Мащабна информационна кампания срещу остарялата уредба на преводаческата дейност, 01.11.2013

| No Comments | No TrackBacks
Този имейл е част от мащабна информационна кампания. Става дума за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели, а ако имате договор с МВнР на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 25.12.1990, да се консултирате с адвокат.
 
 
ПРЕДСТОИ:

Да се отмени Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. 25.12.1990

Да се прекрати сключването на договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника между МВнР и стотици посреднически агенции за преводи

Да се състави Регистър на правоспособните преводачи - физически и юридически лица, подобно на регистрите на геодезисти, лесовъди, архитекти, нотариуси и др. 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ОТМЕНИ ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ

Защото противоречи на действащата нормативна уредба

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕКРАТИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 2а, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ?

Защото са излишни и не са никакъв лиценз/оторизация, а фиктивни договори уж за възлагане на работа (извършване на официални преводи)

 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ СЪСТАВИ РЕГИСТЪР НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ

За удобство на гражданите и защита на преводачите срещу фалшифициране на подписите им. 

 

 

 

 
ДО ВСИЧКИ АГЕНЦИИ, КОИТО СА СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С МВнР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИ ПРЕВОДИ, в т.ч. и ДО СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОЙТО СЪЩО Е СКЛЮЧИЛ ТАКЪВ
 
Уважаеми колеги,
 
Договорът, който сте сключили с МВнР представлява документ с невярно съдържание, с който Възложителят Ви (МВнР) уж Ви възлага извършването на официални преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990, който отдавна е влязъл в противоречие с действащото законодателство по простата причина, че не е изменян от 1990 г. - повече от 22 години. Вярвате ли, че договор, чието основание е незаконно, може да бъде законен?

Вече разполагаме с три официални становища против Правилника.

1. От МВнР - официално изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.: Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм, 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения":
http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf


2. От Министерски съвет на РБ, официално писмо № 2711/28.03.2013 г.: "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

3. От Омбудсмана на РБ г-н К. Пенчев, официално писмо изх. № 3589/19.07.2013: Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба".
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

Външно подвежда хората да сключват този псевдо-договор и те му се доверяват, защото не могат да допуснат, че уважавано министерство като Външното ще върши такива неща.

А защо наистина Външно ги върши? Далаверата е събиране на държавни такси от незаконосъобразната заверка на подписите на всички преводачи от цялата страна в министерството. Да не кажете сега, че за пръв път чувате, че заверката на подписите на преводачите е незаконосъобразна?

Разполагаме с три становища против заверката на подписа на преводача от страна на МВнР:

1. От МВнР, официално изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.: "Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена":
http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

2. От Министерски съвет на РБ, официално писмо № 2711/28.03.2013 г.: "Съобразно Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариусите."
http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

3. От Омбудсмана на РБ г-н К. Пенчев, официално писмо изх. № 3589/19.07.2013:
„Необходимо е статутът на преводачите да бъде уреден със закон." Това означава преводачите да бъдат включени в официален регистър, да имат печат и сами да заверяват официалните преводите, които извършват, както е в ЕС и по цял свят, а МВнР да престане да сключва фиктивни договори с агенциите за преводи по чл. 2а, ал. 2 от незаконосъобразния Правилник за легализациите, с който „договор" уж им възлага извършването на официални преводи - такава практика няма нито ЕС, нито по света.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

Най-смешното е (и страшно!), че в самото МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват - ето какво каза бившият външен министър Николай Младенов пред депутатите от 41-то НС на 15.06.2012 г., които или не го чуха, или не го разбраха:

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/15par_dimitrov.pdf

Цялата стенограма на пленарно заседание 363 на НС, 15.06.2012 г.: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

Напълно разбирам колебанията Ви. И ние, честно казано, до миналата година въобще не се бяхме замисляли. Държахме си фалшивото договорче в една папка в шкафа и си работехме, убедени като Вас, че всичко е законно. Оказа се, че проблемите са по-сериозни, отколкото сме допускали.

Миналата година за пръв път се зачетохме в договора, в Правилника и в законите, консултирахме се с адвокати, преживяхме криза на доверието ... и започнахме диалог с държавните институции, отговорни за това печално състояние или способни да го прекратят.
 
 
 

Ако за пръв път чувате, че договорът по чл. 2а, ал. 2 от Правилника е фиктивен, моля, прочетете тази статия: 

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

(статия, в която се анализира фиктивния характер на договора)

 

Моят блог, където е публикувана цялата ми кореспонденция с институциите: http://rennie.blog.bg/
Блогът на собственика на фирмата, в която работя:  http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html
 
Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html


 
 


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/404

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on November 1, 2013 3:50 AM.

Мащабна информационна кампания срещу остарялата уредба на преводаческата дейност, 21.10.2013 was the previous entry in this blog.

От КО до МС с копие до мен, 26.11.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.