От ВАП, 25.03.2016

| No Comments | No TrackBacks

Пр. Беремска от ВАП светкавично отговаря на мое писмо от 24.03.2016, като постановява отказ - немотивиран. На мен отговорът й ми звучи като капризно потропване с краче на разглезено малко дете: "Няма пък, няма!" 

-----------------------------

 

Сканиран оригинал на писмото от пр. Беремска

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Отдел „Надзор за законност"

Пр.пр. №708/2012 г. - II

София 25.3.2016 г.

/Моля, цитирайте при кореспонденция/

ДО РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

Варна, ул.«Г.Бакалов» 17

вх.7 ет.1 ап.80

Във връзка с ваше писмо, изпратено до Върховна административна прокуратура на 24.3.2016г. по електронна поща, Ви уведомявам, че не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност.

ПРОКУРОР:

/М.Беремска/

(Печат: Върховна административна прокуратура, Република България)

-----------------

Цялата ми кореспонденция с прокуратурата: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/686

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 8, 2016 9:25 PM.

До ВАП, 24.03.2016 was the previous entry in this blog.

До ВАП с копие до в. "Сега", 08.04.2016 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.