ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ОТ 11.09.2013 ДО 24.03.2014

| No Comments | No TrackBacks


11.09.2013 - Въпрос до dialog@president.bg
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-dialogpersidentbg-11092013.html
Въпросът е изпратен с копие до КО във връзка с инициативата на президента "Диалог с гражданите", Попитах кога ще бъде отменен Правилникът и обясних защо задавам този въпрос.

 

17.09.2013 - Отговор от Администрацията на Президента
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-17092013.html
Съобщават, че писмото ми е заведено под номер и ще получа отговор в рамките на законоустановения срок.

 

04.10.2013 - От Администрация на Президента на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-04102013.html

 Г-жа Славчева ме уведомява, че е препратила писмото ми до МВнР на основание чл. 112 от АПК. Писмото е перфектно оформено и може да служи за пример на всички звена от държавната администрация.

 

05.10.2013 - До Администрация на Президента на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-05102013.html
Уведомявам г-жа Славчева, че е направила грешка, като е препратила писмото ми до МВнР и моля Администрацията на Президента да уведоми Прокуратурата на основание чл. 16, ал. 1 от ЗНА.

 

20.12.2013 - От Администрация на Президента на РБ

Г-жа Славчева ме уведомява, че е препратила писмото ми от 05.10.2013 до МВнР. 

 

24.12.2013 - До г-жа Славчева от Администрация на Президента на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/---24122013.html

Написах й, че вече разполагам с отговор на въпроса "Кога ще бъде отменен Правилникът?", зададен през септември. Отговорът е: "Правилникът е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила.". Помолих за съдействие да бъде свален списъка на фалшиво оторизираните агенции от сайта на МВнР и да бъде заменен със списък на правоспособните преводачи.

 

02.03.2014 - До Дирекция "Канцелария" на Президента
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-02032014-1.html

 Напомням, че все още не съм получила обещания през септември 2013 г. отговор.

 

 20.03.2014 - От Президентството
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---20032014.html

Пишат, че са препратили 2 мои писма до МВнР - през окт. и дек. 2013, но отговор от МВнР не са получили. Премълчават за писмото от 24.12.2013.   

 

24.03.2014 - До Президентството
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---24032014.html
Напомням, че очаквам отговор на писмото от 24.12.2013 г.

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

Enhanced by Zemanta

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/348

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on September 18, 2013 7:17 AM.

От Администрацията на Президента, 17.09.2013 was the previous entry in this blog.

Царят дава, пъдарят не дава (модераторът на в. "Сега" се престарава) is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.