От Прокурор Г. Георгиев, ВАП, 25.09.2013

| No Comments | No TrackBacks


Отговорът от г-н Георгиев е получен по пощата с обратна разписка на 02.10.2013 г..

Сканирано копие на оригинала: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/10/VAP_457_2013_ii_25092013.jpg

 

 

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

вх. № 467/2013 г.

София, 26. 09.2013 г.

 

                                                КОПИЕ

                                                ДО

                                                Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                УЛ. "Г. БАКАЛОВ" №17, ВХ.7, ЕТ.1, АП. 80

                                                ГР. ВАРНА 9010

 

                        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

            Във връзка с Ваше писмо от 28.06,2013г., изпратено по електронен път до Върховна административна прокуратура и адресирано до мен, с което настоявате да преразгледам позицията си / отразена в Резолюция от 31,07.2013г, по пр.№ 467/13г. по описа на ВАП / по поставения от Вас проблем, Ви уведомявам, че не са налице основания за преразглеждане на същата.

 

                                    ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)

                                                            /Г. ГЕОРГИЕВ/

(Печат: Република България, ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА)

 

 

 

 

 

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/357

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on October 2, 2013 11:08 PM.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ! was the previous entry in this blog.

До Прокурор Г. Георгиев, ВАП, 03.10.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.