Мащабна информационна кампания срещу остарялата уредба на преводаческата дейност, 21.10.2013

| No Comments | No TrackBacks
Този имейл е част от мащабна информационна кампания. Става дума за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели.
 
 
ПРЕДСТОИ:

Да се отмени Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. 25.12.1990

Да се прекрати сключването на договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника между МВнР и стотици посреднически агенции за преводи

Да се състави Регистър на правоспособните преводачи - физически и юридически лица, подобно на регистрите на геодезисти, лесовъди, архитекти, нотариуси и др. 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ОТМЕНИ ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ

Защото противоречи на действащата нормативна уредба (Омбудсман, писмо изх. № 3589/19.07.2013).

 

Ето защо противоречи:

 

Когато Правилникът за последен път е изменен (1990 г.), в сила все още е била старата Конституция. Понятието „свободна стопанска инициатива", залегнало в сегашната Конституция, не е съществувало, затова в Правилника е залегнал държавен монопол в лицето на МВнР върху извършването на всички преводи на документи и други книжа в цялата страна:

 

 „Чл. 2а (1) Преводите на документите и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи". Това е било вярно преди десетилетия. В МВнР е имало цял отдел „Преводи" с щатни преводачи.

 

В случай, че собствените преводачески ресурси на МВнР се окажели недостатъчни (напомням, че МВнР отдавна вече няма никакви такива!), следващата алинея на същия член от Правилника урежда възможността МВнР да възлага извършването на преводите на фирми, единствено и само на фирми, а не на отделни преводачи:

 

„Чл. 2а (2) Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми." Тази разпоредба елиминира преводачите още на старта и влиза в противоречие с Конституцията. „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност" (Конституция на РБ, чл. 19, ал. 2).

 

През 1990 г. не е имало Агенция по вписванията, където преводачите на свободна практика да могат да се регистрират, за да работят самостоятелно и законно, като издават фактури, без да учредяват търговско дружество (фирма). Затова преводачите са се регистрирали към фирмите за преводи или са учредявали свои. И до ден днешен е така.

 

През 1990 г. България още не е била подписала Хагската конвенция за апостила - една от най-важните международни конвенции в областта на легализирането на документи, в сила за РБ от 30.04.2001 г., затова в Глава втора (Легализации) са описани само такива процедури по легализация на документи, каквито отдавна са отменени от Конвенцията за апостила.

 

През 1990 г. не е имало Търговски закон, затова фирмите за преводи са се учредявали по Указ 56 на др. Тодор Живков. Не е имало и Търговски регистър, затова фирмите за преводи са се регистрирали към МВнР.

 

През 1990 г. не е имало НКИД, който ясно да указва, чрез отделен код, че преводаческата дейност е самостоятелна икономическа дейност (код 74.30 по НКИД-2008), а не част от дейността на МВнР.

 

През 1990 г. не е имало и ЗОП, затова МВнР е възлагало извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, без да обявява обществена поръчка.

 

И до ден днешен МВнР продължава да възлага извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника - без търг. В момента е Възложител на около 650 фирми. Списъкът им е публикуван на сайта на МВнР.

 

В качеството си на Възложител МВнР не заплаща нищо на изпълнителите си, видно от липсата на клаузи за срокове и начини на плащане в договора по чл. 2а, ал.2, приложен линк по-долу. 

 

Договорите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника са фиктивни и напълно излишни. Проблемът е, че няма кой да го каже - от официална трибуна.  

 

Ако за пръв път чувате, че договорът по чл. 2а, ал. 2 от Правилника е фиктивен, моля, прочетете тази статия: 

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

(статия, в която се анализира фиктивния характер на договора)

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕКРАТИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 2а, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ?

Защото са излишни и не са никакъв лиценз/оторизация, а фиктивни договори уж за възлагане на работа (извършване на официални преводи)

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ СЪСТАВИ РЕГИСТЪР НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ

За удобство на гражданите и защита на преводачите срещу фалшифициране на подписите им.  

 

 

За мен:

От година и нещо се занимавам с остарялата правна уредба на преводаческата дейност, напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист.

Оптимизмът ми се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега:

1. МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на 
документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла
правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a
"удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която
не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва
да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се
променят:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

2. Министерски съвет потвърди официално, писмо № 2711/28.03.2013 г., че "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

3. Омбудсманът на РБ г-н К. Пенчев официално потвърди, писмо изх. №
3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на
действащата нормативна уредба". "Необходимо е статутът на преводачите да
бъде уреден със закон.":http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

4. В интернет е публикувано Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет
за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса
http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи
съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на
преводачите.Решението не е изпълнено, но фактът, че го има, говори, че
проблемът вече е осъзнат.
Планът за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса е публикуван на адрес:
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657

5. Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди,
писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус. Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискват преводачът да е изпратен от фирма с договор или сам да има фирма с договор: http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

6. В новия Устройствен правилник на МВнР от 2013 г. незаконосъобразният
текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41,
ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция
„Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е
важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва
консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и
легализации".

7.
В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен
опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към
некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните
договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

8. На 02.09.2013 г. Министър Вигенин направи изявление, че "МВнР инициира
създаването на междуведомствена работна група, която да изготви проект на
закон, съдържащ регламентация на статута на преводачите, условията за
упражняването на професията им и отговорностите на институциите". Очакваме
министър Вигенин все да направи и изявление, че МВнР прекратява сключването
на договори с фирми за преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за
легализациите, а самият Правилник се отменя, тъй като противоречи на
съвременното българско и европейско законодателство.
http://www.mfa.bg/bg/events/73/11/2133/index.html

Това съобщение е част от широкомащабна информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. Целта е да бъдат уведомени колкото се може повече хора на отговорни позиции, организации, учреждения, институции и партии в България, че договорът на МВнР е фиктивен. Нещо като "Цар Мидас има магарешки уши!" Кампанията ще завърши, когато в Държавен вестник се обнародва съобщение, че се отменя основанието за сключването на договорите от този тип: Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958г., посл. изм. 1990 г. - нещо, което се обещава от много години, но все се отлага.

 

 


Към Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/


 


 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/403

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry