22.12.2017 От ВАП

Обратно към цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по преводаческия въпрос


-

Сканиран оригинал

-

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
Отдел „Надзор за законност"

Пр.пр. № 708/2012 г. - 02
София 22.12.2017 г.
/Моля, цитирайте при кореспонденция/

-

                        РЕЗОЛЮЦИЯ
-


    По прекратената преписка е постъпил пореден сигнал от Ренета Стоянова от Варна до Върховна административна прокуратура.
    Сигналът съдържа копие от писмо на Харалампи Стоянов до омбудсмана на Р България и нови твърдения за незаконосъобразност на Постановление №263/24.11.2017 г. на Министерския съвет.
    При проверката се установи следното:
    С Постановление №263/24.11.2017г. Министерският съвет е изменил и допълнил Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Постановлението е обнародвано в брой 95 от 28.11.2017 г. на „Държавен вестник" и е в сила от 1.03.2018 г.
    Предвид това, че нормативният акт не е влязъл в сила, липсват основания за извършване на действия по надзора за законност от Върховна административна прокуратура.
    Поради изложеното прекратявам пр.№708/2012г. на Върховна административна прокуратура.
    Резолюцията да се изпрати на Р. Стоянова от Варна.

-

    22.12 2017 г.            ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                    /М. БЕРЕМСКА/
                            (Печат: ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА)

-

Обратно към цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по преводаческия въпрос-

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

-Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

 

 

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1513

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.