От г-жа Соня Божикова, Приемна на МС, 28.08.2013

| No Comments | No TrackBacks

Получено по имейл като прикачен файл на 02.09.2013.

Оригинал: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/ms_02092013.tif
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12

29-08-2013

                                                                        ДО

                                                                        МИНИСТЕРСТВОТО

                                                                        НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                                        /на наш изх. № 2711/12

                                                                        от 29.07.2013 г./

 

                                                                        КОПИЕ:

                                                                        Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                                        E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            Бихме искали да Ви напомним, че до 29.08.2013 г. в Министерския съвет на Република България не сме получили отговор на наше запитване по преписка № 2711/12 на г-жа Ренета Стоянова, изпратена Ви на 29.07.2013 г.

            Приложено, изпращаме Ви новопостъпили сигнали на гражданката, за да ги имате предвид при изготвянето на Вашето становище.

            Моля за същото в непродължителен срок в качеството Ви на компетентна по поставените въпроси администрация до отдел „Приемна" на Министерския съвет и г-жа Стоянова.

            При положение, че сте отговорили на адресата, моля да ни предоставите копие от писмото, с оглед законосъобразното приключване на преписката.

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ: сигнали - 7 бр.

 

            С уважение,

 

            НАЧАЛНИК НА

            ОТДЕЛ "ПРИЕМНА":        (подпис, не се чете)

                                                            /СОНЯ БОЖИКОВА/

                                    (печат: Министерски съвет, Република България)

 

 

Изготвил: (Подпис, не се чете)

                        /Д. Раянова/

 

 

 

София, бул. "Дондуков" № 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/342

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on September 2, 2013 8:24 PM.

До Прокурор Г. Георгиев от ВАП в отговор на Резолюция вх. № 457/2013 г.-II / 31.07.2013 г., 28.08.2013 was the previous entry in this blog.

До г-жа Соня Божикова, Приемна на МС, 02.09.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.