ДА, МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ

| No Comments | No TrackBacks

Намерих в интернет един договор, подобен на «нашия» - типов, между министерство и фирми, министерството е Възложител, а фирмата - Изпълнител. И реших да сравня двата договора.

 

Тук е представено извършеното сравнение и накрая е направен извод, че МВнР има пълно право да поставя изисквания към фирмите за преводи, на които възлага извършване на официални преводи при условие, че им плаща за положения труд и обявява търг, за да си избере подходящи изпълнители, преди да сключи договор с тях.

 

Под "нашия" договор се разбира този:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/contract_for_translations.pdf 

 или този:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/1378115480DOGOVOR%20FIRMI%202013.3.DOC

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 1

 ОТ ТИПОВ ДОГОВОР МЕЖДУ МФ И ФИРМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ:

 

                                                Приложение № 8

ДОГОВОР

 

Днес, .................. 2008 г. в гр. София се сключи настоящият договор между:

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Г. С. Раковски" 102, БУЛСТАТ 000695406, представлявано от Пламен Орешарски - министър на финансите и Габриела Пенчева - началник на отдел „Финансово-счетоводен", наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„................................" .................., със седалище и адрес на управление: ...., ул. «.....................» № ........., Булстат ...................., регистрирано по ф.д. № .......... по описа за .............. г. на .........................съд, вписано в Регистъра за търговските дружества под партида № ................, том ............, стр. ................., представлявано от .................., ЕГН .........................., л.к. № ......................./..................... г., в качеството му на управител на дружеството, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва срещу възнаграждение  комплексно почистване на работни и сервизни помещения в четири административни сгради на Министерството на финансите, находящи се в гр. София, ул. „Г.С.Раковски" № 102, на ул."Славянска" № 4, на ул."Будапеща" № 17 и на ул."Леге" № 2.          

 

 

А ТОВА Е ПОДОБЕН ТЕКСТ ОТ ТИПОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ МВнР И ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ:

 

Липсва обозначението «Приложение ..», а «нашият» договор би трябвало да е Приложение 1 към заповед 95-00-152/2012 на бившия външен министър Николай Младенов

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Д О Г О В О Р

№ .......


Днес, ...... г., в гр. София, между Министерството на външните работи, със седалище [...], представлявано от [...], началник отдел „Административно обслужване на български и чужди граждани" в дирекция "Консулски отношения" на Министерство на външните работи на Р България, определен с Заповед № [...] да подписва договори за извършване

на официални преводи на документи и други книжа от името на МВнР [тук има двусмислица - официалните преводи ли се извършват от името на МВнР?], наричано по-долу

              

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга страна, фирма ....., регистрирана в Агенцията по вписванията с ЕИК: ...., със седалище и адрес на управление: гр. ...., жк. ..., бл. .., ет. .., ап. .., GSM: ..., тел:......, представлявано и управлявано от .... с ЕГН: ..., наричано по-долу

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, в съответствие с изискванията на настоящия договор, да извършва [тук пък липсва уточнението „срещу възнаграждение"] официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди на български език.

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 2

ОТ ТИПОВ ДОГОВОР МЕЖДУ МФ И ФИРМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ:

 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 3. Общата стойност на договорения предмет на договора възлиза на ..................лв. /..........лева/ без ДДС или ..................лв. /.............лева/ с ДДС.

Чл. 4 (1) Месечната цена на услугите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от договора е ..............................лв. /....................лева/ без ДДС или .................. лв./.....................лева/ с ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е окончателна и включва всички разходи за изпълнение на поръчката-възнаграждение на персонала, стойност на консумативите, транспорт, контрол на качеството и т.н.

Чл. 5 (1) Плащането на дължимата сума  за почистване за предходен месец се извършва срещу издадена оригинална фактура и утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /ежемесечен/ отчет, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 10 /десет/ работни дни по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в алинея трета.

            (2) Ежемесечните отчети по предходната алинея втора се представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 5-то число на текущия месец и се утвърждават от директора на дирекция „Финанси и управление на собствеността".

            (3) Банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: ..........................

BIC:..............................

IBAN: ...............................

 

Чл. 6 (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% /пет процента/ от стойността му без ДДС.

            (2) Гаранцията за участие в процедурата може да се трансформира в гаранция за изпълнение, а разликата се довнася от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в деня на подписване на договора.

            (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок от пет работни дни, след представяне на последния отчет по чл. 5, ал. 2 от договора.

            (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

 В ТИПОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ МВнР И ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ

ЛИПСВА ЦЕЛИЯТ РАЗДЕЛ „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ"

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 3

ОТ ТИПОВ ДОГОВОР МЕЖДУ МФ И ФИРМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ:

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

            1. Да заплати уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията, предвидени в раздел III от настоящия договор;

В типовия договор между МВнР и фирмите за преводи

липсва уговорка за заплащане от страна на Възложителя (МВнР). 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 4

ОТ ТИПОВ ДОГОВОР МЕЖДУ МФ И ФИРМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ:

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

            Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да получи уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията, предвидени в раздел ІІІ от настоящия договор.

В типовия договор между МВнР и фирмите за преводи липсва уговорка за получаване на възнаграждение от страна на Изпълнителя (фирмата за преводи).

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 5

ОТ ТИПОВ ДОГОВОР МЕЖДУ МФ И ФИРМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ:

(тук Възложителят поставя изисквания към Изпълнителя си - нормална практика)

6. Да предложи за съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък по чл. 1, ал. 3 от договора с лицата, които ще извършват дейностите по предмета на договора /в т.ч. и преназначения персонал от лица, които са били на щат в МФ/.

7. Да отстрани от списъка по предходната точка лице, по отношение на което е получил повторно оплакване в писмен вид от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи за съгласуване, по реда на т. 6, извършената промяна в списъка.

            8. Да назначи на трудов договор, преди сключването на настоящия договор, 14 чистачки, работещи на щат в МФ, съобразно утвърдения от директора на дирекция „ФУС" списък, което е задължително особено условие за сключване на същия;

 

А ТОВА Е ПОДОБЕН ТЕКСТ ОТ ТИПОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ МВнР И ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ:

 (И тук Възложителят поставя изисквания към Изпълнителя си, ама какъв Възложител е това МВнР, като не плаща, да се чуди човек)

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да разполага с оборудван офис, стационарен телефон, факс, компютри, принтери, интернет достъп и електронна поща; (влиза в сила от 1 юли 2013 г.)

 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначени на постоянен трудов договор поне двама служители с филологическо образование, като представи и необходимите доказателства за това. (влиза в сила от 1 юли 2013 г.)

 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има разработена система за контрол на качеството на предоставяните услуги по международните европейски стандарти EN 15038, като представи необходимите документи за това до 01.07.2013 г.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 6

ОТ ТИПОВ ДОГОВОР МЕЖДУ МФ И ФИРМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ:

Чл. 17. Офертата /ценова и техническа/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, представлява неразделна част от настоящия договор.

В типовия договор между МВнР и фирмите за преводи няма и дума за оферта на изпълнителя, нито за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (търг).

 

ИЗВОД:

МВнР има пълното право да поставя изисквания към изпълнителите си при условие, че:

- заплаща положения от изпълнителите си труд;

- обяви търг, за да си избере подходящи изпълнители.

За съжаление, МВнР нито заплаща, нито обявява търг, преди да сключи договорите от този тип.

 

Забележка: Съгласно чл. 4, т. 5 от Договора между МВнР и фирмите за преводи:

 

След декларацията на преводача да бъде предвидено място за полагане на стикера за заверка и за залепване на необходимите държавни таксови марки.»

 

Излиза, че Възложителят МВнР изисква от Изпълнителя си (фирмата за преводи) заплащане за услуга - извършване на заверка. Стоп!  Обикновено Изпълнителят извършва услуга и получава заплащане от Възложителя. Какво става тук?

 

Това необичайно положение на нещата така смути 3-членния състав на Върховния административен съд, че съдиите определиха договора като «оферта към неограничен кръг правни субекти», а 5-членният състав благоразумно си замълча по въпроса.

 

Освен това и двата състава на ВАС не забелязаха, че заповедта, към която този странен договор би трябвало да е приложение, е за «нуждите на консулското обслужване», а то, съгласно международната Виенска конвенция за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г., се извършва в чужбина.

 

 

                                           Справка:

 

1. ВИЕНСКА КОНВЕНЦИЯ за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г. 

2. Заповед 95-00-152/2012 г. - съгл. т. 1 от горната заповед, тя е "за нуждите на консулското обслужване в МВнР"

3. Договор за извършване на официални преводи (по нищо не личи, че е приложение)

4. Списък на необходими документи за сключване на договора (и тук, както и при договора, липсва обозначение, че е приложение):

 

5. Заповед 95-00-152/2012 г. мина през три- и петчленен състав на ВАС и никой не забеляза, че тя е за „нуждите на консулското обслужване" в чужбина и че приложенията й липсват.

 

Първото Определение на ВАС -  в тричленен състав - 23.10.2012

 

Второто определение на ВАС - в петчленен състав - 24.01.2013

6. Услугата, която Възложителят извършва на Изпълнителя си срещу заплащане в държавни таксови марки, е обявена на сайта на МВнР - заверка на подписа на преводача:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdf

 

Обявената заверка на подписа на преводача обаче е незаконна и извършването й от страна на «Възложителя» МВнР следва да се прекрати. Пише го в официално писмо от МВнР до МС от 21.03.2013 г.:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

7. Таксата за незаконната заверка на подписа на преводача е отменена преди няколко години: 

Старата Тарифа № 3, отм. ДВ бр. 3/2008 г.:
http://im.cablebg.net/clients/t3mvnr00.htm
Тук има такса за заверка на подписа на преводача: чл. 16 от Раздел IV Такси за легализации на документи и заверка на преводи

Новата Тарифа № 3, в сила от 23.04.2009
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/TARIFA3.pdf
Тук вече няма такса за заверка на подписа на преводача

Тази отменена такса е представена като консулска услуга в т.нар. Проект на Закон за консулското съдействие и консулските услуги, където дирекция „Консулски отношения" в МВнР пък е дефинирана като орган, който извършва консулски услуги (чл. 2), сред които преводи и легализации съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958 г., посл изм. 1990 г. Сега остава Народното събрание да приеме този закон, въпреки унищожителния коментар на БДД и всички други коментари - до един негативни, за да стане кашата още по-голяма.

Проект на Закон за консулското съдействие и консулските услуги:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844

 

Никак няма да се учудя, ако НС приеме без съпротива консулския закон, като си спомня как Министър Младенов обясняваше на народните представители от 41-то НС:

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача. "

А нито един от присъстващите народни представители не можа да разбере, че бившият министър чистосърдечно признава пред тях, че в МВнР не знаят чий подпис заверяват. Или поне никой не реагира.

Признанието на Министър Младенов пред народните депутати, че в МВнР не знаят чий подпис заверяват, както и цялото му изказване, е публично достъпно:

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

Николай Младенов съжалява, че не успя да пробута консулския си закон пред умниците от 41-то НС и се надява 42-то да довърши подхванатата работа:

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1838924

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/262

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on June 5, 2013 10:57 PM.

ОТГОВОР ОТ КО НА МОЕ ПИСМО ДО ВАП, 03.06.2013 was the previous entry in this blog.

ПИСМО ДО РЪКОВОДСТВОТО НА СПБ и НАПА-България, 07.06.2013 с копие до агенции, медии и др. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.