СИГНАЛ ДО ВАП, 12.07.2013 (във връзка с тяхно обаждане)

| No Comments | No TrackBacks

Изпратен от е-бланката на Прокуратура на РБ: http://www.prb.bg/main/bg/pages/infcenter/

 

 

Днес, 12.07.2013 г., на мобилния ми телефон се обади служителка от деловодството на ВАП и разговаряхме около 10 минути за това, че сигналът ми до ВАП от 20.03.2013 не бил получен или не бил заведен (не разбрах точно), защото не бил изпратен както трябва. Трябвало да го изпратя на хартия с обикновена поща, за да бъде забелязан.

Линк към текста на разговора:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013.html  (там има линк към въпросния сигнал, предмет на разговора)

В тази връзка Ви уведомявам официално от тази е-бланка, на която пише, че е специално за сигнали, жалби и въпроси, за следното: 

1. Години наред МВнР сключва незаконосъобразни договори със стотици фирми за преводи (Приложение 1).
2. Основанието на договорите е един отдавна остарял и неотговарящ на новите обществени отношения Правилник от 1958, посл. изм. 1990 г. (Приложение 2)
3. Агенциите, сключили такъв договор по такъв Правилник, внасят в МВнР преводи за извършване на незаконосъобразна заверка на подписа на преводача (Приложение 2).
4. За такава заверка се събира такса, отменена още преди няколко години (Приложение 3).

Искрено се надявам, че ще бъдат взети мерки за прекратяване на гореизброените безобразия в защита на законността и обществения интерес.

С уважение:
Ренета Т. Стоянова

 

Приложение 1. Линк към сравнителен анализ между въпросния договор и подобен на него. При сравнението ясно се забелязват пропуските в договора на МВнР, сключван на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника от 1958 г.:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html


Приложение 2. Линк към официално становище на МВнР, където за Правилника от 1958 г. се казва, че МВнР съзнава, че "това е една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", а за заверката на подписа на преводача, че „е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."

Писмо от МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

Приложение 3. Линк към две тарифи № 3 по ЗДТ
Тарифа № 3, отм. ДВ бр. 3/2008 г.:
http://im.cablebg.net/clients/t3mvnr00.htm
Тук има такса за заверка на подписа на преводача: чл. 16 от Раздел IV Такси за легализации на документи и заверка на преводи

Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009 г.:
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/TARIFA3.pdf
Тук вече няма такса за заверка на подписа на преводача

 

 *****

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/312

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 12, 2013 4:18 PM.

Разговор със служителка от ВАП, 12.07.2013 was the previous entry in this blog.

ДЕЖА ВЮ - Вълнения и опити за реформи преди години is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.