До Прокуратурата на РБ, 17.03.2014

| No Comments | No TrackBacks
 
----- Original Message -----
To: vap
Sent: Monday, March 17, 2014 2:36 AM
Subject: vapros До: Прокуратура на РБ

До: Прокуратура на РБ

 

Отн. Незаконосъобразен правилник

 

Здравейте,

 

От юли 2012 г. водя кореспонденция с официалните институции по въпроса за незаконната регулация на преводаческата дейност. За година и половина се изясни, че т.нар. правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 г., по който години наред се е регулирала и все още се регулира преводаческата дейност, не е основан на нормативен акт от по-висока степен, противоречи на действащото законодателство, в т.ч. и на Конституцията, както и че не е съобразен с международната Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (документи), в сила за РБ от 2001 г.

 

Че Правилникът е незаконосъобразен, се знае не от тази година и не от миналата. През 2006-2008 г. експерти от няколко министерства, в т.ч. и Министерство на правосъдието, са се изказали, че е незаконосъобразен и няма законово основание. В интернет се намират следи от обещания за отмяната му още от 2000 година.

 

Въпросът е защо още не е отменен и кой може да го отмени?

 

Моля, ако знаете отговора на този въпрос, да ме уведомите. Моля също така да изпълните дълга си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове:

 

„Чл. 16 (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."

 

„Чл. 16 (2) В пределите на компетентността, предоставена му от Конституцията, главният прокурор предявява протест за отмяна на нормативен акт или на отделни негови разпоредби, ако те противоречат на нормативен акт от по-висока степен."

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

Образование - полувисше (медицина, София) и висше (английска филология, Шумен)

ЕГН *********.... род. гр. Плевен

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010

email: rennie@softisbg.com

моб. тел. 0888 60 90 72

стац. тел. 052 988 600

Цялата ми кореспонденция с институциите:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

(тук има линк и към цялата кореспонденция на собственика на фирмата, в която работя)

 

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/495

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 17, 2014 8:41 AM.

До г-н Лашев, директор на КО, 11.03.2014 was the previous entry in this blog.

From Your Europe Advice, 16 March 2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.