 лева - държавна такса по делото.

       Водим от горното, на основание на чл.26 ал.2 пр.2-ро от Закона за задълженията и договорите и по реда на чл.238 във връзка с чл.239 от ГПК Добричкият районен съд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

РЕШИ:

         ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА ПОРАДИ ЛИПСАТА НА СЪГЛАСИЕ на застрахователени договори, обективирани в застрахователни полици:BG/30/l15002415898, издадена на 25.09.2015г., №BG/30/l16000685076, издадена на 25.02.2016г.,  №BG/30/l16001072866, издадена на 07.04.2016г., №BG/30/l16001227039, издадена на 22.04.2016г., №BG/30/l16001605933, издадена на 08.06.2016г., №BG/30/l16002016259, издадена на 25.07.2016г., №BG/30/l16002341419, издадена на 02.09.2016г., №BG/30/l16002400269, издадена на 12.09.2016г., №BG/30/l16002724312, издадена на 21.10.2016г., №BG/30/116002799045, издадена на 31.10.2016г., №BG/30/115002154741, издадена на 21.08.2015г., №BG/30/115002342087, издадена на 15.09.2015г., №BG/30/115002371917, издадена на 18.09.2015г., №BG/30/116002801326, издадена на 31.10.2016г., №BG/30/116002314217, издадена на 30.08.2016г., № BG/30/115002384890, издадена на 23.09.2015г. и № BG/30/116002370416, издадена на 08.09.2016г.  от Застрахователно акционерно дружество „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" с ЕИК 200299615, седалище и адрес на управление **********, представлявано от изпълнителните директори Р. М. и Б. И., и с посочен застрахован „АВАНГАРД 1010" ЕООД с ЕИК 201284438, седалище и адрес на управление **********,  представлявано от управителя Б. Х. Х.. 

ОСЪЖДА АВАНГАРД 1010" ЕООД с ЕИК 201284438, седалище и адрес на управление **********,  представлявано от управителя Б. Х. Х. да заплати на Застрахователно акционерно дружество „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" с ЕИК 200299615, седалище и адрес на управление **********  сума в размер на 1400,00  лева представляваща сторените по делото разноски, включително и адвокатско възнаграждение, на основание чл.78, ал. 1 от ГПК.

       РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

        ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2470

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.